Skip to main content

Full text of "RAMAKRISHNA PARAMHANSA - HINDI"

See other formats


*TOfEUT 

ETnT13T f^TfT^TR 


WW&p 

V f _ 

5To Q c d 

wftwnvnT, wvi sr^r, manA ' 


Htamrnfl iranoR 

* *W. ’pn ?mf, Raraknskna Paramhansa Hindi translation by Dhanraj 
Vidyalankar and Raghuraj Gupta of the life of Swami 
Ramkrishna Paramhansa as told by Romain Rolland 

Price Rs. 20 00 


*TFT 

gRT JpPlfflcT 

: ftnf ften 


^PTTTjr fqiU«rt'T»K 


: 5io,oo 


: X ^\9t; 

<=4 M 


*T£khi 5 TPTT *nRT 

SKT ^fg^r 


SHcRT # w Erere r stEftV, 

W f^TT m sfrf q^r 3ff ?RTTH ^TT 
f^TT q qT, 3^T qfqqt 

^rrfcrq % q^qt q srftq 

tto ^to, 5TTI^V "JTfFJWT % sftfqq q?TPpft *K, ^T |, 

3?r f%«rnr ^?tt fr fmr, m% frtqt, t*q ftpt q sq^n 1 

qfqq WR oTtcfFTT qfrT ^ffiT 1 qfe qq^-qrfq STtfe 

*r, qq q%-fwd T^, faq% ^ qr^ % W q fo=f # 

'jf^RTTPf x=ul^d fT Tjft f> sfR <jti Cl d <4> ^'<^dl' % ^*fl £<id 3% 

^ | — qq ^rrwr ^q qqT q qq q% qt sffc ^ sr 
^ctt | ? qftqq st^rt qqfaf 1 1 qR fgsr |, q^f *m qq ^ qqqr 
t I ^3tw ^ q^fr |, q§T ff ^T#T ?FRTT § I ^T%r q |>3S % 

fqq tTfen ? # ^R7?> ^tt ^T^rr § i q^Tqrqr % 

qqiq fqsrrq 1 1 qfr ^ror faf|q f 1 qq q^msq ir q^ipqq qfr 
I, Iwrt q^t |, qqq qnqqiq ^t qmk qrqq 1 1 ^ ^ 

^r f^ifr ^T ^t | ; ^qqrsft % snqftqfe & fq^fqq 

1 1 qfT fqqq snfq qr ttr |, afkqq fqrtq> q qqqf % g?rc qqr 
3RR qifq qqr q#r ■snqqiq fe<HqH | ; sft qqt sftfqq qrfqqt 
q^ ^di |3 tt |> i q*> ^t, qqr q qqqr qq ^ srqrq q arqiq qg? 
1 1 q sq% fqqt *r fqqqqj; qt qqnqr % qr — str q^ ft smr fr qf 
| \ qf qw qt qr^fqq 1 1” 


fn^ldd 1 . ‘qiqqm qft qTffq?!’, ?t;^Y 

5ft * 4TFft 

* sift % sft qqr-sresfo — srh: y>cng<t . . 

^ % stft tfcpr-sfta 

tNt * ii^ir % M^rw r 

. _ *V- - ^ - f* _ 

%* * 

frRT * T WfWtf sffc TTPCT % ^I ^ T^ r PT^m 

._ Cr^ r- T ly ^ . ., - 1 _^- , - r r 

3JT5 * TO^TT W 5^n: 

?ft * 5T§ sfk 33# ^rrPT 

* finr ft(Wi r(Vri 

5TT^ * W ^Tgsf 3?T. 

34^K 


V9\J 

e? 

?oe; 

m 

^oe; 

3<>? 
^cfcF cjft srfrrerr 

Cv 


RtRt TRfr' 1 # TRRT % 5 <IR£MI' fWT % ^<1^ %RT 

RfT f 1 frqT R"# m 3HR5RR R 3FR %*R RTRT?T % RR- 

RR rt faiRR ^r gt 3RRfto ferr 1 1 Mr rr & f tRPRfof%R 

R^TIRT RT ^roft | ftp# R^T 3FRRT R^TRRT RTfi |f | : — 

WW, ^ R5 % 3&TM* RRTR SRTRt faRFF? 1 

; Fffn 3fR?fr cqftCTcT ^5% % 3TTRR RR 'STfF' % *F=FR § ST^TR 

cFRf %■ wtct ferr 1 1 STfT % sfrr ftrw ott rr- 

' 5TFT R%SRTR 5H, fRRRRR 3PFTT ^Fjof RTR RRrfRR R RX^ 

8W% RTR % V fR snfe 3T5R % RRRT RfWI fetT | 1 

rrrtr, =n^i4 rrr rWr; rr^tr, Rt fR rr smi^ffs r$ % 

I afk f=(t+wR % *fr | \ srrFt RfRRt fffferrfcR anmfer ?gfR 

RRT ft, rrr|- yR,R% rr gt fern rt \ Rf|R (r^rr, r(|r 

Mfedl' % W FRRt tRRRFFR % R%R RFRTFT fRW R fWRWT 

^ RRTReR sfrrr fsrcR rt t rHY, fRR sft%fRR RRfRRR, rt % R|Tg 
■ ^i4WY rY RRRfcr afk Mrft R«g sfhc srg^ fRR sff i qfRR, 

RcRt srfRR, ‘RfS RTFf RfRRT % 3RFRF FTF?) - RRtRFFR, 

' RIFrf % TTRfFR TTq- MfRFFR 1R RtRt RfrjWT Rf RfRRT fRRt 
^ l*~Rg° 

H FFT R dRT RR gFTR % 3RR FFR R Rt 'RRRFT’ SFR *T 
R^ RT RtR RRRT RT%, FftfF ^ Rg R gFR 

fR# Tff | l — 3^o 


5 . \ O * 


Sft zfrz 3PT4? 5T^ft 44 StR ^ % 4P% 4Rrf%T 44 3PJ*R 4^t 
f4RT, 3rk 4#4> 444 44 3^R ^ 4Tfe4T % 4T4 f^TT l 34% gRT 

$ ^ ttw^ tor % srr % 4^ ^fr 44 44 ^ 4^% 44 ttNtt 

firerr 1 1 

sfcpr witor pftaTRR sfk for swhr 44f44rcr 

44 ?fr t 5 TPRT f^r f i sfrpr pfto frr % f# 4 f%- 4 |^r m 

Pi 4 t> yj i % % 4 R % 3*444 fwr *n arte sro: 4 PT % 34 4 T% 

% 4^ 3T%p 4R 3*%47 4 VJR-5T 4 34%9T fe% f 1 

?fk t 3R% RT f%5Di 44444% 4% 4^T44T 4%, 3*4% f%R snTRTP* 
4R44<f 44T 4h^dl 4% %4T % 344tb 4R % R4fT < % 4T 4% %f % 
3*4% 3TT44% 4R 44Sj4T \ 

— TtHT Tfcrf 

toRC, \ ITT ^ M'T 6'HFt ^ 


'srFfr % wfr *r srcr wf |, ^rb % *t RW |, ^tpfr- 

3rct tftb ^ Pki+k^kT rr, <fRn % ^rtT ^ spirnr |, pnr aifr- 
srcfoft % ^fr *t wr |, RFte ^RTrf^Rfr % wfr *t otrt 1 1’ 

(<mf w r, ^ af^< x**?) 
zfik gsRt m^i'rsi ft irf ft, at ^rrdk 'ttwft ?t ?rt 

ffe arf^iq- 1 ^ ^Tjett 3R?r i f*t p r arfa ^ 

% ^ ar^fer rr *t ^str if^nr fw 1 1 r?5 ^tt ft% tr ift 

TTR^Rf 3?t 3I?Pf> SRfta f^RTRTRT ^ S#ZTT Aft SFtf 

rtwt 3R rrt ^ jftrtRTEft % *pr aft I > vrw, w wr 

RTWT, W. W^W ft | I cRTpr tnp 3TRT t ft'U^4+' 

^ ^rtt f , f% ^ft^r # f^fiRr wr aft ^mwrafr % afa srftw aRft 
% fetr ftft a f%rT % ^ft 5RRT foRT |, 3*Ft 

fo# 5RR % W ^ #rrtt R ?Fr aft | t 

f3% ^FT ft ft af ^fl^K 3RaT f % qfiFFft ftSRRft ftft % 

^TOT, fare FRFR fft-RR-ffe ¥1 ftt SRR pT |, aRRT ftt ftft 
WR mF<RHI aft ftfRT I I W$t % ftnRRTt % 5T% ft «T5T R^JT §, 
sftR 5TFT: ft RFfft RR ftt aRTT f l ft aRt ftt 3PPTT *RT 

aft a*f ^RTT l fttRTRITW aft 3PRTT 3TRRR atpa - aR3T f 1 RRT 

Rf aft | fo 3aft> ftlWt % MR ft ftt aa SRRTR 

3R3RIT f I 3RT ^R"T Rf | f^ f 3R5R ^ ^pr ^RfT 

| I ^Tfeft % ¥*TFT ; 3TRRT R ^FRTf ^RT ^ | ; sfk 3TTFTT ^ \r * ’<wfwir 

ferffR snwr ft RRt % mm, 

% t font 3TR3 T^ 5^T ^ WTT^ Rt tfl H M 4 3RrT ^T ^ WRFT ^ft 
^RTT l TOR, 3T5TRT ^T % ft tfft, TRJ Rf RTSRTfpW W3TC ^T 
ft C?P *«T |, ^ ^T Rft TO STOT I Rt fSj Rt Rt^S 

|, t ft wtt^ ^ jrw tot f i mm tro % *m 

TRTR R ^ RR % RTOf ^FT TOoT f , 3^t 3TRR 2p<FT ^ % ^N - 

r § s^pt ^rt 1 1 ^ mn % phr ^tf ?rft f ark rto few 
ir ft m. Rfo 3TRRT r ytmffe ft \ totfrft toutr % $m 5ft 
syfe ^T^r fagnH f , Rfe f*T %TO ^ ifFT TOT STR, ^ft 
gTTT ft RTO few W S^TTO Wff TO STOT STW f 1 $r? %^T qft 
| fe Rft Rfo SIc’TTfe^ ^T *T RJR % fe% R, Stp; 7t, ^t 
ITO % feffcT f I WT RgR Rt pptRRV % ft ^5^5R R 

Wd^R srfefew rr f, Rt sfe^r sfRr % tot r flra-fro tot f I 

Rfferq ft t st[«ufore» RfTgWT % gftR R% yfeff ? T Fra R lfefr 

gRR-^TR ST5TRRTFTT STfTTfeRt % fpRt TTTO TO Plf TTO-TTFr 

nft m TRT f t RB RR 3RW ^ TOR % q'feR *fR TO RRTO 

R5RT c RfR RrT f l STIRTT ^t Rt fTOFRTffft ^TRTj % gfftpTR TORt 

RRt TO Tff f , v3*rct t fTOT TOR <p; ^ fro TO fe?f TOR *£%% 

pft f , ^¥t M+l <; TFT^R ^ fqft'ti'N'^ ^t 7ft ST^FT ^f^t 

'TRT 1 RT ^ ^RRTlcf +TRR % f^FT PR FTfdRHI^ o^ftjRt 

^ RRRRT P<%, 3R% m ^t JTTRtR STftfi Rt 5^fffeT f%RT f , ^T 

^T ■y^M fpRR % ^RT ^t WfR RFT f , ^TT iFTFTtR 

RTFT Rt RT iRci c t)^lf l % JT^R> pT ft ftFTRRftPT RT I 

3Tk fewTTFTO%Rl R ^TfwqT fR^r 

^ 1 %. 

smr sr^t-wt tr^-tnp mmw mj m ferr sfk srtttt % jr 

gt^t FR R? RPRFT ft ^ f , Rt tT y^K ^ G 5R7f ^TT Rt 

srfqWT-^ftr f \ 

^ ^ ^ '?9' RPTW ^ ST^RT % Ri^l-H qft u ^} ' <ff^ f 

PI RT5T Rf ^RRT RT^IT | ^T |T %R R ^Fft ^ ^d l< ^ 

ffeRTR: pfr ftm l fTOTf ^TT f,%^f t^TcRR^, f%^RT R f%^T 

^FT 1 fTOTf ^ft I, frof^T fTOfr FR JRt. tn^f R Bic^t 5r <T*T?R * \\ 


(cliemm qux marchc)” — fsrg- fjfcTWft qfpfqt *T Wl 

rTRT 3 R^ft qr? fHT |, 3 tkTq$W % 3 ft^t q?t 3 T% 3 TT 

sn% JR % yfar % q^RT ft Rfr qrt |, ^r 3^ 3^ 

sT^^r # 1 1 qft qr^ | fqr 1 3$r fcr wi f, sfk ^ft- 
forr fft 3 t^t *r ^ 3 r, 'pft qrt ^i^n ^ft qn$r % 

fair sn^r ferr 1 1 

^ ^r qqt % fqRpt: tr ft fs^r §qrqR ?r tsr qfqr 1 # ^r 

R?t q?t ^RT % R<q-HFT SfaTSf? qrt qn3> srf^TRT URT qRR 1 

?Rt % iRtqr *rte qr, sr^f re fqr ^5 ^r ^rtf: srrpt w-sRsfqr 
qrt 3rTfR qr^r qft q^ wt qrr srr^qr frerr qr, t ^~ 
qrfqqt qfr spsr; wwt qrt qt §5 #^re srpt ^tt ‘%m srraqr, 3 r 
srrcr % srr % rsrR-srq =qqfqT afk 3*1% fwr-?nrar £r %qrr *ppr g-qr 

^ cv 

^ 3 % 3 R$ srpt qrw 1 qqf qrr Mr ftr qfeq ft, ^q>r sri^ qfq^r 

I, isqsT wt-fr tft qfcq f 1 sfh: ^r ^r *Rt *r, ^t fwt qR 

qwt *t, 3 fk qq q$iy^ 5 r ^Tt — sftf% qft qfRrrq; 

*fq qrr srrfaiR- q^?r 1 


fsR^, few«, \ 


fto Rto m^Tc^T M IdicfrY % Tlfef 


smi gw sfren qpre srrfo h ^ 

fe^T | l ^fpCfa fefw STT^rat ^ fe%TO: ^Rfa ^ 5t ^5 STTf^fT 

*r, ^fr % htv-tttI fq m T<m ^ |, ^r qRT% % ^r 

^ 1 1 wr 5 rtr *ts ss §■ ^ sfk qft^r *r ^t- 

sfft % 1%tT ^ qjfer ^ 1 1 *r ^ 'riwT % for ^ ftrFft 

oTT^ff ^5T — S fe^nr ^T — TTn| sft ^T^fq % S |faR St 

ftf^r 3n^f | — 3Tfqr^ strtt I, t ^ft ^ ^r Fnfq-d qR?f 

# v33T |, ^TFFT 3fk qrfir^T cfRT %¥T % |t feqTRT sffT 
cT3? RT 3Ht ftfer STI^il 3H *FTR ^T % ^ fw RRTT 

1ST tfft. % f> I 

^tr p 3t strut % ^r^tsRwr % 3 rt t^r ft'ftrr qr^rrtf 

qTST 3R f^TT W I, sfR FTPT %3T TOT | % ^ 3RITO 

1 1 we?T toto %ror ^rra ?fe # ti^err |, sfr f% to cfhft 
q^rr *r, sft to sTTrof % sfafafe ^ w srrro qRsr f, tptpt ?ro ^ 

ftTOFT 1 1 

trq> crw % sfPr, to sn^ to TOfro f , arTO-roTOt sp^r 

toto{rt: to TO-wfti-3 % tor %? fro* f, sffa: s %ror to% 

tor to^t % fr stor to& f (^t to3t to toto srfwR |), arfa^ 

srft TOTO TOT •q^i sft % TO ‘^Kqlqi'O % TOR <^q(<?Tt q?t 

■^t % srfofR % f sfss qR ? I I^rcr ctrb, gq fe r ft 5^r 
ft -4 1 <q> ^r, ftn% 3T ? ss fern sffr ^ vn^ r ss qqr s^rrc % qfqt 3TJTR (few fo srfqqTR |) STRWt % feqS 

wr ft srfe sftqq r ^ pq q qfeq w qqsfe f sffe qtfeq 
qft R^t ^rr q^ i wr'fferw rjr % qsr *r qq ^ 

*rse ^ qq ffnjfar ^ trwt ffar f i %q^qft^r qfefe%q*rq?3 
r 3fTwir qR t| f, fe% fe % *pt?t qft qfe i sq ^fe^rfeq? q 

qq^faq 5?W % 3JTqR R 3ft fe q§q qrR $3R «rfe % 

sjro *rfqr feqfe fr i^t f , affe feq% 3 ?r qqq qft qqf qq i# f , 
qtf qft TORfl qRTT q*ft WR few f , feRT w: fe SR OTdfe^ 
srqqqr 3r ^r *t, feq% §rt qrq feq> feqirf rt%t ffet f , snqrfeqr 

qrqfeq? wr q?t oqiWT 3RTfR f 1 $RT qqR f f% fetf 5fW 5TRfe 

TOT % 5TFT: ^?ft ^fff % «rT|-5lfe> W qqqft 3TfWrR qnfe qfe SR?, 
3 rk q qqt qft ^ m^< jrfr f, wr srrwr 

% gfeqrfeqt fr feqR-qrfe; qqr qqqft srfesqf^ % ?rq q qr# ^ ^r- 
q?t w feqr f i 

qtf qft 3rFfe f qqife q 33%^% fwr qr# srw^fe 
srrw^rT ft qr qqqfr qfet srpT % feq q^ft qq q tfaq? %qqT 

% wr' % sqfeqq ^ & Rfew qRqr f i sfk qtqq^fepffe qtf qft 
^r % ^q ^ q^i fern f, qq% ?t tft qqqft qf % *t wfe ^r 
qq qfqqR qff f \ qqRr, qfe % q^gq: ftw q *rs% |, qt % qf 
?qtqR qnfe fa qq qq ^stt affe qf-%cRT qf qt q^ f i qgq ft 
stqq qrqrt q qqqw f , qt fe %qq RjRiqq qr feqt Rpf- 
qqr qr feq qraww ft qtf % fwra f , ^ffe qrfqq? sri’jfe 

qft qT qt qrrft srrqqqqqrr ft arpq qft # affe qr qqfe qfeq-qq 
q ffe ^ qnxq % qfe ^ q^ncfe f i feqrfe q|q ft ^ sqfe 
f , 3 ft qq qtfqqv fewrqt ^r ^f|q f, awr srfe-^rrqqrt q?fe T%r 
qqqcr f , fe^5 qRqq q % arfe-qifeqr %qqT ^ feqqr f , 
<*fi< qq %qqr q?t % qqTqqrq, q^^fe^q, qiqq-feqqrq, TT^stqcnqTq 
sffe q^t qq> fe f feqiq ^ft qqr ^r f i feq q^ % qfe % fqqR 
feqr 3jT TfT f , qq q^ ^ qft, srfqg feq w: fqqR feqr snqr f, 
^q% srt ft fqqR % ^r qrr feqt^r ftqr f afh: ri% srt ft fq 
q^ 3fiq qqfe f fe qffe-qT fqqR q4^+ f i qfe qftf feqR twt sirem ret ret refe rer rearer^ ffet feat, ^r *t ^rei+et ^mrst % 
% STS SSTfetfei ffere SST ret fetS TOR ftetT I eft TO ferere ret 
ft S SS^sre re^ST f \ remt, S^ -mSaiS SSST % t*re f*t ^SS ^ 

feats ret TOST amS f, sft fe fefe % feta S ^fet f , sfer 
srea sa fe r srerre % fere a rer fer f, sfrre aft are fre to rerre- 
arer % fere % ret fere fei f \ fe: eft res, wr ’ft re? frest 
ferererret reirea % tosto % fern ften f ; reread aaror rer ^rere ^ 

ftaR Mtftn ret ?fletre ftST f , eft Sj? re Mlfep «H leM FTt *PT S^eft fetT 

% fearre re a Prefer ft rear f 1 

pret srere farerera-a re ?rfeT fe threat fere rjrefet ftf f , % 
ref to T are refer ft re sramirere ft, rere^ % ferere retrfe % 
ana reft ftre \ % fefe feres reft rest, srerfre g’ftf rereret gas’s 
^ts.sk fears rearer res*? fere f , fere, ^sfevr ffeig rest f , 
arefe % to gssTre 3 a% ft* f , fe rea fre torts tos ferns % 
fe a fe; s rear §i refe tos % ft sre% TOpr afe f , sffe ref 
resret irerat % fens reta ^ to refr f t 

sst % gsrere re re^ resre are safer | fe 'a^ sata 3r tos are 
tot rex ret a^re fere i’ feat fere aft a^re reaff rere rearerest re 
feres resre ret sa ret ars f , <m§ $ at feat fereat a <m tea i a ft 
feres refr rearer t rearer 5m feres | fe gpr %m refer fere arej, 
ferret fe referer f , ss?r reta refer rerera % fereferr, tofr gjfg 
sfta safe re, afta to ffer Jr fear afr rearerest |, aft ferenc 
arefer f t anr-^w s af gfe an fremr ft ^r f i ref rest ya aft 
ftre \ a^ refers res f, referes sre? fe aasar f — ^ ^ 

fesenc rea^sra am f , t^j as rererrea aft f 1 

afert % fe s fer are |arr f i s tjftfe snfefr % ssia 
fe an: amrr f , rek fe gfre afefr fe ^ a |re ret rerefe aat 
area amt Jr, kr s rea# axa sssst f \ ret^ sa afefr % at a^ens 
aat aa f, ret fe rerrerr % reams sfe s, reiesr ret a|rat, at^ a 
fffefr s rearerreire s aartfre f reft f i rest ^r af rer feew refe 
fefa f, retress ft Jf as re^sr f i sa sre3 wi retest fe fe- 

sppt % srppp f i pg strpt # pfafenfr gPRf ppt % p^rK siptp 
^-wr Jr fp:gp gTRR, arfpPTP spitt rtT pr prpT ff ^ft fpRrp, 
srg^T fppfJpp p wta PgRRp % ¥53 % fpRfp gt ^rrcft 1 1 sfhc 

fpp pptr pfgpT % spp-wr rp g*? rrJt % fop pgp rp srt 
ppT^p gtoR ptcr pprr Jvpr % pp Jr 3 tiot Jr irpt gt sttctt |, 
gfe rp pg srfiRPT pr? pT ster gpT wr ^ppr wr 1 1 ^r ?fcr Jr 

PgraRR pgr, aflrc PgTPT*R Jr^^RWPRTPgPPqRrgt |, 

gr prt | — sfr 3 pni% sfR srrp 1 1 pm Rfr pppt^ (sfk rtIp-pt 

prrip; ?) prg pt wfe (sftr RfR-pt ^rfm ?) rpt, gpJr 5 # gJf ppTsrt 

pgt 1 1 W pm r?T srfrfcr Tfr *Pg pr^ I, (R^g pg fJrar hp # 
pfrfp |, PP f% gmr strip r?T wrRt>pT Pt f^w f ? ) RRp 1 rrp 1 

SRPT % fJlPTP Pg 3ftP RjPJ Pgt | \ TRRP, sr^f <?RP PgV, srftf PFT- 

pp sftfpp tTqrpT, pgr rt pprp pr 1 1 w gRm rp gT # gsFRT f, 

sfk p|t ^ IRRP I fcppFf PP PTfPR? fgRPTPT, sflT % PP PPPPIPT 
pt, sfr spp PT 3RTRT 3P Jr apfr 3R5R gjT PgP |P f , PPRT PR 
JT ^PT RRa | I 

Pg 3PTPT, P^prfppt PgT^Pt — fsRRT Sppf gcptf PlfRTRT IT PfPR- 
PP, PgPPPP, PgSPWT PPRT R?T STTfP f%PT I — PP trqjpT PPT 
PgRPT % PRPT Jr P RT gPP TRP qrT Ppfw RRPT g I 

PP PW PRP ^ PPPP TRT ?IPR3f JT PPRT R3P%fwT PT Pf 
TRRP ft vRP-fpvp TfT | I RT PPRT WR^T Jr PRP # jop^fp JT 

P§P Jr srfjppp JpRpr PPT^wr PP SFP |3P I — 3RFr ptpppt p 

fpPR # PT^Pt PRT RP SR^PP gap | I PPP sfk PT| sp pf fpfp- 
PPT p ppjfp ^ ff, c r^5 PPRP REfP qRT gt PgT I — sfk Pg PPPTp 
% IRT PTPPPT R^r fppp | l 3fR C[RkP % PTPRTT ^ fpPPT gt 
PfepP |3P | ( PPPT gt RT ITRPP RP fpppR gRT | Sit?: Pg STfpRT 
RRSScR gT PPT t I 

PRip Jr %RR SRP PR? Pg {RRTP STF^PP'Ppr^P sflR PRP, 5 % 

sftP fpRPRT % 37R qRPPr PPTP PP Jr 3TFPP RR% pgRpr % W % 
t ppfep gPT | srk pg fpRPrp srwr |T Pg f p p r -m^ spp ^i?fp 
PR Pgt I, fsRTRP f% 5PTPT % 2P % qppfpp fp^fp PTfptfr % pfp 
fppRglP SRP - Rfr PTPPT Jr SRP |3TT I — arftf^ fpRPTP qR> 


«r % iwr srt 3 T 5 #r |, wn^Rr n % gcfcr % ww 

| ; sft apzr <frfr mfr ^ 3 ^ mpm, srftg ^ T 
tot | \ 

srrarrfpra % stprtc 'g^rr % £r (i«r% *r tt 

sn% wt 3tt#^»tt T^mn) ^r m +feig¥Tr *fT ^tt |, Pi^Pt 

3T^nk wfe ? mfcR % SKT ftWRJTT ^ fTf ST^ &K-Wlfo T7f 

mp-rar fern |, affe sar faq f3R% srfa 'fpcr f?q- Pm ^r t %m- 
ffecr | i *r rerafe^ ^T^TT ttwt I — 

% S c T T fa^ sffc mmrrfr ^mcra — tri^t affe faHTP? f 1 

W JRR** % 3rpfr*T Pm I, 3R3T tT^ Tft ^T m Tram 

1 1 §xrfeg*r % trsst surfer m ar?tnu«i sfrpft T^pfr 

STT% 3 ftlcT | 1 mr TT^pft ^ |, sfk amfer 

rra H^rarar % ^r ^ 1 1 afk mg% ttr mr famv;m‘<T 

^t mfe |, sfr fer ^ ^ mss mT*ra ? m#ra |, ^t eart mss 

? mrramsfr $r Trarfr ^ mfa m ms | i fafsat sfa 
% Prae T^fr «ft , 3 fix w 5 r#ra | % ^t% mm % 
mr ftm m i 

^ 5 PW ^T ^ST 3 RTPT f tpm % fpfe T* ^fepr — (TRPt^T TFT, 
%2 rrr txftr, as, 4 «tH«t) i affe ss% are 'feag 

srcfa' sPraT % u femme, % srm % 'anpmft arm’ 
sMm sms %■ gmn mrfaq, few *Pr ara* sa-msftra afigw 
st 5 rPfs cpt snrfHm | \ 

\ xrtqpf — geWT tVrrferrr ^ f^mr srrfr^FT mftmr 1 1 

gg Wk ^T °,\s spRfr qrt ^raT ^ pT ^ ?\se? ^ K 
feRT ^ irrat irg |f sft i — 3150 

v f^frar — wpt {mftpr ^ mfPrar wr^t % rt 
mfrmr 1 1 f^fimr ^r % \ ^ % ?\3 femme qft ^ft 

fsn ark tr; ^q^va ^ mr k | 3 rr i 

K ^Tr gpra if 'Pat Cl Scraphicus’ ^ TB |, ferraT 3P? '^cTTStY 

R ftcTf’ I l 
^ ^ffr t TOTO * ^ 

tfep ar TOife 1 1 srefe ?rn?r % jr $ jfernr *rw^yi % faq 
qfer to qn& ^rrf 1 1 ' 

wft" ^T itit sffeft # TOPF qs^nft ^T 3TWT ^5W! iffer 
cW ffafe' 1 TOPl ^ Sq«S5 JRrT % f^ q^TTfT I (%T f% SITT 

to to TOt) i% n?r arrq- sfrfr qrt ftqrFt % for, ^r $t ^frwr % 
q-ferc % toutt, <t toft *r sn% ?t wr tor fer | ; qqrfq 1 

^ TO* - sf% ’HH^T f fo %3<T spy TOTTf TO^FF % 3 

^T TOT *T JrfrT ?Tft |3TT g 1 

Sr stot# *FsFF ^ f , sfV fa? tftrt ^ «r% ft? qr^qfr qrt 
3rofeg?r qp^r % fan* faror | i f faror f fa? frot $fa: 
'nsgr sp^- srrwr Jsffar faro %stw^t ^ jpFsrotTO q?t, 

tot qft toft tpf 1 5 ft sftfer jit ^p^nfirgfmt ^ to ^ to; 

tor |tr | ( 3 fk faro TOrfror ^ srrW qft #qr 3 fr q?r q?tf to 
qft 1 1 totwjtk tottt % fan? srr^r q toto w qftf sfto ^ |, 
% TO? ??^anw totto to 1 1 tor fear ft tout q?r ferroR 
1 1 ark f*Fl % ti#f Sr ft sr arrro =ft faro f , ?r §*t *nft srfa? 
toft ariwfr 1 1 

fro 3iFdfe> fern: Sr g# to tot q?t iqir % fans f%qr 
|, toft ^?r q?$i 1 , to^fT tow to 3? fap$ q-fe t sr^r-anwt 
^ sro % fer wro ft tot f, qft amrr f, ttstot 5 # to 1 
%q^r % fer fr ^ ^rr qn: f , qjfrf% qrro % ^ qfrf to- 
iw 5 W qft f t # iTqp strr qrrdWt f 1 !r anro | # 

fsrrd qfwr ^Rrfefr qn - , fer% qr^r sfer qrr jrjs TOr % q 
TOJT 1 , afe ^ fT |, tr^ 5 T%fqfq TO f I «R |PT% ?T ^ 
aqfe afer stfrtt ^ffi qR^ % fer 3R% % qjfrTO SRT.sfer 

^ TOT t) ?ft HTO - 5Fsqr ^T ^TKl TOR^T q?t gt *gf> 
qRdT | I fgiFFT 3TTT WU TORT qfT qfT, 3lfqg ^ % Wf qft qf^T- 

Rfq qfr > 

5TO IFRT % ffer 3TTO % fer TO |3TT |, afh: si^f fft srq% qq-- 


? iftqr qiRfq fHR % qqsq *T aft qrfl^ qRRtq ^T TOT |, 
TOFT I .1 
an% f t tot iws TORftrft tot 1 1 sror 


f^Tt fw^r tot pT 


wr fwro # gfarsfr 


3fTr to snHw tp^t % rip tott % snrot ^>t tt4TO 


r \ 


^cfTr w cpra^r % tot stotot % *fl%, sftr Trroft ^rfrot 

^ l^ rsfr % f^: to toto tot % TOfr fr^R toh 

i>mi i Jr % tott to! ^t snfrofnr fror | \ to 3% amt 
^ r ^ tt n s^TTftr fftR Rtot-to tt tott mttto rtt, ?ft 3% Prot 
vt ^?r % 3?tf sRVRt to arror TOg ?rfr TOft i to % srt fgfro toht 
tot, ^ ftR, % 5ft to % fr sr^ro % \ top ^pV arfa- 
tot n gsr %ro arTOr to 3?T #r tot fernro, § sr% to # to 

fefTOT SRFTtsft RT* TOTO TOT — fTO| ^ TOTT TO TOR RRTO RT, 
TOg W ^ TOT TO I SRTOIRt, R^tTO, TOWT 3 TR 3TTfc TO 

f^ror % — fro^r ttottt sttt tot aftro arfrofror fro |, g?f 

TOT ^ TO gH TOT % — TO TOTO-RTcT % R% TOFT ^ftfTOTO fRTO- 
fariTOR' % STTO sTT % TTTOT ^7t RR % srfwfTtti sfk P5 

fTOFTTt \ 5fk %TT TO f%TOR | % apR? TOTfTOT %TOT *T TO 

TO> TOt stror tor 1 1 % srfcro % arfror to?t |, %rr f% 

gp> fro *r ^rt aiRro to i to ggp tot % tojrto toto to toto- 

^TT-^fe % 'i^ TO% ^TO> TOt«R % fetr f^ITOT TOT5T fTOT 

|, TO TOfop 3TTO % grfTOT TTTffTO TOT TOT % WR tTO 

^ fro 1 1 sfrr % to ^rfeqt % tor, % q^% ^c^r 3ftr 

3R ^T Q+T|e(R ^ ( f^TOT ) IRITO TO ^TO-f%TOT fTOTT 3RTOT fTOT- 


? 


o 

v 


1 


^ferfror — tr ttto to ^ tttrRtot 


frofrro toito^to % 

TOT TTO % To Tr TOT ^fro TOT % 

tor to frorr 
WR TOT 


1 1 ftqfa qq tf spot! 1 ffr ^R°t, 

ff ^ft 5 ft stt^tt % qqqsr % qf% qrqq-qqR # ^ ’tent t^tt 

qit %mr § 1 “Aeie perrcmus” "qqq 3f^TT 5ft 3rfqq? W 

sfR 3MfcH ,,<> — T??5 W JTT^t foRSRt % fl'pK f% faqft ^ 
qfr U<wti \ qqnt % f^r gfaR ^ 3F3T qtfeq jjrr qfr fwq 

tot ^Tf^xT, fir^: ^ Ptjot ?nfrrc 5ft srqrr wnafr # U <w i4t 
qrr?r % faq srqqt qqfq # qfaR % f^rR-fsrR sftfqq Trnr^iwsff qrt 
l?r 5j% 1 1 qwRRt sra?? qr stm qqqq qitf f%^ ferrf qft ^tt, 

5ft sqqq ^rsfr gqrf ^rr 1 1 sfh: ^ qqqr sft 

sfk 5ft g^TT ^T^TT I, ^ faqR % g<iq ^fdgJF % ^FFT TOT 

535 ^ P wm I \ ftsrf %qt qR sft ^TRRT 3idfed ftqt |, 

33% 3FRq WR qft I, £Ff 5ft SIRT, 5ffq q BRqffq fwrpft 3R- 
3ggR ifKfoft % 3%3 «R «ft% SPIRT q 3PR 333T |, 3% 33% RRt 
% %U3 uffa 51 q% 3q%T f%3 5PFR 3% ^Rt qq TOfT | I 

q^q %sr cfrr^iwr % qp 1 1 qqg; qq q% rt jrtr p wtt f, 
3% qrtf Pr; qqft srt^r tpr q% q??rqt 1 1 

Phi fad ancinsft % % §r; qp' qfq% q% faferr q% qtqt §# 
‘qqfqqf q% %% qR ft % p. 3%q fqqqq i f i arqq % pq q% % 33 - 

qR srrqtR % qpr qR qq % qq-R piwrro: ffat §f p tnqrr-^ft, 
qsrq g^fer aren't % fwt >r qfq^ft | » q^f qfqqR ^ f^RT 
^r % to - n? f , sif ?ft f^n? sNPcRd qft f 1 ^ ^r q^r 5 ft ^rr 
I, aftr f ^ 3F# cR^ stfrt f , qq?5 g# p mz nft fqr ^ 3%- 
q^r pf ^t 5tt 1 ^ 'faqre' qq Rt qT3 qrqt qp qfeT «tt, 3 % 
q^rfq ^q ^ qfr dt 5fr arqqt Twrafe ^ qn: <fif<iqi f 1 (q^g 
fqqi% p qTs qt^T m 7 srqqt fqqfi ar% qrqtq snwr % ) 1 
aw t p qft qrs ■•qq^q qft ^rsr qf^nr gRt, fqfr qq q^s^r 
qr, qt ft qRr ?t 5 ^ % qq Tfr f , sfk qqqrr q?^q> qi«r 

qpp- % yjf ft qsr 1 1 


\. ‘Aere Perrcmus’ — qqq ^ft 3^1 ?ft q qqicH I — ft% 

«f\q % q^ h? fer % dm+lqci gq qqrn: 

^t qrR-q^t fqq^ft 1 1 sftr STR tot STFT toto % q^g^T tp ^=RTt g^qr % ^<T *T qfT> 
toto; s^q^r srTtor gsqqr % ^q ^ wqr f , ftor q^r to «nq qtot 
ft q<to to q^qq? %rt to |, (qto q§to it to qftoq qq? ft qsqrs 
to fto |) qqrfa ^ qft qq> m%, sto to q srr f 1 qgcq 
to q ^ T^ror qqq % aroq qq ft qrqq; w ^Tto |, fto% % 
sqqq fto || qrc ?% qq? qfti gq to \ 

qf qtor qft ^ t 1 ^ ton - qfr qg^r | — qft qmq, tor, 
'qprq gq' ^trt gq, 5 tof wrcg f 1 to torqr gqtor *t 

q§ qqtorrqto to to srtorr srfto gton: wi *r to ftor to qpqfcr 

( 

% qp ^q % qq?z qrqqT f \ 

to q to % qtor to to % top tor totoqr mpi fqT 
% ft qtfto 'mn 1 1 

arRqp % RdR ftor iq> fto qqrrc qf toto to tor tor f , 

to w*: ^r to qr ^q to q^ ftor tor f % tosm tortoto 
qpjtf ftoxr, tor to to gftota tor % qtoto q 1 to qq - 
tatot to torftor, fto, tor to tot tor % f touito Rftor 
it wh tor stt \ «k^ q*t w to^Tq it fqr % totor to — qr| 
Wt qrtoto ft m qntoto ft tot q ft — (qrpto qqT qntoto 
totoqip ft qR %to^q ftot ) 1 qp tot % s^rfto^r & tore? 


X qqqqfto ttotototo % q% totoq qRqq rftort qrr w toqpq % 
qgqn: tnp q^qq qqitowi qrrw f 3 *rr qmta f fqr 
tor qq totot ^t qnqqrqt torr qqsrqR^rr qto f , qq qq% 
toirfto qftoq % to % % qqrn: q qtotq ■?to t — qto 
ito ^ rp qtoT tor qqj f 1 to % sn^qrftor qq q qqr 
f , to qq? qtot qr^r qHqtoqr q^tt q^qq qfr qtot \ q#to 
totot q.ids>^i % qqrr f , ‘ 'to ato aqqq ^r torct to qjqqqT 
qn: qto f , % ator-arrqto tot ftonto qqftor to qn: qto f i” 

to f^in-q to fq> ircq qqr to % qpj qftoq % qtof qto 
(to to tosTT to t>k»q % tffq> totoq Jr torqr q ^iqr^ ?r) 
to^r ^r qqrn: q^ f — "qr^ str gq 3jqtot ^ quf^- TFTfRg * 

snrmrFTt Cft gnfr gft ffe gg^r i afa titi Rig-gfp gin 
tit gfr 1 1 g^ giggicH i tit trgr arpnft^T g arram'^fe 1 1 gf *tft- 

gRTT tit ^T tnfr g^RT CRT | 1 Sff# % ^ ^ fggg % arpTT 

l£F ft - fST g ^feT g Ppwpwl' ^T gR |3TT | 1 ft uftfor ^ 

gfe, fg.wrg ark ster g ggwr ^ gHt tit ggrfe §f 1 1 

3 gkR % gwpr 'm&n r gTggrd srcg; g^ ^ qgr gt <rt, sttftt 
% qgr ggfa gfeg, gRR % qgr g^RFfig gTt nr f 1 gf feawi stt 
ggRT I, (sfk t feirgr $?fgr tit gft) % §grfr Jrrgfar g%r 

JrfOTrafr % 5RT % ?FTFT, ^ TIOTftcT tit srgta ^ gsffa sfeg jrr: 

% fgfg?r rtt % ggfeg tr st ggr 1 1 ^ % tife ggg tit gtfefr 

^rr WW SPT fenTFT I I fe^jgf tit 5ft STFftfa Rf%*g 

few ?rd % gRgR tit afe* ti g^ffa ing <Ty^+ ScR- 

?F1% ^TT ^T ^TT I, 3*PR ff gig W % 3?R STrdfer ffaT |, 

titX gg% gfenR JTFT ti gRT ft" ^ gggg ^T ferST fftTT | l 

fen TTgpi ?t til ti g^t FTiq^TT TOr'^TT f, ^ 
gr-grfefr % tit g^r Rferrgt arRgrfeR titm ^ gkyg gg | i 
*rafqr gRtg g*f g^ gggg ^rw ’ tit fgg |, ggrfa gggft sjw 


afft g?[ gggft ggr gR& ^ t (gfeft fggferr % 'ggnft 
fg^gggR % grg gfergg’ ?tkf 4)' gfeg, ti ^%t) i 

g^ cr^srFT sgfe fer w: jhw< tit % ^ft- 

mg; tit 5rr ?tit 5rk fg ^i sgfwrr ti strt 

tit titftiz ■gwg ^Ft jrr | \ ti^s fgWRf tit gfe: ti 

gRt RtR FRR gTFcrfg^ | \ ^RR, ^ET% f?R£ oft 

tit |, RfRig 1 1 w% arfcrfei; ^ gt i^r 
gR qRT f% ?g glgr gtsfr ^ fwPT g^r srfggr | — ft# tr^r 
^gifg ti w*t forr |, arfe | bfrt fg% rf jg ^ 

fen |, g| srfgg? mm | ? 

I i ^r rr g| *° gg ti ^ i gg% g^rg fnw fg%gg- 

gR gg gg tit gfgfV 

5gggT gif|tT fe gggg gfer ^gf^: feggT fgggggf 1 1 tr^ 

gg % ggg g#r fe% |, afe;t^ |r ggg tit gfer gg fg ggR 1 1 * xm&w 


<H | ^prfq 7 TOP MWTO PK Tft | I Pf TOt % TOP H>44k Pft 

szfT^ to - pt {wnc % sfc 1 p IpK % ptot pfpron# Pft ®rr \ pf 

5TO % t£F gjtt % PTP PP <^3 Ml PTfFT ^n, fTOPT PTft PnP 
SPPfaT ^fept PP TOT P 3TT3£ PT 1 PP% PcrkS TOT p?tf fp^tP PTO 

p pr, sfk pRppfpp? p imt^tp p <M3fdP> fPro ^r pf pppt ^ppt 

PT, 3 - PP% STFpfW Pfpp P PTPT i*PPT3fT sfk PTPPT PP ^37 

fpfpp to%p pt 1 wr sTTOaTTP stTpp pp top pf?j> p^t ^jtotc 

Mt 'ptfe’ pp stopp pt — tpt srfo ^ fafro ^ ptpip 
prfo fprofp 3 sfk ptot % ptfp totop ^ ptot # 1 1 

p>sifpd fror fr ^rotp to pfp^r pp to pto 1 1 ppfp % ip 

fgz TOPTOt $ TOt fPP PP PTPT P?T ^JPT ^TT, TO TO PPPK Pf 

topp! q%s % pp pp m^FP T P ptft % fetT ^r pti pft^pj5%TO 
topp prr sfk wfapf Pt pf pto tot fro p : — 

WFW T* — 

t ^ — prot pp p#^s pifr 1 

fp%PPTO pp pTpp to% Top % g^fpr fro pt 1 top to^ pp 
p Stop to tor pp qfrwr fro pt t 
b. "f fpfe pftot FfRpt 1 gp # top ^ top pkt 1 pr|r to 
fr, 5^1 s ^ 7p ff, top ft pf$r fpffp p , <p^t ^nror tot 
* t vr#r prt TOjfr % <pt TOt fr i M (?ifpp ^r prr ?5% to) 
P^T PX •Cl'ni ^ f^TPT^r f^RT ‘blddl % pr^T ^ ^ 

5H SKI tl'pfdd / felTT^T MSNdV ^ Y5.5, <TT TOT SfRfT 
| l 5 ft W HTO | : — 

fpfro fpfen ft, arf^TTO %?r gtf# 1 
cnd^K'p <bftf pp tnfd^r, 5 w<}% 11 

— 3npTR*F 

K ^%ro ^rfTO[ 1 

%prt % srgro ^ pctisfr ^ryp ft tot |, sftr jtfto 

fTO ^T 3TTTO PK ^TT I, Pf TO ft SgfcRT fRTT 

I, Pft TOTO WFP TO I, 5 ft % TOP TO P 3 TTO PTOf PP 
TO | I ^rt W PTO P>fP I, pft q<9tfl % TO I ffifPcfd | 

— ^PT PfT PTPT ^ \ ■<rofw»r * 


"tf ^TT3fr 3f^rr ifr srr^r § i t sm 

f i % anresMfi wft f i’° 

3 ^ 1 < % jfrrfa % ^rfr tt wrt % 

ffft scrft srfosr tfh ^crr f, sfh: ^r% amt^st 3ft 

3TH'<yi' # STtfrRT tmx ft WIT § 1 


^ l 


fto Tto 


■ 1 —■ ■ » '■ mm *m+ i 

\ ^r Wf «tt *rwr«w* tFtt ^fftfpr ft 

Wfa - 3ft qTFT *F|[ft | . — 

'sr^rfw KWI ^cTFT I 

ftftRftsprq - ft ^rrft - u* — 3^3 - ^ 


t 

I 

^ wrffor % sptpt $ TOfr 'r^pfr jttctt tot f i fog 

^ q*F sttoh^i to | fo ng *frfo-w totto qkrfoF-sng % 
, 3Rnfa 5Rfor ffr tt ?ft, topt *r fo iigwr ^pfr |, ^fr gpr to 
sftfor *ft prrcr ''wfor’, % fr fofo |, 3 ftx fo| stm % *rpr 
% sftfer pgfor ^ to tost for 1 1 1 sfor to ?T fo gpr ^ stott 

STOSW^ffot I ^ & TOT % TO fo TO ^RilVfTT fo*T | I 

% *nft T^mt' to 3? — srr mro-forr % sprr % 1 tpt^w 

% ST% 3TOt 5fr% fTqr fforTOT % TOTO *T ^ for *m 
1 1 ^fo 3RW, ^ *PT TOSTfof, for fo foro fo ^FfTTfo % tot 

,*Ti3Trct % topt arferfor ^ ^ 1 sfo % fgj sqfo fo spw forfo, 
fou^ig, fofofor for *r foffor to fofofor ffomrcr ?r fofr- 
for 1 irofo % ^ srht to *?rfo | fo tot % dfo spr fo <Tfo 

% f \ 


l *PT g?ro gg % 57ng tot n fofo fofo 1 wr tpt- 

t^JT % fo fornr foffo % I 3T% TO StT TOT P : — 

WTO % fofafof for: fofoT *ra % TOT3T, f^T TIP #* l 11 ! 
*T5 To fWT ^ TOP% TOft ffopP? I TOfr STfol TO l TTOT 

3IWR5? I TOfo foforo 1 TOTT forHTTO l 'TO^f TOTfo 

fofo & TOfor ag % to snvnfo % totto fo fo^sror tot 1 

TO U 'CT T 3? fofo TOTO sfoTOTO \ RT% sfoffoT T P T g«T % 

fofo to toto fro, fom tfttt ^ TOrfor rtt? ?fw 

for 1 1 3 ° * 

srqiq q ^q ^ ^tt q q^ qjRf % qrq ^ 

SPTT q STTfR ^T m ^Rct % I ^ft M+I < %ftqt % ^ ^ 

% ^j. anqjRi q 4t$«qr<t aqqq stcr fra - % qt% ^ ^ < 

{qr (4 q Ci 14 4 Id t ^1 0 % "4 ^Tf ^T *E^T % '3 l H(|l *sf 4?t *Tc 'M r olO 

?t \ tTcfj ^ Rw^b % qrqqt Sift % |,ferR ?f afR ^RFT ^FFf 

qt qR ffo ^ ^T tpr ^TFT fqqFT *PTBT I, bWt 5TRT % ffeqT^ 

qqp 3iFFn qt qft 4R qq^t l 3R % ^ 4FM qft f , qt ^ft 
^FRRt % fqsqRT qR I fqR| RR ft ^ ^§5 qq WWI ^T- 

c47R f — feqq qt arqqr qrqq f — {%% f% % qR qrRT nft BfR^T l 

£rTTT#?T JTC'd'fPT sjrfwft n qfqqqq SFFt snwr RFR-^rrfe' 

qqqt-aqRT fWT qfqq Ro R 4 R'-g W | 1 aRR qqq 
% RT ■HR ^ 3 T\t qRqrT 5[ 4TIn T^I 2f, qqqq qqqq: r 

smt qfqq % 4,-wqqqq *t ft fWTFT ft, qqifq ^ RT TC Rt 
qrqtr qq qfqq fqqq q qRpr fr qq^q qsqt f i amt qfaqr q w 
q qt% qq Jifet % \^fq t% am qgtfqqr # qgyqfq qRt qft gqr 

qR i feq-tRa# R Rt q^Rqiqi qraqqR aRR q qqqrq R 
®M T^Rt % fWT % qqcTT f l qq qqR % aRR q q&Tiq qq qqT- 
f^Rt R qqqq] ^q> ft qrq qaRt f — qqrfq q^qr 4 iqqr q?t arq^ft -- 
smt ftqlq qqr Mqqr % qq q^fr f, afR q^qr qrqqr arqq q^q 
% fqqpr afR fqqft q?r aqfq qft ^rqr f i 

t R ? 3 arraft, ^r qq qqqrq # qq a^ ^Rqqfq qft farq% 
qq qifqqr afrc qq qft % arqtq % qqT qfqrqg; qt a n qq^TR 
arR smirf qRqfqq f l fqq% qqq gq% q qqq f , qq% fqtT sqfqq 

q^q % %qR qRrq ^5 qqqr qferFi qrqqoT qq cp 7 brqug qjftq qq 
■^t f , afR qqqfqqi % qRr anqq ir qj? qqtq q^qt % jGtf)- ;£V 
%q f » qqcq- qq fqqRqpJ fqq qR 5 RT 3RRR; |f f , ^ 
qppt % Rtt Tftqqq % srw %qr qq sR q^q ^jr ^ | ( 

^qRf qqr % tqqrr <vhk qi<i ajR fq<*xt< «mn f i qq% % vft 

tq^qr qr q^s qft fan f 1 qqr 1 aqR qqqr % qqt 1 qRr^tqR 

■^t qt 1 1 aicqqr i^c f 


q^cq ^qqq aqR qfe^q qq ^q ^|1 ^ a n r^Hdq 4qq TRICOT * 3? 

& toe STR % fwr to FR & f , 3*f SR WWt to to 

gto % tot qrr rh tre srpsR tor |, to ^ mw^to 1 1 to 11 ^ 
srww wwft ft ^ jnrrPJTcr f^wrr | f% 
erffce pr gto ar pm sttr 1 1 meto w srfwr&w ftorcr w 
gw % ph gsrr | — to gw am smr ft ftgerto % mmr tow 
ar sRn^r ft ft gto tow ft wgfer f i w ^ ww-^fft ftrento 
% toto % mrrr |; ftorto xm gftor ft ft ton ^ to ft to 
tom wr % ftowfw m ftw sfto fprr |, toe §tot 
HHmafr, toftor minwft % ft ft tot amr tore tor 1 1 
tor to ar g?g w to wpr ^ft t 1 ^ to to-to ft ft tot- 
mrto MH mmr 1 1 wrto torn wento ft qrr ft wr ft a#p 
rmre % tft to 1, toew tor ft toe — HFrfnr, tomflF, fcer- 
we m^r, tp gw, toe w eramr ft w Tfrw tt mmwre to 
erwrr f t qmg *r§ tom nft qrr ft JTfrw f i 

toe w ton HTW-wrto, to% amre qrr ft Timer wr- 
ffer ft e§T | , wr www m tore reere to tow ft ft 
rws f , f% w were tormr w % toe totor ftotwr-gto 
wrgwtFft wtor to ere^ ep> ft tft % tor ft tow 

flft f , toe w wpfrr % §tor tot ^ ftor fftwreft ^ totow 

% to |g tTp wntod w pft fwt f i wr srf fftfto-toft- 
wfw, wrww tot to gF ft ftger mw tor f , Te?g anmr w 
ftrftor tot ^ to ^ erne to ggw tofeto w ftowr to sms 
ttwt f i torfem ftoffft qrr arre w tor to gr tor f , ft 
tpwtwT f Teere ffttoto to towrer, ^ ftoTerto £ w <re 
htht ? srrmrtor : rgw % sme mtofto f? toto hwt to toe 
wgw nft ft tor i wen, qrwrw to wit ftomr, wmr ft ^ ft 
m <^m ePd e~tR arm Teere Brerffw f t to gto % totow ftoft 


? TIic Religions of India I 

q JrfERT— mwto h eto arfto rngwr^ wfto to t pn 
tor f i 'atoto’ m mrftorH % ^ hf tofto wr 

HT i 3^ * 

tprrq spt qfeq qqT f , qq *rc Rfer qqrfqq j p?t ^r 

qtjrar Eft RT qR I ? qq$T St^RTT ^ c rfq a T ) ^ TO- 

q^q Bffaq % zm srftRTC TOT spft srf^r ^JTFfF I t J fTO, ^TT 

^ % ar^FT fr qqpr # Rq: frdqt srfrwr % #q RTfaq 

qrRT q^RT q%^TT l 

^ ^ TFT 5TH I, sPT fqRTRRf % «TTq % qm W %, 
aftq s*q m*PK qt PmltHi<Hl < t'^i’xt ^T W *T 

qrw =q^cn § \ qq fqRTRRT ^ q%csr w qfcq qqrRT qr 35 
■^FT ^r qff I for *f q^FT fe% ftr | ; qt %€r qq? qq qfc- 
srq qn&, gq ?ft q^t qqqq, Tqq; qq# qfeqr qq qrrf qqr qfl' 
1 1* % 4^Vt q*# |, afte qVir q?t ^t-^tt *pt 

qfosr qq feqn% % Irs qfwqq'* qq ^ qqqq f i fR qftqt qq qfr 
qpf qq ^ faq ^q% qq^r gq gq qq qq; fqqr gt %qq srq^r ?ft 
% %? r ^ mqwRTT | sfk gqrcr qq qrq qq qgRqf qfer qqqq 

faq qqqq ^fq ^ qR qt srrfqqp % arqqr ^fr-qqqT 
qq-^fi % qR fqq£ gtx f, mq gtqq qq fwRq? qqq % 

qqpq gtor |, qgf qq; ^q-qq-f w r d R^fq — (Titan Ethel ) 51 

q^iRtq — fqqqqiq |— qgt <rc Rqqftq sttcrt qq fqqrq | \ 


l qfRiqq — 5 ^ft q qfqq afe % qRt ftqq qq qqqr sfh: 
gq-^qqr Ifqqq qt^qt I l qq fqqq qq qq qr?^ % {qiT etfq- 
qq sfte g^fq q srrqr, qt t* f<q i qq% &qqw ^ 'qq qqV sfh: 

fqqq ^ fqn 5 r qq% qq^ q^raqi ^r \ tR fqq : gq-'gqqT %, 
ftra% qfqqq qnf q ^q qR afk q^r rft qq qfq q%, 
qq% fqq qfRTqq q ^fqqq art tR ^r for?; qq ^q % 
qqr feq »Rt q^q,< ^festq qqf ^ qrq qqq i — bt^o 

°'* ^^fR^qqq "Titan Ether’ q^Rtq \ * #p qi#R 

tR TRqlfe, iqfqqt gk qq fqqTqt R | g^TT 5 jr fqr 
^ V5.0 | 3 IT STT, Bftq qqt-qq VBo % ^5 f# i — gr^o 
sfn: *TO-k?rr w^r & sfkfr Jr f k ^r kk «pr 

TO TOTT, k?r kk % gTTT % sj^T, TO §■ *?k cPTT *?k ^ 

TO/^kf ot*t srk^mT q^f^nrnf fron: s^rr *r ^?tt 
1 1 

t 


qqiwq, JTTerra- qqr mf % %tfr % fan qwp 

qqTO nW ^T ^fTST 5T TTFT ft 1 dfl dr* d If/q <*+-4l?f ®t» 

? srq^r tt^tw qiwr ^ ^ qf% ft snqqrq to: ^tt qifdi f 
^r ^iTOitfr qq w to£t qqq t sreqt arofqTOTO srfo qq wi 
q qr^qr i (qqrfa TOt qqiqfiqqr-ffe atqsq ft fx qqq qiw "^ft 1 0 
fwir % fjq 'FT cji^O qqqq q ^rqar f%*q“?rft qtt ft 3i«q ^? ( t 

f 3 TT 1 qff ^ppt dFtffqq.' SRqqT % *M<-q q 5 TOT ftn ^t sqqw- 

qqrrq^t, srf% sftfqq q q rarer q?t rnwrer qraqTft qqfa % t 
%%afrr % srm'' q?r s^sqT qff qqqi fro% | \ qsr % 
3rc% qpp: fpfr % uft ^h^’TT q?t |, qq% ^t t qqq-qrqqvr qres 
wtt \ fq qrc *r qftq; qqrqt ^r i*rr s^ret sqrfw fror 

1 1 qTO ^ro qft q h i q>re rra^ qqrqRq fqqrdtqt % vpc q froror 
q^qret q, qff qqrc % from % qfq qt tqr ft stir srefw 
tot 5r \ qre'fr qtnq^ra % sftqq %qf^;q fq^n*} % 5 ^ % qtf^ 
qr gqT qr, gqf qft Brcqtqrtqqt g^qr 1 - % fqfaqg to f^n 1 1 qqgq 
qf fqwrcr m fq> gq% qqqqqtq sq%qr ^ 3ft qq qsqiq sra^r q?i f 
q qq?t qtqq % srgqq q?t |,f%frq q?t wrr *r % qq qqqpf qqftfrq 

| I fq 5TWRT qrt 53?ft^ STqpftfq^- <r SWTpfe (qqTWcq^) nTR - 

fen 1 1 ark OTr^r q ferrq qrnr sfrfqq 5qfeqr qrafr % srt 

qH^tfd'Jidt q>T Sf'fK % fqqqq (inversion) ffclT ^ l q’Rtltd+dl qiT 

’tiH'w 5 tpt qq q ^feqt qnr sr^fe^ trn> sjqjR qq fqqqq (inversion) 

qrq ^ i ^qt%q siq^rq +nq tr srjfeq qq^q fqqqq ft qrtqq ^ i qp? 

% qq¥q q-H W'tq'dlcH e t> 4,frfi fRT ?fe k> 'PtW qqi f/tcq sFT qFT 

qrqq ftHT, sftr qq % f^W qqq q fqNq qfqfqrq % q^; % q%q 

qfqr ftm i 


\ %^qtq ^t qnq - — #f qR ^ffq&q # ?qt w qnT q%ftq qr \ 
^^Rrlttq % qgq fqqr q*F 55 ir sq?q ^r % £pn?T SFtq qtrft ^ 
qf^qrw ft qqt f% qqqft fcf fr qqt 1 1 sqfatT % rfertq % sr^qr 

4Tf«IilfUTfqT ^TJft q^ \ %%qtq % am qq qq TT fi i q^ K lqq t qft, 

% fqq qqq^qr f% qf tTqrsnq ^Tfqif q?qft% qq 

tq^Tf qr^ift I ^rfqTT qf fqq q fqqqr TO qqqt qt, TT% q q& 

ft q|q Mt qt i — g^o 

H %w^n: — Tiqi^q sft qtqqt q qpjft, ?cj^e; | 


TRffcW * 

% i % 3RqR fr rrtc Sr, sfR Rifer 
g g fow tr % ^h ren. ~ % i «J1 <r#wi % to rtf* % rjrt % 

*rft fr ^ i it^t q^r?fr Rtoc % <rer Jr sreT rstT ?r ^ % 

rffi ^ to xjff # ^ h^f for sir frt Jr % rtft 
§ xr i xjjt rr Rrfa 3 RFt sn^ ^ ^ ^ frFt Ff fHrr % 
fex; wnfr Rt 1 *rri % fFRR; tem' m Rrfqf srto 1 1 Rfa % 
wr rftt^ rt% Rpr srae sfk ^ • 't tor qxT gfo % f^ 
#et fr ^n: 3 rt fpr qrto V 

^tfr w ^wr^ 5 f'< Jr rfpt trt Rsqfar Jr r rr ^r x?*p 
wr Sr rt% sfr: jwi tort 1 srft grto % r^ *rto ^ to 

qxt *(% xt^t 3 ft ir xpft 1 ri% fk t^r R*ftotfxR stfr 

RRrfar % a^ Jr srto |f i ^r Rwr^T Sr srfa^r |to Rtwftr 

^([%r fr ffT 1 ^r% rs rt rtisrrr fR rt ^ xitorf «rt ! 
rf?i % toRR Sr ^Vd-qF; 3 ?r for M^^rfur Jr srjpr qftoFfrr rtt 1 1 
RiRfrl qxt RR # RT RFTFfr fRf Rftfor R{% RT Jr WTF[ 

’<R^<R FR Sr fW^JrfWRT5Rq> qXTX^R ?c;qv?:^r, ?e;^ 

Jf ffR l FRFT ^ RTR RTF SF FR *R RF R I ReRRR Sr 

FRfxxR toJr fr rrt f fRp xto ^r r^ts q- £r i sfk 
Rf% 3F^r tTqr RFtF^R R^F R, Xjfr 3F=r wr rp st^jt rtt 1 
w fRpr rrf % Sr % xsfr srr foFFn: ^ sfff *rton 

to ft RT RRF <fT qR^r RRF R, 3TR fqFfr % rV X3^r 

w ^gqxt qrRR f qfr r 1 RRfr sn^ %rt qxf qxt sft, cr 

q^T RK F% RTR FR |3TT 1 ^ ^ ? ^Tlf TTR % Xp3 

fer R^R> TRf^q- srqJr % qwT it f3, faqt ?RR %^fT 

Jr ^r tr R ; rt ot zrg rit q€r : — 


l - Sr srrRi rrif ^5 qfr f%w% ar^qx srRrrd Jr Sr xrt strtr: 

R# f I 


q FTRR mT ' dfcl=t> RR^fr % sRq? 3T^T fJrRFRi W( R Rifq- 3^ * TFTfOTT 

'xjfs ferr % w ^ q?% % gfaj %qR ?awi fprr 

qpft % %cff qrt qqsfr R %■ ^R TfT W I ^T SfFFM ^ Rfi W 
^swt, ^ Rq> % 'JR & ^Rt wm ^Tq-RT 3?R 33 3ft RT, # RRrt 

?RR> ^MT RRTT qT 3fR fqq§ ^TcTT ^fRTT qT — RR ft TTRT 

sn^w ^tt^ m ft mt, ^r w sw % rttr qqr wm ’rr^r-q-fe 

^TWt ^T ^frgf 5ft oR^T^RT \ Rf I^T t£TT *«p T^TT SJT 1% *T 
smt q^er qft 1 st sfR gsnffr ftqR ■jRt r frp: t?t i fR% 
^er-wr fe: *fe \ fest ftnfqR ?r 35? ^r sr^tt % Rst ^fr 
qfet % 33RR Jfe R qfW feST l q?7 SfFTR q TTRT%% % 5# 

r few i qft wr% wt rtr qr r ^ rt rr “frrqrfqR 
fiTT V 

S*ft 5RTR Wt WT BTTW ^faq Rtfa ftRFTr W t 

wt *nqi%qr *r qraqr qrr anew % 5 ? r r tt^t few 

5RR ^fer fiW w t RTTRR 3133% SRT, % f%3 anwf<^ 

TfeST $RIT % *TFT SRT ft ?ft RTfR qtT WRT^ % RT 5m fwt 
|3TT I WR % m ftlWt % qfe, 5TFT, 3TTWWT, faWFT RT, ^tT 

q wft wfe srrf? 3fR *rt wtqr m |, %rr % fq Rt i&nt i ?q 
qq rtt q?r ?ft twiw rr ^ t fRg qr qY?q%q ^wr 

RTWfefiT ft Rt qq RT R# fRe qqfeiW WTRfqqr R R?T «TT I 

RR3 RPfl *t ft TRfWir WTW3 % RfR RT qrt ^T % I ^ Wife 
RTFFR TTRR W q^n S{W q^rq fe^fe ^TflRTT ?TRt ^t, 

feRW % ft qtfnr % q^r fr JTRRqr ^ f — rrr fRRT arfeqr 

3RR t > qrqt qq> qw r%t sir mndfR ?rgw f 1 % qqwrr 
rt qft qr^ ; srfocj w ?fe: %• 1 1 % gfem qw % 

sRt Rqrqqq Rq> qgqqi f t fRft ^ufd qrr q><A ^ f%q q^ 

3^ srqfe^fe 1 1 fqR| ■•ciqfi^i' r m q>ft srfeq? hm f , qwfq 
q^ 3l^qFfr 1 1 q^ qw | fer q^ rw qqr ^ q^R # tRtqRqrqt 
^RftqRsrfe q^err f , feq^q^t m zfzz fesfa fefeq r 
RT qRRRpf ftw f i q^ ?R qrr qrpf f i 

qrqmt rt% qq> qR rq. i <i q qR-qrfeqT # wfe | ( rt%t q^fe^r- 
qrfeqt % ^?r qq - qft fr fetrwr % arqqjqr f i ^ottr'it ir qrw, qrqV W sft n W ffpT 3" fell | 1 ^ustety 51 afk 

fert 3 ft — sppt pg,fafer *rpft *r rt 3?i *pfor t^tt 1 1 % 

X t*F RTRft sn^FT 'JpRK *t %RT R (?V?V?K^) ^ 

pr ^rr i n*r ft snit mfew % f%tr zmm 

STTFf ^ ^ ^fe-^5^3FT % ^TR % ffeRnTrt^Tnr Srpfft - 

fp? ?nf rt qiwn; ferr i 3^ % #Rrrafa fwt <R 

srrfer fcr% i^f n^fR srrt srr fen i ?nren «nf afR 
snrecr spfefr % R-^if-Rt % fer ^r jftrfrt 3ft 3 Rrf qn - sr 
^ srerr pi ^tt, ^ ?r mt % otif ^ ?hf % fer FTfFt Rf Rtf 
5 Tt£t n 3 P% fe^ ?ft ^ 3 TWt 3 RTTp 5 ft \ %?, 5 ^^-HH, 

srjw, fefF, gfept par pft ft p| fer wf 

% fe* sn% %, sfR p?ft pp% p ffe:^ % 1 

- R. Q^r ^raiofr pr srrtr nfen-pppr Rfert %trR rt ft ^ srtt- 
5 tr°t ^rrgfn rt wtr prrt i wt ^f#s ; ^st?ra ^ 1 ^ 
*rt ^Ftffe; % sfe jftfp % i % ^ rfr cRjft % n% sirff 
ft 1 soffit amt ^ srfR Rfensfr % ^wwr rt p rt pRt rt 
sgfenp ferr 1 1 pR PtftPta prfoRRP % wr % $pt Rtf 
ppj pft Rt rt ^fernfr % *rwT¥f r#t pNp Rt ppT 

rt p% t 

=^fp % fear gw pprt % %% p % \ % grp-gfe p-prRT 

ptp% 3 fR FRtp Rtfp Rrft % 1 % PP TRRPiRfl PERnt gf 

«T 5ft FFTfa ffeRRT Rt #r % R-P-cR fep % I RT 5fTRT- 

ggrr % w Rt Irptp p *M ^nft ^ ^rn- «t 1 -rFrir Rt 

ST^pfig' RTT %, femp: RT% 5 TTRR n^T p fa Rfa it gt 

Rft 5pt PfeRpT 5T5T ^ t I W( % R^f> w CR W 

iWf^r % 'Rfg^r pfet Sr l 535^% ^gj tOTig gqffa ^7 

PRRPf fen ^T 3fR ^TT RTRf n ^PlT ; % % iFFT ^ft Rft 
#t 3ft tpr gRRPT srfeq% % i ^frt sftR Rft 3?t qR 

fRR 3>ferr pt i 

^ ^ g^TPf ^iff ^ fejFrin R 5 Fqr pT ^T I Rfe 3 >feiT Rt 

Run <n^pfr ?ft 1 RPt gfgR rtt % strto srt 


1 


* TPTfr^T 

Tar t % spf it, fftf fe ir— Ffer ftff FFgfa 

fe fefF? it ^TiW 3" -H«1 hi < fe Ffe 3TT Tf f * <l ^2' ,jU| 

fe strft fe fet cPF % fet p fe, 3?ff % w-Frer^t 3Ffe fe stfft 

FtfiFRT BTTf^I fen FT I sfeffe ;3rf fepFaF' 1 fe ^f> ^^TcT FTFT 

'p^S^ ^T<T ^TdT $f l 

fccif ^TR^T ^T ^RT ; ^ KH^ STf^PRT, ^PT% 4 \< % SFT w 

fan ffr ft fe, fi; fer ftf 3 F: friIf^ ^mi 35 w 3trfe 
sprft 3rrs fe fe fe t ffepr^r % ft #f sfk fpf % fen 
appr «ppR «r, % 3ppr Pf^«idi % HP 3 % ft ffeTF Frfe sfnc 

srfe ffferft FTFfe FT fecF Frfe *t 1 FF> FTC % fa[F\TfF % < 

cr fan fe fefe ^ffeT Ffafer fr Rf %, arwTTq; ffe ?t ff% spff 

fen fen, sfer ferr Ffefe % feNtfe fe fewr fpi Fft fet efte 
<FFlfm F TTWF^ Ffet F=TT fe fe 1 fetT FFFF FFiFlft 'felfe 


FfefeF % FPF fe SFTFTfaF? FfPT yfer fe 5TTH fen FT l ffeg 

ff% w fppf ft 1 (itfe f^ ^ftr srffennr | fe 

fef F^FT FffefeF Ffe ^FT\ FFfetFITn F ?F fefe l fe FT feFF 
Ffe 1 Ffr % irfaF gTM % 3TFRF5T F Ffe fe-fe ^F % FFjfef 

#tl) 

? iiF^i % ferfe ffer sffa <Rf uu i fefet % Tfefer Ff^F(F 
FH%tppqFitW5PPTfeFf #W F/3F FTFt I : — 

TPrgrGur feFFFftFfefe fe ffftft itqfaffer ?r, q-RjfeT 
ot ^Rt I f% pi qfenr srffepR frt % srffeFt *r vffejp 

FRT IRT ft §3TT FT l TTFl^T FFTF it ft FFTT-FFT if ffe FT 
TR felT ^T % \ %FTF% fePTFT % ferF F^TJTg F 

5mfer ft f, sfe spf ir % srq^-^rrfer ^FF?t srffer fr FFfer 
fe F l 2 FhT fe? (ffe* w«4) % TFT smt Wt it % 

^ ^TR>Td F ^ftF F^r FT fe F % F5PF 3?F- 

Ffer gT F 1 F^ 2FFP: 2FFT fefeFFF FfeRF ft FFT I T PTgOTI 
n feR ^T r^FPTF Fife fe ^FFfefer F>fe %ffe 7RFF> 5PPH 
feFT, fe% fe FFFTfe ^T fe % | * h 

jRTfe' 1 qft W^W qqqT «TT ; 3# W f ?ft q TTT^T^T % ^T 
SfFt ?Pt l ?nft %% cpr f% ^PTftuf qft ft Wt | I 

w% 3T? % TmfOTr sfft 5ft wife fFt qit i qfe 

qf #Ctq *t flft eft 3%t wit ff^T fteft I ^ff W ^TTW^ qft ffepqq 

ft qnT% fqffero % w&x qqfq %<ng«K fqqft qroe-Rq^t *r %fcqT 
^ricrT i sfk fs qqqr qnqfgre? < ft ffeft w qft-qft qf srfarfwT 
wq qR <ft wt i wjz qq %f qrar i "f%rq 3 ?r 1 1 ”* afhc 
qqft-qnTr efr qraq> qft *fter ft srrqr ?ft «tt i sfk eft to, ^rcr- 
qq % *ft f% snf-qqtq ( %f% #% ) % TOTT 

3% wffe^ft % 3KIf< €feq% ft% R% 3TT f , ^ 3WF % 

wrar-twr qq % fqffecr w qfs*q ft q£ \ FFq% % wrt itsrqqtarfq- 
5 rtt % to: ?ft % qraq? % w qiq% qft ^qqR qroftet ft q% i qq?3 
fq qTq% qq>qt % arqq<i qft sitqqR <m$«»r qq to^t ^it f^- 
qro wj i qqq 3 i% 2mfr% »p»ft qq fferrcT fft to qt qfif sreqnrT- 

%eTT W sit 1 % sn% fagor fFft % 33efT3Tt qft #T WWT% %, #0% 

SpfTfqql qq% TO W TOgfeq fteft Tfeft W\, SftflTO % §3 TOFt % qfq 

wit to,tot % mw % fq w fro-qro fq% Sr 1 3 % qjqt-qrfft % 
3 %t srqqqr qRw ffe qq sttto wi-wi qfwr % tot wmi 
% is 3 f^r ^ sfh: ^= 1 3% qiPf^eq % fa^ro qR ^r ^ i f^T tfr % 
Wt eRf fron q% «t 1 wt srtr: w tft w^ qffeeft q?t an^A-qfrq 
wtx ^r ^ 1 qRRT Trqf^r qfr qq % «tr, ?mz qr f % %w- 
qrw wtfw %, fFft qr qgr fiFT %err qr, ww* w^k qr, % 

qqRTT qfferrq 3 W ffeurq «TT I % mi«IHI' % Wl% 5%t 
q?t eRf WT STTcT ir 3ft=c qi3 TO TOFq it I % 3% qfaq- % <sp^ 

mw ww! wrww; %w % toft ft i Itf qq ^ g^qr 
eiqr w %t w qTf%T3ft % sttotT sqqq *t> wvw w i % qqr qqqq 

? en?q qTTO? fefi% qq TOFTt qi I qq qTfq %q 

fefr% qft 3nqqqr-qw sr tott m \ %q it fffq % tof % 
<rqrtqq qq srqqt qRqiqTfqi Pi^eti {qjqr w i— — 213 ° 

R mRi^ qqqtqt vftquH'q "All Glair de la lune” Jr qrqT 3 qft- 

fww % \ 


Vo >c TPTfRTT 

gjf qRfcq' % ^<cfl qt I *pur q J Ti fs 4Y zpt Vpffa'U I f vrT^TT^TT 
if ff fff <rt(fffd fA % qR°T -diqi sF qf 4f ^TT 

% %■ qm-fqqqT % rt q zpm^i qR str qq% R q %m wmx% 

?Ffr % ^ ir <?tq q i fqfqqRqfqqrA sm fqqA fr sFqfqrt 

q^FTT {RTT EJT^r % 1 RR OTRFT jfrfew' 1 Ir^RTn «fi 1 3f f^FT StF 
qq 4Y qicqvjT qRff qr qrqft %, q? £qq jff ^Jn% 3FR SHH 

urraY qf i w mt # 31% ‘tfW-J qqf % bfr Rff wf 

| t RRq fn^FK 3R7RT 3n RpM ^ Sffq^ciTsfr % SIR WFTT f, 

off ^ qq qrqqqf q qiwfaq> srfasqfwff qq srgqRor qRq f 1 sfft 

3$qq ^gERFT 5RTRT (qfe fST W! ^fT ^T q%) % 3FR ffcTT 

|, qf «ft fqr ?qq fRq-qrcqT qq srfqqq qR3 1 1 ^q-qf<q # 
qf qi% qqrr q qq qq 1 1 % sfr an fqqq qft qqRf 

gar qq strt qR qrf sfr fawqteqrc? qfo msr % Art# ^fr | f 

gqqq g^tfTFT ■•CFTf'^T % qTRRfqq % ft qRT ofToT | 1 

BRFTr^ ftaT qq qflRf ffqqT 1 iwmiq % 

qqRr srpTTfff qr# qq sq% qfwq qft q§<r qtfsqTfqf qq arw qvFTT 

rt i ^fcs jq Rqfqp;^ qFrqrgT q% qq, sfk qqj RiqR <r> tts- 
qnai xtfm Rt 1 X&3. % -qm^ q?r at qqf fqT ^Rn, 

T^g; smf q fqfqr qqr arnafe ?w 

qs^ a ^rvr qR ferr \ 

RT W fqpq RTT% ^ ^PRT q%TT <iyq fur % qwfixTT q 
wr rr %r fr qqT % ^pfq qe qr qfe^qq if qqqf q^r^ff qrr 
>r> qfRT qqwPTT qr \ q^f jqf%f qq qqq qr^r % %t t 3 % tRr qi^or 

# sRFq qfiqqqqjqT qf i q4w5 qna" ^r ir qrg- q~qifaq) % qfa 

qqqiqRH ^qqirq^^T^TRqf, %qqqfpfr 5 fr% qq- % qfq- 
q^f fqjqf # fqtlq- qff | 1 qffR # cR| q^f q#R ^qqr % 
qRR q fqq qfi |, q^f R tRr Hftlfqq qqfq q% qf qmt | l q§f 

R Rf Wq jq? 'W 1^ % RqR % g^q-^fqqr RT qr?^ qif STMT 


^ Mifi^tt qf Fgq-qqqr ^ i qq% Rq^q q qq qfiqf ^ f% 
qf srq% anqqff araqq qqf q smrfqqf % s® qR rt^t | j 
forr qrq qqnqf % fr TPr^r qfqf qqrxq % j I 

% %T3T % 3F53; 33 f%3FT 33% | 1 f%nj 3T3rf%ff 33 #TT ^ %q-_ 
f%«r 33J |, 3333 3fkx 3%3> 53f%i33 3R3T | t 53% 3rf%fefi 

I 

3^T 33 # m£% ' 6131 tTcfr s^aft 3T I 53^ 33 3^ 33 3Tf333 

srq% 3?re 1% % 3T?g3 % %£ 31(3^33 fl% %t 33R3T «ft i 33 35 

3 3I3$3K 33 33 3% 3^3 3^% %t 3Rt ^ 33T 1 f%3J 3333 
#2T 3T# 3f 3Tf3-qf (3 % 3T3% 3 33F3 35gT 3T — 551% f%^ 3>fsHTf 
% %3K % 333 l 335 3%-3R 333% lf3T 33TC $ 33t l %k 33 
33% 33 33% 3% 3TI %t ^5 fT 3%, 33 ^33^3 % 335 33 33 
5%333 353% 33 f3$33 35T f%3T l 


t 


R 


~RT 35 


Toft* 


*if % 5fr%r 3rr| %^r wte ^ sft i ^ *r 

SfRoT ^TT f^T fer ■H^i T i e h' lift'll tldi ?T W( < -*M < fe^FT 

| l ^ 3TR^ 5f WTF g§ f%^ft % ^RR sft — few W 
fen sffr ^ %^r 1 1 vj*??^ ^ ^ ^ ^rt 

% ^r^Tt % *i«Tr%f % ?wft ^rara- ft tff i *fft ^r ?r gf fiftt 

^t ^n% WW sPteT ^ Tft # \ *rfcR ^ ^ % iETFT VJRf 3 F%% ft 
Tjpt 2 T, *F 3 lfa ^TTf cTOT 5 IW 3 gaT 3 T \ ?TOfOT % 

sm t, sfte ^r% «tnr fewt % sfora - ^r-^RTfr ^t srt^ sr jtpt 

3 3TRR *rfcR % 5F%W E JRcFT SJT 1 WTW*T *T ^W' 1 R+TT ^ % 

srgRr ^fr % ^fcrcfw % ^r, %?, pm, trrg, ^r*fr, wr, 

?#q|#R^i srra - ^ i 


? =usft^i $ ^rfw % g-^rnr^i t^f 

‘sflRf *PT ^ ft ^=1 PwP^d TsTdT I I % ^ffr TTPg% ^ ^r?fr 
5 r, sfft *pft q$WRT % i 3^7 

tr%T ^ %, 5fr qj# gf ^ ^spfr ?3To 2r, tt^ ^ foyjte & 
Jdl % dl'-F "v^T %, % % ^N" % 1%gt JH»[< ^T $R ?T ^T^t 

^F, sfR ^ ^Iddl % d4‘dl faf%H W faid*i>K % I 6Tdt- 

fer 5 Fi^ sn% 2 r 1 cftI^w ^- 3^ % 1 xm$>m ^ 

dd*t»i ft ^td'h 0^1 vjfa-n dt^n l % sfhc Ejorr 3fft s n q i tfm % tnp 

fkm % sr % 1 szfrr «r xfcmr ft-fer 

mn fenl \ 


(^t THTfOTl ^r sft^fi-) 


TFTfOTT * V3 

qrt^r fRTFrFn *ng qqr fenw fFr; «tt i a#f? 5 ^ % 37 R ^ 

ferr^r ^5T^nr src, ttht % fern: & ?p?r srwr <mw m, 

fa*r% mtmt zvz 5^^i% aTT^ Fr-fFr % 1 aFR-fqfJR 

^c#jt awr % ^rfi r<b wf« mr qm affr; Fhjim f^r'' «tt, 
<r wm Fm m\ qqr *n%r<FF ferr trt ^t : — fft q 
qwtfto ig^rr qrr qRjFiRfr frsrfo — in^wr (mm\), tft 
jw (fer), sfK ff (ttw^t) ^ a^ftwr % arf^r Frit wr m 1 
<rarfq- ^r srfacsprt tqV «ft 1 

fFr % s rr ^ 1 % >rr % ^fV ^ ^Fr, qg^Fr qqRtfT strt 

qft gq fe wtriai ^spnt % ^1 Jr Fftto qRqt qr 1 qg faq % 
^fw ^ % zm w* ^R *&, 3^ ^fr qw Jr Jr qqr Jr 
?ft^r, 5^; Jr 5^ «tt, sfk rt% qr qfaw qfr Jr % qqr Jr rtf? 
sfh: 1^: *r '*tt $ ' # 5ST qt i qg +rgiat.% | — err ^fe- 
H^ppifr cwt wiri qFrr f 1 1 qgT qgT, srftg; faq% ^ft gqJr % 

*PF$jf, 3q% f^itT qg ri% tfV qgt srfw 1 1 qg fqqq-qqqt 1 1 “qg 
3%fTw4t Jr€r sRRft I, qg spRfV y^iFii % grg^ fqfJrq qqt q f^r 

3Rdf'<l % RT F snFTSFFFJT ^xfi | l” qg SWTW ^FTT |, qT 3PFT 

%>qim^l qrr argqq t’FR ^ -rf qq-fqqirr q>wr gf % ^rrxfr 1 1 "afk 

qfe OT’f 3 *fi ^T f - ^ft TOi % 3 T^K R srfRRT 

eFF ^fl t 3fk ftrferR 3FTRT % 3cF2T ^ f^?fFr ^R 


l *rfcR 3R ^rt f%?FTFT 1 1 '<m£.yjr r ^rrt-rtr 5rm % w<- 
'tPtrt #rr ?r ^r? qw Jr f ^n i ^r% srpf q^ 

fxTRR hrprt «n i RRt mi ^Rffr <r fert |f =4 t 1 qIHrT 
felT % »RT # cRq> ^TT m l q^ 7 ^ ^ ^ %!% 

5TRt 5TW JTFFT ^TT l ^FH dRB 3r%fw^TTq 3 ^taff ? 3pRTT- 

Rp?r % feq ^Fr-wrrq \ vfcmm Jr Rfer g ^i fere 

gpfr % TRt SjFTT ^iFi^ q^ drfd^l qV ; 3xR 3fhC 5# q 
q^Bfxfw \ ^TFT % q*F FRii 'TT'^ R % ^T %, ^ft 1% TFT- 

^ RIFT ^Ft ^ 1 qre % qM f5T RFRT % 

’TFT % afes f r *R t I RT FTFT *R ^ TRfrcurFt # vj'4'l'FdT a 

saH Jr siraFr qr^ % i rr? qr^fr irit a^fr at r YY * TTTOfTOR 


srT 1 1 rrtoT m *r rito to fwm- 

|r rtrt 1 1”' 4 

fro^ tort rto to^ rTto Rf tot rtor 5rr%r, frrcr rttr tot tor 
^ tnsfr tot Rfora R ^rraT |, rr rrrrto rito rto, ffe % rto tor 
rtt toT r|T torr rtot tot i rrrto to? rr stor % totoj fr tot i 
rr% g^pr (ttorto Rfr rftTto to totrrIto rrt arfwro tot, fR% TOf ^R, 
gr to rtr? tot rtort tot i w tot* % sir RT-RfTror % tottot toHt rtott 
r^T tot i tottrtto feTOTRt rtot q?l’ fRR totFtoto rtr rT ju% ft |, 
toffT totottort mi tNtto frowifroR toT rrfr sr^gR tortr fFfr, totoT- 
faroR rt to TTtt^q g f^rr^ft tot to^ ark toT rTtr [rtork sim 

ftft 1 ^R% TO|R fiRT TO TO fa^TTO % TFTfTOR % ^5T : 

"tot arrqJr tototor; tot tort t ? ” 
tor: to to?to it to?t : 

“to fro tor 3*|%RT?rf, rrTrt?r%toT tort f, to: %tor 
arfroro rttort tot Jr i" toto rto tot fro torItotto to tottototo tot to 
R^r i to^to rr toto to toT tototor; toT toft to tor rtt totottto^- 

fTOTOT TO 1 

Rk TOf f*5 RTTOT TOH TORiTOt TOT fr f^TOTlf^K |, RTR RfT 

1 1 to$to torrs %?; toto r^to Jr fr to? arroro toth tot rrt |, rtr 

TO TOR RRTORTOTO^RTO TO RTR TOTH TORT if gr fe<yf TOT ?T TO? T?T 

1 1 Jk qro apg JmR tot top ^feroT rtstV f¥rorr to rttoT tor- 

tor to rtto ^ TOfkT Jr tot Jr i toPtoc % totto Jr %ror ?rr ^ 

T?T TOT \ RR% fTORTO TORTTO Jf TO TORT TOT tpR TO ^fT TOf TOR TT TOR 
fro^TOfT TO RTOTRRT % f^R R%RT eStTOTOT % TOT?T RT TO^f l TOR Jf TOT?C 
Rl% TOT TTTOTOTOT % TOR TOC TO TOfT : 

“3Jr ttto % tostr troJr 1 1” 

TO^TO TOIRTTOTRT TOT fWJJcTOTOTOTTt RITtT % TOTTO fTOR T T TO$m| 

%% T?RTOR TO ? TO^ITOTTORT TOTl TOTfiRTO TO fTORtTO R% ^ tRr 
% TOT Jr ^SrRTTO fTOR TOT, RT 1RT RT^ TOgCR % rr zfR FqiiMR 

totrt |, qfr totrT 1 1 Rq% TOfJror to rrt tor tttotow toT rtorT 


TO. TTTOTORf l '<Wfwr * v* 


*st sre % s*gw re: fssr, s% wt sTfsrs % sn%fer re; fwr sftr 
wt sfro s TO?r sst fm t sf wt ^TOTrfrer gsr % srs 

TO yisfls s st i fe^un^its sTssrefr & wr# <§st s fss 

sreft st i ^ afv^RT st, rers-TOns %st st, wit wts re: swfr 
st, sirer re# st, fs^re: re# # arts gs - : wr re# «ft 1 fss % 
w wr# fesssr % 3 ?^ re sfm % wr# k^iw fssfss ss 
tt tost st 1 sirens rest sre tostst, arre#re siro sw st 1 
STssstm: % sfstf to# st, ark gss sret % 1 *rf fsfro 
fire: w ^rreft # 1 st % w % far? tots % 3m, wrtsreT s 
tots % 3# ^ 1 tot. # #r si% % sts-sts c^ re sre tost 

st, afk sf srRre wfsssr ft ^ncft # 1 sta^r % w, w tot 
ft wst, 5s: w tost sfk st amt wwrr re wr totT % fre* 
■rot re# P pw ^ ^rfer w tost arts sf to^ss - ftst 1 
tost # arrest % fftro % sts-sts re# qft refs free to wst 1 
to to# wr, sftssf to# 1 arts refs % # s% w res-refs % 

STS ft ST % WT # StTOT ft# I ST # ST# I 

resiro grrr fro st % an^re-fs^re %, wt% ssw rest s wr% 
sts fr res t# 1 sfr wr res s|s#, ss% tot wrest t sft wr 
res ss#, #s rer# 1 wr-wsrs sst sss s^ st % sts ft sts 
Tf i l it# sre# TTSfreS % !?S, sg arts ss s#-sft 3 # % wns 
% sts sfresre swiss fs# fssr #r ^ too' ^ ? ^rt re sss reref 

TTS 1 TO % ^TS S SSS % SSTS SST — afk wr sss ^ wf ^TST 3> 
%tr st ^ ss^r qre tror 1 

freg sss tos % srs ^st arerifs ft sst afk ttsito % fr-^r 

sst 1 ^t ?t ttsi^s qft ss re sss ^qre, ststs % sms ^ 
arrrestss re; fssr t s% sstlror re?t qrt tts^w ^t sro'Wnf 
%rer sst 1 tot q?t ressr fss-w wr tot^ sst 1 ret re sref 
sst % foq ss% retsss % fstr, TO sre stoT sfe, wire ft - rers, 
ssre sfr fire, s^t to fs aftss re stf st fsf to% % fw srs- 

%'ars% stss ^t srer ^ref sst st 1 wf arret - sferre re sft 


? sfsre: % wre-sfros sts Jr 

q+Fld urftcT fJF FFT I 3FTF % FFTRF FTF § VFd' 

Ft fttf r fiff §q, sftf f fr vPr, ftfft ff <fte 
spilt stf % ff Rft, Fff ff> Pp q,-fi4^d ft f%?r % di$j ,j i PfrFt 


fffft % ft srf rif *r fff i ft % 3f f fr Rf ff Prarr Ft fa f^r ff ff> FFFiq 

TR TOT, FF FF pJT R[ FF gF-FTORT & FTP FfT i 
fF5TT Tj?l 4> < W c.'fid ^q % ttHln FT *Ff vsA % f%q FTPJF 

°fpt>f IPr 'ft ft’ FFTR^r f% i fSf-fr ff sfk ft stPr 


FT — sfk FFT F FR 3R FFR *Ftf FF F TfT I fFTF fPR Ff 

FTferr % ftfI ^fF 5f fr-fIcfr f(% tfa, sfk rt ffr % fft, 

feq srk FfT RF? fa Pp?T % FTF FT ft F% 1 fa% FTFfMT FrT RRt 
FpR 'Ml F FT I %FF qFT ft FFg FT FTfFT Ft l % FRF ^ 
ft? % RFFPF % fF R FfF 1% |, %FF qF ^F FTFFF ^ FTP *t 
WIFF Fit FT ft |, FT75 Ff FTFRT PcFFT ^FT ft% R FT % FF 
f^F-fFF F FR FTP §" l FTF&F ^ft f%F W fpF(Hd FRPT PTJfq, 
lFF?t fifp % F PTF^ P, FpfF FRF FFFTfpFt ?T fpRTFPTTFt F 
FFFTF? % FFTF fT FF^t ft Id FT FT appr FFTfept % fFSFTR^fp %fF- 
FS FR RFt Ft 1 sfk ^Ftfeq % FTT FfpFTP RPft % FFTF fFFTFTF-^F 
ftFR fR-FR FF FT FfpT *t FFFF PfiTSt F l FTFp^FTF % PPJF- 
FFT FfFFpFP ft PT% R RF1TO FT *Tcg Ft Ft FFTFFT ft FWt 
Ft \ F|F ^T STFfFF FtMt Ft, Ft W Pp^F FIF fRT 3RFF |q |, 
5^5 FT FIFFT FRFT TOT | l FTFfn^T F?f 5F fer^Fd F^FF F?T FFtFT 
F %3T |, FFTF TOF | FTFfTO 4F sftF FST.^FF 

FpR % FTF ft F5FT FT, FtFT ^IFt ^T FfFTF FFFRT FfFT Ft, sfk 
FF^T FFTf TJpFF TfFT FT 1 % FfF-Ffe TT FTF FlFT R qfF F% 
^ 1 W SRFFT F TfF FTn R ^WT% f 4°4 IM> 3FFFR F fR 
FT^ FFFT fF5F F5TF FT FTFR FTH TO^T % fPtF<xK 3RT ^tf dtRT 
{FRF Fff ^ l 


FFT F, FRFTf ft FIRF %F^ FFT Fk FTFf^F R RfF |q ) 

FFR FfTFt t Rft % RR % T^TT l 11 fFR FtTtF % FFFf-FFTF 

*- 


l. ^T RT FFF % Piq ?FF FTFfWF IRT TfFF ItF FFFf Ft TTHl^GUr * 

s^rat % qqR qqro qqra nius^'c qt fqft TOqt *r TOfqq ft qfr 

t 0 

m 

"^T feq t TOff RTOrr ft TOIfW ft qft toi %qr §ro ’stft *ft% 

q^ ttt qro tot |, qqt tor tfe - tott i — ^ qtro ?t Iror ft tot i 

^ TOT q qf ( qR 3 S?t% qR ft ^ 3 R TOTt ^ft % Rfq q TO 
TOTR — TT^ TOTFT^ qTTOTTOT § 5 T ’TO TOR ft TOTT \ # 3 % TOTT, qfe 

qft ftro | qt qtror ^r tot qror | ? fqt % qfcro % TOwrq §jw qft 
qt i qf fenf tot sftro qq% tot ft fqaq; % totr to 7 feR ^ tot 
q %q tot i 'qqq i tot qror Tt ft ^ aro% sftror to tot toc fqr i’ 

t^TTR qtTOTO TOTOT It TOTR TOTOTO TO^T fR *t % qt l'-'sfk 
TOTTO f% TJ^T E 3 R it 3TFt RqFTT, TORT, Tff TOT f% qf^R T^R 

totto fro fqgrr ft tot * ^rr qqtq ftq tot, 1% froft qrg to qt 
qferor qft qft 1 1 qq% *fR £r gst %to aratq TOtfrorof tort 
to qfiTOf front ^r tot \ fqqq qt fqrro, tor ft qft wifroMt 
tor qsqt front ^ft qt i effq qf tototott rofq rorot §f gt toto 
TO rr % fqq g?ft TOft to qft qM tot-tot ^ qqqt ^ gt tort toto 
% ^q fron, nt tor qqt qrq^ TOrt — arfq gst mk tor fwq to: 
fer \ irqr tor tot tot i $ qroftq'* ftro gfq r 1r tot \ * *qf 
fro, qftq totot totto fror %qr fror qqf tot qf t qft tort i ^ 
TOqr qqtjr to 7 tor toto? to qgq fqqqR qtrot tot i TORt tort % 

- TOR t qf TOJfR qrrjt TOT f% ^qt qf qff fRTTOTR f l” 

qft qf qrq tor frr qtro | fr r q^R tor It qtq toxt % 

few qqt qf TO qft qft |, qf qfiqrg? % ft fqTOT TO I TR- 

% fqrot % qrq 5 r tot% g^r % tot TOffit qrogq ft qf Trt ^ro 


qfwro qt f t qq qtqt ^ tot ft ^fRt qfror f t R^ sr^qr 

Tifrqf tofT froft |q%q fqqf fqqqq qqr srro ftqt ^t qg^qqwt 

? gqqqr % st^ to tor f "Jt-ct q^friq %rt fron^r ft qqt i" 
qf qw qfTO^if f, TO>f% %q ^rfrqt ?t qf TOTS ftro f f% fRt 
Rtt snqrfqqr qqq to tr^ tot Rqqq ^qro tort qfqqr % qrq 
?fefRq ft qfr to t ( Y 5 * '•UH 37 ca T 

5 TT ? ncR n TTin^T ^ ff wij ^r ST|cT m^T fferr i l ‘ 3 ^#r 

nfe nnr nnr km, n rei fe rr & 5^ sfe<: sr^frrcn «rc nnfft 
srffefrc % n fern snnr $ sfefs fp: n s^i nr 'nr...ni' P 
nfe se'wr m 5 trt j r, nr ^ ns nfer sn nren <tvtt f, fe fer 
nqnr snffenn kmx ns | fe fen mz nsr tnr nr 1 fern ^ 
% nfe r nr srfem ^t fr nn? nm fnr nr, sffe nsm*}? fe $> 

'jit’ nr 1 t^r % ecsmr % ^r n nfer fern fe, ^ 

W RH J^T ^|T SfT nWT I, fefel mgm RS JR T^ TT^TT feffe? 

mmx fe nsg; fe fe w fenrc n Tjnferrfe fen mm ^ mn n ferr 
I, sffe w fem mmx fe ferw nr form nnr ngnn nff mrm \ 

'n / W 

SRfe fefe nn 'm nnnr 'rnfet n fe fenrnr |, snnnn fe ffemT 
nn% nra snwrnrn | 1 fen m^whi n xTnpn fe srrRTfnn fen 
nr, non ns nr ^ feferr fe fes fenrfe nnftnn ^wr f, \ fee 
fern n nr nfer ^fe spun: w %mm ferr nr, nfer nfe-snnfe mfe 
rmn % ^ isP'w fm srjnn jferr m l nrc n siw fer w feni 
ffenrn sfk nnfe qnsfefe % qferc fei <r> r< % fern sfeR wft sr|- 
jjfn n nrmx % ffen fenr fe nw^-r fnr fe fen nsr fe niffer wrr 
■rt fe 


l ^r*ft hk» ^fen 'n^rsng Tin^’ feftn w*z 1 55^ 

ng; ^ JRTn % ferric nrn^cn ns ?T n^rfen ff nt 1 

nresm*? nt '<rnt»^r % sngrnr ?t % ^ 1 ■ <R , ^ lj r % nnm % 

nrfefe mfrR> n ^feffer jwt ?r 3 Rmn ^T 1 snfe fefe gf 

■^fh^ fe nfefr fen 5R?n: ^pTi{)m+' |, nnt srtr fenw 

ntonV| 1 fe^ infer ^rmiiFn^fn^frnniTli 

■r Sfen ^ nr nn m an^n nfe> r>t armrfemr cnran n arranm 3i|- 

narfenrnr, nnn^ sw ffe - nt t n nrsfenVaffe 

nrnrn mm % ^fer ffeNr % mm fr^:, qnfe w mn Rn g?n 

l^fe vx n% sfern fe fer % nfec fe n fefei n nrnnT 
nnr 1 

nfefep, Trnirwr % nrefen n nt ^ nfer |arr nr, 
nn Hmrfer n fr gm nr \ fem n ffe^-r ^^1^ % W7 * vs, 


tto; tqt Ti'Hfwt q?r amt qrqfqq? qf% % fares w qft q?rqT 
*tst, srfq^ wt qrqftq? f% t fr<iq?K t,arqt tq-fTq qt qiq?R 
qq? qfqr forc i % qft qrft t, q?Rq, t^q? qk ^r iq£r q 
an% arm qRq qR tt % qre, y) <=;+ < qq? spr qf qtfqq ^rr 
sq% ftrr gqqq qr i qq fqq q tqRqfq t ^q feq #r qt fqwq 
ftqq fqq fR t q q?q qit qf qqqt ^5 ft mt \ qq% fqqr qq% 
fqq to fq*q ft fq^qq q ^q % qqrq qT, ark tffqq qq^r fqqqqr 
TW? qr qq qq arfer ftkTR ^ifqqr % to t 1 

qk=5 foqt tf arqfq qq qqfq ftqr |, qt qqq?r q^ttgqqqr q^T 
| l qqq qqfq qq TO ^TT TOqR qT ft THTf^T qq 3Rk qjf fqq 

qq> mqrq arq^rr ?r ft ^ 1 arqtqRtafk <f ?| 4 ivfl qtt arfrq 
qjjfttt % gq; sqngq qfqt qt qqqt % qq? qst §g qtft t qf 1 1 


Tiie Psychology of Religion (qq qq qqtfenq ) t aft qq qq? 

afk 5% q^ffq ftt f qf s^aq 1 1 firok fqftqq %rt t ft 
qqf qqf qq aqqfR ftqr 1 1 snq: rrrtq? qR qf ^qt % anqr | 
|% qq %GST3fr qq aqq ft WI |, qft tqqT % fkr t anTO qt 
fqqq fift 1 1 ftroiT ft grrqq arRqr qt ffm ^tq qqqT 
qqqqlqqqr qrqqt 1 1 

afk qf ft t*ft qpq | fq? to fqaq qff rnq: arrttq? 
afk qrqfqq: a n ^q q §rt ft qqR fit 1 1 fek fqftqq t*q 

<ftd “Vai icties of Religious Experiences’ (qrfqq? arg^fqff % 

qfq) t tsfltus tqf % feaqq#r qq qfq ?q qk t qqt ftw | : 
"qqgq t^T qqfq ftqr qT fq? sqtgq sftft % qf? qft qqqt 

TT qqq q^t qR ffl I |...qf qqqqRT tp> % qiq iTqr qR-qR 

37R sn^qq qrkr qiqt, qfT qq? ft - ^qt fqq^q qR ftqr 
ark arrqr qrq qqr ftqr 1 apq t fqqft qrf qifq qRf? fqRnqT 

1 1 afk qfq qft qR qq?qr, qfq t qkr ^qt qqf 
s?R % ^qqqt Tfqt qt t qq q qq^qf qqrfq ^ qq qq q 
qr \ ” 

qrq hfrt qttqt srt qsfk q qfqq TfFrqiqt qiqq?t 

^t qq^qrrftq? q^r fqqf qt qsqfq 1 1 
v - *o * 'ClH'fWI 


«t i at# 3twr, Ff sftr ff % zm. ffff FFf ff^ f tfu FFi 

spTFTfoftF^ FTfttF FT Ttft Ft I FF W ^ '*WM*t> ftFFF 

ffff to fft i ft ^r y^wr Ftt mi^t Ftt \ 

^a% ftf stftfft ft ff# ffst % atT fft 1 ft F ff% m^[ 

^FJT I t ^ft?t fWF FFTF FiT ferr l “Fiat voluntas tua '” (Ftt 
ft ^T ft ') FT ^t Ftf 'JFFFT 3FTH FT f#T FT \ sftT FF +lf"< 
F Flft-Ftt 5*cft FT F?t FTtTFrft *jfF FF>Fff , Ff% t£p FTF, fFTT FFFF 
5PJFTF, FFFF SlcF 3# 3TFT % FT# ^T % 5R^ ft t FT% Fife % 
#Ft STFtFFFF fe3F3#ft F 3t T^T FT FFF f . — 

FT3FT FT FFF FT l feF % FF ST^TF FFTTT ft 1% ^ l 'FT* Ft 
FFt f , ^Ff FtFFT TTF?>SF -hGfT % FTfT «HIF>< FFT % tFFT^ FF^T 
FTF F 3TT # 1 TF1 F^f FtF Fft 3TTFt 1 *§% STTfS FfTT# Ft, F?ffn 

SFTF % fTT, ^sTT, FT FFFT FTTF F#J FF #t ff f, sftr l^F F#t 
F r lFF F % FFTF FFF ^ST % Ffc?T Ft SFTTit F^TF FT FF FFt f l 
FF Ff FFFt Ft, FF% FW % ^T FF Fo^T «t 1 TTF$wr ^ 3TPTFF 
|3TT % FFT Ff TFF TTT Tt f ? FFFT f# FF-FFT F7*t FFT I Ff 
FTfT 3TTFF F 3fT # sftT fFT F5TFT 3tFT FF l F^ FTTT, FT 
% ^FT 1% ft , 3ftT Ff FfFt Ft# % FTT# % FFt ff , ?F F<FT 
TFFt % FFFtt % FtFFf % 5TFTFT Ft dTF <=tfdt ft FTfJFt Ft FTTFTTT 
Ft fafTT Tft f \ . 

FF fFF Tt TTFf^F % fFF-TTF fFTFTT Ft % FfFTF % ft F# 
FPt l FFt F) FTTFTTT % FFTF FFFT FTFfFfFFF fFTFp^d^ F Fl'tl 
T^T FFT 1 3RT F TTFfWF FT % FTF ^FFFFT ft FF sftT Fft-Fft 

v 

FFFt SRrffe FF srTFtFT-FFT FTfT Ft TIFF: ft^T FFt t 3FF 3Fftf> Ft 
FFF?T FTF F, Ft Fft FFJ f#Tt FFFt I# - % IF F# 
% 1 FFFF FTtT ^ FFTT FF FTtFT 3FT FFT FT, f%F% ^ FTFT FFFTsft 
% TF ifeFtFT ftF ^r 1 i^FT fFF F#T F?t FfdMIdt TTFt TTFFfF 
% FTFTFT FT^T FTf; TTFircnr % FT3T % StF fFFTtF f#T % FF(TFd 
3T# F^T % ft[ ^ \ % 3# F t3FTT TTFW^T FF FTF) ^TT Tf 
TTFfrcni FTT# F ^FT-FFT FfF Tf ^ 1 FT^T FT|; 3TFTFTF] ft F iFMT 

FTT F%, FFtfe ■d’fft #T % ^FT FTF? FT^ 1 fiT TTFf^F f# FF ^F" TRfqq * H? 


sfk qq# qqq; stt# qqq 3|q % ## % fqqR TJRfWir qq qf SNkHW ^ 6 RMR f^FST- 

Rq «ft 1 qf qfeR % ^feR> cH^WRi ^ 3 ^ 5 ^ 5 R 7 R qft qR 
q# # 1 3 RE 5 R # #q Jr ft % arwng; qqTftq ftqR <jsqr qr Rts^r 
"FT% % l q# 3 R-qcWt % qfaqtq q^R % qTFT q#T ft qi# I 
affc qqrt-qrrft % ^ft % qq fq qqqr qfqwT qq sqqfR qR# fqr 

# ^t Jr s rjrt fqqrqqq# sqtq ffaT P qq# qqft- 

qr# *rrqfaqv qT# i .qq% ## % qnq: fq# qq ft q# i 

% qrPTT-qRT i qqqq qqr ^ft^rr # feqt qq% qpr qfqr 
qT i qfq qf ^q w <iqt> bu r # y m ftf v 4 anqwpqrsft # qqqr 
qfqq wft q %q # wt ^5 fqfrqq # 1 w frarar Jr qq% qfq- 

ft# qr# fq?q # g feqtq^ ft# #t t qfqqq-##q s^rot 

# # qf qq fqrq #q# qt f 1 qq# qqR # #qq qR# #r % 

##-#% qmT # #t 1 #stt qqkr ft# qqT f# qqqq qm q#R snq Jt 
qqr TfT f 1 qq# arTcqr trq> spjqfqq arfJq-qpjq % qqR qt, f#r# % 
qq# ff qPq-fwnf trqr-trqr fqqt % qsq qt 1 qf^ qnR % qrq 


qq # qq# qrq-qrq % qq q^rafr % qt #qqr # ft q#q qR# q#, qt 
# sqq qqqif qq fr # i (q^ #qr Jr q?ff# #qr # sfhc qqr #q % 
qfr# ## 3 ?r k: RqqR qrt fir sfkr # qtircq # q#r f## # 1) 

qq#, qrq, «% OT i # qftqq Trqt, 3 - qtqr ark qfiqk fjqi^ 3 qqt 


\ tqq qq ^sq'tqq. qfrq# % tq^qiq^qr qq# ^q qq a n q>q# % 
wr # #, qq% 5#r # % fqqft srqnr qq qror q fq^# «t 1 

tpr f#r qq qf^rq # qfqwft, q# qqj, TFfr Trqqfq qq% qrq 

qpqqr qR qft #, qqqq ®nq q^t qif^ qqrr qqr 1 twi^t ?t 

qfhcq qq% qq I? fqqr<l # qrq f#n sftr qq%qr#ftqqqq 
fd<q+K q# #r 1 qf ^rr qqt qqfkrq qq f#pr q qqf#r 

ft q%, 'rqg; wqfq iq qft 1 qq% qtqr fqr qrqig; qf ft 

qqqqfk^qnq qR ^ft 1 1 

^ qrq q Tiq^jr ^ ^ qft^ % ^OTT-^fqqq qt# qq qq qrcq 
f#rr qr 1 


^ qq qfq qq qf hr strr- 1 qf# sqf# to #% JfTT 33 y*fe% '^KUj- fen l tl+Htd a4dl<fe ft STTvfT?^ *frft ff 3j| 

irq, gr^TH N3C=t>«i yi^yr ft — STTfft ft rTf^TT f ^TcT 3m ’^PT'frT 

cR^nro % nnrfer ^nw snwr an anm m fett^i n ft§ 
fea^F nt, n femm nT t f W ^ fR % ftf mffenT 
nfe amn m^nr i nrn n Smrrfr f ft mam wr mmT ?^Rr, 
% nft thtf^ ft mw mn anfe aft nc^ar ft nft i n maftafeifttn 
msaft aft fefr sw an nfen nfe ftnr ^ctt i m wr^-smn ft 
4 Hiymift ft Mil'll yfecf nT JIT nfe, JTp % "taa fe aifr 1 53 
afe ft srmr' 1 mr ft ft ftft mrm fr^t mmmr % \ anna, 
MHia m ft ft ftnft % w ftftf^ feanm mf m namrt i sfk at 
am, wjm % ft a-^ nfn nnj mfebrnt % 53 % am ft mmr mr nam 
fen nT l 33 w TRf^T ft ftf % 3 FT maft-mmaft fefe?3aft % 
fm ft fra fen m, mfe mn% an mft aanrct a mfeft an anm 
fen nr i am ft ^ maft nataf fen aft amnmfen 

arfe ft, sffe fea anrm aft ft ft wr fftam <mft ft aaan jkw 


ftam ^tt^ % HPm anf ftfe-ftfe afet % grn ma an mar 
fen i ia% WFf, far fe anan mam fema n, afe atm 
% amn m < mr aferft ftn am feft fen fen afft am 
fen i sn% am ft aferft ft afn am feft, ft fr sat aarm 
fftfftm arft % irt am fer \ afer afelift feant ft am 
fen, rnn f n ^fen nn% nr mfr i sfrcarmf % nn% mm 
^ fr nf i nf srqnpn gmn qnf snrnn %nrwc affe fen 
1 1 av^ mr fft afen % fen nfe ? n ryi(44» 1 1 

n fen Sim ft feft fenr ft feat fen f anrer ^nnr mfe 
m, yft nn nf feferrn fr nsnr nr i mft trf’R in mm fen 
mmrr % wr t^r femfcn: # smrnnr rrar f anrqrfe n i 

? . n n^ am mcs qir nn m^nr g fe afe am feNian; ff jmqi 
"^mnr q>K at nr — am n na^mr am % fey n^n ftnqm 

t?: afn af n, mrm ftf f%n nfe 5^ n fwr, ft fnnn: 53 
ft Tmr an mf a^n aim aar am fe qnr ■?^n 1 


ttfiff * 


ft& at, fra’ % 3 tftf; itft ftff to % % fh^t ft% f ftf ft 

ftf ff?T % %% ff f^ i 

(FqJ MI^KI flF % WR' FT TTFfi OT r gF [4«i’4l % FFTF % 

ftf 'ststt % arvFrtF' Ft m^fit f# « srr f^ 1 ift^: fog 
gF <*w wra FTg fft% tttf ft gF garor ffj Ft 1 1 forT ffTf 
ftFT | fo ■<[*!#«* Ft apfo toft to ff f|fF % fog ^ Ffrn?F 

Ft Ft gF FRT % FT^T 3TTFFTFFT Ft I ^T Ftst % STTT ft FFFt 
3TRFT gF FFFF sftx pi Ffoi % Ffo ?T FTFF-FFTTF % fog gF 

5tf*f FRFfFFFT f q-fro ft ffT i ^i gF ^rr fro |, aft ff aftr 

FftT FtFT % ft fofoTFFt Ft Ffo % fog FgaF TOT | I 3FT Ft 
FaTT % FFt FT, FF% FFTF FfFfeF FF5F FT Ft fTOF, FtT FF % 
gFFTFt FT Ft TFTFSTF FFT FF % fFFlf ^FT |, FTt FFTpFF TOT 
Ft Mr FfeF F^t | l FTg % gF- fFF - F*! Tt gFF ftFT gF 
TOFF FFt Ft g°TFFT F FT FFfw ft F% ? fFF TTFTT FI fafcFW 
51 %FF ^T-Ffe % ft gF FFfF FTFTF % FF F FFT ft FFT ? IF 
FPt FFFF FFt, fo FTFf^F ?t TOt FTFFFF FTT gfe — FFFTg affc 
FgW FtFt % FFT ft FFTF FF ^ FTfFFFT FFTpHcT FT foFT I FFt FI 
3IFFt FRFTTFt Fg? ^ F#T gTTgFJFT^^, aftTFFtFl gFFTg- 
fFF gFTTF % FFTF TOt fofoT % FTF IFF §g agFfFfoF §uq- gfft 
F g F T F FT gF FgffoTF F fWF ft FTF F ( 

FTFJ Fg %, fpTF FFF Ft FFFTaft FT FIT FFF fFFT 

|, TTFf^F F FI FgFT 5TTTT Fift fFFT FT I apft FgtF^F TOTFTF 
FF FTFT FTFt FT l ^t 3FFTTF FT TIFF^T Ft gcg FT aft gfrF fFFT 
|, FI arqF FtftFtF FTSFFF Ft FF% FFF fw % fFTF FFF? FT^T 
% (Fir ft fFFT |, FTtfF i[TT Ft F^T Fft Wr FT 1 

5F%fFgt^Ft snFFTFFT f 1 FTFTT % FFJFFTF FFFF ^ F 
|TTF FTFF T% f I 1% fo t ^F F FFT Ft TTFtFT FTFt Flffg I 

5RgF ?F FFF TOFtfFF TTF^airt % FFTF arfF cpz F# 
FF Tf % l FFFT Ftt JTFTTF^fF FF% FTF F FT 1 F Ft% FT Ff #F 
FT FTFt Ft FTF FTFFT, FFt FSFT FT^F %, aftT ^ft fog ^^'t IT 
fFT ^ l aft Ft ft, Ft Ft FI 3TFt Ff^ Tf I fajFFt F% Ft% 5tFT \C * * Knifsor 


WRR qqfr WK ftx ^cFTT ^5 ft % 33 T 3 % 3 »kfot WT 

^nt \ 

1 V 

^h% qf q?qqr qqw qTff^ fq% yrftqq qr gwfr % t % 
srw ft wf sqfo % \ qfe 3*t *£tf qfcfT fq % -^niser |, % 

qtqq qqq qqqt aMq •j^r, sfk 3% S3T3 qq?r % qqr 3 l 

fj^qqq%foxr 33 ? *FC n>WK 4 ,f <' qq f^IT W I ^qqt 

?t 33qT fqqTf qXrT ql 5FFZ qt, qR3 33% % 373? 

^3% ft qqq^-^HR STRT ft qt^ 1 TPTqtq ^ 3tf <*IhRi 
qft qt 1 qfcq q^ g?RR 3^pt qq faqtq STFpq qT RffR foqf I 

<n?g qf %3i fefqq fqqif qr ! ^ft % 3Tq 3qqr qt 3^37 qr, 
33 # 3Ff?rr qf qfqq qrecrfqq 3 qr t (qfcq q?q ft qrcqfqq qr i) 
33 # qqfr 33 qqq (*=;«.$.) %qq qtq qq qt qrfqqr qti q q? qg- 
qq qqqT f fq 3 t qiwRq qreqt qt qf qqqR q?T qqqr qf%qr i 
qqg q|q% qt i qt?q-fqqTf qt toi w qt qtrtq q smftqT q 
qrq: ft fqqr qt qrqf ft fiq ft q fqq qqt ^r qf fq^rr qt qq^qq 
qf<x€ |, qnfq qf 3#qr fqqt-fqqt ft ^jqt f i qrcq, qrqq % 

qcs fqqT^qqq—vq't^nTq, qpqt <l — ^ q^r OT qrfq 33t % qiqt 

qf%%ftf 3 qqT ^t f^qr # | » sik arqq q w qqr qRqfqq? 
fqqif q?^ qt qq^iT, qq tqrffq 355313 qf3T fi srfw 33531 f i 

qftqqqqtq qnqrq ?rw^ 3313, qf qt 3tqT-3RT, qqqqqtjcsrq 


l . qpqtqt q^q-fqqif % qn; q qfqqgr qqq 1 t qm q ^ 

qrqqq q % % fq^fPt qjqq-fqqtf qqrnq qqq arfqfrqr % 

qfer qqq qt qtqq qqq qttqq qqr ^ i % qRq-fqqrf qt ^yqi 
% fqqpq fqqq ^ i qqrfq, q^ffn qt qf ?CiqR fqqr It fq 
'srqqrq qqqq 1 qq q qtfqqqiqq qjcqt % w % ?q qrcq-fqqrf % 
qcqq- fq^5 q qiqqRt qq ^ g fetfrq ^ flcT f 1 qq^qqr qt 
q^qx q qt q^qi^qqq fqqrq qqpqr q qqg^Iqqt % qqr qt 
qiq: %q q^r |, qqqt q^ ^ q^rr | sfk ^qr-jw % 
qt t^q qfqq q^q qi qq ^qr | \ fqqqrfqqr % qjq qpqtqt % 
qpq qr qsqqq § 3 TT qr, qq% qtqq % jpftq SR^RT R 
qqqt qt sr^q qfjqqr qt qt, q^ fqqt %■ f^ft ^ 1 1 VTH^ui * K5( 


qrr 1 1 qrsaq Jr fofr % forq srng qre; #r J- <fo gqr p p pY 

pm i for Jrfo # #s Jr <i^^i qn feqrf fopqq fr fforfor err i 
qfo enf # efTforrr % mv JNfo qq % pqr qrr feqif i p pqre; fo| 
qrw srgw ft# |, % ^ncr sifct forrr Pi i qf forr^ fo anw# qrr 
forrf en i for fonr # ?fo Jr p forrf ffoir % for fr s?^w «rr i 
'si# % fofr Jr for forrf ffonf qrfqn; geppor srraT err — %t fo 
p fforf 1 1 hz Jr TmfrstiT ^t qf feri qq> gp* qeg % qfow fr 

W 1 <m % 5HJ fT fST # qf^RT STTcU | | p feqi^ qq W feeq 

qrq «rr — fop: foqqg for 1 qrfviqq qqwqfo trqr qqgsp h% # 
fepqfd q^T^rer qfefo % qq Jr qfoiTcr fr *rfo — # fo '<nnb BO r ^ 
gq tObt# #r few# ?r gg# foqrgqr gffoT fo 1 rngn^r % 
forcer, qq% ?nq % wz, to# fo fo fo * % qfor gw Jr gqqfo 
er 1 

fforf-gwre: qg srgGsrg fo gfo % gig sr enpre giforq wtzt- 
qftr fo gq% gmr-forr % qg Jr forr gen - , fog 3rrs gr fft fo fo 
qqr gfor srfoq gqr qf spfo qfo fo g ^rr gfo 1 p fog Jr ^ nr gwr 
Jr sjqfo qraT % trt gfqrg <p wifor g w* q>g ffog |, foT 

fofo ffo w, fog q fog gfog ir m fo i 

qgqi; qqfo <(H't ;GU i fo foTerr q fr fo 1 qffog % ge g fo % rrfog 
for fT sfp: pfren- fosrfw %gr ^ erfopK font forr 1 

Jrtrt 3 # fonT5 q# |3 ^iqpfo % ggK tp #for ffon Jr 


?. ^rwrqfo % fppr # q^fo g#qTWR#i hz g qfsiroT 
zP % gw % fewer §t 1 

q 3% 'gf pqn: fr pner ^nrrr ^t i ^#r qrcffo ^frrfr Jr gqr 

Jr PP ffe qe: fo fopfr # qf pqnc qfofor qrfo # 3^ srqr 
fo-c^iy Jr =q# 3 jt pt 1 1 

^ f<qp)q qfo gn# Jr qfer rfofos foe: pr 1 1 qf prr Jr 

qfoq q^rfo % srpir ^qp qr^rraT 1 1 pfo qrfo forr- 
for, %foqq % tftt tTfosq # wr fo 1 qfasrr # «rr^ girforT- 
Jrr qq qpf q ^Hs rjzm Jr giwieq>K pr 1 fesrferr ^q qe: i Tsfr qlqfcfr ?r gwr % yqpr'^R: ?mm ft^r i 
• < w ^w r f^-ftvrfr i f ^rffr fHR qFry qfte anzft i 

Irt ft? ^r% afrq $r xjsrpfjt crr^: ftqp 1 1 q^r <tfi pt 
jRftwr tpr fcoi^Hr qprq qr^r \ 33 % zk ^ y «i r«V errcrr, 

ftl3% % PW WTN Pf ^TT qR qt I (p- OTf 3 | 3T 

srrsr % y^r qtf % ftrot qrrqRq fyrf ys ir | ? ) <i+ft" c °i ftyRr 
q ftrqy q% x| t wfi yfft: % ftrRRft ff yy yq qygqfr Pt % srw 

Isftr i tft % yq% yq 3 ft srw ^r ql i sfft: ftR q<F qR 

yq% ^fr % ftnft qq ft y^P s^rre fm % yjFry ferf I 
I, v;ih£gui' % ^gr ygyq fw l yqytq ^ftR t^j, qR fyR q| yf 


^ ^ftR lyry 3r ^pft? *nq sfttffr ^#%gct qfr i ^y% 
q rr ifif s q stR^y ta ^ fqqRfi qRT % ^rm # ^rr pt <ft i *r$- 

wr ^ny ^r feqFRr pt q# yftR wt p^Ftt y w qpy pr 
q^r i yylr qy rr *T qyr rfjr ftyft % <riy §, q^ 

<^M’il mFh^I PT 3FUR r l$l 3R tt'hdl I 

qrq y ^yfgyjy tf+fyqi % tftt ^=rfey # ppt % 
Iwy *r *rt yqr i feyftRr % qf yyrqR y*RR lyry % ^ *r 
vtftt §yrqy? ?m sqnft ^<^y|y % qw y^ft- % fytr ^rr i 
^mr % qfqq *r Ptf qiyrftq yrq-y% y qr, q^yqyR yRfoH«t» ' 
fqq m i fyppfty % pr sy fqq #fpqr str^t fr w i w 
t qtft^r fRR 'cpr’ <t% pt ^r <tk qf^r sfh: ^ ^ 

fw ?ptr qp^r Is w I |‘<qfyT€ % sipfcr qrpt ^ tpr 
»Rf-cl I facTT ?r 3TFT ?FTT It I '^PJVfltf W I 

m 5RR SPFT ftw qrfe 3R- ft PTT, sfR 3 Ff ^< f^sq- 

srt ^ % ■q^r w \ % qfqqR ^'cq^yty jq: l^rr rt 

f nft.'JW wr, sfR q^T sy% %ft % ypr ftqr^ fw i ?. q^ I - ftr qq qq; siq^rT i 
3,3 
to to tttoto %ror w % ?rTOr to, srTOr totot ft^fr 

Ef TOTT % TTfR TORT % TOR ^ fa-TOr ¥ 5 ? *T &TO TO TOTO TO 

^ TTR #IT SFF^J^fe TO? 5t TOfTOT % sTO" ft*, 

TO% fTO ^ «TTnt % 37TO TOT TOTT, sfk 9«| ^ fTOTCT TO 
fror tor ^tor q?r tr toSTO fro* TO#?firtf to toft TOro tor 


TO TO 
to tow Rjror to |, to qro tot to TOtot jtth toS' % fro* 

I l % TO T^ JWTTO 5TTTT ^ 3RTTOT ^T TOT 

*r % |, sftTO tTOff p- Jr to tot to, froTO TO % 


tot ^ TO I, sfk sfr ^f| TOTO TO^T Sf 3 TO TOS% % 


TOc^ tost tort |, totoft tot 1 1 toff str % totto fro qrot |, 

qroj % j£T. 5lfe TOq TO% 3TTOT TOTTf % TOT TO TO TOTTO 3TO 

^ f to top TO % TOrofr to TOrfror ^ ff tos - 1 tots; tor % 

TOFF TO TO*T TOT qrT TO |r TO wft TO TOR 1 ^ TO ^ RTC-g»f 

% toft |, fro TOfror frorsfr % toff ^toto ^ pr |, TOrT 


TO <rtto qrtf *Fr ? 


^ I | SfTOf §TO TOPl> TOTOT TOTO 
ft TOFTOT q?r TOFTTsfr TO p TOTOT 


TOTO ^ TTOrTO % sipn: TOR TOTOFT ^T TOTOTTO TO p TOTOT 
| \ pRt qrroRiT TOfrof to % to^t ys ^ TOfpt - TO^h^i rt 3^- 

to tor f> t % to^t q^t Rtfror TOfroror to TOro tutt tor Rp i>, 
srTO rTO TOrofr to toTO to % toTO ^ tort to TOrr tort Rp 

| frorr f% % |jf # spto: ji% 5 t to: to 3 fn: toto ff ^r to tort 


to to 1 •<7*T§w>T * RE. 

twj mw Trnf srprOT^rr| i gf gfw |g % gw 

*r arafeqg wnr ^tft% % srsw ^wkq *r fg shwt |, wt% 3f 

%r 'TOT g^TT W sr^V’^FT qr^rr I, 3f Tffe fdWdld f I FFTTfa 

f*r 'rfwfN’ qft *rn:dk srrg#rrg ^rr PrcNt ggsPt # ^r 

’ift ^Tf^ i #fr ft tow 1 1 qt ^rt. d vm ret 

t, wrk % gt %^r oi^f % qsgss qft fr sn^r sfh: strr - ^ 
snj^^rgjgw grwfr gtrr ark sn^f ^ sth ww % wt qnf 
1 1 Tfr vrm ?£#, swft anwrre 3ft ar ?w zF$m ^ 

arwimdi fPfir 1 1 gfre-gwk gw srg-f ^fftt gfk ^r gkr 

arRfrq% qfkFT ^r qife q t g ggg 3TFt *1% f P ^ft 3FTFTT *t 
TFWiW % qpr TT fir WR^t graft qfr fog JRTR 3RJTfr ^ &KT 
| 1 f^nfr ffe *t afo qgr artqfoq? ggr fatq?r W (Objective) | 

5ft fo sf^Nr % fkr fqr garr 1 1 ggg; wr cfo wgw % ft 

PWRET I 7 Mtf ggTfWTt % qf 7>fT WR gw | 7 fgfo WT ^fof 

gfqrf ?Tft | ? gfo for WT =7f qf ^ fogr W|fe qrgfPT 

^dkft ^t 5ft gqgforqf p- srfg- SiWre^ (Ultra Subjective) sgtg 

fpft f, % grgfoft % fops tgt gfr 1 1 qrgwq g % sfoip m rfowt 
?t RTtferr ar fofo^ tanfe spjrrfogf ggr gw# fo<fag ?r q-ffaw w 

ft gpttWid 'Tfwrrr I l tpfop cfc^PcTT SF#f fowt # ^f RFT 

fosrfo % gg# I, foq% sm % gf few fogf gfef % ggt fewefe 
^ft Jrrtr ^ f i g#r ?r7T Tirwr gfft OTrfkft q ft ktfd+' 
^f dqr qptPT^ fe wrer % krr t^r qt ’prr^r 1 1 arrq ^r grcrfw 
tsTTp^T qFW ^t q fg^W ITR ^ dWRI^'d ^T FTFRT fft 


? qrr qf srPrarr Ej^grPr ?rft | k TrnxfPr smt afifei 

^ft c FOT gw % fWrPT »r ^fed gft 3 W g ^ - 1 
g^fPr qfg- HRfp=r % ProwT w gf f%gt arur amt #? 
a?ww ^ptt % sro ft gggw fwn f sftr Pi o^i < gdi 
fkfq gqr gwraPr gt | wnft - wr Rf gt ^crt ft Prfwg | f% 
Rf fd'jj^K gfr fegt 5 rjr: % awtPw % ’fi spftw?: t 7 wr 

fgWgWT (Revelations) 5 PT% STPFT < W ^RRW ?RI > 7 ft g gg# spt gf? % mt, gf g#r ^Tdi Tfri sfk owj g 
t^- mwK gr srfe gg fo ssfe f% 3 T ^ir=(t g tow % g % 
^ • pj rr 3fg?f arfggpwpr w^ft % feifew g <wh fferc g+-+TK srgjg 

TjTggX g y'cVftf +n% Vfd3>d gt£ t T ? T f+Wd ^T 3TRTT *ff c4W ?t 1 

g 'vifdfe gf JTFT: ggd 5)Pdd d’dR C T 2 H •‘Id I gT, cW 

TT^ FTt % sTTT 3% dfldd! STd f§ \ 

tT^r fgg <igf c °r gs t?: |r? w-feggt wa % sw gnT 

^Tdt lWv-3g"\ qTdt gf *ttafa?l W Tf % I '3<-fld <5.43 1 % 
tnp r(*i<^i d|cjj gg% g£ % dl% <3 l<t> 4 dd I, sftT ygjf ^r {£ 3 ? tdl dd d 

^ ggg gg srnfr i gf g ‘<Ti g ggg gr, ?n% *pr %w Tt^ 

^ 5r, afl k gf g^r4) % ^ w g^fe g^ gt i ^ sngwta 

%• gwte % grggr, ggg gg srrg; gg gcfar ffcft gt i 

%g^grr <igf. w fefegg ft gg sftr g*t sgfe feg^ ^rwn 
gigf-w ^ ^afr ft gg% ^fr ^r sng; ggg gg sfk ^fr : 

"gw > g ggpr fegfefegr %ggrt ggig gg g|t § gg 

ggw % gg ^fpr gigm Tferc m ggng gt, mx few 3 gg ggr- 


? ftwfn: % ggifgp: gwmr gg wfes |, ferag amJ gg gigrfeg- 

^i<di ggT ggggr gg gfegng gg fegi | \ vpig^ten % gwral 
^T vi^FT ^r TO | : — "vft g fej^ff 3X% % ^ qr^T I sftx g 
fergt % ^rr 1 1 ” w ’rf^T spft ^ fes? ^ i glddi 
^ st^tt 5TOgfr|fsfT, ^grfer^rsrfe gi^r ff ^iw 1 
^ sffci^vii g fe^r % wft g^r ^r 5r gfeicr gf fwg 
wr jfr'Ciqlfl' qrrsTt % wt % ^r Wt | \ A^g^ ~ < % ggpr 

% W ^FfWT % TTRfTOTi % Tngfggr fe^TO ^T Mdfe> ^cT | | 
fe^5 dg % <5(d'tiict g^r «fr ftife^T Tigiw % gw 

?g ggg % gg% wfew % sfe^ wfew g^w fferfwr ffe 

I (sffe: fe> 1 ft gg% fenr g^r |) ferg% f% 

g ^tf gfef gft Tf3T fe> gf 31^3 % tpr gf^vir sft ; snr 
WtpW gt ggg fe?WR gf 1 

b. 3wggrsww^ra- tT^^tr^T gFf | i ^n^w %’ wg 'gt i^r 

twg 'rfew % gw fegrgri fewjrrgfe | «ft fer ■crauwr * \\ 


fwr qt i ^ siWrr ?nt snf-srreft, fate. ^ 

50T q-fwr sft 1 ter ^ far ^ q^R ?*% q?r cRtrt ?r f sft tr- 
4 <H <^tt % arrfaR ft t stet w^Icht % ^ faiRq- ^r fte | 
% te> ^rr ft i^r f , sfhc &es 5^ qrt qq? fate terr 
^ qrr ww 3 % ten w 1 1 ter ter ft $fter ? qfter% 

tfFT, JT^f ?R) 1% 3^RT ’TFT ^TR% & yf ft (tet WT^ft % srfafofi 

spq- f%^ft rift % te te d - gitrrtt ^t) zw te-qwT uteT ott 
tet % 5 ^t%r % te cTcrrt ? te ??tft tt afhc g^r w ^rr? 
^fq?r ft w 1 Tm^Gor ?t q^ strrt % *ftr yjf ftenr ^ 3 T«r 5% 
arte wr^r ^te % ^nr?cr wr snpfR ; arte tot afk 3 te> rr 
ft artet virGR-*' ? Rwfte Rdte te g-rr ?t 1 s^t % gfcr 
% artet ter qrw te f, ark % tet rfr w T^prcrr *t ter 
te fa ^qrr ^ ?m f 1 teft % tft^w te m gdfaiflfoqt te rpr- 

3 R q^TT % *rft te| te tet *r ter st te fa ter 

fate w: % ?r te srrwr ^ ter tefq, q*ft% % srte ajftefad 
stet % fr g-fterR? *r tete w % q^ sar <rc <if^ »fa itejite^ ^ tFWlf am :, % ^?t te *rfa te ft fte- 


W f 1 tet tetfw FTRR Rt afft RR faqT affc gq% *f T d ftpR 

stor te e^: ^fter 1 fter jihwi tt % te ter % aprem: 
% wr arwt % 5r%?r fr 5^ ^ft qw q-T for %■ f^r an^W % 

^ 3 ?f % »Fft | fan swf^pft Rt STTfT ^Rrt ?t T^RRRt %TR Rt 

wrfs^tf 55R f f gvf ttw^t % wt ^ ft 

% KTH f%qT qr, SRW 9 R ^ *TC 3 TRR % ^ 

arfii+K ^ft^Rnsrr,ar^ci^f%^f^ T fiwt wfel (+« *n»F 

SKT ^ cR> qfR f 1 

’RR qit ^FT % 5 RFT %■ ft 5 TFT ^t TOffe fT ^TTcft f I ST'<wr 

^’miri; Rt fwr qq? fMw ^i% qit ft arqR arrest % ^ $r r)'W 


5 rq% sRcfnd srt mxx tc amT 5 t§r ^nftcr f 1 tft 
aft< i^r >di^) rr^R sr^rnc it 1 ^ftft qj^Fft % ttfrt % ’TFT 
% F?cR ^ft ^cTTsft R ^FTT%?r f I 3 TC % TFTf^T tft 3 R% ^ft^T- 
^RT % ft qqr ^ 3 RcTIX ^ K'WHWf % ^T % ^ ^ ?Pt I 

trq> dldfepr dcd | j qfe fo*T 5dd ftpdT f , cff dd> gfr^fcTd % *M'<q 
# qftd sftd SFd STRICT Igsfr % 5RT d^dd < dW VX qfd% ^ 

fr str^wt 1 1 

d Rd ld =qT| dd did =vfr dFd dq d ddd dT 3RW^T ft ft SPJ- 
+tq qn;, q^rg dq dqqq q*[ fqqqid f Iq^km — d^qq h-w % 
fed -jqd fwt q*§ qq srfekq qfr 1 1 n fed ferqsgqddt 
dr fqffe ^feRT tifeidv: ft dfr f,dqqq 3Fdddr% gdT |; sdffe 
q?t qlklfed T dt dd feMI % ft qnTd f , f^d^d f% df ^ d M+i Td 

f i gd qqfesncdnf dt fenedr % fr dtfqq q qfe snrr f, 

fet dT qpddT d MfdfdVFlddT dT did dW f — sfk dd ^ dfcFd 
dot dTd wt f l dd dF §d dfedM H^T ^d =TFT dTH dft 3R dTd ; 

qq dP fd dwr q dfe stct ^Fd ftd d|d f i q^ didT strife ft 
sftd qdt dt dPTT d dffd f l *pRT ^d fd% faddd ded ^lq<R 
ddd f, d?[ dd 3TfedK drlT % srgsq ?fta % d^Id fid g TT <frfdqr 
^fddt % ddd ddTg % dfdfe sftd §Tgj qft f |^ 

^afoq gd, dd dim % Rdi^ % qqqr %, sfr fo gd qrcr end; d 

ipr I, qqq afk qq? qnp - % ddiq dTdidt qft qrairr qft qfqtt gt* 
str ddWdT df etdt fir^td % sniq d^id-Fnq qd qfdt dt snq- 

5wr f 1 qft gdirt dfqqrq w f , qfr gdrfr gfe dT did 1 1 ^d 

d^dd fe; qfdrr^f qq kiddie dqq # ft dmr % dTd% ^ttt 
drar f \ dt w dffTd d wr %d f , qfr draqr id' f \ dd# g? 
dr%ff ^r §*r d fddd sricdiBfr # ndt •ddft frdt d^ft f i gvf 

5dSdTdt qTFTdf 5RT UdTfdd sq?FdT- Wdt ddT q?Sk s r g^ T dd 

% did% dTeddddd qn?rr q^dT f I d^f ?t dTdt q d# 3 d %• qqr qft 

■^rw^wiAiwrwirvi^itf^vM^^iwtiKV* 

?. q m qqr# fr q^r f i %qw did qqr qq 
dsq d ft dq qqrqf qq fqqid f i 

R Ed 1 41 dnqPFq ^ dq% 'Sim Ramakrislma, The Great master 5 

dTdfr q^q % qndd d dt srfqqrrcyff sqiwr qft f ; ddqq d% q^f 
dfeH dR fen f 1 

^ dT< dt aitW <ntd q did f l dd% d-H’-q d d ^d tpq % fgdtd 

d fqqrpFq qrdfqq> q qridqpfqqRqncr % ddd dsrtdT- THTfwii * \\ 

W* q^TT I, fq ## ftfqW^ 3rPTRr qqT 5M 
# anqqqqqq 1 1 qpr r #fq ! *tfq i’” (“qf q^ft i qq qqt i") qq 
qrq t, fq% qtfoqr f#q sttt qrq-qrfq qq *nq qr qrfqqt qq %m 
q^r qq qqqq 1 1 |qrr qpf "qf i qf 1" qq qrf |, faq qdqqr 
’wtt'fa snr TOqfq qq qpf qr q# qq qpf q^r qrqqqq f 1 qfqr 
qpf %qq qTfeqr fqq % qrrc f#qrq qrw |, afte # q^ # ^q% 
qrfr ftqr f, qf qrt qrcqfqqr ft qT fqwr ft, qq qqqrt aqqfr qr#> 
qf isqq^q % , qrq ar# trt q?q qq qqr> sfe qqrqn: qq# qqq 

w: frqr 1 1 fqa qpf $q qq qqf | l qrq sTwre qq $q (faqqq 
^q fqqqr ft qf ftqr |, qqqT ft qfefqq ft ^rtt |) aqq qq 
qqprf qq cqiq qrqrr twiqr 1 1 sqq qq qpf arsqq ftipprc qfr qq 
qq? 1 1 q%qpf tfqrcr qrqnq wnq qq qpf | — -fq qq % qqfr 
qiqqq % qifqqr % faq# % sf qtqqqq qqr fqt qq tc qqtsq qr# 

Trqf^i # sqq qfq ^qjq it qr«rq % ft ararwr qr qfqnrnf 
qq sqqq fqqr qr i qqyg; qf ^q qq % qqr ##%qq q fe# qrfeqt rt 
qfrfqq q Sr i qf erfa ! fq> qf# ^ %qR q^qqq 51 qq. qpq qr#qT# 
% tqtT qrqT-qq%q f#mR qT, fqq% fqr qiqT % rrnqqq %qR arfqq 
qtqft qqr qq {qq^q ar^pg- qTqqpft % qrq arfqqr qr, qr# # 
qr# qrfeqrfqf, q% qqr qrfert, *qqqqq> *qrq, qqT (qqwqqq qq 
qq qf# % fr gqr-qrr fqqqn srqqq qiqqpft q ffewr % qrq fqqr 
pr qT i q^ q.pT T qj,^ < % rt qqfr qrtsqqqqrgj qqr qfr qr i qqqq 


qqr q>#rr i qff 3# v r r<gte r qrq % qr% q 1%?=fq fqqqq # qq 
pqqqftqr 1 

t qqfqqqrnr ^ (qq ?rfr) qq qqr qt f 1 ?q% 

qrq qqtfeqqrqr fqrf %fqq fq qfefrfqqc qfqq ‘Treatise 
on Mystic Theology’ ajsqi'q H , # ^I’il q?Hqq, qft qf 

f fe ffe qrfr qqpft qq # q^q qq f , f#fr qqqr # ffe 
sttt qtqqr qqq qft 1 1 qff qq qfrqrqt % qqqr^qq qqq qr# 
% fqq qqr 3E5 qr qr^q f#rfr qq qqf fw 1 1 

■q. qqqfrfqqR ^fqq qfqq 'wrr-qqr’ # rrqB fqqq f 1 


V* * vjifgJOTr 


3R wr I \ TRIW q qf R WI STRWT % WFK fem ^T l 
ar§rr wr w % srq% w tTqrfw m q ft few ^qn sp? q ir 
qffe % wr % wr q?t am rr 3R q% ; qw; w-'4fe % 3% q<-=fe , 
WT qrfe" q Wt ctidf^ H qW 5r W# ft *fe I W% W WH ^ 

sftfer srfewr srfw qrqfe % fen? ^ferer wtfefe^r fr w% fen? 
fferr m i w wsft q w wrfefe % wr wtp? R msr |, 
$m ra fr srfe qr Trmwr % wfw fern % qqw? % trt ^r w*fe 
fw qf # ^ *r rr ft ^icT ft 1 1 ^ fosq ygwaT % qwt 
#c sfraaicf ft mrt, sfk wr % s*r% qp: wfer % ^ rt wr qfa- 
ft qfe fer «q% wr w fern fen? grti sw fer ^ 
qfr 1 qtfw wnc «w ffe % fern fr w 1 w wftt qn wr 
fr qfewr wfe — wr srfefew mri wrem |, few wm 

few % wwfo wr % qgrrr wr |, sfk w % wr wr wtw 
% qqrrm ffe % w qn wwtqqfrr tot 1 1 trej snrqrtf <?qr w 
wrr q?r wfem ^ ferr |, w w w w prr q few ft wt 
I, sfR wfe srrmr sfe arfew wr wig; Mw wife — qr qfr 
% wr srffeq few% wfarR qfq wt 1 1 s^r wmr % &rt 
qrt sg^dr % w 3rw % wr wm # wt wr % wrfe^ 
t, ^q% qf qft | p wiw q siw wqrfeqqr wrr qrr ww X gf WIT m WRT WRTW ^ ^ WTR R ft fw W 

| I ’<1593^ '<I%g “De Omatu Spmtahum Nuptiarum’’ % 

gw ^dfer ; “wr » wgr^ w frq^ 1 1 **%fr 
tor % wr % srw % wr snw wr 3fR wm few 
|r wt | w r: few wfr 1 1 w qfe^r wrtr ^ ^r anrm 
*fe fewr ftm ^ftt, r anw qrT apfe'-wfer grR 
wr t, mfe qf feR wr srm-srwr <n#r fewrr % ar^-r ' 
r rt w? r srfer q?r uwfer 

qRgr I, ^ mw wm ^ to % 3Rgr f 1 * ^r w 
% sfR WR %, apfe'-wfer fe^ftg* sfr^ % 

- fen? fr w 5TW W % SRT fir srq^ feitT q-rir sfk wfe w- 
wr % §fen % WTR RfeiR % i” ■<(4T$WJ * W 


fen-fetwf mn qqr wfe % toft fr nro few w P ^ fe% fe 
wffe srwft srpwfiwF ww n p tot fwF% to n wfeK few 
sit, to| tot to % to q^afr nw to% wfe wr few-sfe tow fen - 1 
•femtTror toi^am n wwrfer % wife «fr, affe wn % to wnf % 
qfefen «ft i fsrfen? fefevr wtot % wfe nt wfer snrofa; 

fen % wp i < 'few rofe % fen wfe <mt>'wr 5ftmT%r few i 
n^r to fe n^ wfro wtot, w fe TO^arfro |, sfk fero 
sffer affe anwr fe wm fe ar^fe n nron to few ttth - 
% fen wfe fe to% 5mm % # tot ^ fer |, nfnt to^ wnwr qr> 
few nt i jttoj wr w*f stow fe^r tot §to |, fera% nwfe gn 
ipc to am-nro tot wr qft *mfe Sr ftfer to to | i to 
to to rom to fw^fr fe mro few |, nro % ngn ft - tot wfe> 
wwr an to f i tow; qfer to tot TOfe I - ^ ferr 

sttot feroTO Sr, toV ferom arrow n, nfro arfer % wife 
TOrm % wrm ngn £r w e?ro firor wro arm i 

fer % §tot wmra; ^r frofe % fwfe fe nw% |, wtttot mrfe- 
W* nro, wi-'p wn, tot wn, qfe-qfe to anfe fen TOfer 
tot % % fefe to to sTTwr wro: wrwn §• tottt TOnmfe rofe 
t, to to to tttoto to to 1 arfroro fr tot i fen fn % to wtot 
to wfer from tot to# i affe wfe to wiwn; to few jtth 

to: tot |, w[ wrnn-sfen to am w mm to: aim 1 1 

TOfOTI^TOTT^ — TOfe n TOTfrOTT % 3FTO TOW^ % afTOTO 

to mfin few i rorfen ^fenfero 5t qfefe fe - wtt frof , 
fero feint % qrfemjn wnfewn % rowg; tow ^ wfw totot 
% armfef ^ n^ ar^fer few fe nf wnrow to to stwto % to % 
ntfer to i ’. tow; nwfe Trfrfe ^ wfe wn % arfen fer % wr wnfe to 

nfe fe tow wto'< wiwg; n wife 5tn n few %w |, wqr few i 
wfet wwifeTO tot TOfe n w wfe nfe w?r% fro srfw 
few i % wnr ^r wfe wn % feror fero fewnro % 

TO WTOTOTO wn, TOT TOTO % jrfws: ft?T % TOW% % I 

K W * '<w$oir 

gggrg TOt wfe feg-srfg-fcg ggr i grcr to fx- 
<rg % gg y^g-g^gg %tot % fgq;, f^w^V g%gg t*g ft 

5t, 3!% STW % ^fft WT R 3g% gfcfFig R tsfrc gW STfggR 

t3jrn fggrgT, ggt m \ gggr^ %fafw w % ggt gwr, grf , wrat 
ifr£K g PHTO gg% g f^TSTT % feg Mltf ^tl 5Pt 1 % 

snft ggg gggt g Trgfrcor % gg ^rgiRg gg «?gg t r><d f , gt % 
gtgqgg gg +TRT%^T gt gfa % Wi % gR*T gf^cffi ^T 1 % =TOT 

ggggT gr i ggt 3 % gw wro to? ~r sV+t gfr gr% %, % gg? 

% V^T <( f% “FT gTR°T <t><^o Fft% % l R5J gs^t 'sTWn % 3j1%g fgg 

gg <i-4gi^i C^g RFF °gftf> ft gg gg% g^R Rg g gg “FT gg- 
g-jg gt g gr 1 % WF^ WWT % ^TT RR {ggtg ^ g tg 3^ 
grc g gtg% gr ggR fr ggrg faw gT l sgftg w w w fggT 
ft, RRt st^tt ggr sftr w gw gg f, rt w gr wt ft r| 

SW fgg gW gT t 'g*T 3RdK f 1 — %5 5FFK gt RW gt ^ q^T 
giggg to - % l sflggg % gg wr PTFT R qfggg, fg% fg sgg 

gg sgfe, g?[! gg fg gggt wrgfggr gg gw gt gwr ftrag 
wgr gt, gfqg^fgtgfrg%sfk srrdfg gt w gt£t, gftgg gfg 
sgrwg q%-fw gt sfR ^ffT g?r, sfk % w fwr gg gfg^r % 

r* _ . 7\ , 

tgg gRT g l 

Rg rt gfgrg srrd^T % fgg jng ggg#F ggtrr g «t i sfk 
Rrfg^ gggg g^ srRnftgpg grgT, fgg^ % gtg gg ggr g% g^g ggT 
gkg % grg gggg grag fw gr, gf gg yprt-^i' gr gg grsf <d < 
g g^<n< gg % fggg g^g gg w: g% gfg ggfggggggtt 
gg gtf ggng gw tot % fg r fggg gft g^fr, gr.g^g 
grgrg Rjt ggng g^gg gggt^ i 

gKoqq % gpfrgg wtqg %• fA^H rt RF-ggif dtsTi 1 ^ ig 

qjt tgwg ggg ggg -^g % \ %t fg fg gpt ggg, wt-^r 
gg ft’Jl grfgg sgfg? g fgg% % fgg ^ ^r, gg gg# gggt ^Ft 
gggg gf gggr ir % g^ f^gfig g{5g % ^r f gr gfr i 

H gio - • g^ s«i<nl % gggt^ gfg gq g | 'fg^gy ^rtrfegr' ^ggff 

gggcg gggr I \ % 3Rr *r sfpt srafo xprt^r ^ mqnx wi^ 
qx Iwr am qrx ?fr qt, faxianx wt^ qr ^ s%¥imfF, fa% snft 
gq> sn^r fwr qrr gfa x m, #T5^x % snxr i ^ srqm totx*t 
txTfxRT <fcr q xrmqr — (fem^x) ateiT$xt % i % ^xfen^^Rmfr 
$•, frpffc fxxmx m~iw m w % m? fefe am qft «fr i % 
5Rtrt «r— xxq?r artafe |fe g^rr fafrm frm ^ ^ mawr fer 

g>T 3 R?f)qm ^Xcft sft | 

3f?T fefr % XRf^r %qXT % ^FT ^ STffR ^X x| ^ % ^X% 

xtxt ^rxqj from si^j efrx ^r% ^rwr' 1 # qq> swnffw q srf?r- 
fqfaHtfT sqixr fr xfT f i ai % qxa^r |, fcnfft 
sftaxrof am ^ |, fmff% rnr am^rt qrr ^tcit % fair cW 
ax feu I, sftx sft ^ wx^ %xr | f% f%f^r sftx anrnr qft 
’fr tot fern |, sfk xr f% fcR # srfxm fxfe tot, towt % 
sr^r xm arc at em # f i afeFfmx a toft x^t % wr fern a 

XR^I ^ 5X sftfqa Slat % JT% ^ w# TOTOTT ter §3 tt ar sfVx 

af ataax fa araa | fa tofY at ft arq^rr a ft am, 

% aa % xft mt a I XPTfrcW % aam ^ TOTO* Stfaa g mrfafft % 
fat?, fa%" fa *fa SatTOT t f>^ c t>'< faaT f , ifaT l«HK fadnf 
amgma f , qf WfT qx?t # am | l mf 3P# itqam q?t ^T, 
SW ^ q STRTOTg; m^Y at TOTTOFaT STgaq fiat «ft, aftx qf 

cR aa aajX a ftn ^ aa aa fa % mat sft 1 %cr ^T 3 R% 
3nf%XX - -'TT5T % q 3TRT^ ^X qqt % ?RTX XTFT X ^PX 

^ sftx X^ERTf feq ^r ^TT EFT SR% 3R?X a fa fc&i X ErX 

?i% q i safe ^ snxr ^ ^ ^t rtx ^xttt fmT, efrx 

3TT% mr sflx ^ ^T TO sftx f^TXmX % XFT JFXXT fjiTT ? 

frqTX-qTxr ^ttx qnrxicq t=rrfe- %x% froft M t xKiq^ f q 
^ERFt af% % afefx t, xmf^T ^fr 

q aRrfx qV f^5 w fqmx % fx^rxr mt qq xpt nni xnf 


? *jfT 2 Xfr %■ Mids- Donum a Di^'I Sp? ft — 5 Tg % f^T I 

X.- qq> RH # gw f f% xrxi^ ^ q^rcTT gm to qx 

S%RT % fTn nfi % Tlfvranil^ X ^T gfT X^r % I fe^FFR? q SIT 1 gq fT fqqq*< % cfra SftRT ai) < W$iK£ 

^irf ^nn \ qafo ^r^fr % faqn; % gqqq qfCqw c qqRT r^t qr, 
^ rr fq - qg g qfg q?c qrfcfr qr qf^ g^r q, fr gq% srf^cnr gqr 
qfq% % fqq q^v; % i wdoW qg sn^rqr gg qq> sprqr 

gT^T ggiH q 3R &RTT qT qg qq> f% q^ qtvf q^T % 

fir qR q gfq ^ng i 

g q^r fr ^qji g f% fgrRiTR qqgT^ srq% gq si i't>M | q ddT 

aTTcTF % qFT TrqfTCTT gt q-gTSTT ^R RfrqT 1 TR^ <1^^ gg% W 
gfr *Ft i sqfer d ldi y d - ^r % srfqqr q?r ^ % f^ srw i 
qw % ^r% gq d i d i ^ Ci ^ ft qg% %^t, gwfq rr- 

§w?r gqqq drq; qfr forr i etYdijCr gtq feq *r srfgqr ^ pgq 
q r qft s^R qgfr *r i s^frf f<qr, gfcR qq ggg 5d%r < * qfgR aft 
gtst qr tsTpnrsrqq wrq % ^q shtf? q fwq f 1 dlcir^Ci s?r ^rt 

3 R fafcqg ft q% I 

qqf^t q^r, 'q?g 1 1 ^wr § fer gg qg% ftg?q % mg qR qrrqfr 
£R gq> stwr ft #ft i gfqgpr qifr gr q g?f ^eft ft arqgt gfasr 

tr qfqi gqqrr f 1 *T 3*f qgpg qt fwr fqr 1’ 

<iq#cq % ggg gRg gw % srtr fqgr, 'gf %• 335 g i' gqgt gg 


qwdT % gg qratR g?grgt gt gr qR fagr sftR gg fgjRi% wn 1 

gr % arpfg % gt, sfR Rigger *r gggg qwrgfg' w qqqq;-^fCcr 
jq % qqoft ?r fqwrq % qpr snsqqqfq qR fen - 1 

H<dj Cl^T %% q ^ qiqfTOTT qfr qCter §?ft q€l \ q^dl qq qf 

qt f% >a^ 5 ?q% gq iq%TTfqqrn: q q%qfq^ ; qTjvFT qq dHqid , jCf- 

%f qrl qqqqqqr qq 3Fqi?q gq ^fqqpf ?qFT qRqt flqt | T Wt» bU i % 
q^ slew 5=5^ q^f qr 1 q^ %qqr qfr qfr, TTW^r g^q qqr 
^id dtd, trqn; qtfqq %, gg giqrR gqqi^ qqr gg% qfq 

qqqT-qrqT — qf q^T qR qqr an=qq qr ^g q- ^rnr ^ STRT ^ff% arq 


q>T qq ^gC qq>i < qiT qT ( qnn qr qfq gqqrr ar^Rig TnTqrctrr ^T 
stoqjq q fl% qq gr feng % srfqgr qqqq qq% qfg q qg 
qT 1 

^ RTWR’ qq agg gg ggq %qg qg qq qT l 


'<ro$w>r * 

sft fBj STT^r fe^T R, m Hta Rf ^ ft JFRT % few?f % 

fetr fetar rrtt fim i <pft % tot Rf ffeR taR % rt 5r 

SRT ETOT RRTf RRIT ffeT I tat 3Tf RTC 3 fRT % ERcfW T tatt 

Rt RtRf ?<WHr ffer I ta %• stat % rt itfta ^rwr % arferata 
ft tat sft fer tar % star 1 1 3R- target r| atf tr 

tata % 5^r fatat, qsp srtar ct^ star stft rtt fta strr 
R ff % Rsntatac ?rta rrrt fl^rr, ftat fR?rfr %*tft 
sta jtrwtrV 3M ?r ks r ft H%3fk wfa % srt sfr*t 
ffeta fta rt ta, anfe # fta ^t sfe i 

*rf ta^r f?r ffet fe rt tarr % fog feta star sr^r 
rrfefet Rt qrc rc fta m, sta sri^nr *rftar ?tr qftatar taH 


\ t^Rr % stf ?r taRt (aiff f^rcr ^ ^ Rita Rfta qq- Rg<f 

1 1 3f qta - % Irtr ^t taferfe 1 1 qRTR qR rrr rtt 
% srfefw affe ps Rft 1 1 ftar, wr;, tanr, ffr, 

sttrt RTfe fsr h wtrt % ft rr |, taffer ?m Rt tat 

R5TR % tffRMr 5RR Rfe % fet£ feta^R ^t anftWRdl Rf* I I 
qtt% RRR R fefe fefe R* tap SRRT RT W ?t tfetf fe 

qfeqfefeE % RTFT %RT ^R ft RR fe^T | 'tar itfe' 1 tatR 

RftRTFT *&%, fflt RT RTT #RTTp% RT Rif, i^?R^ 

■star (srta) % rr^st srr mr % srfeftar arfe ps ?rft 
1 1 ^r srfta % srw % ft, feta fe irr ^ tar srpwt ta 

5!TMT ?Tft re: TFt t, w RR RT «T J TFT RRT 

| — sft fe rrr it tatRT % tafta 3ffe ?^t f I W 

'stfq;’ rtrt ^nfr % fta^tiRt % ta 3ft iRnrR- | ^ft 

R5T RTT, RTTTRT |, 3ft rRT | t ^T WTTRT # RRtfer % 
RRTRtf HfPRTRRT ?fft tat I RTTfe RRfff fRT tRT ^T 

sR^r wr ^t #rs fttital ftar^R- r srt ft rpr 

I l tRf ERRFT ER- ta %Rt % SKT ft 3TRR # 5 % ft tat 

I I wtfeir ^ 3 fnft r 'tar srrta tat’ ?tf w mtar 
taftar % 'tat stita ta, rftt btr ft tat’ r- feta 
1 1 .'Rtar 1 (f ft ^f t) 1 V9o * TtFfFF 

sr Ft FRt ft qT %ft rjF trf ftf ft i Ff t <r ffft wit ft 

O 

fero fsf frft sffet 1 1 frf, Ff fr^R FtfttiTRl % ft tffsi 

o 

Fff | t srfqf srfetrFtF FferF^wR FwrRt it ’ft ffff tm |, 

ftm fe ffft ^ Rr fff it wwr wkisff ff 3?trfFF FFrRRr 

FT fofFFS FFf 1 1 

"fr tftmjft % git ’Ft Ft ff fr-ft % fwtr f% stirt % 

ffR £r Rfff Fkr Ft fen Ft i fffj k ff ffr % ffRt % ftf- 
^^ftf sfR fr F t #ft ft efcFff' nr* Pr-ctsT ffri F RFFt 
ancm Ft f ?r ft fft i ffr ft sntfwff fT Ft gFfeffer gfir % 
a r Fn fcth 3 pt ff fftfI it ff Ft ^ nkt % git Ftf stiffen - spjff 
F ft ft i TCnj; ft Ft ftf ft fr f, ark Ff k F^gR gF fTRf 
fttfRfft % frf fff ft t FrRqRF % ff ft ftF Rft 1 iR sRf 
fr fsf %fff % snkft <r FFi ’ft Ft RfeF ftR Ft fesr Ft, 

F^g ir FT^FtFir rtfr frf fen 1 fft f ^ftf fRR ff 

dtcfT^tl it FfT, ‘RRT fFj FTF Fft I f FFFt FTcFT Ft SFtfer 3TOT 

Ft fwft ff nf^t f ftfrft % wgR FnfkF ftR f FFt fff f 
ft ffft i’ FRrgfr ?t fcfft % fr it q^r, fetr Ffr ? §f Fft nR 
ffR ? g*f ftft fRr i’ Ff FpR s?f)R spFt wi-wt fft FtsRt 
3fk gF ftf % §Ft Ft frfr afR Fit k fRt RFt%sRr#FR 
rfr n^t fR, ^tr <r %fe5t ki’^ ^r: 

STFTt Wfe % FR RFT WRT 5tRRt ffetT, sffe ft ffeq- Ft 3?t 
^5T kt 3TWt % FFFt WXZ ft, F^t fenR # 5FRK it FRt 
qfr§5T 5R felT I fF 3FFR srfetF FTFT Ft f%FR ft FFt, affe irft 

FTcFT WfTTR RTFn^tnr F^ffer ^t FtFTnft FR W!?r %%TT ^tFt 3fR 

t FFTfWF ft TFTt |” 

spTfwn nrr fFfir stfff nnfR nfwr 5 rt sRtqr nkt % 

SRt ft F?5R fw FT TRRT | I TRJ '<(Ft>W RT F%F-5R % 5ffeft 

^ % FFT ft FFTfF Ft 3r%F FfeF — fe%FFT FFTpF <R — feFF 

fe SRT Slk ttft FT ft FR ft FIFT f — TfF | 

'fnw FT FR ft TRT l RTF FT Ft fWFT ft FFT | TTRRfT if FF 


\. ftFTFR FTFt Ft I \Wi.«ir * 

k srwg: ggkdT % fknfr k Twr kg ^nft t gfg k t^r 
l^r %W 3TfgWT ¥7 ?t grfWT ffr TOft 1 RTC *t gf gt TORT 

ft ggt i gfew % gfgfk sfk p; gt kr g gfr i ww gwggT 
% fkfrg ftwft i ft w i ggtg g fa gtg to feR 

q?tro'< ft ggr i wz srk fggrc ^r wig ftro wg g^gr k sth 
to fwr r 

1 fag fgfe to wm to 3; % fgg gtgrpr gt pig gT#g gg to 

gw TOTT JR, TigfW ^gfggftfgg*tgTHTOkl fag tor WT 

k Rifk % fag garret dtd Tggt *t ttriw k gp fror to, gg% 
w to kro % wr fafegg g gggtg ft k i gf fag gg wnw 

to TOk wr w % ggjg qkk 3 rw g ggr gfr» fak *t wr 

TO TOR #TO TO 5TTH TOW % WW WW gt TOtfa fktW ft Tft 

gt l ' 

kropt gk twr % arpk kg fkg gfk pt Rft 5fT 
gkr % i gw; sft faro srk p % gt pt sk gs wt to, gk 
towt qk % fag WRf gig gqr gft k i gg gg% gwg fgg- 
kg ft k i gw fafg srrrog ^ 3kgg kgr k gt% ggr gw to, 
gff gg gg% gfk k gww *ptto % gt sro kkkg faro to i 
- p gw' 1 wit % kw gkw ggsft to tot w gw qk % 
tow knk p sw to TOrkror faro to i wfk w gi 

fafg gg k fen k tott i ngg faro gkr fgkg % gf gw g ft 
gro i 

TOk i fg kk tototo w snk-grk awftw to i 
wnw to to # 2 T, w ^crg k^t gist gt i ggk kir, 
'fkfg TOk gw, k gronr % qfeyt, gfk fro# g ggfggtfeg 
pr g k,’ R wt pr g fggt gt, akjfk ww % k 
gf gTfr 3 fk grgr p-p gg k grot gt i ggro p wro ^g- 


% gtgrpt ‘gw’ gww % gprot 1 1 gig w? to k gg gt 
1 1 gft k % nwt^fi # 1 1 wrww gegTO toi 
|, gig g gg to gft \ — wfwn 
■=?. pgf i (gggtgrg grogrwg) — srg® 


wnarfer s n- gvrft % m, sfrqgrmrft *%faffe 

ffet aft, ai 4 ft+Rrrf mmtT % ^tt m i % mffer gr? % ^ i 

{fempH f SfRR % l 51 2 T?fe 3 jyRT<«r % ’TTpi aft; 
g>n?T % mrfe ^ 3 ffe? m jrtr % ^r-f % irfir sirr s^Rt- 
srfer fe- i sft ^ swr srNfr % amr % mfe qfcr fi?rr 

% % 33% sfrfect MfefeR fe, mferr^ mr few# gw % smr #r, 
fern aifr sffe #fen; #fer w# g?r qsmq srfefefRcr ffet 1 1 mr# 
singer ;r#r siffe «mt armn q#, drr>M f?rd # mw fe m|3TC 

m mfr fe, ^3T gr# gq ^ am ^ ?nr^f 3 (Fcstc Bu-g) — 

mggfe fefefewr % mrfwwfer q mfrfaa %r q# few q ffe& 
fe t 'mfert #feft rnmr #r* , femqqrfFqrr m 3 twr"<pnv ertmrr- 
mr m i qmj mfe? mq, arisrffw mrm q?t qffe, swr q qqq? 
% mm grfa, few feftwr-qffe, vm«m w gw wr qfegw, 
awqfcffiqr qgngfe q% dduar affe m % aw umf % wi mfe 
^ftcTT 3 R# W 3 qrq sfe # f* 


\. d^did 33 

R w % qr^q qif % sft art mgfe q^t, mfe % qg> 3% 

^r w *fe, affe mfe % mm gfe % q>rw mf wi 3 3 

^TT^TT t RT \ 

3 . mffe qq % qrq affe qfe % mmr gfe fe mt% %^gq qgr % 
^tf> qsgfe % 33# ft mr i w% 3# # imr % w ^ 

wt 3 mnfecf ftT ^ i 

[Earn Festc Burg) qg qfe^ 3R |, qf fei sftS^JHT sfe % 5T3T- 

m? ^ ?K^o % # mfeT % mmm % fe-^rm 

wr tot, or mr m i mre?t mnr ^ ^r srtr | £ Eam feste 
Butg ibt unsur Gott’ — few m |, 'fRT ft fFRT fefemr 

|g I’ i gw. mrt grr arff few fern wr 1 1 — s^o 
v femcor grr srfenr sm qg? jrwrwf jfewrrar gg gtt ^fe 

fegr rt «ft {% spft w vifife^i ^ i 'mpj Tfimt' mfe ^gvs 

mn gfef fe^r, qf m, ^feq t 1 


P WWk W WHT *PTT % TP^T, Wt SP# tTkf pS q 

wwrrkfr p sfew ftn?r q jM % wrq, 3R% 3 t^t wwr jt i fopfr wt 
*rkw q qtqwqkqt gf q|f qft «ft, qfarpt f^r^nvdiy: # qpr % *ptr 
^ i % srfe few wi qfews % i sjrppT ^rrOf-cv qsq qsr wrq- 
qr i fe^feqfrq %wwpqq wsk q 3*fe % \ wtw 
wk wfk qtwt ftwt|%ife|pT 2 tiqwsq glwift wr q?g f , q^ % 
ft q % t sfk g?f pg; sr gq f ren w wwww ^ 1 % qpft 

^TT % 1 qfW3R> WT sfRq sqqtcT WT^T %■ ^ % T3fM W p WS % 

qqw? t, few qrq ft ^r $• 1 % p fpfr qm-wwrft ^ p 

Wt fe pfet % 5Rk ^ *FT Wt q^k % W^FT WSk qq? feft ft P 
WfekW % q$ WTcT qfet ft q TTcff WT^it^T, 

srrrfe, sfeft % pnq, m Hw t w qwr wt WTf-wfo;, ft fe qgq 

wffewr ft qfetr^^t ^ qqqt ft kr qkcfr f , wft sqft ps[T *t 

3Tqw ft gwft 1 1 qq% feq ttrt srfewqftq, pr fk few ft, ®rk 

pWT % ffer ffe^Ftto f WTRq *qt \ <R#6W % ffer qrqr FFT Wl- 

^ I, ^ftff SffeW q?TJ ft TTJRT^ I 1 Hf ft ^r WT ft tTW ^TT | i 

P% srfdRtb mpi qq gqqft % ffar f prft gq qw fkt qq 
flw ft, ft % qqtf % ffe qrat fqqT, qrqifw qqr srrwfew srnrffeft 

ft *T^I l Wqfet WTWT % WWFcf ■H^'CH few wt <HM T fl' fe'tHT 
% WpTTC, 3W[% WffecT WT 3 5WR W, fwfr % 3J1W4^W SWT % 
WTW Sffe 5f 3j% H5 % l q^R; ^T ?TR J^cq % qro ?=5%- 

% fetT qqt q^g qt? ^qqq Tfq qt ITWK 

? ^fewr P % ffesrr W ; PW : q|' feWH (Psj chc-rhys olog)') 

*v 

w> sqw-nwf Jr srp frpwfl' few ^ffert wr wpffeq wwrr 
wrfe^ * — qp gfeqiwqw smwr, p: wk-qfe w^k p w« frwn: 
wfe ffe: g^wT iwr ^fe tw wthw, wk wtw ft wtww wk 

WT^kn WT qq ?IW Wtfewfe WTFT WW 5TW fe TT^TT WRWT cTTT 

wqqrw wt ferfe w tith ft ww i w qfeT % siwc qqwtfefe 
w> q^r p5 wTffen % wft wk kk w^r ft ^ qw kr qfer % 
tfe? ^rc-w=k feq fen smrr f , wq trw fe gr^r w^tt w 
qfe^ qfe gg qFqq W gc qnf | \3Y * 

% *-h r^fr f ft — t^f iFTfirFF % ^r^'i f, f% 

^ srftw % ^ f^PFR’ 11 ^ "qF mm: 

FT feJTFT FT l” FF W? H Ft FFF$ %5FT Ft tpft % FT2FF gSR 

^r ft ff ^ Ft arrewF gr *ft i ark ^tt ft gam 

qrteF ffe % ffr m ft % ^ *R§nt % srM % % ttot 

Ft FFF % FFt 3? fat* ^ FT T*F FT*! ft FFcTT I 1 TRF<R 

% srfft qft iFtcft st sfk sft % Fft gf FTfafat fft sff 

FF W, fafa FFT FT^F 3R 3ttfe ft^t %^raT % sfa qft?r ^ft 

mf<±- Ft i ^uffm % fft ff <i+it iUlJ T F<tf*t-sFlF % ftf f vft; ft 
fr *ft apt, ff F?ft% rfjft fst % ftf Fgr, "ftt fret w f| 
ft ?” 

/ 

\l'l^i F gT* Ft FF% <Jj«4< xjiIc 3PTFT FR F<F FFT l 
FF% FTFt gRT Wg< *FR % Fl% ft* g3S ^fNT ^ FFt 2T^T FF FFT- 

fa?r fw fa ff% fart % ff fe^rt ^T a# i fftf Ft fff f |sfa- 

FRt ffftj % w FFTFt tr Ft smi srr faFT, FFfa F*fa ffft 
F farr FT?t Ft faer Ft i FFFt fafaF Ffat ff ff% FFfrtFt <r ^ 
iw^r Ffa % sRm ft *rf i FfassFF FFt f Ft FFt-FFt ^r fartF 
ffa t, faF* % FF% SFRt FTF. F?F Fft FF FRt \ FFFFFt % ^ 

fftf ffr ft% % ff F Ft srPq- % ff % t*f jfafa ft ^rr qrfa 

Ft W5ft<V sqV \ sfk % WR WT 3R% TRT BTpq ^ 1 

q? tFr q % 3Rf<fr gf vRv^t ^r % fetT 

3tftt, qfRrrq^r % ^t% ^r apspgi^ **&%{< ft qfeqrq 1w i tr- 
fctir ^jtfr 3tt% gR^nr rffr % sr^k f^r qt i ^qr j” 
FgT, "snq ?ft mm Ft f^fTFR STPt TTHT q% | I” 

afFnjd ^iP-'fld Rf l FIT % TRgg % fFTT FT^r ft TTFTT % 

muKoT ft =^> «t ? Ftfrrft ^r ^ft ^tft qqMr sttrt Ft snrft ff- 

sftfRT ST^FF FRrt % (^u* FFF fFFT I FFfF ^ Ff FfFft % FFT- 
ql< fFFRT ^ FF R FldtiK FT FiF STTFFF fFFT l FFT 


l- FI%F FT 5^ Ftft FtFfFFT l FF% TRF F F^ FTFTfR Ft 3TTvft- <R£> l,u l * 


RTRT =RT%r sr, RTRJ 3RRR R^ RRR RRSS R |.?T ?t RTR?T RTRRT ffRT l 
% fa? W ^ "# STT^ RlffT RR RTR ?T RRRT i” sffarrcl - rsrP rrP, 

C\ ' 

sfk rr# rtcrt sn%-3rrwr rr% "jrrt r trt r# i RRrlfr PrPfcrt 

R^TTRT 5=cfk>K fw, RTTR; RTR R 1 fRTl f^R RfdfRR, fRR % 
RsrT % RTR sPRST. RRRp |f iwf 'ft RTf RtRTTt' RRR*T RTTR RTTRt 
RRj- «Rt, R^T RR> f% SR yHJRfl % frpT RfT ?T erir ETRTRT 3TRRR ft 
RRT I srq^ ifrefa sRT ^T RRRT RR^T RTR Rt R5?R Rv# Rf 3% ?RTR 
Rrf % for* RRT RT R% * RTRJ tTRT STf^R - fTR ^ RRt TTRT feRT l RR % 
'RRRRTf % RFRT jHrgr |tt Rt RT R> RR# f# # ^T fi R Tft, 
RT RR% Rft §R# # RTR# l ^ RRRT iRTTR fPPT RIRR RlT R# I 
R^ffR RTRT # Rfe RR 3P|RR RTT fRRT I #RR %, *T?g R, f ^ % 
RRTM R — RR 3fR^ Rf feoR RTRT RTRT fRRRIR | 1 Rf TTR 
R%% ERTR R SRRlR # I RR RTR.RRR fcfTT # ^ tnp RTT ft 5R% % I 
RRT# TTRfTCW % RRpT TRiRTR f%RT f% Rfl, RfR5 <i RT RTRT RR ^ 
#T STfRR RTg f l RRT Rf RRJEh: ft RRt affT R# RTT {RRT l 

W RR fipR spt, Efr fqr 3TR RRRR RR ft RRT RT, RRTR f#TT 
Rk 5TTR % RTRlR)’ % RTR 3F# RTR RT =R% R% I * 

RTR R TTRfTCR % RTRTjft % fefRR 3TgRR> RR fRPR RIERt R RU# 

I- 
"RR R RTR RRT spt PtP>*R' RR % RRRRT RTRT § — RR Rf Rfe 
^T iRRfR R^t RTcfr, TRT R^ R>TRt 3TRRT ERR Rff RTTRT — RR R 
R^I RT JTR — fRTIRRT RRRT^ ^RT f I 3TTT RR R RRRTf RfRJR- 
^R % R>RTRT RTTRT g, RR^ RR R^ RTRp TRT RTRt ^ RT 

^RR R>TRp | ; RR t RTRT RT R{R> RT Rffo 3 — RTRRT RR'RT^ RfRT 


? Rfe strtr; fwrtR rPr;, r^i ^ ^fTlrr i 

H RtRT^Tt R^ % 3RT %■ RRRR TlRf bu f % fRRT % I RRR 

| % fT ^ g RlTTR % 3R Rfr, RERTR ^T R^TT ^ RRR Rf 
RIRR TTR^eut RTR, fRR^T fip % RR fRRRTR |, fRRT ft I 
WRSTR^R-ITR ‘RTRRT RTR J ^5 Rfe ?, Rf%R | 

^ Rf^R RR 3 TR |"RfR 5 , R?R RRg; STTcRT (The Soul of Natuic), 
iRRR % RRR RTTrT EfR fCT l” ( 3 TTfRER RTR R PdMT ' f<R ' RRTR, RT 
fRT "fRfGqrR 3 TTT q^R JTR RR fRTtRt" fRRRT RT^ | l) 

f i feferdt 3# ^•kit ’Tfr 1 1 srre>rc crarr Prt- 

jjtr; t^r $ ^tt I, ^ srptc | ^T f5 ^ ddddl, 

fhcr afk sfrt m afh: ^ktt i ^ % ferr fat 

^t fe*K ft srcnre i \ ^ ft f i'* 1 


l '<r*w»f % % jrfir ^r ^rr-^jf, afk smracr: Md'iwrd *$?r- 

^rr 3ft a^*r fen mr *rflk 3ft ’jtt^tt % % ^rto 

rrt fefa ffe 3rf|g, fer ^Rft gSHT 3ffc fftWT % 

3ftfe[, 5ft fft> *rerfft ^RT arfer told R?ft | dRTfft ^3% tff 

srfe? few? | : — 

"rrrtt, i% srfdfeB sfk fsj 3ft |, ftnr g*r ^r 3^ftfr i 
^r srrtorfo 1 1 ^ ^ fewr ftft f , 33 f*r ^r ^r 3^ft 

| (3f 3333 3R3R 1 ) \ 33 3^ 3#T, WR 3 

rtt rtr wt I, 33 f3 srfe 3r ^wt 3^ft 1 1 f5i% gir 
RRRT ft, 33T faft ft 333t 3^3T f, 3^ sffe % 33t HR 

srfer |, fer r^tr srfe 3 ys+T i 3fft g*r 33 fe^r 

rt^t fr dt Fi'dRd: 33 ftt *33 fer ft 3T3T | 1333 ft 3 ft 

-wWr< ^ttt 3^r 3ft tfmx. ^?n 1 1 sfhc 313 3ft Rftsre ^t 

333 ft 33 dft+K 3R3T 1 1 sf^r 3ffc 333 ft 3rf% | \ ^rft 

ft ^rfe 3T 3>wft di^dT f l** — Stl3>\Mlft sftT RTRigd - ftf 3T9ffd3> 
f^PRTTt % *i +< t TC t % d^.d ( feRTTRR ) 337 T3 gH % 3T3 

TFIf^r 33 sn^TR l qfeT, ?RRT SP Hfikl l sTfT % 3 TTST 
^ fNrt fft *n% ^ fpu ^ ^t i m^r snwr ^r 
wrfeft lr i# % grcr 'ffauTpT |,sfk p ?r 

s#p?t ry irt pr ft-w< sr^rr, ^pu *r &tr fw tot 1 1 wnrf 

% fogS SifrRT?, OTT TTTOp % feftpHTfTOTO, P WSlfcW 

TOTOFTt % ^ aWsfk fTOR TO fWT ^T | 1 fTOJS ST# cRlfeft 

to wr tot w: grr Pmi totot | afk fro^sr ^ ft tot war 
toHk tocctt 1 1 pro srrtfe? 3 rfcRRt tot ^r ^ 'W sro 
totot |, ttoj wm totr ? ^Rh . 1 snroisft ^ ?fr ssfr to w- 
*tk ? frfror tot y^ndr |, sfr f% v+ficTO ^ I, arfro; pr 
% srroftiid 1 1 | frorR — sft affair ^toit to sfto toft 

toto* | P sf^ stfft ^fsrpt |lf % srHr *rf|TO f, g^rrPr wr 

tot % totokt fefcr tot % TOpfrot pr jrowwtTOk 

TO& % TOTO TOTOfa fTORTT % TO^T TTO %■ W^T 5 TTOT ^S^m> 

=rorf % vrrst to s^rt %% % ^rft pr *r srrorr ^ ^ f i 

fcfcr stott pfro ^ % "tototr" WTfro sr mro to ^rero 

tot t ? tot ^ to^to | tort 1 1 tofr ^ tot *tftt to to# 

toot Tfr frorr 1 1 %ror toto fir t^t | fo tott jwrrr |, 

3fk stsct tofto to tor totto tot tort 1 1 p# tort trip 


K. w tor Hfrfa- uft 5r?r% to fromr ^fr^fr f, wr q^r ##t to 

fTOlfa f3TT I, 3fr f% Rr^I-< | ^ 3?R wp srfo 

1 RR 3 TR ?TR % fewW ' ? 

Rrsi^t i?t siwT %§t 1 1 % ferorof n "FT gf s*r spfeqr towtot % feron n snqn fefe w 

TOffer qRTO fF 1 

^ a ra w *T 1?T ffe nRRFTT% feqRRfTOTTO TOT fe?fe qt ? 

tot% ^qvnq q?F nroTfqnT xwig-tf % nTOTOTRrqr ^-hi^ft to <h'k 

3 TTfTO qR^ft sfV | qRg pHRT ciTF 'd'l^i feTOTO ^T dlddl TO^F TO? d 4 14 

% -dilaH ^T ^ *diTO< qR^F % feq 41^4 qRdV qF I 4p[H TOFtF 
nfenr gRT^nt n nfa ^r^fthqr nro strrt f^m^wT to^f itoR 

fron, frort n %qn q?> gross fr ^rrar qr fe tort gRT tototF ^f^t 
amror t, srfro; qpf tof fo gfe gRT nr tot tof qfqnr roro qgF 1 1 

TO^FT TOT 'feferT TOTO STO' ^FF g 4 % RTC, fen% 4 Tt 3 Sq arm 
TO snR ^§q fe gfe TO fcpr n fl% gq fepr nFfeqr fedfe 

nm q?F qroror nroroq |, qqRrqjq ?r q^r qr fe ''nTOfan ?rfen% 
qgFfi % toftr *r nF gq nroron |,” qqr wr to tor. tferr 
toff ronfer qR fron tot i tor; <r£to # mfero nfa-Rfe q 

SRR TOT 1 TOTTO gfe ^TOTT qFq qF fe ^ Huffed feFqfe qgFTT TO 

qq 3]4wr q nt, tot fe q to# TOfenro ?F ^tofr tor §, fen tor 
fq& n ^ tot qF i % srq% g4 % q# Jr q>gT qR& % fq> qf ap^ q 
^ toffF qroqr tototto ^n | — q§ q^ ^qr gfeF |, feq% wf % 
gm qq> qgro qrftro grorTO to anroror qR qqRT |, affc i^rt sqfo 
torF qrofer qqr qqqn | — qf qqi qm fefr qn >fer |, fea% fefF 
% nroft # %qR ntfen snrr nfer |, nr % nnwr 

| % qqn qrt ^ rro qR fen |, nRg nn fe nrenr % % 
nn% qmr ^r % wr | — q^ qq> ^nr ng? ^ fe fen% nn qR 
qq? qnqr qfr gnnF nnqn nfnf nrfe % fnq n?Rnr |, qR?g fen 
?nr ^r ngs % qnfr qn sw qrfe %, wr qnr qf fenr nfe 
|, feftn fr Rint | affe sf^rt $ nfe I' 1 1 "fefefr tot" q^ nnr 


l "q°F RTOT # qm | fe qq» nqqr # gqnt ngg qft 

nrq% % feqR ^r, fin n qqr nfet to nfero %ro: ng? % fen^: 
qfro i nn q^ ngg % tot % frorR qR qfnt, tor fenw TTgg q>t 
sfR gRT 1 qq qq> qq TOTO To gTOTT Rl, qR?g qfe q^ %qn qqr 
qRR sftR m?r qront, 4 * 1 < ngq % tor tort ^r r?t ^nF, nr qp # vsS, 

I, fd df - dd% l df.fdR fid dft 3TTdt, fdfd df 

m dft 1 fo fdTCT srfdeRd ft dft f l ffTRT%^Ffr, fdT^ ddTd, 

fdnit ffermr d fdtt ^ d ^ ^Fff qft sniffer ddeft 1 1 fd fd - 

% dlfdt <fp?r 3 d ft r^d'ld' I, TT^T dfcddd 3d 3TW STTdT |, 

ddfo df fd 3 d 3 F^f feiFr pr d % %dt | sfh: 3 ft% fdpftd 
dd %dt 1 1 Tsg d n^-jw 1 % sft *t g*f df dR3> # 3 ^ 3^r dt ? 
dtfedT qrff d ad# df ? afhc #td3r % d3ddt % 3dd 3d#t di% dd dtfdqr 
ddr d dref u^i^ % 3rerer 3d dd 3TfT | ddT dddft qwr drndtaffc 
dddt 31 % 3?t fen# ft 3 ^t t ? 

V j T Tf xq ^r deWKf f dd drfddr dT^l dt fqvdt dd dd ddfdd 
f, 3ddd % diddtd pit d ft g% f i Tdg wr df stdfdddT 
dTdrfdd 1 1 (3dtf% df qf% %■ fr dfr^fr dfdw 3d ■wf^K 3r?3> 
dd% I) dd ft#r sfk pfr 3d dfeRd 3?fT |, ftpffr dddig % dtdd 
3d p5 dd ddd f%dT I ? 

fdfag dd ddfd: dfcddd ft dsd |, — eft “gddtid” di| %dT 
ft d^q#ft>f 3dt d fr, df fw ft srjd3dfd 3d 3rtf dd ffdT 
dTffg p % d^dt d, “ 3 * 3 # t-'d % dTd dpptfd 3d fwd 

ft %ddd 3d dfcld 1 1 ” 

ddpr: dTdfPd^ ddd % dt tdfdd dPd d dfddt % dF£ itd 


dp % |t fddtd ft TOt i df w # gddt, dp dt dfd# dt 
fd ddddt % %TT ^?ft dFRT dft sneft l” — dddigd 

? df? df jft^r | f% fd<A'«a ^Tetr # jrfdFRdr sif d - wrrrra 

^tfd^K'dKl ^T gd>'<Td % gfddT % iWTT dl^OT | I 

^Tf^uvJ : strHw % f%3fr^T qrr ''srrfwq^R” (inda- 
cimmatc) few ^3d% MtdMKd fedT | f% dd' ddTd gd'H’ <'JI 
sTCT ddFdftet| 1 3TW §Tdt%d STR fdfeddn ' f ^ dfeft^R'’ 

sfr fe d^r did - , dd dfw- 1 , dd d%d ddr dd ddwr dt mfor 

dddldl' I 1 fd ddd fd ^ did - dFftd^r # dTdfddT fedlddKl ' 
% dTd dKdTd fddTWdT «£t ^ ’J^dT ^pt Jd- Fdftd ddd % 
fdg ddt dfd" dfrd dt f I 

5d% feg ^ dddTf df ?c;t;g spt gdTdddT qd fddd fddT §, dd t;o # xi-h^T 

| :• — tt^ gjgT % g%g % snfe: | r «ff fa qrt 

di<afaq r ci T qft gfe T^fr |, fg<T m R^I ®tft (^TRrf^r) qg ggg f, 
fgggggTg %gPT tpr^FT^T fwr '4t ^TT^ ^ % ^TT 

g^qrfag S^I # ^rrf^T ^T cl M ^ ^cTT I l t R ? 5 <f •Hg?'- IJ I 

FPZ qr^t f fa 5jg gqr fg W niT ^ 3TW I, 3ffa gg% sgfa ^FT- 

cfta % fag gg+r gisdfaqrdi qg qfar g gffaqigT fa^w (grt =ff 
irgfa spfa ff gfaqr % fagrfarr qgr g fr) ^tw ■gua t, erg gq> g*r 

qRT qrgTT % 5RTPC ffagT |, d^TT | \ ^ «£& ^ wfa % 

mro gfag % stmt |, gg gr gg: st'fT ggqifag srig % anwr g 
gi| gf fagr fr g?g ^ qfag qgr g ft, afar % fag gng fagr qggT 1 1 
g^r smfeFRrr % ggre g gfar fag wt 1 i ‘fa^T gqr ggqg srp; 
oifafagr gg &, gg% far? w |, gif gqr dir wg gt w |, ggg; 
^ wr s^; gfar ifr gTdT |, gg sgqg sffar? gw 3T^r ggg qg 
fa g fa q?t g§gg srfwfe % gg g ^§g qgrat 1 1 

gg ggg uwt st# gqr g gqe ^icft 1 1 g| gq? fr gqg % w 

3fk Iw, 5TFT sffc W, (falT affa arfag) qiWTT qrr cRTS % 

gfanw sfarqr w; sfk gg% fg % gfagfat s#r> w % ^g % gqrg 
fafr 1 1 ^gfag srfeicd 1 1 

■mwm % sg tgfajqr graicq-K gg ?ft qfa gqg |, gr fa gg- 
ggr<q> ^ sw % giOTdSR qg |, qgrfa g^fa gt qgg qg 
ggg g qr^r fr gg feniggT g t^t 5tpt % gfwfwt % arjfrg 
5 ^ ^ l^i^R ^qg gi+t< qr Pf<i+i< ggq^ qn - grgrcdi r< 
fw ®rr i srk gt g %■ t^r ^r i 

g^r dial g sttwh: ^Nt I? q#r f%5r g i gg- 

% gq^-smqM gq% g^gg g^rrfcr q^ feg sit i grqrn; gggig 
% gg?t qifr gr * “f |r frw f i t ^ ggqrtqrgir qrr ggTdrc f i” 
fg^y jot % ^fr feg rife Jg^-of figr gg%gggg?ffrggj- 
w q^t qgT sit, gt fqr gwcgT am: feg qrt ^gg qr^rr |, gr % 
frw gggig sfh; gFiT g ggiwr % fqggrg 1 1 gg, g%, g^fg 


fqr gq% gigg qg srfgnr ggg fqqg gr gffc igfgg |ggg 
fqgp: qg gR fq%r 1 1 * d? 


qift I 1 fcp - % fet^ OT TOT-3TOTT «flt ft SfpfT- 

wfes |, sft % ^ferwrsrt ott few w ^rafei 1 1 

ot *ot % 3R % $#?> srcg stir ar sws ft otT \ stfr % srfet- 
^rgsr st t^pot trrftsr srfe- ts ssr srt at y^id^ ^rr fer fwnt <r 
sfeTSw few *tt wteTt *tr -eft 1 1 w?3 ftr atR gsfe sst a^t 
srferr % ^tt, wtfer ssr% ^ wf ^it — faRfeT % sot ssrot q^n 
*Pt srw fexrr «rr i ?r g wt % fwR am saror srferwsB ^fe- % ferr 

ft >3ST feRTWR fester ^STRjRTTfW qr ^TTeTT W ^T anOT Iw^ITl 1 

'Jft m aw d ref w *jsr ott smW ?r srsffa % ott few STR^-Frrfew 

1 I* isrfetT OTtfOT Tff w sgtOTR wfe wt : 

% weddM % mk # mfr ot ^ ^ft wwt apt waft | : 


fsrrt TfSOTR ^ 5 ^t ^ tjfaw % isiRt gsratT aftfeR : — 

"(«[ apfeT |) aff WRT Sfe: OT OT WOT |, OT% 

%f^: w 3rsw sw ot ?r w ft ^fr |,^rr t^raT w *r §, 
sfh: fera% fR % ^ snfe srfe^r *r fefR ^ferfepwrT apt^rr f i” 

— ftROT Paradise Lost, ^tro | 

OTW: TRIOT 7ft 'feffe' SOT apt #WR, <sft fe> STfewfei 
apt, ^3% t3SOT aps^Rfef fTFReT Wf % BRfe ^R ^STT |, arfr Wo 
apf% i wag % it^t |ir flOTfadd i 1 1 fww w tort^ ^fr 

ottiot 3? atfr % otft fenefer gw |, asft fe> arfawsp argt |, sftr 
ajf apaf a^t afiR aOTRTT l ^sfe ^T apt, 'KSOTW OTW ‘^’ ft 
wt fet Wf |, otw srfefefe ffeR afntf | (aa^riOT 

% feR ^ft aJOTt m I t 5^ft TJIW t, *fft ^fefT |, WI 
ftdT |, ^5 fteft |, qft srfOTRR ftcIT | I TO JW 5TSW 


c< l r ount?in of light Thyself invisible 35 

wot w srrfe ?£m asft fer sw amr |. 

(Paiadise Lost 3, 374) 
3f fOTR sfR P# % 3Rffa | l ^f 3TOT | OTTfe SfeWTOT 

;, WOT 3f W WRl % feWOT | : fR * '<W$wr 

fear ITT pR^T % fFF *Tft | 1 Ff fF FTF ft ttF sffc 
gpR? |, Ff ^F sfh: 3pTF 3?t sftSTT lit FfTf | 1 FFT Ft Ffft |, '# 
ft pTFT Ft FFFt f , t ft %FRT FT Ffl f , t ft '34piM<i FT FTtFT 
gitftFfFfrf Prot FTFFiFt gfe Ft f i 3 R 5 ST f fit m\ 

FFTF FTF % 3TT^r FT TIFF F^t f 1 F^* 1 FT PlFF FTF/Tf: f^IFTF 
I \ F ft PlFFt Ft fFFTFt I l 3R% F ^ FF FF ft sn^ft FT 

ftff f# f i Jft ror ansft i ft| $pt (fPs) % anr snsft, FTf sift 

% §KT snsft FT F*f % SRT TOTt, FFt FFFTf Ft TRF % FTF f I F 

W ffr % fPf it, w ff-fff % fw f g^f 'towi *t»<idMV i 

sfR Ffe FTf! Ft f gpl pR<tF f^F FT 5TPT Ft FFTF F#ft t F?T 
^ ^§F< FTF Fft FFcT l fcFffe FFTpT F PrFT «£FT (Frog) % 
FFF FF P# f , % FT JRt ^r Ft 9 fFT % 5F ^ TFT FTFF SIT 

ft% | i* JRt ft snfcFdF Prf fPr 1 1 Ff #tm f 1 Ff to 

FFT FFf % SFFT F FTfF PlFFTF f 1 Ff FFf Ft FFFT f, FtF Ff 

FFf sr^r fFF Jr 3 % ft ft Wp|i^ FFFt |r, sfk Ff FFf Ff 

FTF | P# Pf7 FT^T TOT fFT | l FFFt 3P# TOR tT FR Ft FTfT 

Piffif! I, afk ff% srot rort tof sift ft Ptftf ftoT f 1 Jrd 
ft fF ftf ft <prr ftW 1 f \ ^ f sfk Fft ^r Ft 

1 1 ” 

^T sfRTOt MfHTR FTTOFf % FTOR FTRKT Tl ft F^fld 
f i UFF^n f srpTfefr Jr ^rV ^rt Fft fw f%^RF 


“Pro ^r wr ^rfrF srpfr sfh: sn^r f^r; Pro % roPr 
iRt, ifr 3 ipr ft Tnft, ( rro; Ptr Ft FFfror Tft 

FFTO F>T Ff fq$iM srpRiTT f) l’ ’Paradise Lost TFT vs, | 
%pRT Tftfe fFT Milton and Material Ghiistianity in 
England?^, ^pft TfTOTRt F FT€W fTOS F 

TOFTpRi f l Ftfft FTT ft FTOTOF FRF ^ f , sfN: FtFt ft FfEq - 
% ft FlFTc(4' PfRT % FR f 1 
l FF — FpRT FfeRFt FT FPTRF Fpn l 

^ TOTfFF % fet pRq- V fIFcT FTFf^F FFTfF 1 TOFt P &FR^ 
# FtFFt % % FPcFT FTOTF % 1 


■<W£kur * 

q^r fqqrc 1 qqr fqqn: 1 1 *Pt Mftqi q^qT t*q> fw qqrrc 

*Ft qt \ qpft fen: % fqfcr Sqqrsfr qft qq?T q?tqq qq| #r- 
ttr; qqT feqr i qpft g^rr <tw^ % #ert qft 5^: ferr 

sftT S?q% b^ ft v3p ^GTTOT 5RPT q?t I afft ^ 5RiK 

gqqrr sfteRcfr qq sn% s-sqroq, srqJr qrqr%qr, qrqqt qrq, 3rq% 

TFT 3fk qq% ^kT §FT % qFT % *qq ^ q£j| l 3 


\ ^q% fqqftq qqqft q^ 5 rffeTtr |fqr qqff qr qtfJrq^rr qrr ^rt 
qt q>r gq*t Jr, qff ^ft spit p srqqtqnr ft fqqr 1 1 Jrcr 
fqvqrer | f% snqpqr tthtt q ^rt qqft % qt gqgcr qfiq; qTfqq? 
qqfqtqwqftqf erniFr qTW | gqqft qrfqr ^ft fqqqq*t 
fqffeT | f% qqqq ^ qrqtq ^ q ^ qqicFT JRT | 1 3 TF?- 
^FTFT % qfpSFTT sqFFq f>“t qfq f%qf q% fqqTT % SFFfqr ^t 
' 3 t ITfq qt qTeft qt, eft % STFFeT ffw ft SfiRt ef I 
R. sn?jq qWt qiqqr qfg^: qfrqr q?t grq> fqqq 1 1 

(^T^tti) q^FTt qq Sftpr ft La Belle au Bois Dormant 

fqqqq ^qrf f : '§grr anro qq qtqq’ i — argqiqqr) i 
3 qf T^rq T#t qBq | % ^ 3 % qrfqcq q qqfaqq ^trft srrfqq? 
qq Jr qqrrr qft qftqr-M<-R<r % ft fqft q% 1 1 srrqtq t^rq qrfqqt 
% qm q qrsqfqqqt ^snpfi qrqr Jr qqqrr qq f%qqr qqrfqg 
ft fqq qr, qf fq qpr ft ^qr f I qsftr qrr qqr <pT % qw. 
qrqT qnjf % i ttr; anqpqr qrfqqt q TiPiqt # q§q qt Tqqraft 
^ qt qq% qq Jr qrrat ^qnr qrqT qr i (tft^w qrqrfq — s^sq) 
qNtq qrfqqt %, sriT^qt qqi^t % qrfq Trqqqrq qq% qqr qfq 
ftq q>fq ^r i Tiq^r 'qf % srfq qq% qqNt q?r fqwq qiqT 
qjq^t *t q srq^ - qqqqt % qqqq fqrqnr fqqr qr^ - % i tfr^t ^ 
TrqqqR Jr q%q> qqeqqfrq? qqqnf qiftq qft qt i qqT : — qqq 
qft qqqT fqqqq fqr qpr 1 1 qt % f ^ fqqrq ^qt qrr qqq 

7ft qqp TTqqqrq Jr ^t feqr 1 1 (qqif<unvf ; — qf sjq srqqt 
ftq qqqq qfr ^nqr qnq % fqrr 'rrrqr’ qr qqtq qr^qt |, qq 

m qq% %qt Jr j^n: qft i^q sqqf^fr %fr Tfqt 1 1) 
^qrgq Jr srq f^rq qrqqr ^rfqrft qq qqJrcq qqJr fq^q 


cy * <R'£CTir 

w g?FT ^1 i+T \ *Tj|trcp 3T^? ti J ild t I 

*Tf fa-to I, T^5 ?TFT ft 5^’WrRr % ^°T t l ^ toft ^fadl % 

^ % to n tornfr t Tng; snn ft qg? torto tom to: smrm 

*r to-ntor sm %m 1 1 toto g?t v*qra*u to fto trant % 
ft ttrt g?t towt n% & totor 1 1 sre ng? fn 
gwr g?t nfrrf <r?t ^rfr nm ttor, nn nn? zntfi, 

3 n grt 5 ^ g?t ft tor tor it n i gw % ntor it ngmr pT 
gf nnq tor tot 5 ^r tomm unm s?w nfr, wn 

to tot fton: to nft i ■<m^ c °i % faq nf ftor 
tot ntot nt i ^rr fto%nm to to n nT l % to m 
git nr to g?t nnt| mm tor 2r, to to nt to? sntor gn tom 
n gm ’Etwt nr \ nwr srn smr % tot tm tor 3? to nmn ft 
mnr nT i mm % nt m=f to srrftor nm *r mn fto i nn tot 
% storm qq? ft mt i tofer nt mgn?r ton 1 to w i nf 


torar-tor | : — toto srarto % ^ton 3 ? m % ?rw to 
wmf?Fn, to 3 ? nmr?wW tot % snrag? tores', to qn 
% tog - to qn toto tor tomrr gpto torr^r srr^to 
q?mr % to, tows ^ ton w?rrr (fton atot mn nton 
mrnnr nr) toffr ^wt> tlJ i g?t to? tor wtot it ton rnn 
gn nt, qn tonra m^+n. n % ton totoms to 

(to? ‘ton tor' n 'ipr-nfto ton nrto % nrn) i 
? w mm m n wtl srnt nfto ‘fnnnn 5^ ntto g?fwnr 
% nt tot to ftor 1 1 

g?fnft n m ngm: ton 1 1 % «rnfnt wto ^ gfto? n 
antor nmg? q^> mtotot nfnt 4 t 1 ton mng? qg? to mto 
to % nra nngn nfto igsn \ tom arcum srimfetot nr — nf 
tonr nr fg? nrtoi ^t mf-to? nn <k #f ^wk nft nnr 
ntot 1 to-to si tto r gn nrs; nn n?: smr smn qrto 
^nr — to tom ^ton tor^r fr w 1 totontot f^TTgr^rr 

mfnt nr, nn nf ntor fcnr tor % to ^nm ff — gf n 
gm toti to? #rtr fm Ir^ft to - 'm to to i nn s rr to r 


■<w$wr * 

d smr q i pri T ^ rr ^f spq d qiqr^w qR tat d, qd 

fd? • qq miPcqTd qq wt qm qR fqqr, d fq> did d 
^ qqreqrc ^qgqqr % w: & d$R % qqf «fr \ q<&i ftwiTfri qf 

qm sfr etr # sd^r q^: ref sr %fr I, sd <w$m ^ ?dt d 
#q fdr, afft d amt ^rsft fqsjq srTqrer ft frerdr qd % for 
mx qjq. ferr \ qwr qf qf* |, d arret srere % *Rpr tot R^q 

qqrs qrR % f%tr qnrr ^qwRt freq ^%q> ft sd-3Tdqit srfftRvR 
qjRT 1 1 qf snft fat gra, and fgq qft srfd gm rejR % ^ % 
3nqq?q d ^r rend srer 1 1% qf “srt q*§ % srere fared 
arrerf |, reqj dt dsd qfr I” ^R ^tqi ^ fEFgqrer ^ and 
|, sfd d f% sre rstpc d did % ipro mn ft fr q^r ft 
ld*R and 1 1 

fdd? % difftm sfd qf am qre | \ qf ftfrr dre qf 3 n q< oT 

d qre 1 1 sdredreredf i RdT^ gq redf ft | 1 qf qqrer 


qfr re^re f?rr fc qf dre % ftrero ft dr wr 1 1 ^r% mg ft 
srreffsT % arr^-frere d^'< fret ref refqrn: qR fdre i 


\. dft require drifaq? qreT ft qf red | fre q^rr gd ftr cr 
nfft rerer d anrend ^fd d i #f qter gfftltrer wr qRre 
garr rer Id ft qfq qqr i red 3rd regfftd % rere iffer- 
qqq d ren gd d wrerd qrd %fftd ftare i rerej qfq ft snd 
ref % qq ft ^fe i qi i q % qq q^q<i d q p q f %f qd gqT ferr i 
^q% qrq ^fqfqq % qfq qqqqq qrdr qd qifqqr d qq^ 1 qqq 
%■ fSTR t qf qjfFff 'srdqr' qnR % qfqq f t — sr - ^k^ 

q > srqqr "d^s qfqqf"' t qq? Frrq qq qiq^rr % '%qqq?q q q^r 
qr : "fqsq qf ?T feq d srqqf ^qqT % qq % ^q ?r mm d 
qfe q?r 1 1 ” qr fqw ?rqTq%q q^qff 1 1 q^ f%w qqqq 
fqqfqr 1 1 “qf qqd |f sn?qr qqf qqq qrf, qr qrqr # 
dff %• qqf dqr qqf 1 1’' — s r qfrR Juft f ; sfft % qt 1 1 qq$qY % snfa qtfqqrfqqr % 

Mmfeg pF*. w*ft Y qr^rr qr f% gp %qq fsqr qY w*n ’TRT | \* 
<npj <r* T £c gr ^ q>fqr aife qqR' qrq!f f% ^rt "hY jrjrt 1 1 
^ qrqfp qqrfwrqY qqT srcr siq qq? 

fqqfr qsj qrr qqqfcr qft qR %% §r, qq qq; qq qq fqqqiq ^ qRY 
$r i qq% qjft fqqR qfaq % qq % qfqps % i ?qfrp qq% srr sr 
fwr fqqR qq qqR ftaT % qf qi qq% ftp qq> gqre £f|^ qq 
qRq qR Irt err 1 fqqrq qq apf qqY fqq *r qR<q qRqr, affr 
qq% 3K qfcqqq q^r qrt anY brr qrp qRrr | i 

ttwr br qr fYqft ftrfe qqfr qq fw brtr qrpr Sr pt 
q^ qq% brr %qq fqqR qrq qfr qf qi% q 1 % qfqq tot q^ 

% faq ^r<d ftY vRcT Sr sfk qq% fqwrq % fqfqq fiqrq yqd^ 4 > 
%qqRpqqqfqq q fqqfqq pqR wt qp pfe qrprP i qqp 
%qq qRqq q fqf^p fqqR qpf pr qqr Sr, qfaq % ^ 
siTftr qrrcq qrq ^ ^ affq qqpfr q?t sgqrfqffq % fair rr- 
qqqrfqqT ftqfqf i fqq 'fqR- qrq’ qq q^r a rre qiqq fw qT, 
qftfqsq qq qqrcH |, qqqqf qqq qRqr q % qqfqqcpRq 
sTRqrq qrq?r 1 % pg % qrfq-qfq 3 % arq^q qq stt^r Pr q^r qRp, 
rr qq qqq qq% qrq %qq qR?| qqqqRq, ftpq ft - q pY, rr; 
to fqq q qqpt srwr ^§fer avrxqp qq% qrq pqf 1 

qg % apq^qqqq dtd f|g<l % fqqr ft qrY % qqqiq;, 

Tiq^q ^ q^lY q qfqq> qqq qq> , i[q qT^-qifqj-qfq?r arfvq'qu^^' % 

aqqr ^ ^ 1 aft< qq qqr qqqq i^i <1'< q^q qqq ; q^fY fqq^fr 

qqT % qrq qqqq q^Tqq qrd wr 1 qfq q^ qqq f q^ddW | qr 
W qfft qqr % qq-qqrqq-^q qqifq-qq^n q qY x| 1 1% ^qqR 
qrqtq q>q?rqt % qqq qre aq qr^T f> — fqq^t srRqr arqY q \i"< ^rt qqr 


?. tfqq qfe : Milton and Christian Materialism in England 
^5 1 

q fqqaq t “Dark with excessive light thy skirts appear 55 
(Paradise Lost) qq 3, ^tiv) 

|qr q qq% ftnRt % q(%q ■qft'-qtqq q< 4 , q%q ^ j TFTfMT * ^ 


^Tvft ER # #g*fR 3T?% ^T fevfRT ERT tdt «ft l 

qf? TTflfcq ^T qqr 'BdUr 3q% w SFfTR W%X qstw sftx 

*ft tfrt ?r ^ Tfcrr <rr qf afrfqq q xf qq% §r \ % 

‘Pf<R>K’ % SFT sfk 3rf% ^T5T cPF ^T#f-feT *T RfTT W*ft 
q qT l ^f% S T frfPCtti 3q% qtfqqr Wl%5T ^7 q|t aRqqrFf qT, 5ft 

Pf qq t E ratert Errant qrt aft Pf sts sretq qq q?Pr % zmzs |, 

srtr fq< c Fw % aTTsqTpTpF Prag; % qqqq qq srpq qft fw 

\. ^Jt Pwsqft | % 33 WT trqr S^Rit df^Wtq, qfe|oW< if 3TRt, 
qq w TTHt>^f 5 tft. srPqq sqrq %■ r| qqfPt rpt£w 

^t^'R w w: 5TfR pF*T Pp TOT WR-ffPr 

3TW 3TT wn I 

TRfWT % SRTcW ^G5 ftPR, sftR SI^WT Pr9T (Meta- 
physics) % <Rq 1%P3; ^Tfft W^FF?, wt>w % ?FFF % aTT^r 

qr% qq% fewr ?r '<mt> bU i *Ft qiqf%q> RqqT qfr qq% stPff qq- 
sPr qi% %i q#t w %: qfft q?t Pi R+w qqrfq *ft qtfq f^n 

| fwr | Pf 3q sRqq qqRTT ?r -{PTti-CTr % sr^q qrr %Fq 
f 3R?%r ft qqr qr 1 qf %qq qtq-qtq % qqq 
pR qft % 3TRR ^qq ^qqqqJFt " gq?l feq ” q?t STIff 

3R %RT qT I KlliSFR % EFrFpK <Wfw»r ^t w sfMrrt- 
qRTT % PTR I'Wi *FT 3TFOT STO f3TT I (^fT f% ? ^lc-4i qq Mf 

q q>fqR qrfaqt-qipF qrr qiwt q?t zm* z <gm; qr qq feq qt q>f 

qqpr 1 1) “^s sn^r ?t ■■ Bw^rb srqwr ^r % {%tt 

fw \” ^r Rn% q^r, “5^ Ht 55 %^ftt qfr f^r r fPr ^t, 

TRT pR^r *FTT % ?TFT ^TT?R W ^RT, qf Sf^fR 

qRT fe qf PiWIcHr pRf% qtq fqw % SPTFT W ^ 

f, qf g^fT^ SfRR fq^FTFT ^Hqrf % a^qi' gg<f if gq - yq^j' 

q#T ^r% §t^ fqw qrr qr^qw qRt 1” 

^r qqnr Rr?rq ?t srqq-Rr % ttrww % spft zffar 

RWpq qrr qt 1 qf qqf ft fqq- % Sf gfqnFTT^ ?r 

^•qqtqt, ft |f «ft I fR fiw ^ q^ ^^^qr^qfq 

qftqqtqti * w$wr 


wx hm | \ 'PTg Mf5+t # sffc ^ 

«Ft 5rrawF5T 1 1 fofr % tft^ — RjRf % 

3F5T f I 

5K q ~ <Rgguf % fw f% % H?t 5P§R HR 

^ ^ sfhC qf tr^T srpr^f | f% % 3% HTIW vfte 3TR l 
®PT f£p?TT RR XM % ftlW HRt fovflt TCtm % sf%R ft% 
R 5RR ?T HR I fe%HRR ?t^T ^ H^[HR stf+K HR folT 

f% Hf H=F ^T RRR |, f^RTT an^nsft % fetr frfe 

I, ^rht «if g^mr hrr | fo % |?rcr # %ht % fcR src^r pfr hft 

RR HR § \ n 5R qcTH> HT^T (fq%HTRR) % fafawr wfa — 


% srvh t % H f r h r< | J i *Rpr H?t sg%£nsr |£r % fcR fn^r 

3TT5Tpt5T flft ! #R % f^R^T TT^FR SfRR ?T#T |, ^H% 

w$l ak Htf^T H?t R3 % f?RR ^ 3fk 5RTC W- 

srrwr h - ark nrt fifa qfHk # snw 1 1 ^Tfksnk 

#Ht HFTT TO TRt% ‘^xf <R 3FT% •JUS^GR.’ 

*Rrfe % frfe hr % wr & {hr 5rtr kR fw rtr 

% ^sr^r -<%f>di ht qfkR ferar 1 1 

fRT 3RHR R^R RJR HT l 3N% ^RT RT HRT ^RR R 1 
RFt =HTHT H?t HHTRr it Ff«kl'< flRT RTfR R l Hf #RT «TT 
fc RRrfHHTR % ftw^gK rt H?t RRrfRH? ff^Rsfr 

%■ rpi 33 k ht srfeR 1 1 ^w#wf n?t {%rfe ^r *r ^ 

Sit t #1RI % ViMi^y % q%awr ^ ^3% fexT 

5rr fw ^ ^ i <rfwR‘JT| |3rr% ^rfer^ g^TT 

fer ft rit srhc ^ fwfir %-% 3n% ?nt sfh: 3f Oc^k 

^r W | — •TRFW ^ ^T '3ft R ! ^ ^ % fTR qFt ^X 
^t r f^T filfr *T vfTIT sftr 3R% RR R R#RT 

w i ‘^rt wr mx. ferr ! ^ si^R^r srwRt R ^ fer 

sfRt 'T l’ ^3% \3tf3>l t <. Hi 1 4 Hi ^ 

% %? R%RT ferr l f^T % Hl^itHi' R 7THRH> RRt 
% fw i site ^r 5H ftHR TRf^r % sr^t-srrwf ^r 
5R % fetr JTT^R HTRt «Rt l THREW * 5$, 

ftr#r # to# *rat ar# arftr grr — # #t#t # to#p # 

# tr?w ?r, # R# # smT hmRto totht r 3r, aftr sr#r 
fro 3?r % ’mt # R# ?t qf^RT «t, rr^R- sgg fRrr rrttt rt 
fror \ tot# sn%?r % tort r^t, 'ar# to? # m 1 1 r #rtt to 

ft> 5R TO f£ST ft, fTO# ^RT *T pT# *1# ft 3TR*TR£ ftTOR 

#?r i ttr; 5 ^ to% tor tt %to cwt fr tot to^t fr i 

tojto to toto c'Rqrrok totoi# 3 ?t %rt tosr fr to# 

^t. ? apt to## #ro #ro mwf^f totto^ to to#t r# i* (^rot 

TOTTO srfwr SIT ft! TO? sfk ftlTOT ## lr gTTT, ftlTOt 1 % ^ an# 
sj^^dd^ ' 5 tpt to rjto-to# # *hr Jr to#t RT #! t) 

tor % Rfror R#sr % rh^r R smrPRr ftRT #?r t# toit \ 
to# s#m' froir f# gr # tort wf rttotr # sfR to# sr# 
#tot # tot, gftwro sr grfar % tot tor-#to Jr #% rt frorr i 

t n?5 ft!T # TO# fR Jr #TO ^ 3RT W W aRR TORI^ ^ far# 
% ftR W srfWRT #TRT apft T^t \ 

TO7$#r ^ TOW TTOT TOfi# f% f*T TOR" R ftR 3RT W qf% 
|, a#T W TTOfW # 3R# TO## # aprfa TOR ^T # sfr | Rfa 
^ TO TOR- #R t ftr TOTTTTORT ^TTOT TOT ftR WTT #TO- 

fro tojw §• sr# f##R srterr rift rt# f , "TOTfro # to srtt 
amt atrfttwr ar argro rth ^ fror sir i aR% ^ m 
? ^ ^ totot ^r itott qr i 

TO# TOTfe TOTOT %5fRTlftr TO# amt fa^T 3" aftmT % 

> ii wi i i n n i . ■ ^i i ii r ‘ ~ " 1 1 ' " 

TOt RTf!: qif #r #■ TOt WIT % sifTOT Rn"ftFRTfRT TOT I 

TOfft THTfiTO % TOTft TORT #" Hlft W ifq# % ftR 
^TOT W # l TWfWJI qpr ft# W TORTT R!#'.#, TT^ BTO 

% r^t, 'q|ar ar^, #ro i #rr # fr i’ qi%r TOrft % 
qfwTOrTO RTgr qif # rrtt tor# to #"fw ffe tp- 
tott^ ftror # tot i r? to# srpTORf stfTto, % srmr 
# to aftr to fror % aftr sr# rf tort rt# 5r i TOftnr 

TOf# TTWTO H 5TTTOT # f# % TO| TOTTft"-TOTOT % TOR ^ 
tTO 5 TBTO: g I TTWTO 5 TOT# aftT TO| TOTO RT fTOT I 

w ?rf: i % ^r fo *tt wr<t far «pbs sttt to to? 

to*? wr cto ww srr i fafa?? wfa siwri *r % srfton: % sraw 

a rraTT W STCT g?* to STtto % faq cJT^T gq ^ I wfcRTR «5? qffr 
gsp to w ^TT RfTl 

wiitfa if q tow tor wtr % tor ?r to ^to % *tft 
?m 1 ?sw?t wtor to wto: ?t *it % q^r % *tft ftor 
^r wto Ir s'otfp' to ^ !P5 to % srhc ft ^ Tnrfn^r ?r ?t 

toto wt trwt 5 ?% 5r tor to, gt % sr^t tor % st? %r 
tor to \ to^ wm to tor torf qg to ft snrfto ? 
jrmrcft tor q ft — to-wnto q+i*K ^ to «tt, toe stor sw?t 
§ q*r srg-tor ft w «it 1 THg sto? *rrw ft q? to wito 

5r % wpi % tot to to? ? 'mFrto f , % to to to ft 

ggqr |, «r§ ttorftoq qtor 'thtrrt wt ft hr | to wto 

" J 

to wnq to to ar^tot q w ?to *r to> ^ wr tot 

ft ftotto tor q fr, to tort ft torto ftorTRqrcrto sr sw?t tow 
to q tor ft, to- wwrr wrffq 1 stot qsqn: to tot sr? wnto *r 
to wto? ft wraTq to to qr^wr wrffq 1 

to? % toft 3fto wg wgw wr ftorr % tot to fto-fto 
tot STTT tot TRTTRTT to WIFE §T tot f I toto ?f W wto 3jR- 
tor tot % fgq ^ ft to totfto grto feq qtot wr to ft srto?? 
qq toto 1 
y if STWlcfcR 


33% WT FFT ftTCRt SfR-fFT ^T, 3^ ^RT3 37? 3T I 3^ 

X*%\ % 3F^r % 33%% apf? yjRFTT ^FT 7?f p <TT% %, 3^f% 

33 'tk 333 T m f 3R ferr i 

3f%R % % 3§3 % fe^wnr ^ffe<i ^ stt%-3t% ^r% % i 

^p?r 33RfFTT, 3% sfdWlt Tpft TT33f% %, aft % %t3 

3 Tf% *jft ' 3 # 733’ «ft, snr -4 <wj|'d Kiji srq% q-fcR % 3 T 3 37% 37ft 3 

^ft % srfdfwr % 5 tt5rt % i%q tr^ s r lafi re iM t *pt 7 % f%3W ^pcnrr 

3T i 3^r r for ■crswjt % ttHrrpt 3T7pjr 7Rt3 §33733 3% 

33 T 3 strt ^r% %ht, sfk 33 % §*gf%3 Rk % 3Tfr 33 

ft 3?sP?R 37^f% <313 f%3T % RT % ^TFT % STTT TPMfcJ ^*t 

7 T f% 3 r 1 1 33 %% Tfrf^rnr % 3 terr 3 % % %§ ^r ; afR ^ fefr % 

f%§ 3f? 333? 3T §<l%t 33% 33 %33T3T? 3? §337? §3 33T \ 37ff% 
333? ^rr ^R?fr 35 % 3t, 333T f33R 33 7ft prpr f%3T i % Trf^R 3? 
SftTTT % 3 T 5 R: T^r 3%, 3?3T£ 3T 3T3 33% ?l% ; sfhc JJ337TT3T 3? 
3T3T3 3R3 3R 3? — ^ 33P3 3tf3§ % 3^f 33 t^ttrpf — 3f%3 
Tft+Pd l % f%f%5 TftTTRT % 7T33 33 % f%^ 7f? 333 |t 3% ? 

337% TTTfT; cfTf; 7^ %33R 7pn%3 ft 3% affT! 33% ^3 3T3 % %R3 

T^t % f3§ srmr 37 % 3 % i 3 ^ 1 % 3 ? spt^wt 3 ^sf^rtr 

% 331% % f%§ §3 gWTFT % 3T%3T§3T7; 33% §3 ^TW ^ JJT 

% 7TFR WTR # sqc^rT \^fm ^^ r <[ % 5T% 

arq% yt arkHd^ 1 !^ qf^rpr %i ^^Tpi ^di^K ^t an^f^ 
TTFTT ir ^MT |t f RTT 3TRT |, ^t STFT^T Jf qf?3T% 

% ^T ^ 5RR |t 7PTT l ^=1 TRffn: ETTRiT ^ 

3^r % 3TJFT |^(^r o JRnr ^TJRd.^ < |q) i * ■cwtfwr 


^ % fro stfir &%t % fojfrr fr mt t '<r^oT % g^r- 

ttptt % M^-HkHf “gyr w" ^ ^rraic^R %m i ^t % % gs: f^r 
^r 5 r qf? ^ 1 W ^ih ^t qqt *t ^ gs: ^rg? rf qfR 


Pr^t ^ *t Rnfe % <R 3 tr r? ^tft w % rjrt W 
r cg r reiRf i w q^ sr Jr sfpr surr^I f% rrt 


# it « rew<fi ^ frft %=? srte gwrFr rttrT %^rs^cr q ftn^rc 
g^r % 3TRTT <r |lr >rpr g*tf*w ^ RRff 1 i i*ftfaq ss# ?gf?r 

5 r ^®r fwr i %trr # ’ifol *r q*F ^trrt %?? RrrfRr f%R 

| f sfr sr g*f? % faviw srRpfen 1 1 

gra ^ (rrr % faq |r sn? RiRsfr ^t m% fw |) 

3R?R % q^ 3tg?R SRT RFHF^T *Pf *ft STSTTq 3*T- 

*rct \ sq ^\s>* % *w*«k % ott, sft 

% q^ ?r, fRRT % ?Ww: % Rrfa ft q^ rtNt r 7 

TFifwr sfrr R^f^r 'ts^c gqrct i ^ t^tt ft strr r *m f% w- 

^r #3T ^t qf^ro£rra §arr «rr i ft r? % wm- 
wj ^rr ^r ^r enRJT *?r iw 1 i$t ^r sftRr 5 ?tft ?r srt wm 

ft w l q^ fef ; 5Rfe % SPPt f*R ; q^i Rft ffs? % ER ^ |q 
3 ^t SfaR <R SR pT *Rt ^ '=TH% ^T fRT ^=TT | f %T ^ qf%R 
Rtfer ft TRt \ 3frc 3TTRT % SRfWRT^r fWT % STgRT fsR# 

srrar «ft, ^ |stt i % gfw rtR arRt, sfk rt srr 

53 S% 3 T?R srf%R it Rft, RTRT ?IW % 5 RH ^ Wf J ^ ^R 

J?! 3RT:RTFFr , t i^% ^if+i'h srt.^rs sr^sfTT ^l - arfer Prfe- 
R l yRd RRTt ^ft^RSS^t wm STIRT 3rR3jR 
^R f^TT, f|R f%RRT ^ |T gfT feTT I IttFtfct |t^R, RR T R W\ ^ 

^rf ^ |q <W^bUT ^ f%R, “art I ql grr 32TT 3R Tft ^r ? 

^ ^ ^Rt !” ( tRR; SIR STT \ ^R ^ qt ^fft Rr% 

3rtt, it i # Rwr Tf^fRr it g# «ft i 

|r % 3 T%fRH 3 RT fw % f%q ^ 1 T m SRS ftit r i feft^r 
^ |Rt i^tx fR I? §R *r ^ fwrr i ^1% fer % Tfe 

^ RFtR fRTRfRRT RTT \ RT 3RRTT if q^T f^r STRjf ^n Jr 

qfepifrR % Rft% ^ RrR f% q^» STR^ffRT, q^PT 


it ^RTT tTR^W * 


233 33TOT TOT? TOIT TO I 1 TOTfe 3 3^3 ^TFRf «T f% 3f %fa |, 

TOrfe t sn% sitor - srfefer % to^ % wferp ft *fe i ^ 33 % TOfe 
3TFTT, sffe '<nr^»vr %t totot %t mprf % frofr to 2 ^ 3 < toswt: 
gsnt few i 

"to- fro % wfa to^, fer few %t gfeR % fenr sRfe to 

WR fern I, fercfe 33^ % TO % fen? s^ftfecf %33T %t 3RT3 f%3T | l 
3f)T3f W& qtrft | ; 5ft TORT^ % TOT WlWcT 3R % TOp^ f I 3^t #3T 
f, TO$3% 3133 K t...l” 

w-fi % to % ^fe, 3f % 23 anferwro if totto 
snfe 3 tot ferro i writo •'HWifeta' fr 3% 1 sffe t?rr tot fro srtt 
% tot txEfr^cr $ i 3fe-3ft % 2^* ?rwt ^ ^ ^ *n?g to 

TOT % TO13R? % <TOR T' < fTO % %3RT % feTOK T TO% TO I TOg 33% 

fero %ro fro fr wro? % totrtt t^i pT fro 3t tottoO 
% i 

TO[f TO 3 TORT TOTOT-fefe % TORRT f f% % spfT frof, sft f% 

TOfe t?3> fT TO3TOT % TOtT %t ^TO ^ f> 3¥T % TOT TORfr 33 

2St 3>T% f> : — 

"TO3| 3£ ^rfe fWT % TOW % TOT TO3RT 3T ? 3f %TO TOTO 

TO - tot to, ^ fror totot 3t i to% fen? ^ tow gro tot fen? 

^ TOT, TOtfer 3^ 53fe few % <?TOv3 toIto 3T 1” 

3f TOT | f% t RfR - TOT TO# %, TO?2 % t?37 TOR %, wt TO % 

STOrfeTORTTOfe^r i % ffe iror fiww TOfe 3fer wfrot % tot to 

3ffroi<l ffe TO 3T3TTOTt 3ft TOfe % 1 TO3J 33 3SRT % 3g3 %t 
TOR fenTT TOTT I, TO TOT TO3T 3 % TOR 3Fn*R ft TOT TO ef3 3ft 


\ % 'TORTO' TIW TO 3|3 ft TOT TOt3 ^ % I % 3>TTO: (^3 3^f 

% tottw) tot tot ffe 23 siTfe w€t % fen? rV srfe fro Jr 

tot TOTO 3TOT ^r, TOTfe % to| TO3TC 3^ TO# % \ TO% anfe 
TOfe % ^RTTBft % froT % 373 f3T TO fTO TO feTOTFT 3T, 3ffe 
% srfefro 533 : 3 3T3TO3 33% TO^pT ^ TOTT3T TOT& «T ! 3T3 3 
TOTOfe fmt TO3TOTO % f3T TO TO35T 3TO3 %=fe TOT sffe TO| 
^TOTO TOT TfTOS ffe 3% I 


TOd ? sftr ^ 3% 3% % 3T% 3T% 53%? % fotr 3%T 

33 33=31 %ft 3^t 3% ? ‘ <wgw r % %?% %F3 M^fp^ % 13% 

3 % % +^t 3T : 

"% 33T1 % 333 %, 313| 3F3T % 3T3t % l” 1 3f33T % g+ %?lM 
%MT 31 3f3+T 3^332: %3 % MI'T 33 333 % ^1 IdT 8?% 3<?% 
ffe f33 % W #3 %%t | l 33% 3RT3T WTWr % %P? ^ ^ E ^ 

grf%r %r 3 t h 1 + r < ^tt srtitft #f |i %3 % 3313 ft 3%%t % 
3%3 Mf^Firfr 33 % 3i3R3r % 313113 %&% 3 33 % ^ % y fe^sr- 
333 % %3%t ff I l 3%! 33 ST^cM 313^ % S{(ctr<tb", (%33% %35f 
313 tfpm 33%3i[ %3F3 %, %ra% 33%" f3T % T^ft %r 3 %t 3r 
sfk smt %5roftr % ^ 3fw 3T sfk f%% *%ic3i #3T %: 333 srh 

%3T 3T ? 

3% 3RRT: f%3f 33*3 33 5TT3 W 3T3 31 %31 3lt |, f% 33% 
~f% 33 t 333 T % 333% +st 1 1 5 rr %3 333 +j 31^ <T 3 t *3 % 53 % % 

3T13 % 31#% 3 5TT3 33 WR §333- 3tf%3> +3 % fT fl3T 3T l 

afti ithc^i 1 % 33 % %%3 % sfsft irrg, ?M3 p%, 3%+3 spf- 

3*3?% 3T3T 3333 13^% 3*3sT 3%1 mfew % %33%% 33T 3lf3+ 
3%T-3T13 % 3*35 3333% % 33T3T3 % sq^f, 33 SR31 % 33%r 
3 5TT3 3% 53% 3% % — %1 %RR S3T3 3 333 3 gTlT 3^ %1 33%- 

? %1 %%33+3 3i^% I, "f%3J %% 3*3?3 % 13% 333T % 3<fc r | l 

3133 % gqr 5F3 3fig 31%+' %3I13>, %3333T %3 % f+ 3R% 
33313%+ %3T3T % %3f3% %3KT % 33T3 % 33% 3%+ 33T- 
%3 |g %, ^3% %333t3 % t+ 3^ 33 335 % 3T3T % f%3% |33 
+t 3 7 33' - %i: % 33% 333^; 3T3T 3R3T +t 3T3tf%3 +T %3T 
3T, 3%^%+ %5% % 1 

3. %% %3%33 \ |3T +t 3%% % +| ‘3f<qV +T 333 | 1 13%g 
33 % i% gq+ +r% % %tt %errcr-s3T3 3 3^r-?3T3 % arg - 
3R %% %3%33 33T %3% | 1 

%• ^WfWT 31+3 333 %% %, 33% 3% 3 33% % 1 % +^T +1% % 
f% /( r 5ft 3H3+13 % g+ 3%3i % 3+T3 % 3Tg 3% ^ 1ST +7%%, 
3 3^ 33 333 3T3T 3T l 33% 3f> 5%> | {% g3+“^3+ +o% +T TPTfrcnr * ^ 

?n: |t w ^ i "p fer nn% p fear it nq% ?tft ir fqfen 
$qn; nq% jpft fen : 'arrq?r q^ ^rt ^rnr fer 5P0| nra q^t: f^nrr 
| v <[jt$ - ott it nnx fen : '^t qnr n|t |, %qn f^^rc Pr^fr % pr 
it pr 1 1 nq% nrn ft w f'w: ^r afet q% % mw aft |, sfhc 
31^ % ?t tit % ^fr q nqfon ^ fen 1 1” 

% 3fer fenr q?r q^ qq£r ^ : 

"Sit pm, fart mft qqf qn atipTfer fen |, fe^- 
«nf % _ fqfer nwqpf r % fer-fer qqt qn St arpK«r fen | . . 
Sit fern | fe nnt p wit ^ nrq> ft qq% qrqq' qn ^ t, n^rftr 
nq% qq fw-fer f i pt St p nn: snSqr few qit qffe nm 
fe-feqqt qr qfer qqtm qrfe p tferc Stsfe nfen f 
nqr fr pm, qifr, fern qw # nwnwfeft nrt qq 

tott nsS feqnr § i <nRj%qnft^r arm tk fern: 

nft q^nt fe fer fq pn % nw it pfet f, qft fer |, qft afrrar 
qife |, qft %n |, qft amm^ |, nn n€t % mq | — p ft tr % 
qpt nrnf i p nrmq % aife? ms f i ^qn'nffa sfet qmnt 
% qmt n^r | sfa 3% fer 1 ^ |, afe ^ qm t* gqnqrn amt 
qqqrt it qrnr nSt | afe: nir 'qmt’ nR |, qfe qm qq fnrf 
fer pt tm | afe; % fe 'qife qrt nnr ^t 1 1 qqr fq qfe qf 

qjFRT qm nq^r i fe qf qTfq W q|t |, arfqg; fen 'qmt’ m*n 

'qfe ft | ? femt fnqreqq qm 1 1 fer nnfr % nm^r % nt% 
p ft q*§ |, aftq ferqr fet q^ qit fen q>q q^r |, qrpn^, wm 
qqr qm $ fer |, zmm afe: qn^ ^rq q^ 1 1 ^ q^tqr npr qrt 
nnf qr q^r aft \ qfq snqr %\ fe? mq %• qqqr^ q?r qip 

# maror |, nr ^r qnfe^qr qn% nr i qf amw fr n% qT 

%qr 1 " 


ar 4 w q q amn nr 1 qfq qrrf qferg^it q^Wr 
q^r % nr n nn% qm qtnRir %nr m — qq^ ^ wq n^n q n 
qR qqrnr nr 1” • — q^ngn q, ?\» 

?. -<rqpq qrnr»jq q, ^ i 
q. ^n qaq qn fefer qnr, ^5 qvc \ * <Rto 

^ 1^%'S % nm TFTf^T % SIRffe> 5IH-nuslO % *ptf ftot 

ffe qfr ft ; tt? 3 nr argan qsn torn to ^r, nnqn torn 
qrw to tor i to tor srcr nt nto to «rr, ^r 

cfi^r sni^ % nto % to, afte arto toto ftofr nt apn *tHil4 
sr^to # rtwri % amp - nm nnffr nt arflto q,tt+K to 
fto an, nai% ?pr *pt to arto apcrr smn tor i to" to % to 

an% cy^R'b (h^w n c p'n° t i qm nr ntn ^srt r 

srtot % tog-, ej? npr % arm tr^w am nto ^ ^%r top 
pRnr nr m?w totor to 1 1 ^ nt ton tot % arm ? ptor 
■sn^m nr apprn tot % to to ^ ^ < -^ clKT ^ ^ 

sppr qae gTT $r tn % ngnt nt ato smpnnTafflto fto^tqp 

n ft tot n i arnrem ntor % toisre nr am nr to 3 rto n^P 

an^c qm nft nt, to^ *tf ^ ton nt : 

“aft i nt 5# ng^n % nto % to st t ft «p gan ntot m 
ntot l” 

to nt it to % to n totocrcqq: arm tot 

narc tor (aft % to-tormn *r to^ W) 1 

‘tom-to % to tofto ton % sn: qr to n^t i”^ to w 
w: w-wr n nw art to to nqnr q^rr argnn 
% ncnr n nin ton^rm nr \ ng ?^<s % nfntto, narlnn^ 

^ nto tot to tt^cfi' argnn % tofto, ftom fn to to $f- 
to ^ ^33% nqgap ftpt tc tor tor |, ton srgnq nr^m 
n ng ?sv9Y it |sn nr i 

ssr % rnn % TRi^r % wton % am tottor ar to- 
arrto van tor apt to: nn% to % qp# n| \ top 
ttoamqr nrton % amtot ^ % anrnt Rsn tot qj| — ^mr j ^ 

* G ^ q n w to n toto qm ftor, tof% tor 
mn ato MHin t^RtnT nrnrg nr, toe % mto % % to* tor 

to qr % to an^napt 5n: ginm to % % n an to i 

tot smrrmn % tor nm pr nr % % srra nt n^r- 
nm % torfnn # nto % tor torn to 
"<T*T$uur * §,0 

^ 3PR <ft% ggre % apfr aRRT f^r %, % 3TR spf gR for 

sraft ¥WK£$< g^s grgR gfft feng graft % 
faft g% gft p arcft ^tft % mgr ftrggR, fftggft fgfgg wrfg gg 
<rc? gfg ?g5t gr afk fftg% ggrg ft gg% gftg % faft *m it gft ft, 

3 R j Rt spgfeffi- gtft-grft Rggrfggt git gpgan % #g tripr qgr 

qH-ggrg 3 trr gg stggg graft gft i ark g^ gtft-gk fftgR amt 
^TRfggr g-amr % gg<R ftsgra; % q fr g ft t g gfRTT 3? ggit gitaftstT 
fegw't git Rrarf % arfftgr fggjg ft I 
^r gmRr % ggR <re ft gF| amt twtft aftt git ggstft gg 
3 t^R 5rm |arr i 5 itot ftgt git ang; gg - w %qar ftkf gg ftt 1 

^ srcft gRT-fqgr % TRr ^at gt, trj; srqft qfft % anwr gg 
wgR gggR gggrg%fr a ; ag gftn w qkRf<Rr fegft^t mt gg 
^ikgqr fftggg- grggft ang # ^mr ft grft arfftgr gr, afk ggft 
^PR am q% % fo[g gg gg% aftgg ft aft fg^5 ftg cRT qftfR 


? "kgt ^Tfiurt ftt gg% gig gftt, qm; wi^m % agjgg ftaftt 
R^Rt % kq gkgrgR gft f t w gfe su^iftt gg gkr ggqit 

|fe % at^ar g gr, ark ggqft RR-Rggr gft gmtg gfwraft 
ft ppr g gst ggit gt 1 g reg ^T git gtan ^gn: gg£ gqft str gg 
spprar ggR g^ ^g qpr sp^ ticMpg^R gg 5wr gragt gt i gf w- 
% 3 pr gtgrpt git ggrggT % g#r ft qgfcr mgr fttg 1 # 
gf, afh: g^ gft grpt gt fg> TPT^cg arg^ ang^ng % angRfgR 

^ gg 5^% grlggt % q^rfggng % g% agg, fgg% gpgg gi 
q^p argPdgg % gfgfofi aftr g gt \ r% arigfrR, wr 
^t q?gt ggfg gmr fggg g gft, ggrfg gggit ggftgitr g 

^gt git a^ggr gRr nag, sftr gg gg^r ^g gR git ^rr gt g gg 
ggit i gRR^q ^ gjasgtggr gsgiaft % gR, fgg% fg> gg% 
gfgg? g^: g ft g%, gg% amt agggr gg arggg fen i 
<^r gg^ trfr ?r amt gmt % fgq aRr-gimr git ark ^rr 
% tgrr f^x t ggrrg g gggit Ttg^aur % gR fqgr 
gkrg ge |f } 1% g^ amr gR aftgg gag git ^tar g mtg 

^r % fg% RRt ggt gt \ fag m gggg gft^igr ft ggr i Sc * 

TTHT 3% 3KT qn?TT |, ^ <TCf ^HsH f^PTT 1 

qg "3^ smT qqqqtfqr ^fpRiT ^T-^T ft yqqq fNt % sw trt t 

qTTWTqfa' % qrt qf^T ^r % ^K'-H, E FT c Rt faff'd 

gq qrstT Wqt it srfc' 1 ftW qw| l TSg WWTFT % 3^ wq- 
^Yx q W^T ?OTR Ttf Wit ^rfr fw 1 ^f% WPRT qtqq if sft 
sqfe 7ft qq% wqqr ir str, qq qwt qqif wr Tqq % qtwtwqwqr 
f^RisiT % srratqr % anqrtfwr fqwr i sq% arfftfori gqr sfk m crw 
|, % feqqrHW % Iw 3TW fjRfr if WFZ qfT fw I 1 TTtTfcoi 

3N% qrfwq q?t ^ wriRt ®r, sfk ^=f^r wf qwt it qrfr qt fqr 
qfe qf wt qt qf srqqt qq% srfqq? for q^g — wt fwr (srr^f) 

Tft 33% fetT cW W 3Wt t l 

wqRt srqqt croft % qrgr qr : 'ift iwtqr ^fr qrt ttrt %t ffe 
% %wr \ qfr ttw ^ gjfft qfq 7ft wr qqw § i ww; qfe gq 

qqq fqqr%r #t % wwr gst mr (mti % srarc) % qfrqqr 
qTf^t ft qr q g?fKt ftqT % fog ctqrq 1 1'^ 

TTRqtq 3tMlfcl*dT % gfefRT ^ qf tTqr qq[q qMTT | t ff^r qqr 
% arg^rnc qrfqq? ^ft^r qgcq qit qq% srw qrqoqr % sqq: fr gq> w: 

%TT I t 'T^g TFTfW % 3F5T qm^T ^ TfTqqT 3ffq STqcT qt, W" 

fag % qf qggq qqw % f% qqqtt Rent qn 7 ft qq w: qfqqrrq 1 1 
ww; fqfr chto irrwtf&T 7ft ^ft sft f% ^ srq?r qfe ^ 
fwr % feg WFt srfqqrra w ^r wfft ^ gr?| jftMTT%r qrw qr 

fait 3WT qt \ W?g W^HVd TZT ^q % | ^ 

‘sppfr wfr # srgqfrr' % ft srw q^ qq sqqfa qr^f qft xqq- 

wrr rrw qt i ^?wt w^rrrr qq snwwnr ^ gw ftw:, Tiq t^ r 
^r% qw 53^ wnn w qqf wqfR qr?^ - «r \ f^KW qgtn % qqr 
Rf , ^3% qq> qiifqqpw qoft q fqgcr qqrqq? 3Rq% % {%it ^q_ 

? fq?iw. qwr % qfRrqwt ^q^rwftq f i q R. rq ^ u i *t> 
wriq ^t %qqqw % srfqqr qq? fsq trqqr^ fqqqr qt q% 
^ TrqfrOTr q?t wm qfrq^fqqqT qft qrfq q qrq qw % \ 

^ fqqqqqw -'Jr qg' g^w ?r i fqqqnwq qrt srpgar qwmfqr w 
=qgt w, wqq g^rwr, KK^ w ges \ XFTfrcur * 

ta tar t| i tar srr srpr Rq^K-ffe tar srfta rr 
if qt, % qqqrt yffiqtat STffo % ’ETR SRPT 1 % ta t^cfT qT, q^ 

tar 3 RRq ta I > RR q qqr taT 5 TTR qrt 

qt, fqr q rr taq % tap ?r ta $rPtaer 5r i tritr % 

^M 4 >K tar RT% qq q?T ^RqRT q RRRT “FT <*<st«t>< 5 TR: q>^T 

tat 2r fqr sq rrr % q^ qfe, *g? q tar-RTFR tar ta 
fqfeq qq qqt tarT qrt tar ^ qqqi| 1 

qq; % spq % q tatan; qrw stt rT, ta antat qq *r 

q^fq qta % tat q tar srarqr r^t ta-qRTq 
qrt 1 qq %*%* % qnrq % qfqfr q sta ta qrt qw qta-qR, 
qqr ta rjr 3r rr qq tata RiRta, qq qfarta qrqisfr qqr 
qqq tar % tarRq affc frcq 37 T tatar % fata - qRrqqqR qrt 

c* 

qRT qrt 1 tar Rqta q qrr rr $ *r qRR qrr r tat 
1 1 qq q^fq tatar % ftarqR qrfRTfta, RRfta 'rcrrt 
# taf qtat *r fqfqq qfT taq gf, arfqq; qqr R#r q wr q 5 t 
RCg 'sTTRlftacTT % qqr qq^gq ^|q’ % RT % fetaT aft tat I taT 
% WaiH qi€T 5 r qq^T qq fta ^IHT-^qRT feq^fq, sftr 
ftartart % gqq snqq qq *r <pqr qfr taqpr taT gf taT r 
% tar fta 1 qT^fer % w qgqT % qe qT qra qrtat qrt taT 
taT % sr qrqqtagq tarqgRq-fRjR gt ta ta rt^ 
ftqrr tapir tar ta • tar 1 ?r qrgf | ?’ 

iq qTq-qiqr % ot qfe TRtaq ^ qqqra; qq tork q qT 
tar fT, cfT # ta^r fta qqr ^fT q^ % tar srquq ta ?r, sfr 
fq qftaqrtar % faq qqr qfR qqT tatar ta tat 

1 1 Rqta |*^-qRqT qrr qrawnc fta qr 1 aR qqr % ta - 
qfta % rPr fta: $r qqrfq-qRT % fqta ta %, ta taT $ tar 
taTR?rftataTT qfr ta> ^qr ^r gqq prr qr i <.Rt> kU i qq ta 
qqT taT % qrq taR qf%> ^ qR, ta-ta, q ^qpfrfeq 
Rtat qrr tar, aft % wqqr |ta % ?tr ftaR q% fq ^ t ta^ 
m%t qif % qq taT % qRq ^rr jrr qta % f%rq qr^r i Rgr qrf 
% anqfe aqrs ta - fq qqT fta fqr % ta ta ta | % taT §fta 
qrT taq q ta 1 qg gqqrr tr^r tat % ta % tarr ta ^ oo & 

g^^q^qnrfonninnnfeft ^ % fenrfe i 

srt % sferg 1 ^ fn: nrgnt q€i srfa arq% mfe g<if|tf ^ ^ 

qgfe <T if \ 

gg ^t;\so % tn<J<. gif n vPTFT «i^"rt\ % ' C R’< 7 , ^Ft 

gmr smt rpT ^rkrT n n ^ftrc ’rai^l'i $t nn ?T WR 
qmt qngq, gift ft S TT, ^ 'F (i - ^ fe 

smfe q^ q|[ §[ l ?T t|ig< < 41 ^ %, feTRT ^T vFTFT Ml^ 

qnfr, <A^\m TfFT qt ^T \ RTfR 

gif % nferre fen, q^rg tft^i Hsfenlr g % i 

ggrft mfr ggterc ^ qrfT, "gg %qngf qg gfeg % Mm'W ft t 
% gf % arrarnt 1 1 g*| nt qg fer qrq sn*n gT%r 1 mr 33% 
sngnn qrsg ntn g| f , gg gfrqgT %■ %% qrR gqr^t ft 1 

51% g^wr tw fr fFTT 1” 

grgg mf qg feqgg qrrgT qm 1 

qf gg gig ^g% gimp gfr 1 1 Trgt^ g? 1^ ffeg % mfeg 
mmg g sr^c % gfenr fefe g gfermfgt 5r % snggg smgtfen- 
gg %, gqgr srMr ^#r qmn qg mrg sg qqgq; fen | : 

^ fer Pfeifer g Tjq^T g gnmfes: gmqr n qr^r 
"gtg fir fef | (gg gtfmr gfe Wf f) i 3 - mr nr. mn-qmig 

» ■■ ■ — ■ ■»* — r ■» i» «» 

? qfeg #gr % qg c^ fefen qg m 1 gg% qrnfejr ggg 
% gq%gfeq % g;mq g mg fen t ggg % qqn fe gg% gfqcq 
% g qf nfr qf Mn 1 sg qg ^gg Bnggr ffe ft 
w t ?g% mg qq^g % mgT gr^rg n gg gqgr mgr mn fen 
afar grrgg qft fen mn i sjggt ff ferr 5 r gg ggnm: 
grc ^r *£t smn |f 1 fen g fegfe qg iferg q?tggg qg qrqg 
mq fr gnrr, gq% ggg qn gig g-=gr gg fen 1 mm % gq g 
ggn qn mg ggqrg gicng ^ qftgg qrt gqg q>r fen 1 gnrrg 

H gq; mn; mm qg mfi% q^ m : “mrmy gg ggfe g q-gg 

gg ggcg gggrg g gfr f r gf qrm | fag^felr qrce gtg^r 

f \” (Shn Ramlcnshna’s teachings, \ t ^5,19) ■<PT$ror * M 

r |:3Ti3 #r r ?tot | ? rt 3ft, T3g %3t, 3353 sft §3t ft 
'fl’WR %t %3T f l” 

33%33 % I 33?% 3jf 33^% R3 g3R 

f%3FF3 % ^T : 

3TR 3% q^ 3fTq 3c3 %T 5J3t 1 1 # S3 5ftf3ct 3e3 %t 3T^ 33TC 

*t 3tRT *PRtT t” 

sffc *3T3i ^1313-3 3 3^T : 

“ 3 % %ff 3f R3 ^S3T | f% TRfrR fw % kr aiwr %3TR3 

f%3 |, 33 R brwt r ark Epff 3 gsrr, eft S3 353 r 3R S3t 3 
%tt 1 t”* 1 

S3 OT % OTI ft TRfRT % 3135 %t fef % 33% 

SR ^33T % trep - %Gg^ cpr?g kt?[33 £T3 %t W* «T3 3t I 

% %3R trr 3 , 33 % ^5 %r %33 sfrt srr? 5r 53 . jretr^t 

335% *t, 33T% 33% eR3 3eft% 3 3^R %t fcj %3RR R % 3TC%- 
STFTkr 333 Tk % farr fe% %t %T3T sfk 33%t 3TTRT %t 3^3^ 

% f%q stm r% 3 % i trj 33%t ^ % 3 r% ft f%r 333 % q^ 

333R 333T R spjJR f%3T l 33R |33 %3t% ft 33T, afk 3ff 
33? SRW ft 33t f% 3% IFTR %% 3 3t J t?fe3TS 33% ft% 33t affc 
% 3t3% 3% - 

"aft 1 sRR I afr #R ! 3% Rt 3| ^33 |, eft fkff% 33% 
firaeR 3 33T3t %t m fen - f, 33%r rt fRet fkt ?” 


? TRR3% 3R 31% f%ft3 3T3 % %3T R 3q(ktei f%3T 

3T 1 sfft ^RT fleT §q 3t, q^7 3RJW qfRT % R snR 33% 

r 3R5 r% qrt sTffrffr 3%ft I R%R If^sft ^t ife 5t q^i 

STeRT tffeT RT ^TT, sfk q3% 33% ? 33% 3T%% RTt % ft 3fTq 
%3% 3 R '3T% %t 3mRT %, R R 3 33 3RJR sqfk 3 3% 
kTT R% %t 31^3% 3ft % l TT% % 333 33 33 aqfk 3t 3%, 
33 - <Rf.R 33% R q|% 3fk 33% %?ft 3 33% R %t R 
3FB R fRT 3R 3T33T R% 3 % “aft ' 3T' 313J53I 33 

JTR 33T % I” (f3RFF3 — %% W%’) 

^ 33 333 3^f% fk3 ?fe % q^> 33t 333K %sft 3t I ovm J, 


* to qf % to-Rm tom ^ ftotTq to tor smq tor % to 


’ <wt»CTf qrt sr% q ?toq to qpr tor i 

^-nft toFR? % gq tor qi, "fa^Ft ^ tort % rt qrq to 
qft tto | fc % tor SRHrfi q^ sqfe to SFF qrqtto 
tot ^ tot qrr q to-w w Tpr qT to to 
to tot # qqq tor qn^fT qr, % rt# toRT qt qft qR 
i fq?t ri% Rto qqrtRui q% |, to sr qr f^j to 

frq, torr q^to-tor % to qtot ^t! qw r*q qg% tor 
to r; tot % fto qq% srt fto qtr qqto qtot % f%q to 
to tq fe to f l q^ to rri | % tor qfto qwF ^ to^ 
tot ^5 tor; to qqto tr qqr to q^ qR-fRr ffaR <r£gui Eft 

TOq STRI l TRlFto qqqt toto to tot ^IfCI't *t tojqq fto 

f% to sto ftqrqrfc % mr ft ^Rrrq % to f,to qqto to 
qfto to qt qrq qR to i f^i w to $sr w i qqTqqr ft 

TTq^cui TO? qqq to tot l" 


R?g; q^ to? ^iiRiid qr qq-gRRR to qqq q qn q^ qqr qRmr 
rt qiq qr, sttrit % *r?$ % qrq tong^f qqiq qr to qr i 

"sft q^q i % fqq q*q^ ft qr, ■rpetrt q qftoq ^rr ^5 
to q^ r: qto qR to 1 1 toiq % ts % to tot, snq to §to 
qRq qR to qftoto 3q % q^q to #toR qt % qiq % to 
qtoqtto to i "' 1 

to fqqpRq ?t qqqgR q qqr. 'to gqrR qq to jkt 


sftT n STE^nT 5f M^r< ^ fwr ^PT 

feq qqrR qpq ft qqr, q^ *t siq qr ^tt qft f \ q^ qiq gq ^r 

qqqr q^q to to 3nqr, ton r: ft qf, to to gr tor qrq ft 
qf 1 ” 


rt qpr r q^ srt 'qm^q qqT^q' q tor f \ q^ tot 

5R>R ^Pt to ft ticni q qt l Ttqf^q % siqq qtqq^q ^qift qt 

tor torr qto irt tor qqiq qt f 1 r?^ q^ qt^ dT^r qtor 
tor to^r f t 


qqR to €f qRTT q qt 1 


‘Life of Shn Ramkrishna 5 (gcs ^ qf qqq p 

tor w: q f i RtoRrit qrq-qqq to ^t sqqt-qft ^tt to ■<w*sur * 

n^ we^TT ntor qto §q ft ftonn ^wtto sn mto 1 1 % 
to qqr fnfm nnnV to « Rnn r tor % faq, to qqr to w% H%_, 
ftonnt qr amm tos nq n ark arto nmnnr to to i 

^r tf-ww qn %m wip sftfto h mnd r H w nn% 
to rnmn to tomtom qqr mrntomn TFf wit tor qn mfnqr 
TRfRI t tV frtT tv I SR ?^V9^ t nnto to tot mO toton- 
pr; anf, at Txwgm to mtnqr n^T t qm qrwr n, to fto mr mron 
% ^to fnqrR n qrrnnT n ton gnr to, nnqr amfjsn % ton qqr 
tofqjjn qn mmrRqrR tor i ntor mpr n?fto i# tow to i nt 
nftto to qqr Tm *r, am gm to nn mtor tor ff nt, m^tor nRnr- 
to to qnto % amnr *r to to, to qdftor % qn t tonto fm* 
% sTfcsrn % gro mto to ton Hi \ nn w to fV qqr to- 
tor n s r todn nrnfn-arnw n ton 1 1 tor am '<in$ bU i Hi motor 


r nqR nfr tor to to-tornrenr ir ton ft nr? i snrr- 
nm fr mrqn fawn nqmtom fr nrr to t to nm-ntonn 
% w gs-nm to to 1 ito nronr n gn nrnRn amwr t 
an nn to nn 1 to to to tofgn qrm ?rt nmnnr to 1 
nntow pitoto to apmr mnnfnqj fngnn 1 % nrn qn nenr 
qn tom iw: pnto tornmm % ton tomr |, ton to ton tor 
1 1 TFf n^to ato arfto t n^ mnr n|V torV to 1 fton; tomr- 
mn qn ‘ <iHt-'m qmqm’ % toto % nm tor ton m 1 
? mnintor, nto t nnmq nqr, mrm ?^v t tom- 
*sr nqr sfR ftoc t, qn ntor str nq t 
amR twfi to *ngtonr nftotor t nn% nm ^V 1 qito nR 
nn nf arto ^mto % ftom anf , nn nnn wi ^nnm ngn 
^rm nr, qr tor to ntor^to nnf to tosnrtoV qn nmnT 
tor |q amrnr tt n nfwr % nm mm nrnn to to 1 mn- 
fwr% tonn t qqr anmn fmmmf nsnr to 1 nrnm jot 
nR n|to m nm, nrn toto Tto nmto qn ton qton 
qn nmrtown nnm tonn nf to qq> qm amrn 1 <n mg n|V 1 1 
q qqr mto argcsm 1 ?°Y * <R£«T 

dd dt Sf# d|dft dVdf 5T«r % d*dtfdd fddT l 

% d|[ ftcddd dTdddT % difad ddtd # dTSTTd; dt P 
dddt M <-H t c-H f ^4<ddt t| K°i f spf^RT dd % [<4dftld |f dV I MKd 
% M <-HlcHl % % ^ndl d| PNK dT fd d| t£d ddcdTdf dxlf 

|, fen s^d d^d# wr: #t ft nrat |, fed ^dfed 

^ dt 3iq% spdr g^rr-fwPR tT^fr dn fen I, qn?^ spxr *r dddT 
d| fenm: dd d^d d dd d dfedd fr w fe ddt d^ tk - 
Trt^rr | \ % ddr gdf % ddTd |, fefer ffe d| (<rcdRdT) 

«tth d fedfefe 1 1 d| sfe | fe ddfr d t*d fr fern |, «r?§ fdTt 
dTW n^fr dt ^ w: ffenfer dd feft t fe d %w d^ad d 
femr dt sffe, dfet; fferw & ^HdH dt 3fm, dt ^ cfeft grd 
ddt dfet ’jwr |, fer fe nfdffejn dd % t^d m <d*ra r % did dd 

nfet dt djd; dddt | \ ^d ddTd dd?d dfen |t drar 1 1 

smf *Rg *r dt 3 # d^ ?«?«;y % ddd d d?ffe d^ t dT : 

"t 3rd sn% spdT dffer ?nferfe dffedfe dt dgdd dfer ddT f i 

d|d fed dd t^IdddT ?T d ^ 1 d|T dT fd dd f d^^d fe SFdT dd- 
•HKH 1 dt <feld dPFIT d'dl ^sri ^T did Mid |t dP^dT l 3Td d dddT g 
fe ddt dt d%ddl % did d dfl dfe dd ^|T | — ddt t*d ddfcdT % 
dd d, ddt dfet % dd d dfeddt dTddt % dd d dt dft ddd ftdT 
| I Rdtffer t d|dT f, 'dTCTdd ft ddfedT Jdd d |, dTOdd fT d^dT 
% |, 3fk dTOdd |T TTddt d - d^nq - d dt | I* 

dTSddd fdd% d^Fft % ^ ^tSd»d dpfd^ d ft dTd sffe % 


? W dddT % tT^dld SRd^Tddf dWT d d^idddl fd^d % dffen % 

5drfr^n 

dTdfTCd dT dRT-ddT-drf %dd dddT f fed ' dd ddff dd $ 
dtfdd dfr dT I % 3Rddr dffer qdd'fel dd d dT dRRd % d#T 
W ^r l fd%dldd % dfT dl, "^n Id sqffe dT ?dd ferdT 
% dTd% d% |d, dd% dd 5Jddd WTd dfef |tT afhl dd- 

c drrfed fefr % did d| d^r |d wr | fe "df, ^d ^d ^r d dd 

d ddV |t, sffe ctt^. dd d ffed dt dddT l dT, ^ ddTd 
n<^l f>, d ddld dddT | l” (my master) 

^ ^ 5 TFT fe 3 TO% 3 #F * fHI^f % STR^S, *If *fe, 

nt fe ^prV sN%- 3 rm>> airon tott ?r fens qRcft §f 

nfa feft | ; sjk fer afer gro n?f to ntafir ff fenf ^r nrot 
|, lfeq^%TOR^, ^gnarrofeR to% nnr nt nq # q^rfe 
to ^ fefer qR fen 1 1 

ng %^y % qRtn % # gg amft q^nft jtrto qRn f, nnfe 
to|ft arrof nfen nggfe to nr. p ^ fen n, ark toto% anfe 

WTT^nrc fr ^ffe 5TFT15T % TOR g?TO TOT WTT, nffe affe TOFT'* 

\ r* 

TO jtrt qR fen nr i 

TOt wr n mm % spfe nfes nfefe- % mn TOfer pro % 
gfronferon to| to% nn TO arprn p mrofar srmrr TO to fecfe 
gTO ^nrr to, TO fe toTO sraten qR nft TO, m tot 1 toTO sift 
TO gfe % nTO ^q^ ' ui 1 gwt to toTO q^fe Sr, nfem q feng, TOfa 
q tor, fn-^n: gTOr n% TOTOrrTO, n from TOr toft % toto- 
qn nTO stor % a qfe nt % unr w qRn ?r TO[fr qnft nTOn q^t 
fen i TOrfeqr n^qn: to£ % qq> n nro n, TOfe oti n[ fern: n 
fe ‘tot % siTOn ?r nrf n q^Ne $n fe%n snron sro 

fen |, TO fe to| sro q^t t, TOr qqfeg % qqTO ^sn TO naffer 
qfer % fer nfn ot: r^ «r i TOr Rfrfeg ^ ferr to nnTO 
fenR fefe fe % toto few wr tofft TOfe, mrr TO qq£ to to 

tot nwr n, to% nw *q% n% «r 

L qprr, nffe sffe nn % #r q^ron f i (fqfere: qfer 

fnnwm: % nr nq^r qq msTWR, y. anro Life of 

Raxnlcnshiiaj ^5 \ 

^ % q^r nt fern qR iro f fe r| snfe nffe: n TOtqr jrjr % 
mq^-fnnfefr p fefer nrompTfen % qn qwfem qfef 
to tfen pnr nn n i few fen qfe ^fe^tferr# 
n fe nn^n ?r nrng; to ntntro< qR fen | sffe % Itor % 
WTOR I, RT fen %■ p-fR % TO STOR % WTO TO% q^fe % feq 
TOR % l TO TOHR %■ X'Z'dX % TOTTOW ^ Rffe srfTO 

gff <r , m gre gg % grer ^ sttrtt g ^fr pr g^ <mfo- 

STF^FT ^ ^r «TT, gfaff f^^T ZtTtTft 'Tt&frI # ^ng- 

^%f^^TT SfTWFF I I gsrig w ^ (^ H^) sgg^^ 
gprr, ggra; gjgggrg ^t ^tttt hft wife ggrcrf ffri ^t tit |, 
cf^rrPr p »pro % ?ng^ % ^ fo%g prf ^rr i g^rggisr " 

% g faiS T d T 'FT JTT^TR % P gpT SP^TR <R ^FMfef[ % OT^T TOT 
gpR-RTfo *$l ft Wt STTnT g^T ^TT Rlf^tr | gjffftr gg ^fegT^fT 
g graFfr % gre^g gg^r ft #wr gRg 3fk srakg, gfk sfk 
Ptwra % gfa gtTFRTT % 3TRR TT g^TTF ITRsg RRT # ^T sfk 

grp trr (%5rr sit t s rhc ferar 3r gg?T srlwr gg gvg ^%r% g 
gfi |, Iggg % gpr wmferfr g ’regfgg grfggf p gsg w sgrg 
^fr 1 1 srN; gg^FT gfwrg ^ vfrfgg g ggnfgg g 

* 


ctMi<n") n»fg gi5%g gg^g gg, Pn^i^ f|>g-g4 gt cgpRR fgrf 
gg tt^t =tr fw m, p ggpggra % Pjirg gfeg gRigg 
gr# g qgggrgg srrfe g%g qfear^r gfgggfggi eg 1 p X^'R 
g tngg ww^m um srmnm % otw ftftr- §■, fgg% ggg 

g % gg% stwr g ggg sf#it, gggg grgrgFR gag 1 g^agig 
mtr % g^#r gg ggpfgg gT gr, gggr sk-sk gr<ter tp 5k 

fgxr ggg g|r 1 1 w ^ ton =ft prgg gfr |, ggrfg 
g^ % gr? ^tr?T ggragi | \ Mg fipft ^r ?^^v- 

% gggg grfter 1 1 Tig^g % grgrfe-gtggt-g^r f g' 
(g^grg p; g % p ggg % srrgre tc % gg^t pg- 

ggg % ggg^ tt jfjgjgsps’ gg sgf^ g^rggig % gg gg ggrggr 

^fc % , w w p fggrferta| 1 %ggg^ ?c;^^ 

% grR ggig% grgrg ^|, ^g% gfgfRF 

^Rg I, fgg% p ?c;^v-^K g Rgf^i gff gm g <tr g^g ^ 
wf p? 1 1 fT, g gg %gg ^grg g^r- 

ggrg % ggjg %, gg %gg % sffT p r ^id ft, erk ggt ggg 
gg% g^g ^ifqg fg 1 

$ *T$T TFT ^rr fMrW ^T TfT f I 1 '?. ^r grc ?r gwr<ar srm feiror 

— SPFTfiirar, %o Tf° q-^r ‘The British connection 

with India’, tppp ISrfhT | \ 3rfi q^R> ^ ’TcT STdT^V % 

TP$q btf^t ^ trrfhqt %e; stf^t % qrx 
fwr | \ %° €t° TR- tp? ^twt ^nt |, sft f% jtt^T 3fr % 
'ttb for 1 1 Tpstr srh: srafai 5t?f r jr>tt % f^rfr % *ft 
fairer tjk % tTRifer 1 1 arwT w g^ret Jr jfr^fFr ^ 
feipr ^ swr ^r^rfefT trnnfTW % stft, sttcbt % ferpr ^r, 
^fr % fq%q- ^ ^ 'flnsfFr fwR- 1, )wr fW 1 1 

^fer *r :mfw 'ifrd’T’ ^ 

% SfEp if ^ India in movement’ % e^PTT ^Vf^itr . 

■qi T dW qfwr, 'sfS'TO’ % ar<fgc r< %3tqr % ^rnV 

frfeTFF? ^T t*P 5T=Ftr SRdfeld pi | I ^Rt ?c;^ 

% % ^idlc^l -4t{l<:4iq % ^ *Tf[ 5ra?tT *J<£ ft | JT^ST 

qrf ^fttNt ^ “The Progiess of Religion during the last hun- 
dred years (in India)” 
^cPT-ftnrfcn 


TFT, ^FsfdFT tqtT, ?FT, <4dN«f] 

<m>fT TFT ^ <TOWI 5¥T %, 1ST 5TT#T ^ 

sn^TTf^r % c*j> ?& g»r qrr jitw fern «tt, *rfr =tt^ft *r 
vrr^r *r wq% wt Iqv«HFif<3> % i wq^r sffa^r ^^T3«nf(^\9\s»v- 

*ft wq- tfft $r qr#r qfw qft tfrrftFp qrqwt 

% ?PFT STTff^RT tfncM % 3=ffrft* ffeTK FFf 5FPTT % f ^Rt ^T 

wft sftt w%w fen ^ \ 


\ ttwt^t ^foFft q«r T^RTafr % faq ^ h^H %F5T?r % sr^nr 

Sl <1 JT+Ipiid ‘Raja Ram Mohan Roy, his writings and 
Speeches $feq \ T^5 'hHsti'M qq tr|t F ^ % JfiTTF ^tfi 
TFT WT 3JWf°r ^FFT: *FTT | \ 

ft^f IV^, +vft>tt i s rffer % wrfer, : F£q? frrfed, 

Ram Mohan Roy and Modern India, ? gflqq; qQ^^f 

Ft sF<T°?T | I ^ tfrft SS^rfofr STWsFTT fipET ytfw stegq 

qn%£ 5TTT %f%F TTFFtlF TFT wt sfrrft FT ar ra r fc r f t fFF 

Tfilw tfftI^t qrt asrfaw tf %■ wFRfr ft 1 

qui'b'nT q?t 'ft^f qfwr % ?£T=t % Rid-MT frt % 3rq» 

*T M'tdfW FF° Wo i 1 1 ij.dl Tfdd FiltF^ 0 ? %TF % 5^5 3RT FT s[y 

f sv.oq ^ i yprwR, q-^C % 'sftfyynjsw hjff’ §■ 

SRqfwrr FTFdH Fto FTTFsT Tf%F jf^T TFT 1 , sFffifT ' 

% TTWrfWcf qrsqPFF F T T tTF N FfaTt 

qqr prpsnvr yiTTpff qfeR 1 * ^rr ^ spr % fRif ^nr- 

feK-ft R TFT Rt S’TTfr STFcT Rt l ^tRt fwr 5 W ’Tm % zx- 

l?K R gf Rt, ^IfT Rt PTWPt ITFTT WR\ Rt l 

miw+h R ^'pr cppn Rppr R srcRt itftt RRRt, afh: Rft hftt 

% 5R^r Rt v^naft PFTT |%r§r ^T ST^WT fw 1 ^T 5FFTT Pt 

q^ ^cR ott^pjt ftR tp Rt r^tPr- pp-ffR R Ri'tw pr i 
Rfcf % RtPTf ^T Rt 3RRTT R, spr fR JR# R PTPpT 'T'RT 

3TRR fw, sg% gf, sRr f|qt y 4 nireRr % R Rtf stft it yn 

^rt% f|?| RRfff ^ t fR p ^RT |RT SRT R I TP| qg 
pr f fR q^-cj^K 4 fwrp qrRt R faq sif fRRr w Rt ^Fxr- 
STTRT Rt fw Rt RPRqwr y Rt I RPTPT % PTFT PH^tR % 3TTOT 
y rew.ra % ft 3 ?^r srrRt are spt =pft Rt, Rh: fR? 

R ferpr cRT aqpfrjR it R stPr srfTFr Rt, (Rtt^t ^-fR:- 

^TPT RtRT % SPRIT %• ft 3qR 5RR 4 RRT ft ?$T «TT, Rw 

sftr arfer ? biRw i Rt snrr fRn i 3 


fRfRpt Ram Mohan Roy the Devotee STeTW Rt qsRty f I 
TPPftfir 'PFT5RT SrfpPSTfiRT 3fHF 7F? l fTFFF PIRTT R 

ppyy % fRyifPT STT# srRtpT Hi^ory of the Brahma Samaj R| 

RI2-, HU, if • vi ^ rt r %feq i 

X . Rtpftfq TPT R qfwq ER pr fiRTg'-PyR ^flFRRR ITT I 3IRT 

RRn: yinpr % pfftft STgr: % fsrr rt i 
q. <ih4lfd fappgpr R % 1 

3 TmRtfT TFT Rt q^F SFM ffefTCt, qq spiRt 5fT% % yTPFF ^ 

3RTfRwiRt R few pr r^rt% ppttr-ptr^ % rt % 

^tt% flR R EfRyr g?rRt pyripfR^ spprfRir-wiRr p ffPERKt 

st^rt, fyRypr: 'tfrirt Rt ?fe R, fRpft arw prt >r ir |, 
r? 5 4tR^iTT«r RtsRt 5RT ^PrRt srfRm R ’PfF-RKl qf^ Rt p. 
prppp pttR r sprit fw f 1 ^rRt f fe Rt qf pyppwr qnft 

Sepfr pwrT y fRfr, irf? p prft ^t R mflv p ^htIRw 
prfRr-pfrRr qr snyife q fteft i w R ft fij RtfR^ wft- 
prmraft, pt rFF fR ctt^pp arpsift qrr Rt, fRnr^nr fR yre 


Wfe sfenT % SRTTf ^ fe ^ % SHIFT 

fem n gfon ' K 5 fT, nfaf afe fe 3 T 3 RIT % ft % £PJ5 1^7 

fernwnr wm ^ sfen *fRn % ffeT mw *?r fenr i y^fe t 

nkrfenr ff^ w % Tspn^ % qjnsfr wit n ^ 3FW smffer #, 
fenfet ^fw arw wit % fefer nr t ^r tR ^,5 feiR w% fern % 
w sr fe*H ferTinn: fe ^=ft% wm srk few % wn 
wife *r wft few i ffew n wffe nte w w m few, wife 
w gfer St^r n wc n%, sffe: ^si% ww sfe[ nfewn nTnFwfefe % 
fTfe W *WRT fe WRT >MI ^ 3 RWT *1 few % 

sW afer ww 5^ fe fee w fnfe w % w fer fer i ^ wr % 
fefe ?r fen wfeife fei^ wi fw| w: ferr wt i TF3 fer t rfe fe 
Wf fwr afe - anw %n nfe vs wi i 

fefen w # srwt n ntfe, fe?> fes ^fer w i 
smew few i fefefefe sr stwt qfewi wm ame w% w^n 
w WWT-Tiwfew W 3TWFT few l W% IwFnW afefe % few 
WW |TOT |T fT nfe, affc iff W% wfe fe feT 1 wfe wfe % 

wwn wfe fe efe ir nfe gir n=fife fefefr w fwipro ?rfeR 

Wfet few few fe l WFffeT % 3 {fR few fe 7 5 M fe 5 ^- 
wfefer wfe % wf fe wwrr % ffe fer fefen me fe few wn 
fen i spr nre fe: wt-sw % w: ffeR % few awn n^- 


n few I, ^fe arpffem few nr i ^ 

fenr cff trttw % wr ar fenfe ^gnr r w ww 
^wT ^ sfh: w ^R 7 w wr mft wfe w cw fer 4 <HkH ' f 

swfr wfenfe 4 ?r srlwwr n 4 R ^rr m 1 (jkww w arwn) 
^ fen % ^ swrwr ^r ^fenR # 7^1- 

3 fer nwnf few ^RxT ^ 1 griiw 4 ?r nfen-ww # sfew, 
^war nfeq? #cctr wfe fen nr 1 wfe s^wd nffe 
w ^r nfewrn wrw fer 47 w?f nffe^R n nwr nr 1 
1^3 zz ^3j-?rfen w ife wft feffen nft Tfet nr 1 % 
w% nfet ftT wr fenfew ^Rnt nt 1 

yT wr wto froror P toto% froros t*f towto frorotTO tot $tor 
toto totot garr, sfhc torptoT ‘FT slwr <r TOg ?«>$.$. *r TO^t for 3R% tot 
* t froTOTTO froror w i srtr toto tor wrot tot, to^! toto fro wrot 

TOFTt 3r TO, fro# TOTOTOT afk TOtf TOTOTOT fTOTOWT F^TOTOT TO gt TOTOTOT 
TO, TO<T% TOTTO T^t % TOT fTOTOT 1 ^TO TOTOR TOTO TO^-TOFTOTOf TO 

TfeTOR iftTOT TORft TOTR TOT TOT TOTOtT TOTOTO ®R% TOt-^TO TOFTfcTO 
fW % TOTTO TOt $TO TO TORTOgjfTO WiTO fTOTOT l TOTW % RF tw-TOTO- 
TOR TOt TOTTORT TOtTOTt TOT fTOfTO ftTOT, TOlt-TOft TOTOfTO TOFt gTO TOg 

fa% % TOrofero tottoto % toto tot TOfro TOt i 

frorr tot gcg % tor, tot% to^-toftotot t far tototot iRr ft totot, 
aftr t toit tor% % ^RTfrororfr §g i fert % tow % to| tttot 

TOt totoIto jrtto #, afk totototot % tort frow *RTO gTO TOf -CTOflTO 

tort t i toft trto to to rf tttot % totor Tgn t sftr srtottotojto 
arfrofrorot tot ftfro % stator tototo qro TOefror % to^toR t tor 
% totto toItoto-torr: totTO % i tottot qro froro frororo % totottototot t 
'grferro |, froroTO tot% gronrow tot toIto^to toWt toto Fft%r tototo trot 

TOf TOgfTTOT ^T TOtTO | I TOTTO TO TOR g^TO % TOW ipr TORt TOtTOTTO- 
W |, sflT RF gt TTO TOt 3TTOTOTO R TOTtTOR W 3ft% |g f | ^ TOTOft 
TOTTOT TgTORRTO toRr TOTOT % TTTOfTOTT % TOW TOT, TOTOTpT TOTO% TOT% 

TOTOwrot % srtototo toto tror tot ftp- tottotot TOt proffer tort % 

TOW % TOTt TOTTOT TO Reft TOt I TOTOTO 3TO TOfR TOt gTOT TORt % fat 


? TO^T TOTTOT | fTO WTOTfTO TOg TO 3TRt ^ TOTOTOt TOTTOt % 

TOTORif % TOrfrororo % i tostoV % tow tototo tor TOt tortot % 

W TOt sfk tot TOTORTO TOTOT fTOTOT l< ?TO TOW ^ TOTTOTORTO W TOt 
RT TOTOTO swpr TO STfrogTO TOR fTOTOT f% TOTO TOTO TORtTO %TO ^ TOTOT 
W<ft TOTOT TOT 3RT TO TOR fTOTOT — TOTOTOt 3TW TOt TOTfTOT TO fTOT 
TOTOt I 

R TO gWTRt TOt TOtTOTTO 'RTOTO TO I TOR TO TORFT TO^TTOTOTTO TO TOt TOR 
TOtTOTTO TOt TORTOT TORT, TOTOg TO TOW TO ift TO% 1 TOtTOTTO % 
TOR it TOTOTOt TOtRTO-TOfTO, RTW-TOTTOTOT, RT TORTTORTOT TOT fTOTOR, 
%^-TOTO TOt TO^FTT gTOTOTOTTOt TO |t TOfTOTO fTOTOTOT-^TOTOT TOT 1 U* * TtdTO 


ddrfa dft to dd d?tf sd dr df sn&d tott «tt % % 

‘ddRddldt’ (Eclestic) ft dt % dcd^4d> 'atf'fiT dfddTd ^<ct Sr, dtr 
dd% dd ftr^r dt fd di^ d 1 1 vM«£\ mi< u h dt Pp difddr 3pj- 
*^r dR dfrrf dd? qf^r dwr mf%d? y^wd*' fdi%dd ft f%*ft 

%gFd dd 3TTdTT ftdT ’dTffq I StffdT? Sd% dd dd ddFd % dfddTd 

m fdrf dtf % q%ddTdid % firawr dfad dft 1 1 tft dd t^ror? 
%^rt % 'fdrfer’ sfhc arsrrfdt ddr^fl % feddrrfw Rrr — frcrro 
dfr sftr — fd st ?5Tpffr tt srrfdd 1 1 

wf^f TFT dSgd: ddT dTft %, SRt ddd TOTT ^Tfd dft |, 
sftT dd# atpfcdfd % dd# dd## dt #T # dfcr 1 1 ddTd dd% 

fair <JU#mkHd> ife #T f#dTd dd qd? sn^Jd dfwraw dft dd? dt%T 
| fd 3Tcftfed SFJ^fd % ddTO dTd TOPT % ffe gTTT fddf#T d 
*dfdd ft d% dddd tffd? sftT dfdd? d5d TT#fdd ftd dT # df 3T# 
^fdd> #dd 3> dfdd # dd 5Td % f#r 7 ft Rpir fgrn 3PFTT 

dd# fddddt d fd#t dTdT % fddT ^TPT % y^dd fkWRl dT STTTTf'd 
dR dd# % l % dd dfddl'gddl %, f#T% % ddl# 7Td5 JTFT. fcdT 

ft did |, Rrrdr d# tstt dR# Tf^t it aftr dd srrt fdr # 
sfe Sr Sr t R t^r uRTTs^t did arrtdR #d % s r fa - foti fd 

3RT f#fr *## % SFdT tpr y^rd #fe % dd dd fd SfddT 


fdT dT l d#d> IJ l(ddK # dft dT, dTcT % 5, dd> %dt dd did, 
ddfdddT dT Sflffe, %dt % 3^ dTdt dd%d 3TR dfl'dd R ftd 
d l arfdddd Wtd KTddYfd TFT % 3 p^T ddl% fd ^ f^| 77!% 
ddd dd> gddFTR dTdd? dTd % dTd ddPTT d<dl dT l 

\ TTddtfd TFT dd q^ddTdrd, dd% dTddf dfRFTTd % Sl T d ftff % 
d^dTdTT dit 3FFaT fd%Td. d^SdTd % dddTd dd 3^TTT, differ 
% srfdd? tddJT | 1 

R. df % ddgdd did % ‘dfed flod' % JTddfw dR^d did 
dtdTt fdfed ‘dd> TTddffd TFT’ %TT — '“ ^dTd dd % Br^Fo 

ddTdt % tdddTd ft% fd dt TTdT dFT- ft 9tf|ddird % fWd 
dFt dT% % ”TTdT % fddR dTTtfrd*' fed! d fddft 3tTdTdTfddT 
M Rdad dd dTd ttdlfd % t dt % <R*Tdl ^dT f%dT dT fgfw gfogr % gw g^treyg g wi yfyw yft gR i gf 
ggj gfr | fg& srRrpft R Iggft R fcgr gT g%, sfk grwg*r^ 

sri%d' ^T *T foR R % WTT tr^T 3RTW ft | I WT^T TR % 

^nrfenr)' ggfy ¥Wt ifw g gsufR wfg; Sr, ygifg ggrR ggR 
fwrsfr eR w jrk g?y ¥wr f% sir ^pw WT gf^-g 1 1 wrPr 

W^IWTR % fWFT — 3 #W?Pf — %, fagR f$T W R Rpf 
gg% g^Rlf^'R^ gw g gi°T EJR g%, UM g t$fRT ^ t^T gg^y 

^ wmT^sfh: w q^> ^rawO - g ^g% fggR%g^w 
Rrt 1 1 

ig% 3W rr^iPri T^yfr <r tr % sfR gyrg-gyR' 1 gwwt 

wt I, y^ qgr ypyR fg*n,wk sRygrgwT R gR |, arftg; gf 
ggw wwf *r g|r R gwfw erR sfk gygt gw er fgww 
R ggfw w R y ■< gwfcw grygr g wrcr 1 1 gy% 
{%% snw grsTTcRT er gRfgw gw # gwtoR wn gR | 

' gfra; % gw fwr er grwR>R ewt |* 

xrqgr^g tr wgy: w $r ”g^ gwr R ^<iPd+ ftg gg 
gt gg snjgg erR % % gqfaqir gw ^ yfwwggr eR ^Rrt 
^ rg ggV er g^gt, ark g ft % gw % gfwy w $ yggg ^ 
trT ^***Tg^ gggg to gr fk> gfgHRggr # ^fg $$yry 
% §rt ggg 1 1 " 

? fgg aRyr ggrcr eR gyfR fwfoy few gr g # gcsr # 
gf, gg# ^ ^ rfegg ^rr gwgr gjfsg 1 1 gg% ^ 

^grd gg ll" fggg ^rgrr qgfgr 1 1 g^)g ^ ggrfw %R f% 

ggRi^ wfw-fggg |, sffcg^ g % fgg 

- igfeg yg+tg ^r gg^crg fw i g^- g^ftgr^ % fgw # 3r# 
cPngw gsTf i jrtt Igggr-fggT^, snggfgtg fggi^, g i <aW 
q^gri, tf^-iferg ^r, %?-fw srrfg w gg ggrd % fg^ 
g^t% gV-gtg gggr fw t f^-fwT grt ^ gt^ftg fwr % 
tgifw sttw gg ygfeg gr^rr gi^ %, sfR wV gfw ^ g^fR 
^gRf (q-iii ; Rrf%g?nw, WTfgfg glr sgRRg grfg gR? Rggt 
w gwr % Engg-^w fwt i srrg)g gr<g)g srrg^f % gggR q^TVTT q c4if'4Y q srgqfT? Rp<j ( sfhc *R °‘A M f*I 

pro \ q-fr qfr, % sfrc: qt srp q%, sfp sfK ^fr % qrq- 
qrq q^rPr wif qq^EdPr ^t qr ^r Pro 1 ^t toft | P 
% qq^ q*fr qrorror f^ frorP fqrf qq P fwnP ^nr TOqqq 
fw qr 1 ir qpP qiqfTO % STF3TC <R ‘The precepts 

of Jesus, a Guide to pe?ce & Happiness’ ‘qTfP q 3TTOq P qq- 
TOTO 7 ^FT P fsrarq' TO 5 ^RT M^lfTO P 1 % % cWIWJ' 

q^p sm ^ Pdfira q fer sfesbs qr^ 6 r ipqsnr FTTfro 

FTO FRT5T P qTOTFT #(iH P 1 qq ft qq % ^ Pq^R 'pT 

IP £r % q^p qrqqpq tot P #grf qq *r qrfw fr fror |, sfh: 
qf qreqtqr % I%xt f=nf qq % % qq q tot toP i Te| tot 

FTt qfq f 5 Tf qq 3 % WXtX % TOvTO TOT TOC TOW «TT, ^TT fe 
qfq m % wfa ^ ^ TO 4 1 % Irof qq % 3 RdfTO 
TO 'FT TOST faqr I I ^jfotT % rnf> TOR? fTOTOFT |T pT, P % 
^ra - : % feqRT txcf nlfTOTp ^ J #3T# qq $ TO% 3Pqr %SRft 

W F^T sR fqqT, Rrg fgt % RW sFT TOT WR PTFT fqqT, PkT 
wc % f|?c qqqrqT Pt toft forr qT i w arPwr t#- 
rtort |P ^ ttto ^fP ferro apprororq ^ qror $ 

fw i ^r% 4 m^*?q qi^r q # 3 Ts qiqft ?Pt ^ gwq 

q?n 

'TRg; % sqpB qfr %, sfr ^r qrar % qqrr qp 1 qq spq 
m «qraqr-PPq qq% f^ qq p ip*' , p spp qp q qqp: % 
sw qqro ?qq^r fq^qrfqqt % Pq gqtp g q raqr-qfiqv : p tot- 

qqTpi ^Prg^qf qg qarfkfptT^ srgw r^rhi P 

'^MleWl % ferr TT^r BTRifrq qqr ( faq-PP ) P P ^qiqq r 

q i qg %tF(\a q qnrqV w% r, fl^sfr ^t qp 
qrPq fsq fiq q^r wm «rraT |, gfe^n - qqrfw P 1 sfh: qqr 
q q^ q tqp q^P qq% fqqt %■ qq% qi: qq qq ,fq q 


^ qqqrq ^qq qr^q % tpsqqqrqT fqq P pqqR i qqg grpr 
qq% qqpH pq P qqror qpqqqip q p i 

itex 3^3v5i£t 3*3sr 5 % wm 53 P 53 33T3 % ft 3F? % 

( snfe x^txhtx ) $ftt 53 qfex, % 3 ft % xrxx % 35 ? 

sfiTfaFoTTr ^fraFT 53 g^TRT f%3T 1 53 33T3 53 "33 33T33, 3FF3 
33 an^d^flvi 33T qfy 333 X 34KHT %” "3t f% f%RT 5% 

553 X 3T35T I”, 33f53 f%3T 33T 3T I sftr 3f fatXX f%3T 33T 3T 

f% "53i 3t ^q- 53 x^xtt 53 315T3FT sft srt f%3t fwr 313 Hr 

wr sRte 553 ? x 533133 %t 5,53 <<3 |, x% 33 3T3, 33 fiwr, 
3r m sqrfr 3 ” ugf f?5T 5% g*3 3 xr =et%ft i 53 3f^3T 53 stt 

33% far* 33T |STT XT I T3FTTf3 TFT 5% W*W X\ f% 3353 3fT33R 
xx, 53 %, %jt %tr 3 % % %33T3 % f%3 33^3 3T3 % fa^ q5> 3T3- 
3f%F'J3T35V X #M ft 3T3 \ 333% 33% ?Fm X fw|fe 

%t xx 3 % "f%3T, 33^13 x 3R|cFrr 3 5 % 3T 3%%t 1 " 53 3 * 3 - 3FT 53 gw 3^53 "l%W % gfe^'df l^T 3M34)dT % X FpT 

% *XTX X$ feR 5% g tca r ft g ^w” ^ "33 33? 3 33 f353T3% % 
3p3T x sffcFT, XXT, 5753T 3?T ftf%33T 53 X^X 53% 33% 3TT3TfT5T 
f%33 5% XX sfk «lRb3ldl 33T3T ” XT 1 

53% 3T3 T£57 tfpfaW XX ^TTf%T 5R% 5% 3353 3rfa3T3T gf , fa% 
TFFT(?3 TFT % fac3 XX 33% % ^F3VJ%P 'feijcFFf’ XT 3T3 f%3 
3T l XXX, 5^ 3FT 5% 53% fX X 3Tf%3T 3% X 3g3 3ft 5R3T, 53T3 
TFT % 53% % XX 353T % 3J%%?3T3T5t % 3^333 % %5R PfHd X 
Wt 53 3fp53T 5R fen 3T l XT 3^ 333T3 533 %t 3Tf%3 5TE3- 
f553T3fr 5% fRR %53T 31531 1, 3% 53 3T3 53 5fe3t=5T 

T33T STT5535F | f% 3T%%<5T5T5 f^rf 5% 53 3^333 3533 % f333T 
5% STf%33Pffi % %5R, 3T53T f%R33 srf%53f3>3t % 3^ 3fr% % eft 
fftfjf 313 XT. srf%53T f5% g3 | 1 TFT XX 3TT%-3355ft 3^7 |^ 3%- 
53T5T5t 5^ | XT % 5TC33 X f%Tf5f Si5) ft 5?f% 5T % 5^313 
33T I3T533 53 #3 3FT 3%55T5T5t 33T % 3T fa S3 JT3T 5^% 3%tf 


1 fax 3313 5T 33 ^'-(5. 3 5%53T3T5V 3f^5T 53 fawfa pT XT, 
33% 5T353 5ft 553T%3 % 3f3T SR ffl 5fJ33FT 53 33T3 
|33| l _ 

5’/. 3F33 35 5% 53 35T33T W, 53 XXX 5fWR u% * 

nferr# srfen# to to fen fef fe drt»Kili nft# nrem to 

ijxrf TOT#T 5 TRT «TT t TO OT % ## W 3 TR % afer TTO# ft 

ctfcf nfe tor n ^fenfe ft i wffer % TO-ftn ft ft##n # 
n?n nro n # i nf rtotot nfe h hi fe tot nrfer fen % fern 
sfh: fen to| # TOmf n TOft ft i nf fe# # mro ft fern 
tor n# %rpt to tot fe srfnfe-i gtr ftron mfft ft, tot^ t*f 

WET % TO Hft, 3 ft fe TOT RB fTOT RT^cTT f , nfaj TO W ft 
fe '3 r t c p t <di, TOTO , TOTO fftnR TTRfffer % g W ^T-fftn 3 TR l 

ft fe tot tot to nft ft fe ft mfft ft fe hrtot sift# # ft sfet 
fenfe tott #rr tot ft, nrfe nro? TOnfe to ft qfer# 

TO?# # TORT n% sffe TO% TO? TOfTOTT TOTO 3R% #T ^fen # 

# 3 ttot to: n% \ to% toto tor # to <ki#?t nr fen — 

toto to, qroferfero, afk ?^?o % ft feft % fftfet tort — 

# TOftfef % TO #1 TOT % TOft gTg ^ F TOT ftft ft 1 TTO; % W 

feror gfe# ft gn£ ?jfer TOft ft nr fett n#n to 

tojtot nfr fen fft nfft tort feft # tor to# % fen ftnr % to*t ft 
to# totor tot fe to # to? TOft to TOron-frofe? to 3 ft i 


fe-fen TOT 5RTT TO# TO # 3?fe TORT fen 1 TOft TOfT, 

r«HK eiink q# # totort, to#T torto tr Trfefe 

d Hindi 3Tlfe ft fe # TOftft S TlRfeT fen I 

to; ft ^ nnnfr torttot^t tort# 
#, # fe nr <n)H toito Tn to^f 1 1 to% tot |t 
tr w <# <nr sfk tfer ferm % totot % fer fe nfer’ tor 
«R TOT q^r TOT TOTTO TOTO fen I 3#> nftfetT WT STTflfe 
%! Rfer, fe^R ferrorT sfk to# ^5 % to nn m-r tot- 
tot n TOfer tot 5# 'nrormr % fe nrer toto ^t# 1 1 

(?^VB) 

H tot’: tottot nrn fnfenr tffer # fenr n g^fe % ferr 
TOPfi^n tot nftfen nron top# % fewr nnr n#r n <a# ^5 
totot snroRT totr-tot# # stto ft nrft ft totT tor n ft 
nror ft 1 
% 3 RT% OTT fe[TO % TOW ?T ^ TORT THfTO 

totorr Jrro, 3#% ttto £r #roror toto# qfr to I tototo ^ % 

W % fTTOTO TORT WR % ft%TOl% fTOTOTTO % «r«if*M iflTOT TOT^)" ^ I 
% TOq \*\ \ % TOTOTO 3t TOf% ark Iw^r, %fast, TOTOTO TOTOT 

<M<RTOR Jr TOTOTO TOTOT TOTOPR fTO t ^f TO?fft fe=TOTO 5R% TOfo 

Rfwr % fwm to sFejrer totPtto fw i to^t Jr 

tpp=TO#TOfe, 8 flx ^5 fTOeFR TOq ?^33 # TOfew-TOT: % TOTTO 

fessror % toto# 555 ^r »rat 1 totT toto# TOTOTfro to# §$ |, fero% sroc 
fwr | • — 

"trirt % qroro Jr ?ro few r qa> tort wffe • to*# 

3 M TOTOTOT #TOTO 5 ^T 5 F 5 T % TOTTO few RTOTeTOT # TOTTTOTOT Jr Refer 

fferor | \” jfRfefer wr Jr "TOTTOro-qrorr # totttotot Jf” # *p^t tot 
towt |, stopt # to# to? 1 1 

w TOfTq Trffero# Rffe Jr tots artf top torto# qfe # to# ^r 
Jr sferr I tor srofe tottot Jr w qrororo wrr # tott | i p# 
fJ# qq to# wi # totto | ffe fer TOqTq pro tot totto toTt# to qfw 
% %# Jf to%to to# | \ to^to, towt, tor#, tor# afR 

f irferar % qro TOfTq totop, TOffrop towt % toto % totoitotto r , tot 

TOPR % 5 feR ##, #TOTOT, TOTfep, TORTfTOP ?TTO qTO fe?ft % 

RRrfecrr to Jptop fe w Jr to# to# #tort to ttttot % tot# totto# pro 
^Rfw| 1 toR to tot to#t qfro Jr qroTOroro — R^ftsfh: jt^r)- 
# TOTOTO — 'TOW §f | I TOR TOT# # feWT JT (# ffe qTO qpTOJTO 

tor |) fefifr # toitr to# 1 1 

TTO#TTOTTO fe pTTOFTf SRTOTOFT # ffe TTTO#fTO ^TTO fe TO 

fm %, TOT# leg’ % TOR ^^TTOTTTO % |tr | 

^ ffefT SfeSTOR STfT (?'??^-U°H), # Ife Wdr* fkWTWTWRT # 

3 TOT % TOR WfeRR % ffefer TOTOTTfero# ffejTOJfq, TOT# 


? TTWr^TO -TOT % TOfTO ST^FTR # % f 7#TO # TORT 

WTO |q CRTOTTO fJfTOR # i ^rTOTTTO % fTO #TOT IRTO ^ of q r# 
# fefeW TO ^ TOTTO TO ^m> | fe % #X)TO # TORT TO 

TOf^t % l U* * Ttmi^m 

oqPhl farmftrf Jt 3gjgHH mt mmfsm f^TT 1 mg ^^31 

mm% ^Ntfaqi ?t mt OTT^r Jt fagfam fw mt, m^FFT mfeTH 

WT 1 * ^TT STFfWjr mmtm gtmT | : 

%Wr re m r <i Pe f ? mufe* mk?m, mam ffe, mfmm 'rfrmmT 3fk 
gm gmimmT % arPwrJt $■ t mg gm % amt mrnrrm mt mt mrnrrfmmK 
Jr ^ mJr 1 1 gm% arfmkm; % ft mcmk g? ar T%wr mrsmrggfm % 
?ft ^FTt % 1 

gmmrntgfw^ a^Gsgm% mm ^ Wcrr Jr mmmm mam garr 
qT 1 +£<Mwft T^PTTRTt Jr T^T amt g?MFTT *T % -HWlfe* WTfFTt 
? ^tmfmm gml % 'jjM Jt L h'5T m% l M I'tJ M fJm 1 <. % gm m?mm mt 

gcg arrar Jr mrnr fmmr i Jrfmm mTfmm mrimr mgr mm^t Jr g^f 

m?f gm ?fcf m+d+M % Jt gaRmT m?T 1 mg SRFT ??r mt*? | 

mm% aftmm Jr aft mt fmrnmRmm mrnfm gf |, mg fcmft m fmrnt sri^ffH* 

R2RT Jr^TFT +M-4M TTFTt ^T ft MfJuiim f I m?rg<m ^ fog mg 

mig aft gofmrmr mt mTfo Jr forr % mm mr fomt gg<f smfo; % mmm Jr 
m^mifom gfo mrm mt mm% mrm rnmTmm % arrmt, aft?: fom % mtm 
Jr gm memrg % ms? — ( ?rr mm ' ark rnmr >' to gm. ?i mig mt 
mtmr, aft q& gg g^r # gm gas mt, Pm gq fam? r ^ form ms? 
fm% fg ^r, aft fm ^=1 fmrftar mfot % nw srmtm gg — 'mmmt #? 
mm mmt mr mgm <m mmt i mmt % amfrfor $mrm mr mmmtm mmt ••* 
mg Jt magfo armt mrgmt, mfgmr aft? gm, fomr % mrm, farm 
mwr Jr % f?wrm q><d Jr, mrnmi 5r?r? % fmg gm gmrar mt ^mrm r 

mt 1 mtm?<f mr?% ^ramrm %m?FT?m aftr mgmr ^ 


? ^pnm ?wr Jr amft err^qi (fargmr 1^ 

tmtm artm #?tt ??t Jr mg u° 5 , % a^aft mg^T? fw f r) mm 
mr arpmfmm afm mrmr afk anmfmwTm % mgm mm Jr fern mrnir 
mmm grnm mt mtrnmrmr % fmg mgm fan mi — mft w gm% mfmrn 
f 1 ?Fm? ^ mg mm% artmn mt gm mrfmm mrmmt f 1 

'k?# f? m’ ^mt’ qfm?m % mg wr Jr mmr- 
fmm mrlmg gmk fmfem nm ^feg 1 mg mPm mtmtm g^mtm % 
gtmJtm % mmr?^ Jr mrnifmmgtmtf 1 
Wt l gvffg ft gg% feWTO, STRUT Sffc W fegfa feWT I 

wfft ggW fegfag $3fT W ggsg feWT, JSttfgt *pt fWT fe fwt 

TO £teU»W g?t ^TFFTT gft 1 ft Wg ft gg> feWWT ft WI^H & 

ft, afte g^ ?=;*<; ft g^fift 'gg fewrfggr gft fw % feft’ gwrg ft 
'g^rgg' grggr jwgr few gt fer 'gg g gtfg-srr^ grr suffer gw 

f’ P ST<FTT feWTO W fe gf TPT WR^lT % few w|l ? 

gggft 5tw m #cT TFfet^RPT % gggT fevT W l ggfftgftt % wf 
ifeW JTTTT gf ftt, T^ gggft WIWT giffft gWHWcIW ^T s ft gft ftt 1 

? wr anwt s t ^r spft %rg ft ft go wrr t t<w< ft sr ggfeg few 
1 1 ‘ggrgg’ ^ gTsgft gft gw gpggft % ggg srfftgr gt, ggr 
srftgr grewi ft i^ggg srggrg ft ^rr f i 
^ 'gi fwftg gw f sft 5ft gw % gfw |stt f i gg sfrfer gw 
5ft fw ft gg- (twiwt) ft anft ft, aft gfag f ; sgrw f afhc 
gw 1 1 ’ (ftftgrgpg) 

wr ggg wr grfrft gtg *& % giggrg gggr gw few 

gr i sftr gg grft gwgr 'qgr ggt % ggrg gfeP ^g w ft gg- 
feggt gft ww ft fe# wt ft, twtwt gft iw ft snwrfwgr gw 
gx gg ft wrfgg ft ft i’ w gggwfftg fftgg-fftgfa gsfe ft, 
gtfe ft^wrg % g^r wgrg % wfer % feft trgr wnrrfggr srfft- 
wferf, sngfer gg ft fer qgr gwrgtgggg ggjggw gg wt grw 
ft fer 'gw ft %w gw qgr ggrag sffe sr fegwr gwg ft’ sfhc 
stw ferftt gt grfggr swgrgrr gf wfeg ggfe w %gre gft, qg?g 
fgrt gw» gf gw fgg % gg srFgfegr g^uc # wgifegw r 

srTfeg |, feggrr ^r sggg: g sfeg- wferwi ft f , fepf 

fe gggt ^4Prfe^ grggr % iw g gggt wiwi ^t ggt 

^ ggjww % gfe g ^sgw # grggr ^rit qgr-gt gft r$ \ g^ 

cr ?<;v^ % gwggf ggg ^ ggrw % |g % %gt grt 

fggfer cr wg.ggw grgg % \ tw; g^ % gw gggg 

g^ fggR gwr ggr, sfhc tgfegr .arg Sw grt ft g fggfer gw 

gTg% wt i 

%^53F T % 3T? % 31%3T3 % 3TR 33-%SFcT Prefer f%% :■ — 

l — ?r p5 3ft «tt t %^r qqr trt yR ft tow 3r i 
3 ?% ft 33R q% gfe 4% i 

^ — 3ft THRIFT 3RI 5T#T 5TPT, SR^f ^ ^ % ^TRK WT^ 

I, sift tfttcR, q^Nrf t, u& 3fk srfsgk f i 

3—33% 51% fiww sftR 334% 'J3T % ft fFTTCt 13 3 4R- 

3tqr % gf% f I 

v — 334 % 5W 4R3T sftr 334 % i^jr 4% grir qr^rr ft 3 % 1 1 
13 5rtr sr^mrsr 43 33 ipr % %4373 f , f%3% ^r 

% fkw 4 % gfe 4% f I 3343 wrr t, ^ WOT 

f t gffo t rhY - p % 33 ^ 3 %r §f% % f%3 334%tT4>3r3 ^n 
aj I3V34> f l 

%Y 4T3 %3r 4%| 3133 3ft f f%3%% %%3 ht3 % 13 w 4 % 

% 3343 33 fogs f|^ 3% |, iRtar 4R 34 ? i 3431 ; 3i 34 %r 3%t 

f f% ^ftR-Mf^R ^FTt 4% 33 343T% % 3*3*3 TRcTT f , f%3 

ftr%f^Rr srr M 3 H 33 t ^t f i 333313) % virtw % 13 33 % qrrf 

33FT 13 43 43 373% Rf % l 4*3*3 <?»f p?PIHf % 3T3 3343 TO 
ft% % 43R3 % 34% 3^1*33? 3RT ^T%-3f|^r <i 4R %% 3% % I 
13%3 31 413T W? 3^5% 3 ft3t f4? 33% 4%3R % q%3R3T3 % 
3R*3 5t 3t q^T 15 3 *r4T3? 3TW %sft 3T3t f , 33% 3f 5FTR 3t 
43R3 ft 343T f I SR433T3 % %4R R3t*S3T3 cR? 3%. f%3t 3t5R3R 
4% #I^IT % 44R 4n$ R | l , 

* 313T3 3% 513% “The Poctiy of Rabmdra Nath Tagoic” 

%%?, UH'S l 

^ %4I'<-m(Y4K It Ph 1*1 -*313 31%r(3%33 % 5T33ST3 qR 3^ 353 

f * “31? 4R %3t #1 4% $3T 3ft ^t 3%t l” 3T3 

ft 31 3t iw f : “afR 3 %3t 3 ^ % 33 4% 13T 4% % 

^T 3HT f 1” 

RRcfR srrwrfpRWT 3 3%93R3T3 %5i%3 % 3 T 33 3 STRfr- 
33T 4T*% |tr j 3Te347T3 % RI33?13 RR % 37TR q ^?R f % ^ppft 
513131 4% 3t 3%3T RR3 WIT 3 Tff^ l ^3133 * 

%o tfo qm % wtt^etr: %%=s3T3 3% ^ x%x %p§ 3 % % 
f%35 sfk f?T% 333> 53T53t % 33 3VF5V33 % %t f% tffEHPTK 

3 33 3333T 3T 3^T 3 T, %K 3313 3R3T 33T \ 33% |*T 3% XSTT % 
f%r 3?% W-3tf%3% % ^3 % 35 ^ 33T feSRTt 3% Wife 33 
f%3%T 3R3T 33T l 53% 3 3T3%3 3% % %%% — 3%%53T3R 

f%337T %%=53 T3 3^33 f%%3 3R% %, ^ sfk 33R 33 f%p 3^3313, 
53 3f3t % 3T3 33? 53 33 f%3T3 f%3T 33T I 3333 3T|J 33 q3T 33T 
3T5*n; -§!J3T 3 k 3T33-^f%, f%% f% f$!33 % WTt 3% °3IW 3R% 
3% 3fv5 3 3 f %333 ST3T3 f%3T |, 53 3t3T 33 ^ !J?3 §3 3T I 3% 
3^3 3T f%33 f%3T 1 1% ^%33T3 afk 33% 3l srf%3> 33% 3Wf%- 
3Tf33 % 3f% 3% 3Tf%3 3F33fc: % 3T3 f%3T% 3% 33? 5Ff% X%\ | l 
33; \z;%o % 3333 ftl33T % 333 %3T33 % 3ST^T 3ft3 % 3333- 
313 % 3*ft% tT^T3f 3n3 3% 33 3T3T %3T3 3% l’ 3T3 % 53 f33T% 
3% 3f[% 33% 3333T % f^K-^ 53I33T * 3%, f%3% 3*3333 3% 
333T 3% 3333 M'dlfdd f%3T l 53% 3f%f%cB 33%% 3^33R % f%% 
33f%3%T sTTT 353%%3 ^3 35%3 3 3f%3 3R3li%T353T % 3%3-5Tl3 ^ 
3K JTT33T-5?33? 33J3 3% I 

%[3T33 % 3tc% % 3j35 f%3 3K 3^ %, 3*fi% %^ET 3% % 


? 

33> % 33; % 33% f%3T 3T tfF3 f(% XX 3%G533 J3 

% 3333 33 ^33) 333K 3R% 33 3tf%c3 33 3T STT3T 3t 
t% 3Tf<3Tf<3 JT3T % 3n% f%3 ^33% % %33 53%t* 53333 
f%3T, 33|1% 33% 33 3^513 3%3%3 3T l 53% 333% 

ft 3t3)-f%*3T gf f% 33% qf?3R % 33*3l 3 f%3t % 3T 33% 


-{%%r 3R f%31 1 sfk 53% 3533133 3*% 3% 3% 33 f%3 
3%3TT % % f5R3T 33T, 3333 3%3 % 3|[T 3ft %TT 3Tg3T I 
T3 % f33T ST33t f%^333? % 3333 3*3 33 ^ 333?3 3t3T 
C #3 3 % % i %%53T3 % 33%t ^5 % 3T3 3§t 333 afk 
% 313 33 323 3% 3333 zftx 3T|33% % 3T3 %t 33t 33% 
% 3Ft37 33 3% grr f%3T 1 
%% 3S% WS3T3 -J% 33% 3T3 % I 
ff3T33 3% 313 % 31%333 3333T3T3 3% 3^ ^f%3% % 

* <W«gWJT 

TORcRT 3PRT y^fNfr ^TRT l TO? *T 

^ ^ ^ to?t 3tsrt *r toto # wrr 

gfe i 

^■afcj^rj ;' 1 %TO ^ % ?^Y TOP T| 1 TO? 

4iff4TOPd qq TO 5Tfr£r %■ %, fTORRW % ^fef *7 % I TOTO-TOT 

3Efl c # % TOTTOTO % TO?t tn|> ^r TOfo %, fTO# TOfTOR % TOpTOTR 

% sro: tost srfrofr toft swr 1 1 totTOT ^ tot top TOpr to totrt- 
Pr toto forr f% tot% tototo tort $ w^: to to? toP i 

TO? P *&fr faw Wft WR fw t flTOT % Wfdfafa TO, iTOTO% TOTTOTOTcTO 

totottot % totto totor totot Pitot toti tor tot 33tstotto % tototto qro 
tototfto ^fa r ro % tototot tor ^ garr tot i tototr % qro rtotto r^r 

TOpTR TORiTOR TOTOt % qf<3TC %, ^ft f% Pi <<ri TO TOtTOR % EftfeTO TO 

% tot w tot, tor Pitot tot i toto# totototPt toP i toto% 
fwmi qror t3#tototr rPb %, tot % qlwfer RRTro€t % qreafcr 

tor # totoRrr sttot totor to^ tortoto, tot % orf# tot? to toto- 

TORTO?f TT TOSTO TO># PlW |, TOR ^TT TOTfTOT f . — 
TOTOTOTORTO^pRTTOTO' TOTO I, TORTO TOT RpcRIdl l 
’TOR fTO5 pTORT TORST iTTpR TOTOFT TOTOT , 

Ptor ffnror totott-totot torr totoPt tot i 

TOTO TOT TOFT, TOTO 55 TOTpR TO7TO 1 

^ 11 ^ cf^" 'W'^rPTT 

«rtot wronro, sr | ; ’rtto tor^rrt \ 

% jtRt) 

^r srrfe fTfrenror to %^rto? ?r % aft frror £r ; 

TOTRRR ^ TO% 5 |cT TO^T fTO m I 
? TORTOr TOT % 5TRTO % fTOT tferr ; — . 

wft>«!d vftX J i'l fdrti TOT JH'ftcT '%91WTOif TO sftgrfi-’ sfj- qTjTO 

toto qrofror ft 1 1 

WTTOTR TT^TOT^ (^TR^R % TOR ftlTO IR TO#' TOTOT- 
f^TOfi) TOR : The r aitli and P ogicss of the Brahmo 
Snnaj ^RTOTT, 'TO Aims and Principles of Keshab 

Chun d a Sen TOTTOTT 1 
TRfOT * 

sfk %g^TFff % writer fftcn% ott wr % gww ottott 

TT wm^ few % OT \ #?f if $ %$IT % TTRfT-tW Tt 

^ fr *rf Tt sfk tttt 'tt^t-'^pt qr 3T^r ?=^r % prr tt i ^rff 

ttot | f% sn% ^ far %, % *retRT f^gr 

*T «TR^ % sffc %s ?pf % yffTfsTT Wt it $ ^T 

ot: iw tt P %r ?r jPTifdd fw m, sfk ^#r 

%TT TptW : Kcshab Glnmdc. Sen : A Study 
?S.°R, 5RTT OTTOT ?5.? V v 'txH'titll l 

€t<> J^To ^R=Tpft T^RT Shri Keshab Ghundci Sen : 
Social My r tic OTTTxfr l 

gfo q^TRTT (%OTT fWT % OTOTl) JPfteT : Pio- 

fcssoi Alax Mullci on Ramlm hna, The world on Keshab 
Ghunder Sen * ?{-.°°, OTrTdT I 

•Hnl^iK'i ^to TiXte ef^d : Bi ahmarshi Keshab Ghunder 
Sen : '<MTV, sfrfVPSyT TT1SS & HTTIotT 1 

(%W^ iRT % aFl'd'H' ftl^T T^r TRdk ftfTf SKT 

^ 3?dT ^njpPTS fgrf i Tt pfhrtt % jits T^xfr 

1 1 Jnrpff ir ^ tw 41 sft — sfft-tfrc wt arfenfw 

frfpRT T ir OTT OT TTf TT fan n) 1 

%TTT3' %*T '<fad : CC A Voice fiom the Himalayas ” 3Tj| 
^ ?*; V? % %OTT IKT Hilhdr ^ f^I ftr otrTWFTf TT t^T mi 

I, f^Ri% jttotjt Jr qr ^fwr sfts ^ nfr |, u^, fiiw i 
I* ’ll ifa tc jrY, ^ nfar v^rmldT | fa % ott nfar tufa ir, Tt 

fa TTTt TT% TT ttT fafar |, TTf gtli T ft T% 1 MdlMT-S 
^TfTRK ?T if ' <Wfei T ^ 0[T dld^td' % fddfe% iT 

% Tg&m Tr eqT TT TT PFT f^FTT 1 1 (Sf+Tt> w I Wfd) 

% jrnvfr ir "tjRrrfvR ^regsfr % jt% tot®" ^ sortTot 
3 if f^OTTOTT Tfir T# T 1 "OTft-TRf eft ^rfe-Tfd^T % 

otot H^THftnr % 7ft ^ Tier 5t t” tr ir ^fhr 

^TTThT’ "Tfr” % OTt TT Enf%T ^5 OT iff JRThT f%TT I 

w: T^ltir TR TT Tt %DRt OT HqT fw TT, OTI% 
TIT It fOTeTC TtR TT ^fft OTWT TRt % 1 n, sfh: qTqq % qqtfw % fqq % nfes qronr 
srq^r qtqq qq ?m qqr fen m i nnn qrferqr femfe eft ‘fe ffenr 
fefenrq qq ?r qq% qp. n fen qr i “feferqq sm wx- 
qq mqt qft *pq; nr fefe nqsfq qp-rr 1 1 fqnfet qq feq m m ffe 
q-^km h qrraqq qq 1 st qrt sn?qT % wtm qnfe % fofefem 
1 1 q> 5Rrfr qq qfewPT | fe fnr % nfe f®n qq smr f r 
qqr 1 1” 

q^ srfern q^q wj q nfr qfr |, qqffe zn fefer fe #rrr 
% nnw % qqT°r sqq nit ferr ^ vft^i^n qqr i ^q% ^rfer qq 
q i ^tE rq? srq q§n t Rfqfer, q^r qqr fe npnm % smrqq Rffeqr 
sTTT -sfr ci^qcs: q qfen qq? fen |, qqqqqf | fe qqqfefen qft 3ftf 
fen fe-fei qfr he qfqfe qfet Fnwsft fe Rfeq q fen q, sfh: sfe 
igqrfe qq qqcn qr# q i feqqw q ?qq nt w nra q?t nfe-fee snw. 
qqq: fen |, sffc wt ^ n ^fer qq fer feq fe% f, nq% 
fqq# q| ^ fr qf ?pn | fe sqqqsqqq 3n% qfeq qqnfe|t 
qfr fnrt wr — fern fe tfeqs, qq^c, sfn: %^e mfe'* grer 


l ?q'S$. % f^x q fen sqiqqm "qRq q^JT I;, fqT qfef 

* I 

f ' 

fecr fqr, -*i<i rj -fi<i r ie\, nf qq qqq q^sqq ^qr, 

qfr snqn qq p\ — n% qfe qq qq> 3fe sq smfe |qq q 

ftft fen 1 1” 

nqqfr sqrqqrq : 'qqq n nn^fer fenqr f ?’ 

“qf qqr q?j | fefe gfe srq% qmqqqq % q^ fqfeqqr qqrq 
qq qt ? qqqr^ q qq fen qrq snqqf qqrqf^r sqffen % 
qqqr q wr qr i fe*t srnqr % % qqfe q^fe qfefer sqfe 1 1 ^ 
qq qtq qhqqrar «rffefr q — qt f% ^qrffq fq^iqq qqqqrq 1 1 

sfe: fnqqq JFqq q ^of f — fqq% qq qtqqq am |STT | 1 

(q^fe) qn fefq fe qft qnqqq % ^qmq «nmr fe fe jqfeq 
^t, qiq^^rqT 'qqqrmq qfer, ^qq qq rp?q fqq^c 

t \ % ^qq fq %feq % q# q fee qqr i qf qqq qqr, sffe 
fer qq% qt qqr iiqr cqqr fenqq stri, q^ qsfer qq ^ qrq< qq 

5Pfnf% garr f 1 srfqfofi, srw stqrqq fir«r sran q^qqre'* kr 

fa% ^TFffk qtqfkr qq Sr, 5ft % tTSfr 3TRR qg^l qq |, q*: 
fkr qq *kfqr§ qgraqrfqkt % ktf fqkr sqiq qft fen - 1, k qq qvg 
*r ws'fer f fk qf? Ikq % ¥R sq qqgq> qqqktqqten 
qrrqtstqqfkqffqrq sm fk?qrq kt qnfqfqqr qtqwr wk qk i 
3?ft ?iw qq? %5R kt kt <*f> IFFR q>T ktgTT kfaq sqktq qRR 
qsr, qqqq snfw qnrqq qq% =qfcq kt qtfoqr fqqT kt, wrfk qg 


* ,j rt % f?s qq kNV fqr ksq qkt ^ *ft pft % pm 
% feq br qR faqr i srkt qq% sis? ^ ^ q qr* qft «t 
fk qq> sfh: Qq«fj,' srft, sfft qg %r % sq, qfqmkt, qpjp, 
krc jrqu.'P qtqkT afp qq% srsq (qpqq % q^q % ) ; Jft 
kfaq kt 3 trr qFgqr q# % tpr qqqt §f srfft % qqrq 5ft me 
srft i” 

qft qg fwi qqpp fprr fk qqr r kfe qq ?nq ftftq 
qkq q gsTT, qp fk tpr qreft qqgqkt kt ftq k spjqrc qr# 

^fqRT qrft q \ 

K W qq q, fkq qq Ik krt ftq; qrcftr qft fkkt |, qqqj fkq% 
qftqqgqjqqqr qrm gfftmR f % qg qq qsfft q^ ? q ^ 5r 
f*ft qkt qftq kti^m 'ktaq qtftq sfk qfW % stq> 
Rq qpKK kt km qr, q pr rpr spft ftqrd kt 

^IW kt | : 

"* kfT%qRRq qft qqqt q i <«rft ft TFg f qft[qq 
qqr qfqq qq % v^z ■ti <rt % Ikq qT=q qft f qq qq Ik kr kt 
ftftftrq qfqfkrfqqf qft 3ft qq % srr % qft-qft qfkiq fkq 
qi^: q arft q » krr srk ^iwcqw qqr ft q^ |, sfk fkr jw: 
qq% qfqq qqq q^ ktfkr qqqq jrqR ferr |, wt srqqq 
stqr qqq srk qr ft qq% qrq?q q qt qqrq qr^rr fmr i 
?qfqq q t%fq> qq qqq kf qqkfT qR q^rf, qqfkt^srft 
qkqT sftr qq% qrq ft qnq 5r kn % rtf k q^ kt irfqRr ft 
qmt i’ 1 


(qfqqrq qr° qktq qfqq qq qq RS.-3 ? ^ kkq) i * TUTfGUT 


rt nr HTRT-fHTfHt ^ sfbc *rN^r % tfc^r % fRRrr hht ht 
sft % stpr Sr f^rnr rrtct Sr i t^> 
fHR$J 3TRHH 3TRR qrfer *fr rht | \ f|R uflHHT - % hr: 
srrt wto^t #r wt % rtt rtI? hr hI h^r RFt # fewr 
% fgj hhr H|f f%HT | \ H 

HjjRnTT'H % IRHHR HTT Ml-il \?H% tJHT ?fj?TT<5V, f*R , H'S'TR 
TRC % $H % RRT HT, 3fk 3FR H%9T % 5RH fHHT R fRT %SR 
W RTT Sr H: T^f I l%RHR r| H|H HT^ er, sfk s^KRR 

% *nft gnnr to, ^ f% *rfi^ H?rr H 3iwt r| 3fw PdH>RH? 
srffR ^ ^ r| fer % Rt §r i h r^St ft? nf rH 

fen sftr snsnrNK % hthr f^TRR % qnr r?R fwr qrf PtRcrr Sr 

HR RST ^ |* %3R % 3TTO HRlfe TTTRT R, fa% S’ RT 


? hhrt r < r % nfa am flrR h ftH h?t §htht nff 

RT^cTT I HIRT, 3 R* Sf HR. RTf ^ H^[ HTRIT | fir fflfR 3TR- 

fwr R q^r It |, W % fwr nfr rt hrt nt =gH Sft # 

rrht |, sfr f|r rt% fror ShUrt rr h rhh ^ gfir ht# 

| sfk ^i% srRrircR sir ^r cRfr^r RrRrt tr % efe Sr site 
rc IS - hS - % sfr 1 1 (IhtRrt RHfRsr % nfSr <r ^Rt- 

HR 3HT#RT Sr HI 2HH7 | «fT f|r HR: RTT Rff l%^RHHTt HH 
fn%H ^ror 1 1 hH ^TT-^rc ^ ht-rt mfri f, cfr 

tR HR RTRTR | : 3ftT JH. Hfl Ht Tt | Ht RRt- 
RHRRl’ % RH RT HT fHRW HR HHRT 3RR I l) |RH % 
RflRR H fHTR % TOT % Hf #ST-HT W, RHR 
H RT HH 3TRRH> HRt ^ % HR, {RHT RHT ^RT HT, 

f% RT% y+H HHI4 )!Hc 1 fHHHTH ^ HT eft SfR 5ff 

ferr I, sthht ^r hhht hR-trR+ < fnw rt Sr Iwt | fir 
Rl% 3TOfr RT nff HfHFRT +ff 3rf5H ff HHT | I 
R '^tRHR TRIcHI % RH WFH RfHHTH RHR Rl f ld 5r 

5HHT W T^ - % fir H HRTfRfT HTfHR JRT R HfH ff 

R^T RT <TT H/T HTH % I’ (ST^T qf<Hr< |r IRT fRf % qr St 
XJ ^) HJlTtW * 


Jr nn fer mfJr ?r i ^ r^iR Jr qn sr fe re-a rfa<T r ft 

(Hvpe. -individualist) % 1 s ffa; fe.*Rf ^feq, 1 * SFffe m 3TTT nt 

sps# nrf nw fen fe nn% fe nr sfe? fnpr nT nn iif srferm 
«rf*MiRku ft |, sfft mn-rr nt qn n#r %fen fenr qfnr n^t nt 
3TRWRTT 1 1 ‘sra sncmsfr nt nrnrfen nranr % pr % #n nfe nt, 

3fk 5HdN K<J| % m^, ?WJ?Fr Wn % ^FT, 3T# qWT srpm n^f 

l’ WJ % ffef q^dRin nt 3TW nTCcfe ^FTcTT % ferfe nfet 
w Jt ft pn fern nr ^mr^ qfe nr sfen smnwafr nr nfet 

ddf fen m 1° JT (d^ c t>l r t n * % ti'HH ft ((d^nK'tt %3m- 

^ % nfe toj- amrnqn Jr ft nfer ^ft |, nnnr fenT fern pr 

% Frnnfer nn Jr ft ^ ferrcr nT 3f*nr ftnr |, sfk nf qn fT 
n*w Jr fefer strfent^ nn n^qvr ft% |) %nnn^ nrfe % pf^fipt 
% feq *«ft nt srpfFin n*fer Jr i nq ?«?v? Jr ^ff% n^rf Jr sfer 
qn wrrisiiH Jr nfr m fe % pr fenrfen prra m nreR' ^rmr 
mpr 1 1 sraqmfRmrsr % wfn nTfan qnn: n*f Jr nntpr ffe 

fer «T i sntfeq fern nr nfe — np; fent am rm n^r fm nrm 

\ rpfe pn fen smmnr piprc nffr Jr fe fe smt Tf^mfe 
mfo nt nspfr % fe?¥ fernr snrm n# TfJr Jr, sfe: sfet 
w Jr nfe Jr tft *nn w ffe Jr’ (nf wr nfer n^r nfr |), 
nrw sffer nr pn n?n nr nr qferrd ^ qffensn ^tt q|^ 
^ nnn nr, 'px wt Jr 3% nrercn tferr nfer % p. nfJr- 
csrfer ^n nr V nfer Jr nt fedn nfe |, p 
nt p nw |, 3fK nf ^rnf Jr nt nferrfer 1 1 nf *r&rz 
n fJm nnn nrnt vrffxpft ^tt — snJr wmrfJr^ Tf^mfe srrdft 
sfk wr ^t n Jrm % feJ - fen srnif % fer- 

wr ?rrr — spqerc nfernln ' <f^rn k # nmr %rr fe nfe 
|nfr g’rpur ?r feJwn fen |, fnr-%fef>nr sfe mnR'-Jrfewr 
“fit nw?: fen feT nrfJr % i few % nf feft nmnrq srfer- 
nn nfenn Jr fern «ft i qnrf nf prs rfen, nr nn 
nn sn^nffer nfeft nr rrfn n - ^ % fnq n^nn nfeft n rrfn- 
fer nt, nt fe nnnt qn nr fefe % feq nnfen fen Jf, 5ft cfprr qq dm § 3 tt font ferr t i' 

TR T qft dfe fe^+W^ % snpft 5ra«r «ITf % wft ’TT, «ft 

fe tt^ tttt % q^r fr t^^,W ^rd f i 

TR 5 srq% grpT d qfd 3TT *PT d I TT3> ^TTC sTfl- 

Trnq qq tw« nrem % tt d \ yrqrcprdnTnf nwr ^titt 
| fe Tqfe t qfewro % dfe qrfe qq qq^q srrtrpt fenf qq wr 
nr, tR 5 d fer-qr t nra qq? nm § fe 5*fe qq?T arifer 

2 fR dt qqWT § \ 3? fe M 1 <*M ffe #f d Tn% % *K«ft TC 
qqr <fer ttt fen |, T??5 qq% d<wn nre dr Tsmq nfer ft |, 

Tq% TTqq sqqTTT q-FIFTT TT ?PFdT | t ^fesTTn qq fW ^fRPTR % 

srt qqpr-qqfe q?t qqqq nrqrfer qqfe % Tfi^ snwf % fed ^ 
feqrr dt ttr: qdt t ft, TRg % nrdk <umT sfrc mftqr n^fr % 
srpt sf^xr d i* d and for few % nrd qnd qrdt gq fert nr 


tt[ qr snfer fedrrqrcr nnd •qqrdt di, wife srqd qqqd 
qrw-^ife d Tfr srfdqr dt i qrfr tot | fe qqfer % qsd gq 
qqfer qqqqrcq % qrcq? % srferq d ‘fefeq’ qq tit srt ferr 
nr, TRg nnsw % % afer dfer ^ am qqr %qqfe ^ grqr ttt- 
qprrc ft nd i 

%wr q>wri d ft i wnfrc n nndinr^r 

jnnfer qfer n wfr nft n% i ^fefeqiT % nRdk feqrr 
nwr w nmfer nfn wr m i 

X ■wdRK'Ji %nws d 5[$R7 nwfer ^dr 

RTTWT q?t, dt w nwr | * Trfe qi6dwiq, srhftfeF feimn, 

q^iqmT w%n, vrn:dtn nrfen % feq nnfe ?f?r ; nrtt nfrnq> 
nfe%, nKdk gm^-=jnrc nfefe, nf q w nr -^ni-nn qn sfep 
nnm, ^nfe i 

’ ^f° nsprere % q^r m : '^fewro qq nffynn q^qqr n nqwn- 
nfe qr nt qrorfer ^q% fe? ^ntq nr i* ^ fer 

qqfeqm tft ^r, fer% trrr-qferR % ftwr qq tww f, 5^ 
Iwt tt ^fesrm, wfemfr qfeqrrt qfr Tfr t qrq nqrd ^r 1 
^ffe qfeqq % TFT cpT ?TR ferr I, sfk 'ferr, qRe qr 


; 

% jhtr & sprfer q gt 5r, srk feft fr kferr fik ^srtc 
k qg ^ ^ % sft qk ?r q^c qqk f^ft- fwpf *% 

i&rtw tk sr^rN^r *=ft i 

%% % ddR ^ W £p% |3TT, sfh: d^PTW ^ ^ ^ 

^ q,fe |f i ^sqpr snfe dgjgqrsr (qfkt q^RPTR)' 1 qft qqq; 
srh: %qiq 3T fe^r qreqk %ffw*iw qft ^nw ^r % fk gqqr 
\ skt fr wfekt % fk ^ gq» ^fer <kteTT «ft, fkgfqqfad. %qrq 
% fqqk Mdfad fedldt qft fdRT ^TT q?T TT^ ^rr fed 
dr i q^r qrtf arnro q dr \ % qfa qw qre arkt 

sftqrforen gq srk fqww fkft %deW(^<f«> *PTsfrr % qrfk *rw qr*3? 

srk '%FRft^, qktq sfk qferr’ 11 Tq fk qfe wjiwm % 
q& qkqiqqr kw qt 1 qk°rr *r qqrk ihT q?r sdfairc fkrr — 
t n?5 qq? gfqmwRft fgTk, f% qktqqff w qqrqr «tt, <rc ^sft 
"dd dHR ^PTkffetT % fogfad dT fkr# qfwf TT^fd qWTT 
^ dqqft 1 1 " ^nf qq gwqqr t*P ^f%qr to «tt \ ^m, fdr 
k ^fd+di qq 5 trt srk qfkrrq % qq% zt gw fesikt srt sqqft 


fesr ^5 pt qft sprrcn - ^ 1 1 trj q dwtr swig % srrsjqqqr 
SR#fr q^t q|rq qrq qqk ^ 1 % 5 iw qqr ^Tcr %, ^ft 

f% srk fwkt w qm # mmfrw gwft ^ fkw gq> ^ 
Jr qr^?rr t qr^r % 1’ 

? ^sfdiq % qfqqr-srfaq % sj'dqq^ sth' q^k ^ w q^r ^ 

^ qsqr ft qf qt 1 q srkr q*R? ^ # gg q^rwr ^ qqh qfa- 
gi W ^TR % ^ % fkr q% k, f%% 'quid’ fd^dd' 

(qn% w qr) qit ^ Tq k diR tr^ 

d^rraqqfk qfkdT ^ did Rdi d wdk fw, srk qg l $.°K ^r 
srk wbk % qw q^ fkT ^ qqiq swjt w^f- 

dR garr 1 

R dg w | fqr tRd ^r id^ fft" ^r ^fTk^dR^d fqqrH: qT^t 

Rtfk |r aRqq «r i qq fkr %5id fqrf % qqk stwr % 

dk % afk fdtldd: di% ^ Ecce Homo dFRi k f% dd 

fefr 3 rrt Jpqfkr qk 5r ww % \ 

6, -y 


to g% $r i 4rw 4r taRt 'sni srfr im % 
skt “qtrfa sfft ^Rrar ^^rtt 3TT4 fwrr 4T fft 35 1 1 ” 

TT^ ^r^tfer % y 4R nR^i -dc^i^ jrst 4t fq> % forr 

% srm?r 'qi^ra' 4 t tsr qq ^fn: 2 * r<^f qq srra^ 

^r %, sfft 5^5 sRn?i faqt % qfa ^qqra - % 4T4 foq- 

44 qq c^ft^rC THTTZIT I 

4 <r^ vjrf^,’ -d44vb sqFRR % ^4+1 , ?fl c t>-(4 r 4l M~> f 'f 4f, Wl< ,J T^T" 
^rft' 4 %qrqq 4 44% trqj 4^ s^WTFT % 4? 44S4T 4 

g^rn q ft qqq i ?q sqreqR % qqrf% far q% qqqr %qq q% qw % 

qft *%nt *t q%, f%qq % jtc^ qft qq> 4Rqr-l4%q #tt 

44T SIT, 3ffa f^Rf fW tnf> % 4T4 iWT BTFTfe % f^T 44R ^4 % 
wl«pl < 4i'<Hf 'jf^cT |[ I 4^f)fc 3f4^f 'i4ltt r il-4p4^ 44 $ K 4 

gqf % Hg^fr % ^5^ qrq feqr, sfk qpT qn: ^pwr % 

4414 5? 3fT% 4T% ^1*141 4 4 % qit$W, fTT4 sfk ^T^T 51 % 

3ft ^fcr f%q 1 34 % g%mrw qq qrfa qrq fft % *4T4 qq 

3ft‘< 5RvT ft 441 l 

%44 ^44 fcqfacT m f^RT 4 4f 4% 1 44qq ST^^fa-qqW irq 
SRfFT f?4 4%F-fqRT 4 R4T qrffq pT f^RT f% 4f fqqft 4T 3F4 

qqqq q% q%qr % q |Rt i qq% q*qq % 'jr^rttw ^trt rw, 

^4iPi4t snfqqr , sfh^r ^ra% q^qrr arq% 

sn^T-fq^ qn - ^fr§q, gfk w srq% 3TR5T % q% r 

5EF& fq^< ^r% 3^ “p^Rn’, qk sfN: JTRf^qtr ^ sfHin- 
RRT qrr", 3 ft % 2754 qrfe sttcWT % ^tt ffR 


? i?q> ^qpr ^ qpq 4 rt ^ q 3n% *ftcPT-q>M q ^fr 

q% %, % iiWM 3TK % qsfr % ^ f^RRT W- 

fecr fw ^rt sfh: fq^t %^rqr % qRf q qft fw t 
^ (?^^^)t,3^rpr% ‘qr^r-qq' 

RTW 44 4 4fcT 45T |, Tv=5 '4T^T-4if % 2^44% % ^RFT 5P4H: 
4|4 4R |3TT | I cTCTfa 3R %?T4 ^ | fqr "sTRvffi qR 44 

3 R^T ^4 fciP-HM 44? % 44f4 ?4TpR 4TRT |” 44 414 

^ 4^4t <TW4 ^4 ft - TT44 %4T | l tot ft % afR gns qR for i ^ Pitoitw+ srrforer 

OT^Rd' ft TOT, aft ?C5^V3 % 3FcT cR) J fTOR I W 

g r % tor % % g^rr ar%% ?t, Prot srir q?t aror inrr 

r *ft, %w TFT^Tg; ft to% tot ^ i qwcro ?r to% tot tott- 

tot fw i tot anf atg- for % frorRt RFft % angsts % f^w-fror ft 
xf «t, afte am Tfw^ *t £fTO> TOfTOaft R FR jd%r ^T ^TO ^Rift 
%, TORT^ % R %TOT TO% feroft % ft, arfqg TOTfr arr^-TOfTOT% it 

Rt y 3 ? qfFPR TO fTOT I TO TOT % RTfTO> ffsTOfTOt % itTOTpT, tRT 

fftfroiRt %, *r amto* arrrort it *nf*TT aRftfro, arlror to| pr qft 

efe % *TOt ^ I TR§ TO TORt # qq> RTtr *t — ?RT afk arfgaft — ?t 
to| 3rrFrrf%a rr fort sfhc totppr % RfR arFt-rorwt to 
totto % TOTOTTO fen i 

f^itwi«i % f%pr it^t ?Rp to torto «rr i rtttor 3tor % 
k afk TOrtror qft st^jtoft wrfRR % torr si%?r tort 

TOT I STR TOR % %TO TOfR TO TOT, t^R TOffa TOTO % TOT TOT- 
T TPf R TOtTO TO <TTS sftr RTOFT TO RftTOT 51 fFt TOTT l afk % %SR, 
fTO% it Rf anRTT TO f% % TOTt R Rt% er, arTOrofTO fRT % 

tot — to to arRtapfr it pt%r to tor toft % i tot tor ffartT 

%% apft l %3RRR ‘ft {[TfTORT, TO% f^R-tRRT % RtR, 5TR TO+I 
^PRRTTWqfl ■JTRRT R TO% 5rfR TOR affR % TOT TOfftRf 

^t ^RTf^fe- aft I d ^RRRR ^ft ^=[% anfTC ft 


l OTR5 R^?R % %5R’ % 3FFC W 'm-^FRT’ HtR ftRT 
^TT i a&RRFT, RRi^r, afh: ^Rtifr £A+'rr qrt tot % ^rf 
r^t f^rPrt f i srnt ^t Mrrr rt frr # wr 
■ Ptrt fqRT qR^- ^ i % % % arf tRr ttr(%r pwr, r 

qTFTRqr Rife qrr ararnr f , afk %tt #Rf er ^t 

Rqt % l %5R r^fkd- W % farg- HHRTqi 3RFTT %■ $5TC 

^r, ^e^t q-Pd^R ^ ?«?«;?% 'f’T JHfawM 
ttrwft’ % |f f i wif ^fPt % ^ft arqrft gaRT qrt f , 
far% <jfRR ewt aftcfFFr firepr ft ^ it t 
R. ^tft ^?t jftR f % w ar^R <r f*rr qn - qrtf srt ?rft \ i r w \ ir qror qrqr to fqqq-qrqr % qror ’ft i 
fqq qcqpr qrt ^tt^t fror, ^ qftirq ' 1 skt Srfer q^rpr % 

qqTq qi I sp^ % ^nrt^qpr^ $r Vo ; ooo ^r^TPTf ^ 

qro wt ir sqTwnr fq%, sfhc smT qro sriNrT qrcr to qq^ to*: 

ir srtaTsfr q?r TOrgro to ferr i wqro % qrot ^ptt qr sn^r qqt \ 

qfaqqqq au^rrfo rer qrotqr srk 3*? ir fro to 

qqro totto froir qro 1 tto; qpft fr to qro qpr % to ^rrf% % 

qwf fTTO TOT TO T| faqTO cHiqpft fa? qqf ^ ?x fTO STTOT- 

qrqT qr t qnrq, %qq |qq % arorroq if to qrrorq ff «r srk 
ql {ifiqq '{% itot ^ qfer ir srwT qwTOrqr qq% fprtr qqq q qr 1 
TO% feM<kr % to qrqir «r fe % qtfrfopr fqiswl to top* to ir to: 
toT r qrorc 3 qr qq^rTOT ir toto qqr q^rqqro qtqr qr fr toft 

fan \ topT fr: qqfer *ro ir tocT qqp fqqro, cpq^, to^Tt, qqqs;, 

?pK qrfq gro iji^r ir w totc ?fT w 1 to ir %qq ir to 
q#r to % qTf -qiffr ir tprqi-^rm to^t % qfw % qri: qrroqf 
qr wr qt i qqqt to qprr to% qter to to? to qrorat % %q ir'qt 
qf ft%qppq qr ^i^to-tott srq^fqqq % w qr 1 to ?tm % 
qqq qprfqq fqfqq qr 3 frq froro to fror, sfft: % qppr ?nt fq 


^TOT qt qfqr %qq % qtf qr TO affc | \ qto qTo qffRR 
q faro I, "to tor qqqqq sfpT qtro % qppq gR to to 

o<4> ^qr sftq qqq %q^q «jni ^tro: ^ 1” qq% 

qqsfr ^ qq ? e; ^ v it ^q qrq =ft qqq fror, btk qqirir.fejir 
fqfqqq qrqfpq % fwiqq qt 5% %qq qqq-qrror ' 'fqr qTq 

^TOT qq srrfqq srqqR” tottt | I 
? qrliiqi % fqqs |qqr % qp^rq snqtqq % fqqqqr itqr g^q 
^tqq, qTqq-qqq {\^°R ir ?=;5.v) 1 

^ qr^w.q, ^r^ fqq, qwgro, sRlirq ? ^q, q)q ^qir srrfq ir 
qqffr oqfww qfrqq qpq fror qr 1 

^ ^qilTO. jpS qqFT-^qm % qrqpq q 1 qq^T ^ sTT^T (qqf^T qt 

^T^q-qFqq sfqt^qrqr, to qq qqfq qr, sfr f^ qTqr q^rqqTq 
% qrror Tqqr % i spffit m srgfer art wfRWR % fag s&m gorr- 

?qq arcg |, pt srr^r sR art |, afhc % ^ 3^%?roRr ^rr fop 

g^'C^K % $FT FTTfet 3R ft I TTTf^T % tft 5fo Wt OT 

?qrrrrfep- ^r ?r qf fer sEFirfor fen nr, fern ?t n% ft wfer 
^ fag gq> 5 RTR qrt qtfe> g?If qrt ^TT ^T fefT fen* 1 % afef 
'amfe RWRf ferret % (Tng srqfeRqrfort qft fe^rr ferfo 5r 

arwr q|) fa 3q% wi^ gam. gqr ft frw^ % foffer 5 # % nnr 

% arfafafer affa p qft | 1 

'gf faR n <nr 5* fam ?TT fa 'fefot (fept ^t) gfa- 
pT ^¥T ETROT fog gg |$qfer pT 3?t pT % arfofaefi 5RT sfe 

Sift I I Jrfe ^T ! PT c^FT SR fen 3n?r eft aft 1?^ ^TeTT 

t, q^ p spR Serfo | tfet p arm font | fo irfer gfa, fefe 
fo fef gyn qnft 1, fen: % font garferq nfofafeq qReft |, 
afk nefe gor qft font fern nrn ft gqrm wt 1 1 qqnn ft fferm 
«aftqfa Tfeqr fefo qft nn nnnr 5m % arffenff gq> fere 
qft $an qnnt mfe, — fan goft qn fegaft ft smnq srwr feftn qnfe 
- feennr ft nfofftfoq femnn 1 1 wnn qft nnqft sfen % foffer 
qigaft ft pgr qfer g^ srenn fen % nr ft ffenn qmn fofa 

(Absti act) fere ft feqm qrnrr |, afe gf feqm fir sqrqfrffe 
gfenq gar q r fegeu qft enq> % ^rtgm 1 zfik ^ jj^rq? arftr- 

aqfe % qq ir i&x q?t qrw ^fer | eft ftr s?q% g^? gor ^t 

er^rfr, qpr qrr y ^efr afe gqr qft qffe arrfar, snfe qft xm 

1 1” 

fqqq *rf srferrq *n % % ?fet gqr g«T ^?r 

an?r qswr I, wtffe qf q^-arrfrr % gq? gfeR wr % m \ 

^ <p; vrrfT q ett, qjRor, ! qfe' % Iqr gift srrtV 

qrfe sj<-(% g%5^T3Tq % fFT ir afe ar^%5q^3Tq qft qr§T ail^< % 
arffrfep afe p rrRt q ft r pft enq; fepr arfeRK q fepr 


* ^r ^ 3r?er ir qfe qo g tfeg- — qqrmqr 
\ arq^eT X , \^o The Philosophy of Idol worship (gJqgsjT qq 

qqfetret) I * TFTfWJT 

^ftm F re % sft cppr Tf, ftt fft dT^jFft ft f^r sftFT fftfft? ft I 

^PFT FfTFTF Ff |3TT % FlfftF ffe Ft TF3F FT ft fftfFF FF- 
fftsFiftt % ft fftfftrF fftfftftjftt ctff FrftFrftt Fwrff Fifth; ft ^ttff 

ftrr rzt i wr fkwm^r Ffrfftrfft t*f FTFrftipF' ftt stftft w 
eft, sftr fftrr fftft ft ftriF ft srqft-srnFT TFft ft amrf fftFT, Ff 

qF TFTFT FFTFT F ft FFcft eft 1 ftFFF?? FT {ftWRT err % M <HtcHT 
ft FFt 3F TFPT ft ft arqft (FTFTcFT ft) FT MFlfftci fftFTF F FFFF 
Ft fttW FTft FT FTF ftfaT | IFF; ft 1 ft ft FT ft 3Fftt ftMT 

FTTF FT ft, fftF FT fft ft TtHP ft FFF ft FTft I 

STftF 3PF ?FfftFTf% FT^T-fftftrFPft ft FFTF FF FFt ft FT ft 
fftFF F 5FFTFT FTft ft FfsFlf SFJFF FTft FT, fft%Fa FFfft Ff Ff 
FT^ft ft fft 3FFT fftFFfftFTF TT^TTft ft, fttT FTfft f?TT fttT FtjT, FT^-' 
fftF sfk fttF, Fft aftT FF FFT FT FTTftF ft l TTFfFF FfF ft FTF 
FTtft ft Flft ^FF ft 3FFT ft ft FF ferfft FT FfF Fft ft ftk ^ffft 
FFFT fttF FT fft^ft fftSRft F Flftrft ft fttfftFFffT ft FTFg Fft fftFT 
FT t ft FF fftFTFT, FFTfTF FFfftldFTft, ftfT fttcFT^T FFT ft 
ft l FT^ ft?lF ft tTF FTF TpTFRFF Fft-FSFFF-fftgTFF ft STfWltfT 

ffeFift Ftfriwr tftsT^ ft ^Frftr, srtr errft ftf fttf fttr srftf<Fr 

ft FFFcftfTF sqfftftt ft FFIFT — FF-ffttfPlF' Fftfi, FFTT-’STFF, TJF 
^FtFTTtfeFt FT FTFF fftFT 1 

=33fift srcft FcftF fftF fftar Ft qF i jff ff* ft tff^f ft spfff' 

■* « ■ " > ■ i > 

l. ^TTTF ft TFft FT FFTF ftftT’ FFjTFT ft I FFFftFtfttFFT FK FF- 
FTt Fn( Ft ftt Ff Ft l — FFTFF 

F FFft FTT F^t |F f%CFT ft ft FcftF ft FTT FfT^ Fftf ft ft itf Fft 
% ■3TEFFF Ft FFft fttFF FT F5FF FFTFT, sftT fft^ft FFTFfF t ft 
ft Fqft STTcTTSF tftFF ft FftFT FtF ft Fft I ^ F T SFTF FtT FtfftF- 
TTF Ft %?-FF ft 3T5FFF FT FTF FtFT FFT FT, 3?ffft ^F FfrF- 
$F TFTFtF 5^TF FtciT FT FTfTT ft FT^F fftFT f , sftT FtF^T Ft 
FtFFT fftrfr f 1 FTf FFl <F I F ft ftfe-FF FT ST^FFF fftFT, FtT 
FFTFt ft FT FtFF-FfTF fftw 1 FtFFTFTFT ft ft ^TFt FFFT 
1^5 ^ Ff, FTFJ FF FF Ft ft FtfftcT Tf , ft FFfft^l FT FJ- '{PT$wf * 


sfk qR Rtft-R rt an^r f^n i 3R% fsr<Rr % srsRt rt 

5RRt strfWRT pRRdT % ar^TR SFRTR, q R^T-^i Wft 

srfeR g^#rr ^nfr, rhr Pr^Nr *r fr qR fm % rr % 
%*rrr fagwr art ;errT 1 1 Rg % m an^" err rt- 
Rsf?Tdidfr % «riRr, sfifR g?| ?ptpt rr & fra % — rIrtrh % l qR 

zvn Tw^wr rt rtPr ssre^r «tt, Pr% rtr % *rnrfa % sr ?r 

pRW 5RtT R^ % f%TT R1R 5r, gRr tRR R?R M^RR RFTR CRT 

qfcRR srwV «r (rt rr *r wr %3>fRR rrr % argqRfr fr ^r 

#) % fgT? Rtf RT ftlSTT 5TTH RTeT $ I % RFRR RRR afk 

RRTfcR Rfaq % % RRR faq Rfa-tlT «q?Pt |, WT R*fr fRR R 
RR RR, sfR fa t R R ^TRReTT % RTR RfaR T| % *T qR RT 

fR |r f%TT ^#TRRR fRT !ffPW I P 

RnJ RT RT ^T R^R^TT % Rife ^ifd qfR[f afR 
?p(|it R RTRT afhc ?fr srpeRT JjfafR RTR f3TT | RRR ^RT 
amt ?rt % gTTPT 5 ^ rt, 11 sfk 3 ^ str* ^rttr # qfwq- 


WI R=FT l rnf fRhRR % RFfTR % RWFT % arnT afRff 
RTTR — R^FT ipjp RT 3T5^TR P?RT, gf^R RT afR^fT f^fT, 

ark an^T r wmt % srt wrr rt 1 arPw mtc 

’T^RR % Rtf % SFWT *T JR FPTFTT afk Rfft Oriental 
Christ ($cff fifT) RPTR JSdR kw l % RTrT STFanfoTRdT % 
qkqcr «r ftr ft3R f^TREJRT 3RT fen-, ^T% *Rt- 

^tr qrfter ^r JTRdR' $mi ^cw |q 1 

? ^ ?e;x.w TM W SRqrfr ^ g-R <5R arrRTpW -3W% ^ 

f%q ^rrcrnpi rr m^r ?rt tsPt ^tt strjr fw efr an% 

ftlRt RT f^qdl ^ afg«R RERT R JTFff ( EfRT ) R> R 
qfefdd' RT fen - l pRft R> jrfdRR, PTRt RT 5TFPTR R f^RTf 
rT TRPTR RT ^<R1T fRT l RRR; R f¥jR dWT R gifr ^ gR 
^dRt 3RRRT R fjR RT PfR \ (^fetT tf|-o ^o JI^JRR) 

W 3rr ^ fefR ^ f^firr, ark fwfRvr strr r 1 rRT 
Rr 3TTd)ddJ' ^ OT H II fWr % fR$R 3TMRHI RRJJT I 

R ^ 1 % Tmi^r %rf%dR wr zmfan f%q fgRr r ^ sr 1 fR 5TTWT affa STpntfT gR Vs& % fej nTgnt ntfen ^ nt WI 

nft fen i qn ng gnr fq? ng n 5f tp? sfR qn 

q5t nfe ^ nf, ark qfer gf ^rfer) - £ znwm qrr fe?mn m 
^ i ^ff?r sm qr afer feg'inT *$ rrfn feqRnnr qn nfartfer 
fen i 3rfwr?r fen % nr nnqn ¥R feq fen i ark gn% 
qrRwr snt triw 3fk qRfr ?gq> fqfezn ^rpw^K fen % 
mm % fr srot fet qfe i srfnfen m nfe q-fen ^ fnk fe 

% q% nqqn ^'fenfe nt % mng % fe* ?r ^5^ qR fen, 
sfr fe nk-nk arfemfep gRnR qn |nrt nn % nnlTcrn snRTfeqr 
str? % ngnre nqR gt^r nfe 1 w w( ^fnr ‘qm n tgn nqnfekn 
^tp r f V #qqr nqfe qqgm nkrn qT tffez, kn afk fee qfe %■ 
q^r ir <nk ctivi^w RCff^pr cfer fen, sfk apfe 'nnn 
5^n | fe kn nfer | ? ’ (nn ?c\9$.) nfep nqgnr n n?glk nrm- 
qifefr % ot nfen q?r, "ng m **Rr 1 st, fer rrt fnr, wmr 
sfk ngpr qn gn wm”' ) sn'Rcrt, ark 'qrn ^wh sn% nrqqn 
sfen gt rrqR qnk | ? * qqgcn n % qfe f fe gn fen % qrfefr 
nrr. feT | 1 


%$ m gw ^ anfer leg ^ nr? ank qnnf n ngs nr qrr sfe gran 
n fen 1 1 fern nwrfnqr nR^i^tq'r n nw: skm fk q- 
arar fekwr ^ mfer nm sfer nr ^ %% sn% qrnr nrs^t ^ 
nV nfer wr i ('nn^^r =qfe r^d , srnn, l**'*) \ qrg 
TRfwr % ^[Rq> n^qrt qr qrqV q?fr fen 1 q^ ?fen 

srerfen qt 1 nff %q nr f% ^nr mfep n gor-^tnr sqfe 
nqqrq; ^ sn% qnf <r fr qfn nqn, nf nqn amqrt nqTnnr: 
■qqqqfer n qR nqn 1 

? rjq? wk% w nr 1 %sr ^ sFFfr qr^rr qn fern? nnrnnTR 

5RT tqfes sng % TTijr nfRRT % SR qR ferr nr I TRg 
q^t nr ^%RqR % qRr%q q?V qrg qrRn gn ^ m 1 t^qr gqtn ^p- 
nqR — mqnT q^w^r qrr Rnqqf # nf , qft fe srztrt ^fpp 

nqr ftffe rt % tsTsfer qq feefe m 1 


H. “^Ri W W...nRn % nqgq# 1 ..fenm qRt sfk 


<TKfGiil * \^\3 

c r ?5 ^ ss ^ft^rrsfr TO to §q TO, TO wi ?pw % 
wt otott % arem m % %tto % otr fTOn; % srTO ' vmaTO- 
TOr^^TO srw TOTOtr (?^^o) TOTO ^r TO ^TOr i ots 
qR *r % TOott TOfrfTO TO % pr “ottc (TOr) am: mr" n u bi 
et Orbi— arq 3 ^ (TO) TO: WIT TO TO TO RR TOR gTTT TO 
l?r ott TO % TOr TO-TOrt rTO |, fcTO ^r^rtrt fwra m rrot 
| f% ^ OTTOR % RS? I I 

ffFfWW 1 TO> ^RT OTTTO ?I^ qR | l” 

SR TOf % OTR 'OTOTto R^TO % RR TO RT RTPR flOT | I 
"StTOt qR Rfra; strot |, 'fr (TO+r #m §', sttrirt 3fhc 

tTOTO TOrt tot 1 1 .'' 

“tor i TOotr rt qR 3 rRt fTOr TO m TO ^ OTft 

TO OT 3 OT TO OT^t TO Jr R^ qR OTqTO feWT f . " 

"TO srnt | : "TOt rt ^rITOrtr r# rtr ^r rr Iwt 

RT 1 qR femRlTO TO % OTcT A 3TRT Rf 5=5^5 <R R %W qR 
^IRT % ; TOg OTR 3TR TOTOr % TO TOfTO R XJR Q^ImO % 

rtTOt *r TOrr fTO r^t f i ” 

TOR, % SRPTRt fOT % OTTO TO TO RT R[RT TO R I 


TO . Rf> rtrrtr % RR *t, rrott % rr r, TO TOtr otrot 

^qTOgTO'RR OTTO 3TT R^r I . fRROTTT OTOTf TO 
sTO RW3{RTO-^?T % TO* OTTRT OT Fid TOT RTf^ l" 

'TO TOTOrr fTO’ TOrt % otTO qR % jr. TOw TO 

| : "STR % RTCf TOTO TO 3TfqR OTTR ^ 3pfR Af TO 

rto TO TO Afctw TO rrr TOt rt, sttr TO TO rot % otr 

TO> TO^R RTT 5 TR 3 : TOTT I \ ” (pR ^o, ?t;\ 9 E.) 

<sftx JR. 'TO TOr to rr Rf 7 pw. %fTO rt i 

toTO ^ ri q?r fr rtr TOt »” 

? RIWFT t rqr |m SXTRRFT % TO 3R % ^T R fTO RRT |, 

TOrt TOr | ‘TOTO wTO % rrto-TOt’, w g^ro ^ 
TO-TO Rt qR m TOTOr rTO TOrptr % rr^t % rt % 
A »r r to A TOtr rV wot Rt Rt i 


“TO TO §tH # nffemW w ft ^TOT | I . hw 1^ 

?r fen tok q^r 3 pt ttto fe nw nferr fen f,' 1 fet wr nf 

stm g*f smt wr fe 1 1...” 

to jfTW ferrom nf nt femrn qrfe % fe fen nro n totos; to 
2mm to from fro |, nf nt net % $n |i 

"fFRTf ^ snror sfR tot srmrffe w 4WR fenfm | \ 
nfe 5# fer |, nt nr fe fen | i. ” nr, fen fen n#- 
nfeernr ^t TOSTOfe f, nf tot tort ^ <.d f ? fen t,f rnFT tot, to 
smn, to srrro? to to nro nfe | ? '’ (“fewr to nf tot nfe- 

mfqr few to^; | ?") 

mro % wf % to n few % to ^ro qn nt mfe fen, 

3f TO TOTO | — 

"TO few srw fe% n^g fe nft wt, qrm^r nfr ew, nfr 
q,+-fr< r to<to I, to% ferffe y^Ri nfe fef ?kr efT | i to 
wto won ^r faro nrfewr f st f fer fenfe fe tw fe | — 
TO - fen nf | few wro 5fet it totw fe |, fen ?w fen 
TO |, ffefe ffeqifefr % frorfe wfer n few fe |, tow; % fett 
fr ffet wn % to 1 to fet to ft gfe to % wm 
towt fen fent nt ^n n?g ^t, m| nf toF nfer ft, m *nr toto 
ft wi *rn ffeR ft, totw to tot, to feffer srw fe 5m 
qrd, nt fen fet % fenr | .a*fnt towt to towiwt w tototo- 
to TOT-nfiwrfe % nm fern ft grfRr nw |, nfeferr 


X "wr<d % 'Wn nr snrrm ^ot’ ('=;e:^) ntcfe nfer %gnm 

^Tfetr l 

w ‘fen few fenr qrt I, nn nwnr anw ?jnn | : mn, 
ws n to nt ^ferr n fr wt arfesnq | \ fen fefer fen 
^t to sfe sfR wdi=(i<u[ ferr | : “mfffe n^^m, 

mqnrn, ns fferanm qn ntnnfeeiT mfn t" ^n to nf ^?rr- 
fe> n mffe n nftw ffenr? 1 1 to fen qmrfeqr ferm 
w fet fferr n tost n, % fe ‘feirant wfet *r n r qn^- fen 
l ? 1 ? *$.), nttfe TORTOT % TOe I l 
afrc qrtf xzxt ^rft |...3TT?fTT % snTOrfTOPSRrra - ^ ft tot # mRtot 
RT 3 TITO? TOSRTO TOCt.. TO? ?ft p Efft f , ^ 

bfr ft srefero f i ^ ^ rt% to torr to ^rt ^ 

to pt % to JiFR-qfeK % srnfrr TOrot — ^f^^iBfr, wt, 

sifPft, ^jfa-gfrot, totorrto, r qiTOffSfrot to toto r tort RTftrt 

3fR TO% TO qiTOT TOff^T 1 R R3T % 37R %RR 'RKdlR 

Rfro strh w r to ft ^Tf^r-c r ftRT TOffr i Tnrt ^Rrort qft toto 
sfro toto fpqrr totr tot i r#f ^ sfk rittr 5r% froft 
totr tot tp- f vq <\r % froft froPr tott to e*r ^rfror f l Tnft 

TOrfR ^%5RT^Pt % tort % totr to^t l . .rrto ttr rrto rh ft, 
rrto rtr r^ttt tor ft i . rr% toto rtr RRt, ark % rrt % fa^t 
RRrot toto rtr rjJ i 

^RR *fTO RrtR-RT TORRT RRR f ? ft^TPTt R^w^nR Rt ^ 

arfrorfo f , aft % RtrPr % r3<rr <r m % stritot 

fRro r§r torV f i sr% %r fefr rr % n% RTfro 

f^TC3T # TOTRTOTOTT Rft I I RRTt gRTR RTOT fRRR TO ^cr, RRRTR R 

RfRTORTnroR qfe arremaft % rttrr % fro* g# f, wtfe %rr 
to to% totr?5Tw to toItor rto ffr to rtrt Rft tort i RRdtR 

R%TRT RR JTORT Rft | l 1 RRpP RR RRR R^ RTOTRt qrt ffe ftcft f 

.. fssR % ^r sfk 5TFT %^RIT SIR 3% ‘qWT 1 . TFRPT ^T 

gtf % 3TRT fer ER ^PT qq- WRT ^ feFT sfR qrpT 
^ ^cTT f 7 

tRrg fq#r rt %rr % #ett % ^ft % fer fPrar Rt- 

qrR fw «TT, RR RT %R q - JTORT ^ 1 1 f-W 

IR ta r^TRTRR # ^I]% fW 5RR ERTRt RT WT f 

^ q^rr RTffrT f . f% qfr rPr-rPr % %rr 

f , sfk # RER tp> 3^T TO TTOT f l fr ft ^1 TORRt yr f, f%R% 
^ttor % ?r q^r r, afk 4RRTrirq ^i Rirorr % tot sr^ ftm % 
tot ^fterr qr? 3 ttot ^r -?^r f i qft ^rff, x ^r Rt ^r srq% {%r- 


\ (d^d>HR % qy fr? Itor qf^R fPwr| \ 

R, “fq-, TO TO % JTRTORR” (?=:^ ?) RtRP TOfM^I % 1 ^Yo * V.Rt’^T 


sffa, §, fagft f*rc % apt srf 

tfP7 ^ fawqiqfaqT 97 \ 37ft ftfT 


qrftr%fair ^firr. . ..Sffrs'f 
farr «rr .qrerfa^ ^rrer, frraft % t nc, m 


grft- 9 % an q| §•, w 5 Ritw *9farfrfo> 


ft if?r*T % 5F?r-snw^r | ' . ’ 
fa 3R 3pft ^TT^r3T|OT 

fa^gf wro srfafaTT 


gf, gg ^fftt % qmr| ft 

qq?g ^ srftr stst % ynr % i # 

sgfan; ^ fw m, q^r ^ gfat-3TFm "ftrrf’ ,= - q qrq% % i 

fm, g?;< T d sfft srcft ^ q *r?r qn - 3p?r ^m<. ^ 

3t^t cftfa % ^rr % gqrrRrafft w ^r iftr ^cftr^^sr 

qrr i 3 dmfa %ft spr % qng wfwi qrf •■firctfto arrern: ? 
wqjT ^r §gn; arftr qgrsr qsrqfwfeirt qrr 


? q^r ^vm | («^f ^ *n^pr |) fa s^rft smr gyfat % %?T9 
% q arfaftnrr qrft* |tt ^ qgrn; ^ fatfy pfajrrdfe ttt 
qflfa g qrftr fft n# qq sRffar faqr 1 1 
°v “far qq *trh qftr, fa^ g%rqi vui fa% wrf |, ^ 
qq qqt 1 f^T fmi «w qft 1 1 . ?t#jt ^ % 
^rfar ^rqm wr < %r ^ faffHdi % srft-srrfat 

qrft- spt anqrrerr qftr 1 " 

aqq fa% 'Other Sheep have I’ (rft qrrcr sfft ^ 'JTt f ) 

qnrqr q*p spq 5r : — 

'fa* fast <falf gTSRR % ?ETO qfr I 1 fqftgqm ftt 

^qfan: qft 1 wt ^rr % vrcq^Rr q«dT fawr % 3pft-3rrfat 

faft qR % S^TTO 2TT ? «ft Tfr fwr % feqw |, afft 
%t qq jq qpftr f, % ^nff t^rr % gfat q ar^q ra V 

t ' • ''dft 5ft Mi-y Bfft m 5ri I’ — qpftr fad^rr ^ i 
qq ^nf % srq ^r«r ^ 5r?g 5ft f| 1 ggftqr ^?t wwdr 
I Iht % ftr ® g fagr f srft ?gfaR qrq fagr f i tftt 
jftes 1 1 qgr qift %rr sfaqr q^n: | ? ” 

^ “5Pg i$\ 5ftt |, gsprra- %qj trfeftgr |, %rg gy 

I, fa? ^rft 3n?tTT |, qRftftr ^gf ^rr graf ^rq 1 1 ” grRiro * 

gist 3fhc to % m rt giro gig gg%' 1 gigr gw srgssig 

(Blessed Sacrement) TO y R I <R fTOIT, afhc gfr 3K TOfaw 

to an^ror froiT, fgg?r lrgg ^ Rg ft fiRTT, pq- R{gg sit^rt wr ^tt 
to gRftRd frog 1 

3RT % ^ *T frogTrTO TOR TORT 1 fy-rf rf? % 

R^rot y igrf fyw ft qftiyryTfyyr % fro ^r to! wmrs. sftg 

TOTOt ^TT W ^ffRT TO RFR RWt gf I 1* %TO % g %TO RtTOK 

frog gtg toc fyyr, srfq^ <ggt % 3 tow ynrot gwrog §■ wro 
wt wt gtg yy% str to sr^n^r tot frog 1 fwrf wf to Rg ggro yy£ 
gw fgrf snwrf^w m wt few wro y few wt 
grew wt sntnrfw % w wfe ftoT to, gfc Rg growr ft yft 
«g "gg gg wrr | fagw gyre % to gfey ni%y to gro- 
wn; — ( to wro % ) #rro, snto? y towt# *t wt 
TO^TO W; f , y MR Wt TOfTO %3WT Wt ^TOT yftrwrfy> f — yg 
yyyfyyti” ?rt fenny | fro wffe to RR?g eferofer % TOjyTT 
ytwr growl to roror Mw wt fern f i v tor to ^ wit r*yr w 
ggjrort |, yt w=f fyif to? *t gyro grot | ? 


? . %yy ?t %w: $ to wftqr rsto: TOfaT wt fe "Rfey gw 

w#t yrnfro wt%w w wr yj,4Mi<l yTTOTfroro wfyrot *T sy 

TOTg Rfw TOT ^ fe % wfwrf gRTt ^ % R%W TOfe TK TOT 
TO TO ig-fiRT TOR, fro tlTOT % TO ^tfavt sftg RfWsft 

v r * ♦ 

^T <^fi ^ *TT¥ WT ^ FFT ^PTT ^ I 

R RTOrRRt TO WT TO WR |, ^ TO STOT TOTO aTOCS 

TOtg ftgr 1 1 tomt W3 wt tft wft to ^wErar | . "gg, 
grog” (gtrt qg ggror gfrororo), %ro % ^ft fgggr 
gt ^grf fojfg % fros ggr wr wt f 1 

^ 'That marvellous Mystry, ‘The Tnntty’ (fagtfT WT TOTOT- 

fro ^w) wiTO % wrong 5r 1 
v rt fgggr wr fgggron: g^ fro gfro 1 1 wtrorrg 
qg grwra; gggi^ %ftgr f ^r jg gg-d to toi f ..aftg 

giTOc TT % ^pfiiTO % qqr ^lg qfr ?w qggr t gtg gg* ' T ^ r ?YR * 

^r, ft w f, ^ fsrt I, 

sfft «fr 3n%-srn% yqsj, g^nr |, ^ | ^rrr smr R^sr rt fnr- 
Rfa "HR fRRH”, PtoRR R^ RR?t RfrcRTR R *FC *% 1 R? RcR | fa 

'd'fPf sRT R?t 4 1 'C f^PTT HT, 4 ^"d ^*i5> RRR % ^TT R>t RT RTR- 
RTRHT trg wnsft *Pt W* «TST 1 "#^1, ft TOt 1 #T“ 

^rr % g-Rf-wt, Ptrt ft ^rrsft i ,’ (Purr r*[ ’rwt^m hPnr *?rt ft 


SHORT R5t Hpfi STTT 3TH RptH HTHRcTT *£> smt sfK SHIF^ ^cH 
t l tnmRTR (Divinity) RR HRRtfT fen ^T 3ROT RTTcH f 
HT ^ 5^ ft RTRT f , sfh: Rft ^ffaTR RR HIHRnT RR *RH # 

crop % tot ft Ht r^ rPtr antHT r^hrt ft i nft rIst rh rrsh 
RRWR? f l ^JT, fWT^raT tTg ^feRTHT, ft ft f , ft ft ’ 3 TR 

rr^h f, ft ft wt rrht f , ft ft fen:, ft ft Rfcrafa, sfk ft ft 

RcRTRifHSTtR RHRT^ |5 ” — 5> i (l4'4 r ^ 'Wlfe*t» <.^^4414 %'MI T fl r f 

TRTt % RHHT R?tfcr \ 

"fRR fsFRT SRT feH $R 4 ft RRTR RRRT ft, R*Rft f?PH R 
RffftHR RSR 5KT RTWT ^t RT HRRt ft’ Ekivi a Patie RpiR 
snwr, McRWdR % rr firr 3RRRTH rttri ft i... r^ fRrtR 

rtr f , sfh: rrrt^ % 3F3T?: ft femR ft, wt % §th ^ 

RR. STRft 3TRT HIRER fr RTcR ft 1 ..5RT RRRR STTT fR 

rrrft; % sp^t; % rt^; snft ft i jr % snr ft fwr RR^nft 

RR srfwft ftdT I I sfk 5R. ^T RROIT &RT Rt r1%R SHcRT 

RR fir ! , ^Rt H W vfte ^ f 

P. Claude Seguenot Condmite Oraison, % fnTt 

?TT '3-^d' l La Metaphysique des Samts, 1, PP. 1 16- 
117 

rrPt srnRWRRT rrR ftgr f , rhiPt %9r r 

rwtt rr % i 5o ^ ^ Renun- 

ciaton of John the Baptibt #T^ STIRt RRT H ^ff^t qR- HT H t ?t 
RFT 5RT Rt “I id l ol RR RRI RR <0| fRRT f | 

t^PlRR R t^fw . STRTg; HRfRt RRF=t ^ T^RRT^t 
RRRtRt %^r srh: cpreflRr ft %cr % \ TPTf*W * 

qsq q^r w «n) i f*rr fr m&rz fro - 1 1 "srth ^ ^r ?r 
#ot wFif^rr q? q?r % qqr frfenr wfo $ ^r it fawq % 

*rt\ qqr mm *r stfT itq§q, qfctq# irit^s^r qtf? *tt i" 
#t aftr #r 3r qm qn$ % ^ 

tfe fqt f r %, 5j q srm gfq ir qq^ prr qr sfrc qqfaqiq 

^ gq mqqk q^ reT tffi qq qqff fo q q°q fq t ? *ps% 3m qfr qtw 
qr^r ft i qqw 'qq 5 % srrwr qr qrq ‘arw’ qq stfpft fart «rr aftr 
“ qq fe qH qq q% ottm qfcr . qf^ arran qft fr qfqcsT- 
| sfk w wr q^ jot q R*frr qtqr q?t qnsn 

It” 

3fk ^yifcTtT ) afft q)% % 3 Rqr rt% ww aTTRTRt £ 

qR w, Rt for ^ |q q?r R^r qq? qq qr f^rr ^r, %mrq qgsr 

RYR TT^qq<qR qq t^r STR 7ft fqqss q ft qqq l qqr qquq 
^3T gpj *fcnq fqT qq y-n $m q^ it w? 3r ; srh: 
qi fawra qn£r ^ f% ^ q^ror fqT^fr qr Iqr qqqjwfw 
sr^ qq>£ qR?r ^ fqq it^T w | ( sm qq qq q?t fm ^ qw ir qfeq 
qjq: feqr i 

srqqt it ^ 'q>dq ^ %r qfw qq q%r’ (qq; qfftfqr 
^rq% srRqq q^tq % qqq ?r w qfqq q?r qiqmr q?t «rt i ‘'qq- 
qtq % srq-tqsrq qtdq i srqir qffqq fcm w ^t 5 ^ qqqp: qrt fwq 

^ 3 t^ qt 1 ^T c^TR qt 3fk TRTRT % gq ^3T £ qW WK ?T5% 
Vfifqqj afk fqqqsqrqt qqrqqr-qlRR % qrftqi it RFft \ ” 

‘ ^nr# qtxtq q im qtt srrqt qwt qrr Tfr rrft 1 1 qqq qf 
qq?rr | % %t btIr: qqpp ^q> i , q^ q^ qft to f¥ fm ^ 
^nqqqr Tfr ^ | \ ^ -^q | ; f^% fq? qqfqqK fqqq ^ 

qq^ q^qr ft • — ^qqr i^qq; %'qrq q^®r ^ jqfq^q qq qrft, 

21% q^cq % qjq q^cq ^ q ^fn^q qft I . q%qT qtTtq it q^TT | : 

'Rf , fqT irt^ it RFit 1 qt fS 5 7ft qqqr trq 55 ^ | — %f 
fqqwRqT, gqqqrHt ^t qcqqnr qt^r qq rpt afk %fq5n qt 
^ qfqq | q§ ^ #qr qq ft 1 1” 

sflx qTq tTpqqr % q^ RW qq FcH qtq MiMptqR qq tvv * 


TTPT TO | P 

TO§ 31f XT37 cfTW^' xfR «T, sfR {TOT*! «tt 1% 5^- 

fofer TO^-^nfe R x^PT-TOXT *RT % 4 ^ l < $ xffrT I %$<£[ 
7 j 5 TT % fetT fa <.-ro tott^t ^R“< ?rr[ %; wn^ i — 

^cR % iir^ (Um f y oi God) % tt+cM % % R>*it H'b'K % 
xR ptR i < ct^nr *r % i 

' faro qfr 1 1 *rf "ft | \" 

^jrj^ f^TCif ■H'^’M^l <! % *ft '3TTRT % ^41 % fa <.v=t> l 
TOf ^r 5 t#t f^rr | * 

"xpxpr xt^- fr to | \ to ^ farq #§ to ?rft | i sftr sft 
xfitf xstRcT TOpr *rp? % tott, xr tor ? TO; | i” 

TO^ few fTO % TO ^^TT-MsRf TOT *T TOf^T fox? TOT 

^T TOR TOT %, 3 f[ R^T faT<R | l* 


?. 


W 


“srk TOfro ^r ^ RfR shfor tot ^T sRr totstt % 

TO-TO W gRT TOT TOT^ £ TO TOT 5 TT T£T | l TO-TO 

toto f^-TO ^ twwi ^ tot fefare to? %■ yfro -<r^ 
^frroT ^r tor Rxt gxT TOfwrrr ^ fr^ro # tot tor qft- 

5vrt ipTsr §q to torT, sfk 3 tto tot ^ farq fro % xfrrfer 

sfk TOP? RT TOTOT fPTT \” 

XR fR ^fqf rt^rf (fTORPTO) ^ jglij mlMt) TO-TORT % 

TOTTT-TOTTO XT ^5 TOfT TOTTOT TO^TOT ^ TO 

toA fror <rr tottor ?r £r^#rr ctctt : 

— "to i ^T, tor xr p fr fe^rr rtott y^rr 1 1 vfe 
fe^fr % Tpg- % f - r: Jr srfro fRr ^tt |, ?fT ^r sn% 
rt srfern: ^r rt fw to > frofRf, ^ sR | 

’ETTg^ fR fT 5t%¥ % f%TT gcj% TOf 1 1" 

sfR TPRxror % 5TR7fV-%^> | R rt tot tot ?r 

"^toptV t[R % rrt fqqqitr(r^ ^rr ^H'cfrf % grror % «ft 

TTO ife-Rl^T (Puntarucal view of life) VR, tr^rr qfif;- 

tot R ferr i TOfpur % feror f% ^ 1^- 

4 di 4*1 < ?rfer % (mim sfh; 2>pr % xr^T) ^ toptc strR TFTfRR * 


■ ■ tyurarsT; anrnnw qft . srRrfep srntwpgT *t, aft mfer fgw- 
afeqdt ^ itmft, sfk afr fe am amtwr *t srnfefer 

f qffer fr ^rmt |, afer afeR % ann *r ^nar qft nn- 
nfftn' 1 nnnp (^ fen<n; 3 ) rt ffew qrfe % fer cnw 
fen i w nfen f % ft nfe, *t "nnn % ^ nn % arprct 
sTFft % Ttaffar fenr...gpf*r f^gaft qftfetn arrnwwfe afta 
nfer % appear sfk ^fer v:r^n nmirsrt qq Twuafr qr anfet 
Twmn % %fep few” qn anrfeit 1 1 nspr fanrqqr Tnfn q%Rr- 
— TTHp fspn:, it^t rift, qqr fen, qqr fei^ — gm mP^k % faq, 
% feq, s^Rnnr % feq, fen % faq, arnfe-qfer % foq, qw 
% feq qg fofeiPl snfe % faq, w arfeft qnr qR few 
1 1 qpj %nn qn aqfeire q fep Rq f qqi qRqnrwqr ft |, 
fer ffe qn^ nrnnnf % feq |, fern afe nqi rw nft gan, sfhc 
nffer % ft fer% ft ptw arw^r nffer 1 1 

q*n %9R pr ft qn ^ *t afefer f fc ^r nrcn qn arw 
nfet nnn 1 ? qn ifewiRr gq> qit araan wr<d qq strip; ft Rnft 
ott qfenr f fern; srrfeft arfffen fferre qq: anfer nr, am 
sq tt fenfe- qn, arntnm gnr ft afe; aferRMi wan stan qpq 
w 1 am w Rnft armn ferf anw qqrft ? ^n n *n qqaft at 7 
wst qqp 7 -4 r q~a twi^t, fewn (sn% wr p fe# fe aw 
fe ft wt nr ) sfk 'Pd+'dt % gt c rfet fet ^nt fwt % 
%q nnr 1 ? p ?qqv ^ft % arfen nnc nt ^fe % q^ n#r 
nfer gn xjpidd ??n^r % fnq sfe, 7775 >7 smnft ^ft ppwn 
nr ft an^nprc q^F ffer % ffem 3 % ^t %^rr qr 


% 3TRT feg- 5 to: Tfernr an wi f 1 ” (^nft fnfenR qn 

affet, ^<15 ?, arsqjn V\a) l 

?. nfen=nmr fenw \ 

v ' W ^ 1 1 ^nar 5tw nfem f 1 ft qft 

fenfr f ^?g qf jtfct |q ^ \ 

^ *t«fenr — Jw%nn % gf f aRfen p ^tr 1 wx pit qr 
n^t f fan fent % nrn t| f 1 
lo w few stferwr % qfe feqY qt qxq sn^rrsfr 

% TFZ % feg zpft fetr qq- qrqiq w?TT yqqq qr 1 fq% ft ^q 

%qq % afk feps qr an% | afh: .qq% 31% affe srfqqr srr^c ft *nq 
|, wife fq qq% qqnqq qfer ^r qs qq% f , affc qq% qws qq% 
q iqf q y ap^Ef Mt %sr qwr f 1 ?q% qrq fr q^ qf qw | fe qrqfw 
Mt qqrw q qqrqqf #£ sr wi sfHett w qw Mt qfqq? arsft - 
ct^ -gqiidi qr fe wi?[ MY #r q Mfa q qfewrw'w qgw MY — 

feqw q| srqw fqqicrr qnr feqrc qqr i^n ft 1, — qsspr 2 ^ "si wt 

| ? wqj wt t*F qvqfo g qqr MY, qrf q^ smr qqrqwr MY srMY 
qqr fr qrfaq wt q •#, stfetq w % ^5 wt % qferwT q ffeqr 
% qfegq ffe q?ffeiR wf ? ?pp % feq q q^ fecraq 
qg f , afft wrfq ?q% qq> qqR MY 4Mife qwfe q gfe gf 

f , qqrft frnqqq q, qfe qMrr % fetr qff q> qHMwr % feg q*j- 
qqrq w qqiq fefqq ft qqt 1 1 ^q qf Aw^qq % qqtq q^ sw 
qq qqq f fe wrMqq % $er<3K wqrf%^ qfwrq fqrf qM q 
qft qrqr wqT* ? srk MY geg % qwrq qrq qq% qq fqq 
q qq. qfe qft sifftq q-MY St 1 

qiqqicq feqrcqrcr %■ qgsrrfeq qrqr qqr ^qqq MYqt MMt % 
qq^5 fqq r qft ^ qqMY srwffe-feqr q qqiq w % qpr feqr l “% 
gM qqi qfwq MY MYMYqiMY ^ qr# «r \” sfk qrat qn: §q qr% 
qx feq vp qft qwrY iqq% qsqrs^f feqt qt qnqfa %fqq> q qrfqq 
qqr ^ iqqtqqq q fqcsr % qiq qfqqq %feqrcq q <q Rqr w qqqqq 


X. qrqfw % qrq %qq % qferq^qqqr# qrerrqjrn:, qfe ggf wfer 
% gqr qiqt qq qTfqrqrqqr q%q % qqrq qrqirw w qTn-qqrq 
qrqr % qwq q q stk qt qfe qqq qwrr 1 
q. +lqq*jeK % qg u°o q, yqtqqqr q^qqn; %, qt fe%qq qY 
^5 % qrq q^qqrq % srwq fqgq> |q sffc eft gpr^ % 

|qr fqqrrf ^ q^qq %, wqfeqr qTfe q^qqRqre ^q- 
q wrf qiq wr qfr w §rqr, sffe fqr % qn^q qif-qfe?: 

qq q qqqr qqsq wt qfr wqv ? srqrqqq q ^q qr < - sfre qq 
% ^ qqq fenff % qq; feqn: % qfe 3rqqt q^qfq qqfeq MY l 
ferr 1 i wfcflr twpn: qrr ^ qrqq qqrq ft" qr fe '‘tot Jr 
bfrt tenr jq qft ferr | i” qror; nnnter qqHK-qq Jr 

qqqrT 3Tf%TTT # WTT 3TOt p qt q*[ ^ ^T®T % fe ' f ^T% 

qpU ' Prq T 3W qqqtf q>qqT % 3f^r *T vfr* 1” 

qiqqq % %qqqq? 3^ ^wfett # ajqjWTT JT qgcT ^ I % 

qq q«fet q^r srqqf qq #, sfr fe jfPd'T % Ist q arfeNriq Jr 
qp p qt, fep #qrf qq qsr qm qT^r % i qrRTferr &n Jr w- 

ntpr qrq qir #qro qq% fwr anq qjfqqf ?r qrcr qJt q^qfq % f%tr 

^nrr M^oi ferr; qq^[ qq qqq Tester %qqT qn aft >slcr strop 

^ tmm— m i. ■ m 

qqir % qprroqq ottos ro qn qre fern ot % ?q<wtq |, sfk 
qqqtr stwFT snqOTq? |, feft sn% qwqq qqrfqq fe^ 1 1 q^ 
'qqqif fqqtq’ JT q^Jr 3(1 POTTO sfft 3nq % Tfaq %qTfer qrqqiq 
it qTfet p l feqqro % sffaqt-Jrorqr q%TM qrcfe qt trqr 

q?JroT qiro - sqfej I, qf qt q^rqqror Jr ^qrt qq Jr <ferq p ^ i 

P'qFft qq ft p fqqqtq qr % qfe %wros' sfh; qtfqq 
pJr qr % srew ftqq ^roife r q?f gqfon: qre %%• i qqfarvi qrdvq 
% qp |, "fe^RT qfe % %qqqnT ntqqfe Jr, yqq^K 
Jr qqtffe % . srroqrfqtwr Jr %rt Jr, sfte qtJrfojq (qfer 

snqrr qft q^roqr) Jr fww ■qqq q i” Jrd qwfq q 

^rqq ^r sqfwfr Jr Jr Jr, qt fqr arwJr qrqrq qr ^ 

p qq^nr qr^ 1 1 q^ qq% arprfqqr Jr qt q^T% qJt ^o - 

#?r fen |, pT nraqr 1 1 

?. fe ^fferq q*qiq<’ qFrqr qq % %qqq^ ^ nwrq % faqn | fe 
"% nrer Jr arcfqt fen n q pn r^q n?wr qfr tp y^v. pp 

^i” 

nKfer ffeqrin % p tot feqr qn $ qwRn: nr i 
^ qT ^fers \w^ UR? Jr qfe qpmFsfr qJt fn rre^q-qwr 
^,voo % srfer n sft (fenr Jr v,ooo nqw qnra, qmm-sfh; 
fpR n qqtqr Jr Jr ) t q^ qqFr-qqqr ar i4nnR qqwr qft qqqT 
(fer% qfJ: Jr Jf snJr fejqv) qqqr qrqnqnfr q^qq % qqtq qJt 
•<pqqfe qBtqrqr q?T qqqq-qw *$\ prqt Jr qqqr qqw qt i ^ tor % toft stfro ft Tft to, y< r ffe to% few Fife to 

TOFT feTO \ TTRF % dfa Ftf? TOFT afR dfe ^Rfe TOFT, feF$f fe> 
TO 1 ^WTsft f *3|^TO TOW few TO — .TF3T2T % FTTOt TO TOT fe^T 
SRTO, fo to% WTO FT f feFfrt % fettT ? TOT % ?RFT 

fero to — few *r i fe sf| srfe w>r fro *r frotfe ffe 

% feq srprfeR fFro, toft; tot% fewr f> frofr ^ fetFR totT frorT 

mfa ffer to fro w ^ffe ^r %«t ff tft «rft t 

%3TOTOS % FTTOT-FTF % ft Wt TOt%F feTOTORT ?t % 

^ to t t f , q? wtotoIfw Ft m fe^fet % few qF fep: toftr 

toff Ft torto ft ?t *ft f affc srfewa r tommt y mfet 1 

WTF q^7 3RTOF S^Ftfe % 5trfe % (^HY-^5^) 1 

?f fef % totft dm?T a?fe m TOfofet *t ^ %; fep| dfetwndt 
mm % mm % few fto f q w srfe |, mg am Ft fife 

qfmR fe sn=t tot. qro fro 3 % to? tot ft ftro 1 qqw wim 
m qfjjwr fe fe fe,, fern to # feromfe affc fferro Ft afero 
ft sffgcr ^few? |tm | — %n fe to% to? fefeFFF?* % qrro 
m 1 1 

?. TOTO TOTOTFT Tj^TOTR % fef% ^fe TO? % *fn> f?TO TO I 

fecmi’ to% g? Ft mt ?ft, frof % apfe tf% faro % toft 

ff# % 1 ??ff? Ft affefer FTOfe ^feq ^TRrmr'FRR 
(msffe m|fe ifaT femt fw |r ^ ft 1) ^r w rfir ^ 
m 'anfenrR', ferot % fero?r ^fero fero |, ^ fffeq 1 

(mw m qo¥ ^t, mm UU) 

q JFife to ffer Ffrjwt ^ ft jRTq TOfe 3r|vr ^rfe afk m- 
mTTTO % feq TOqtt |t%^TT jftfe qfT TOFT % TOlfe fe^TOFf 

F 3 TTOT TOtTOT TO SHTOW, fe^S TOFT fem # TOTO, TOT- 

fro tot # srfexR- s^rotqr f m Ft %ro — fera% few: tot 

arTTOTTOTT TO feTOR TOFT TOTT TOTT TO — TOFF? # afew 

?f fero gar $ 1 toff? smr towt to fefiiHd r Ft qm Ft ? 
TOTOt $, TOTfir ?f feETFFT^ feq^Tfqq 1 , ? 3 %gF FFt ^ 
feq TOFT 3TRTOF TOFt feTOFT l 

TO fe % gg #TT fTOTO g<P g#T fTOTT t, g 

f#I% TOR g # 3# g^TOT, TORT 3TRT % %, TOTW g#T fP 

g#rr fgf#g — to g$s % gro-gfrog to to acgfgro J#ur — 
f## for wtots# % grg gT# to tot f#rr — % t?T p ^ i grog 
tot frorg 5TRT # TOfe nTg re fogrro g #r# grggr toft % fp 
grogg g# % g# toto' 1 gfogro # # g %w tf#P m# *T §V 

TIRTO TO, srfw RTTOfTOP g «umtF^ - TO# wr $ gigifFn fro# 

/ <J 

IT TO g#TO TOg|R-qg TO, pT TO I gg# fagT gTO ##-# TO# 

fcrogg to TOgg-row ?r ftps g t % wnw # sreTro. to£R srpwr 
%, sfh: to#r g gw mgg top# gfor sg% % i ggn# to# p tot # 
toftt g^ srftrg fp grodgroR # fen, forg% torto g?| aw % egg 


togs #ggr nro i 

pRT TOTTW TOT giTOTOM gTejTTO TO % TOR Rffg-ftg# % §t 

sg#g pT i tots gg # tottot % top gqggg geroR %t wr, toIr 
gg% gfwRg w to gftgR % gg tor to to rtfggr ftg# % giro % 
fon* g?| forgr w ^ ^rr s#g frro to, 1 % totw to ggg 
to# to ggigg to to fro pg grro fts fnrr i TOf ?g% fogf# 
gRFT # wr g# ggigg to? # gftroe ^ fr# tot # » tott \ 

o ^ 

g^ gFT#g 5 fr##to#tt# to grot grop# g ?T crro groiRg 
|, to % g§ to? gtror | fro toTOto to# # gg # to ggge# 
fro# TOfto fw gun# to gr tor ggro to# ^i^rc trow 
toc grorr |, afR ig groR gfaro wk ^t# fr gron 1 1 ggro f#rog 
gfwg fg#g ^ tot % to #to 1 1 

toto tototo # g^ {rot^TOfFfr g#rg #ro 1 1 to nf 
gg ^ t, to to£ fwr g# frorrfg to to c# % fror gfgr % g 
#r i frogrggre fro g^: groig ^ nro g^ gr# Trig g?| tot- 
toc gTTOT gr# p TO#g toc# # i srt gg gwr ir #r-#r g# 


? . gm%#, gfro grpgf g c#TO 5 grpr t 
X. gpgg gg to mro, gfgror, totto tost g grog grg# g 
gfi# to toto, f#g %gg ^ %gg#T to ms, sfh: wk gfror 
g f#r# % srjgR #gg-gm i <A 1 q<rW TOTTO 5FTFTO AsTT TO ti4A 4 <4 A A 41 l 

snhto fr toA ^ fro t*to iir Aw % Atototot fro A gAr tot toto 
tot Aro tot sfk toto to ttto? A qrA tot i srorro ^ fro A qTO 
?1 Ato AAi totA to Aq itot |r to to i irogA £ Arr toto 

TOTO A toRT qTOTOT few fT TOTT l At TO[ TOTOTTO ART TO #TOTT 

ttA % A toA wt tott toto sfk stAto? % AA AtoAto 

Sr tot §A ^r tototttot Aro \ 

^ % Aro At gro ^ Aw qTO toftto toto tot ra ir tot 1 
AA A *rerok w §Af wwAtottA w, qAAtq tow fAft stott % 
m^kTO tostA A totow w A 1 totrt to A totot A to% {tot 
sttt to&A toto Atoi toA to toto toto to toftto wt *r tot 
AiTOfq^fArr totAtA % tot Awr tot i TO/gwiAror 
tottot for ^rtt % kq tot to (^vk) At fro: towt wA {tot % 
w fw% t 

>F31TOAAw TOtA tot TOT TOI^r A To TOcTOft TOTO W 

Aq tot q^TOK {w §ttt Ato-tott toA gq tottA % %w % toto 
% AA-roA % wi fArr i totT 41 {totofto % Aro to tow to tot 
% toA toto toto A toto qrr |r qqr toft toftw to i to% totto 
A totototo wrfrot to toAtoto A Aw Sr fw Sr, wfr towtoto? to 
totow totA q^T %q toA sfk qr|t to #iAto toA to toto 

TOTOFJ wA ^ \ TOtA ft TOTOFFTO % A TOTTOTOTO % TOT: TOt AA- 

toftt to qfer fw to, At toItof wtottto ^ fgror {tot to i toA 
tow |r w^A tow wro fq totto, totot w tott to gro- 
tot fror to, sfk torV wrggA % tot toto toto A%tofto 
%srgro toT sAwt wr gwr srAro to 1 tto; AAtofto ^ tottot 
41 AAtot A % 4i to {tot %tot toto tott it Aro §r, wk 
TOfwq kw tototrw ?r % % gwA %, toto Aros totto Sr w to tot 

W 1 4A A%TOTTO A TTR'fTO % TOTTO % W wA lA, sfk TO% TOTOT 

TOrg qq % wwA fArofror tot AgrorofroT % w itotf: A totA 
Aito torAtoto q^ totto fferor % tow w tot Ato iAt, A 

{q^TOTO A A TOTOT lAj TOTO Sr qfr TOPTO A TOTOT A I 

tofto A toA tott wtto towAtoto, totft, ^Ato AAtot, AtA- 31 % fe^fTR, affc arreft *£t % ffact ^fr % arferfcB ark ps 

ferret ^ ^rr m i arer % ^ % wr *r *31% 

fesTRF? *H <*3dt 31W »^F ^FJTRT SRTRft %, % fo «TRf 

% am^TT % ft *rtr; *r tr%tr sr%% ^r ark % sFsrfearrcft 
% 5i% ^rr 3fk % fe^r % 3%r % qrft srfoqr qkk it, m^xx 
ERTFIT \ % rr^ fej^ 5*rf% % \ c^H'^' 33% arfetT- 

qkk wr g- fwrr ^x %33- H3%*r qr% %t i w crrwr % 

m^x srw i«0 % 5 tp^t srcfeqT ar% % 33 % skk ar anwr %r g^r 

^ferri 33H**' ?t Slf 33 33T f*T %t% 3 - 3%3- sq-fo %t ftiw ^T 
% %3T %t l krf^k 3f ?TO T3HT 3%tr *3fWld fkT f% to 

arqit qkk ar^t ga %t %ryTqr%% ft srkr ttt% qrfsk 
*r sfer fw, sfk sn% ar*r# 3 m %t ^ft % 33 % % ettot 
#1 fea r n^ ^r fatar qrr feT qn% wr 3 *% af raa - % fear aT 

% 3f smt 5OTKT afk^T *kRFT EflffeaWt % 5T%e ^%TRT 5*1*33% 

%t fere ^ ar ^mx 55 %t 5 %% anfe %fefr %r gar. srfcrfeg 
qkt ott * 1*3 33 srar* qfet 3 a?%% qferc 1 

?r w ft sre *rr*cr a wzxx qrk str^jt an: fen i 

'rcfj 3f 33 *%f#r *mf*fet % *nrFr 3" %, % f% afet kfeaft 

%s*gqr*ak safera qfet f , arfej % ffere 3 ferr 

% ?rmq> % 5t, fept f^%Rr 1 %r g^?r wktkF ^x «tt, afk 

aftan# f% ^i<r qfr ft ^ arfa Pew 

apq - ^ i ■oafr % %53 qr% % 1 gf sp% sracqr *x 

f^fqrqkr ft^f%^kt ^trct qrr ^qr^i < 
ferr ( f^r tNt qk! % ^t qfa gTT fcirr qrr ^ft jr^t fen- 
w — ^qnftq a#r ito qt 1 qq> ^ ^ sfkffkr aqi% 

% cpr % j^rq- tp; tpr EfTT^rr #r w, 1^5 ^f% 


l gETFF? % mvpxn <fkr%q7 wafr % % jt^rt 1 1 ^f% 

^r qkr # wkt ft *Tkt qrt ^ f^r %fkr ferr ?tt i 

apk (q -<Ci tTi % fpq ^r Ef^ft eH=ik ^kqrr ^i% ?t gqj^ qr^ ^qr 

ferr «rr 1 w% » ^arar *m ^fk % mx*x fek ft wfk- 

^ % 3?K JfTPft ^rr EtT 1 

wft f^r ww i gg °r: fewr w srwt ww srawr w, 
wn?g gww gg^g g %w ^ siw arfefw w, efft: wfe adwwfe 
vrb^r wrsfr wr iferc w*: gwo ^ i g;fe wf^st w?t # wg 

*3 

%• gwfe pw ^ «r i ^r^c 3r gw gg %r ^r fo# pw Tfewr 
gff |3TT W l gWWTt gfew n TCTfeg t&X Wfe "WT — W^ft ^ 
ggjggwrcn «ww4 fww fftwgf? qf%, afh: wfw ?«?^€. g 
gww ftggtg wrp §w i gfet siTsPPxfrad % *wpr, ^ft 1% 

Wd^ i^ pT ^WTT Wf% ggffe gWWT ffpft' 3n ggW ^fecT 
*WT % fTR *ft ^ p ifeScff Sffeg gffo % ''TFT ST%?t ft Wt WP 
WW^feWp ggffe few % %WW W f^W WT 3f 5WK 
few w gfj |, wr gwfa ^imr % trwwr fsrw 1 1 sfk ww few 

fe % g| PIT wf $4 % fwp few WIT gcWITW W JW WIK WWT 
Wf?T I \ T<r§ W gg% 3TWT gft W I pfer few *T 

fe«H>K % gW W=| % ’spr WK few WIT ! WT% WW sfe ^ 
gw w fagfe wg few wrr, gwg w ww^ wr gfewfa gfnrrcg % 
ggw gfe ^r g ^g wr for grt fe gwrr wggr< www? pjrfe 

ft WIT l 

3f U feyw< gg ?<s^ % *n srgg gg gw^rw^^r 
i wfr *w twfw Ir ggpr gs §f i sugggw g w gww fifep 
gwwc pr i fow g gg% srjwfwfr % 'jih^'C gg% agw gw ^ 
wnfet fo srtsw w* few i % ^fTW, fgwmc sffe w^fl' fogwr % 
ffos arfe wfgs g wngw wt gqw p gfewwt gwt ggsfe % \ 
Tgg www qwww fewrr % srprffor wftw wdfewr % gw fewt 

nwn: w gwWr w^wtr wfw g ^ i w# wwfe ww tg 
g, fwiw wtpWT-fwwg ^gt *??r fegs wg ^ fefw w, gg wrw?g 
«fef-gww % gffor fewrat ^ gt % %w wwfeRWT wt g gw w 


l ^ fwt wtr gt fe w wwg % ggg gft gg ff^ia 
gwFT wwg gwg g Iwj ww few |, fe% fe gwggwg 

WIW gWW 5r gffg few t I (Gh istjan Intelligence, 
gw, ^iso) i ^mfTCTT + U3 

% feRT n % TOfe q, fef dHH'dT q fe I TOW; 3q% qTq-qqq? 

*r srfe q qf arfer qwf % 1%% q^r ?r « $sd ^ f> *fe, wfefe frt 3 ft 
sq-fe w qfe-qfe qw w, few afrc gqfer qfe q^r q qfe fer, feq 
pr fe qqgRTwr fe ww ir wqre fife few qqr aqfe w % qq>- 
wrr smr qfr 51 qqfet i qq qfe g qwf wr, sfk ^ w qrq fr, 
qfiyqu fe ow fe, <rw qfjqwg fe fern qc^wwc qqsq-fefe % 
qw wtto qqqwwq w % qwffeF feqqq wife w§ wrfewrr i 
?° araw q^ *r, wfefe qrof q ffe§ affc wtt % fqferrfe % 
iw, fwp wqfefe fe, wr arrqyqTq w anfefwf % wife fe wt, 
suffer fe i affe ^q few % fr srfegqFr fer qfe qfer arffer gffewfe 
fe qf \ w[ ? =;o\s §■ wi wr fe qifrr q ^q% %ww fqfrwr wr fe 
fefeq^ fefe qq, qq; ?^3 wo wrrqw fe ggfe irer, wq^diw , p- 
Ticr, q^qrxfeir anqrr q arqq, affe qqfe arfeqr wife ffer^ffe wwq fe 

STT%qfer qq tnq qiq ffegq few I few qSTtf ft tfeT IRf W, 


? a n qqqid % wpr qqw wwr ^Nqd - < w% wirpR "qf fefel qf 
*pq ffeww f , fe ffe snwnq fer qfrwTw fe wfe 1 1 ” 

qffqf qqwffe I fe qqpqq %■ qfe qq ^ (?dVY-V^) 
qq^qrq fe few fe ffe wwdr fe ffeqqrq qrfe % feq $ng 5 q |tt ^ i 
tow; qrq % qqqrq; fe qpr fefe q ferffew fferq % ffewrq Iwr 
gqffe wrw gwRr wft few w i qrfr tot | fe qfrqqw % 
qq qq fewfe fe afew % qwqw % arfew fww fe i irog few 
w qwrq few s pgqq w i ^qwww w wwtf wfer q wrfe w t 
^yfeq wqqw % ^q arlfecw few % qfe, qr fe an^fewr 

wqifew qqfe q fe WW-wfet WTT fe^ d l aqfe W 

qfeq wed qqfe qfTfgfe wwfr qqq q fe I 

R q^ ?c;^V9 ^ fefevT qqf % ?idl<fe dW WT% fefevT fewWT % 

qrq wtt q qiwrw wrfeq fpfer w arfwq wwt few wrr i 
few- afn; qwwq tor fefe, iw fef qqfed i q fe qw, 
wfrfe wttw? feqf qro q w qferqfe q q 1 1 


^ qrf feiqqw qq i w * 

fcrgg fg gw ref fgSre ggrg feregf g ^I'nP 

3 iq% qg gNre g fr qg rearere srer gggf frer gg ft refr i qg 
^ gt -#cr %, fgggt 5 £fa ^ g gcW gt gt, g?| fgg 

f fw, fggar Bo rer q^ re gq gtgw arreKSr tfire ft 

gre i 

gw gw gif ggggrqjfg gfrerg wt % arret ^r i arreggrer 

^T gW-gW, aft gq ^T Yo,ooo gt ; 5TTT¥: 3<i<p< 

gq ^o?if ?oo,ooo, gq UU % q, *3,000 sfhc gq uq? % 
v,^,ooo ggr gfg ggt f g§ grew ffff agfe, fera rearetfgar, 
sfre gf krt an%grar %gw | % refrggTar % satg ggrr 

gt qw g arre war gt aft wgrfag g sqfggg gggre srra gf |, 
gg% ww re ggre ftrerrafr % gig gg% rer % frerre afh: gregfg 
■grekdre re % wr gaghre re, farg% fg g^frt w gf rraqr grer 
fare % frerer *hr re, gf ggre rere ft regr 1 1 

fg refre regfa % aft fa fg w qt gfrer «re frergre |, qg 
g w greg |, gw wr gw regg grehtg resgf % fak p; 
arnrsre ftre i 

gfaggfggg arret gtgr % ggg arfar gs ire re, afh: rere gf 
firre rent g?gregg w g ggs g fhrr re \ gtfeg shr g gf qg 
ggwfgreqre rerej ggtffar % gg g ggg ftgT re, aft fg grw 
ferere gf anrereggr re wggg ggqggrr re arret arqqg qfafagfg g 
grew: refr qfg g srfafreg gw re, afh: sif arret agfa gt gfogr 
g grerer % qre gw fgrere re i fare anre^re gt gfg recfa it 
retre fr fg% fre^: arw fare gw i wire % gre gggt ggregfgg 

o 

gfgt ?r gt frere, gw afh: gigq^g ?g gre re arggg f%re fg ar^t 
qg areg greaftg anrerfregre g g^re arefrer, fgreret gthtfgre 

l • ^ sfh: gt arfgg fegggreg |, rerer, fg^grere gt gw g ft 
gg% arfgg grerfr g ggfeg fgre-arsgt reg fr ggt 1 1 
q wrargarregh: ^fgt% qq^,ooogqaKW % qoK,ooo 
greh: g r^,ooo afh: ^fre g y,v° gg?g 1 1 g^g g, gf 
grec grre afh: gg% qg arareg gfrereaft a^r re ft fggg 1 1 - '<IH£TO * UK 


gfeTO nfenft TOTO # TOfeft % qfeT TOT 5TT TfT I, q§f 

nro qf totI ntf nt nt qr r< ^r f<^ ntro % sfer qrot to, %to 1st 
3Tt to nfeqqfer q^t ^bt | fr "qf fen sflr gn % qfa from 

fcT ^r % fe* 3TRTT I," TO% 3FTO ^TOT =TOT nT ^fT | l 

^TCT qf Sltaw ^Tfir nft | f% ^ ^nf tpf % TOTR feft 
qfa ttttot 1 1 nro tr ft fetfnqr f , sfk to^r ^ ? tnf % 

TOTO 3T^T TOt *T qftf 3TTTOT n W nt Ife % TOi qn 3TTOn- 

qn fen %, sfir nfif fetfe % nfer q - snfrot % ^qrfe ?iw4k 

nfe % STTOiRK qn 3TITO 5TTTT fen | I TOfe t qt? q?t feft 

TO^ qtf ^ nfe fro# qn tor n nt fern; nfr qro topbt i btttot 

SR TO feR 3TOTf TO Aomin. mentis (5RfTO feTO TO) qfq 

sirat |, nt qf sfk stft fet to nfet i froro ^rt^T^r qn to fent 
miror to ^rtt sfe nefreero error % toto - tot ft qn?t nft 
qroen \ tot: h wqlq srffre % bft nTfro fero qrt wr font Tfeft 

|, sffo qfe TOTO % fro 5TTCT ft nRTt |, eft qf ^fT WT | % 

nfro fofe nn% nirot qh - nt ftTFRTftr mfro qrrot 1 1 # nt qff 
to q^r qn mfn qrorr f fn feft fe-fem % to qn ro| fe ft 

to fr nt feft ftfertrofo ^^P^qqt q’^qf^riw 
«rw, qq ?5 qf qrg- 5rr% q?t stt^tt q^t sfpT q^Rro to: % ^q %, 
TOqT % to toito fwq qq, froqq 1% srjft fen |, nft 
qfq qR TOnr 1 qf ^ sfet n ^3% tow qf^r qrro | qt % qqfn 
ap^of nr |, w fee nt qf tott n^qg^f qfr i fq% % fefft 
|grt to % fq^qq> T qq » sronfeqr qroqro qn q^r^qt totto sfh: 

% mq^ f TO^qnft 

t, sffe fe!f 


nrot qfqrf ^r qfq^r qn nror fen t, 

3TTOT % qtafesro : % fer qff ^fernr anftn mqnn 

qqroqn % inn TOftn feq - to nt % qronr qiTO 


qf ^qrfeq* 


TOtn nt qronT nt afen twr nt TOT-fefq qT n^ro n|t f i 
qror qln to % to to q^t srot nt, nt qf nqqt min n 


l, fero qt ^ fqqqq tot qroro ^qqrfrot tot qfqfan qt 

%TO qn q^ qrot *T (^Rt ttFq The metaphysics of the Sai- 
nts, ^ffe) l * Tnr^r 

tTHfr smr? nm sftr sfer ^n | fe #erf nn ^n ni ft 
fl^aft % fe>; stpt #i snrfenfs 1 i sn% snpr ^r ^ ntfe fer 
in^rf cf nfeit f **rfern?t, #r fe fe *t fcr, (nfe ^ n°n ns^ 
fen ft % nn n fr sqfer fen mm 1 1 sffa: n^fa n§ mmr 
tnp | ; mnfa n^ mm nnncs ^ nfr 1 1 n? mm 

^ zfpq- §■ % tt^r; srrmrfeF fern n fen sfn: «hkhi fI" nnffnF 
Ffer Jr sfe mfe nf Ft sfen Fffe qn n%fet mfe tft nffen: 
fet mr *r nrfer §r? fp i 

mnfm Fnr rnn fr nr n nt, nfe nf fet t*F mw fenTFR 
fern |, nnrfn ^ 3[ferfe rnn | for fer mm snrnm ^ mr 
ft fefn Tfr m, sn mrn Ft ^wr mfe fen wnr 
gnn ?rt nr, for nrfer ft nrfe fen mm *nm n^n Fm 1 n 
mm n i?r me nr mfe srfor nfafom ft fsnn f fe nnfeTH 
nr i n^mnn ww ^ forffe nr, Tmr mfe a?rc ?ffer n nfe 
ffer Fn n nTwm fef mr fT" nrm 'm fFt nr iTTnfernrnnfe 
Jr nnm fen nr, m nfofeF qferenrn nr i ^ncnin f fer Fm 
mnfen ff^ nn m n^ n^rmnn n mfor sfer Ffe fe fe inn 


?. t FTn. ?mt 3RRin*[fn f nrnnc nr mctm %#fwr 

fefo?feFnrn (The Satcsian Tlico-centnsm) FT nH^for FFTT 

| fnwT |fe tnrus # n snt fern: £ nrffer nrfem nnnr 
■<^4^K-fernfe? n fes sfe 1 nm n nrf%q> fern % a fere n 
fen | i 

^ mf ^ndnf, femT nnr nrfpfrn ni^fe?r % ^>fe fefer |, 

mqn TTq; ^xx n-rr^i 1 1 n^ i^r qnrnr fef |, fer% fen t^r 

9«r< | nk mf fer % ^nmranr ^ \ ^r fen snfe 

fern n, fenrjnr nfRi % npnnr ft fr fen nr, n^r nnn 

wrnr nnr fe nt pfeft nrfet % tnrf nffe f nqn^n 

fe ^ (fe fee nfer ‘nrfgRTfe’ j^nFnfe, IZRR, 

^fe) jferFT % snn nmfer nnt % m^: Jr nf n n ^n 

fe f , ^5# ?w n^ nfer ffnr | fe n^ ^n% ^?n nn fet n^t 

qfn qmr nn Trni^r * 


37ft# ^rrtor Rt jt^rt ?%k rr Rt, rr tort r>t rTrt# rtr *t 

R^RT ft = 3 RT RT t TO( ?TO o R ft RRR £ qR TOTRTRR R“ R^T RT : 
' RT #w r few TO f, R^r qRTORTRt R^rt# rT*r Rft f , RftfR 

% fsrrf *nf rt to ft arfaRifaR ^ gq f 1 ” RRtfa ^rcftR r^totr 

(^R % pR RTRTRR RgTRRTR) Rt TORT fafoRR RR R TOtT 

£mi to % fro ft ft sft 1 3 fk rtoirfrT $ rtortr ir ft qgr- 

W % RT RTR f^RR RRT *t fTOTR ft TOt RR RRRRf ar^WTRt % 

to% gryjT ^r ^ %ii to % frofiR fr TO % to: % tor rtrrTt 

TOETTTOR RT TOFt fe[ij Rft RgT RT I 

TTrT TOTOT RRgRTR TOTFft R TORT R TO TORt | fR TORtR 
TOR % TORR RTTO % qfTO R TOR TOTOTfTORRT R TJTfRfRR qR 

qR qfrq rt(r % tor qR troqt — %rt % itrw rrtrr rf rtTrc 

TOTTTOR ^ TOFR TOTTf R £*T % RTR fTf%R TOR f%RT I TO% 
R%% ft TOR RR TORTOT RRR RIRTT % f%R5 fRRtR RT TOTO fTOT 

fro i tort R frof to % fros 55 Rt Rtw rr Rt, sftR torT 
TOt, tor rrrtr r stR r^tr % £tr r tor rt fror fqtrq froTR 
fro to 5TO-5 TO to tort 1 totoT toRr % torto rT tort qqr- 

RR TOfR RT fRRTR R RR^T, R TO% RTRRfRR R RTfRR TOf RT, Rgf 
RR fR RTOTRf Rt RT SIR-sTr R TOfRt gq (RftlR SFffR RT^RR 
RT %Rt TOJRTR ft TOT RT TOR Rg Rt RfR TOt R R%RtR-RTRRT & 
RfTO fTTO) TORIR’J’tf'’ R grfRRTRR R§ TOTORRT Rt I TORt 3T%- 
TOT % TOR Rt«R RTRtRRTq Rt fR Rt^RR R TORt 'feWRR fwt- 
RtfRR’ Rt RTR fTOTRt f , 3TR RR f ^ RTgfRR ff^sft^ % RfRR 
TOTt-RR-iTORt RTO RT TOTRR RRt |f f I RRTfR R^ TOftRRTq, 

R 5tR ft fRRT f , R><tf4RR fTORt % fRq TORT TORI’ H' 


l TORt %Rt R %fRR RfTq J^RR TORTR RRlRf ^ RR RIRTTOI' 
fRRRTR f 1 

q {R$IRR RR RtSRRf I RRiR W RR RRTRR fTOTR Rft ftRT fR 
p: RT Rf RfRR R R’TO RTR, RT RRt TOT^ftfi R tR5RWf% RT 
RRtR RT, R?j 3TR TOT RRt ^ fRR5 TOST RRR R TO RR 
3TTRRR RRrT % f%R Rp> fRRT RTRT f I r 


Us * TTFf^ 

t, ff% #hftf rar f#rf#7 ?r.#[ f#r tf % H3?£ IVrr |, Fg 

FTFFT F# fetT STTFFW | l 

sftff? % f?F f fTR f % f%cr -»ft qfrt ^ttst f *rr, 

3jfo FF# FFTFF FTgJF # # Ft 5T# fot *t giFF FTFT l FF% 
gFF % ffoft FT TH r# F FFtF, F# # ^FFT# % f# fa# 

wf ff*f f# ft Rkf t f , fttf^If % Fgsi # tznrqt iff 5f 

f#T ft, #f FFT RF FIF F FT P Fg FF FF '<#*1# %, fad# FF% 

wnjtfn: f# tffor ff # f^fcf f ftt# fforr ft, f#F fft- 

#FFT ^ l’ Fg ^IT % FFTF % — fa# F# % faFTFT F f#F 

1 ^ ^ ^ 

? ff*if ftc# #rgTF tf fff fft f#§pf |, oft fa FFgFt 

WI^ # F# # Ft# #FFFT TFFT 'Discourse on Uni- 
versal History” % SHIFT | \ 3# FT% % «FF F FFFT 

<pft it (#f#F gF FgsFFf s# f%t) fttf % snrfFFcF ff 
f# 1 1 ( fftf ff % FFigsTT ‘ftf’ (tit) ft% sfts g#r 

# FTFT# % Ff# TFTFFFTFt FcF, FTFF 3# ##? g# % 

famr #f ff t## |, affa stftt sfft Ararat sr 5s ff # 
3Rfrfwr sfk ffafr f# % ftf gs |) : fftf?f fw #rf# 

ftf# # g# ft gfr ft# FHFFf ft# 1 1 Fg Fg r FT f 
F f# FgFFHfa g? # gt, fa# FTTF % SHIFT FFFTF F>T f#T 
FT, FTTF % FFFT f#F F tf^T SFFFT F FTf# % fFFFT RF 
FTTF FT# | l * ’ F^ F #FF F# FfWFTF^T for gg 

fH#ftf f fl, srftg #ff ^ f! gwr qr# % 1 Fg ^ <ifi4 # 

FFFTfFFF §tF F FTTFF<f ^ 1^ SFTFFFT ^F F# q^lT 
F^FTfoF FFfF 3TFW #T FT# ^ 1 ^I^TfFC^ ^ jjdF FT T T # 
#i # fFF^F d># RF FFcF f+FT, Ifog % FSFl SHRF F gl #> I 
Fg ?F SFSFFFT-f5 F ft FT^ FF, FFg Ff ^FF ###, f%FT- 
FF- FTFT % FTF % #1 FF % l FTFJ FFTF^F SF'FF# F «I, Ff 
T#T FT##FTF# 5Ffe % I FIFTFR % FF% fFF % 

gqr ffo fFT FF FFTT RTS f#T l 

^ % FF FFK qfr gJ%gFT # FTF FF# 3jfo FTFTcFTFT % FF- 

FTT # 3TSFFF F #-tFF5 T# § \ TnTfwr * 

q f<q 1 fdd Tfa If % fow 31WFT fqqq qT p sfh: qqqq sm grSRT 
q^ qT fo qifqqr gsqq?t *T qTcfr qrT q* 3 ?q qpr % fqtr ?<frq feqT qqr 
qrf% q^ m wi wrrq qn: qqr i ^q% fqrr q?t ^ft 

qiqr 51 % sqr^TKC fqqf — qrciqtf % qrm qqfq *$q qq 

5rre*q qr, qq fqr cjq> qT^pr ?T q %qq qf ?qfa>re fqrqr fqr 5^qq> qgsq 
qft ^q qq% qq a rfq yR |, arfqg; q^f qqr qk feqr fqr %qr qq qqq- 
qrsq q srqn: jqqqr snq qrr qrq qqfcq f i 3 


? . q^ 'qi^pfr’ qrr 'qfq' q^qrr qqqrr Qn.^r< qr^- £r i 
R qq^ qqr qftqq q^qfr q?r fq^ fw 

qr i q^ m q?fcr q f*ra% £r, afk qftqqqq qqqq %qf *r 3^- 
qiq qr# % i qqrfa pqq qq % m argqrq qr# % i qq% 
ar^qrq *r q#r sr#qr qq qq sqiqmTcqqj q ^jqqrmqqr fqq%qq, 
sfk qq% qK qrqrpr qqq qrt qwr% qr# sqiw qq qq#q 
| \ qqqj qq% m ^qrr qqq q qT t% % qrt jq: wrfqq 
qr*;qq% i 

3. *r 5iqqfqq m qqR ^ 3^ fqq# ir §• #qqq fqqq : 
(?^o) : “qq qrq m % m f i qqqq qsq-'TRq 5i#qr srrq 
qq =pq q*f 1 1 " 

qf qqr fqfqq anqrfcqqr qqqr # f% qqpqq % #rrf qq % 
q#r gq srqif % fqqq, tfqqr qjf # qqrw % aqqn: qq, fwr- 
#fqqq #qi#t qrqqr qq> qrqqqq qrqqnr % m q>f q<f qqr 

trqr ^ftfqqr qmr qqrfqq fqrqri #q*£# qiqqr 
, qq> qfqqq q%fT, afk qqq aq^qrte w qqr q^rfqqq sqfe 
% fqqqnc ^ %wjl % qfaw qnq % fq q t q rfa qq qtar^t # 
miqr qft qr — fqqqq q^r ^ f|^ft qft wti q^ftpqt, fq^qq: 
qfqT afhc qqfqqqf %, %, ^ a^qfe ?r q^q ^ qqq ^id 

fqpT qT, qq% ^ 1%q 5fm%r qr?qT qr i ^r wr % qnqfq 
?fqr qt mrqr % fqq qf, fqqjqq: qqq q, qqqr f%qr, sfh: 

“sr^ft" % fqq qt ^pr qfq% qq qTp- fw i qnq qq 

qpfpr, qrfqq q mriw qrs% qrf srtqn^q fw, ark ^ett sqftq 
fiqT qr fqr qqr-qq w qwr % q^rfir % qqq qr^r i qq^ qq 

q^ 3 tqr | fe qqqq apjqK ^ °^\Wi f, qqq 

q?ffr gq 5FR? ?r eft fern, q ^qmnf qfqqrfer # |, qrpT qqr- 
strt"* , qqr %q, fqq fe q^ qfe *r ^ i^x grcr ferr pT qqffer 
5tft qp# %, qqqft fenferaT q ?qq: mqfkqKfT qq qqrr qrqr, sfk 
spq qqf % qfq qqqq srfeqrq q fqq^rrq qqqfq, qr*f q qqqn sresr 
fenq, q?nq % qqqrt stt^tt^ sfk qqfaft qqqn mqflq qqqT^ — 

qfqT^ql' ^ qq% sfet qq feqrq qr^r ; qrmq *r qq% ferfqq 
q^fer % fqtr frq qqTqT, qq qq% swrq qrr ;qP4fer qnc 
ferr, sfe: m w qrm ?r fqfenfeFm q)q r^ % <h i w rfcqq> 
q^q qrf tnpqq nqqq qqr fen i qq q sq qwr qq q§ q^q 
qflr^r |, qfq q^ q^q | fe qqrm % qq%q q?t ?qT~ 
qqr q qqt ferre gqq frq |, q> qrqrffer qn q q*mV 
qqq'fferr m nr 1 1 ?q qpnqqf ?r jn^q sfhc qiqqnq % sr^gq 
fern q qT 3rpq q 3rqfqqRf5nqq fqfer ^q ^ fenf qqr |,qq% 
f^q <d tq i ^ fq 41 ( % feiM q 341 < fqqq q^ - srqqt 34m h< 3J 
qffqq sqqfnsfe qqtffo % ferq q^ fen 1 1 ^q% qrq q^ 
qt q^m qfe | feq^ snq-^rrwr ^ qfeilr % w Miq r ft m 
qm qqqft |, fqq% fwr % qrNj srrm qft |, qirfq qsmt 
qf qiqqr qq % zfzx W' ff | qqrfq qf qnr arqfeq qfr 1 1 
fq%qq?qq % ^q ?qq?q fqqiqqrr q qt ^ argqq fen |, ^qT 
fq> iq srnV fe ar&feq q qffer % qiq ^fe qfq feqr 
q?t| i 

^r few q fefrq'rfeqm qiqi^df % qq^q i^sfto fo qfer, 

^qqq, ^ “An Indo-Eui opean Influence, the Thcosophical 
Society” (Fcuillcs dc 1’ Inde, No ? ^fqq sfe 

q>l3'>d , ,tm°,% 0 qrfqq^^ qqqff Table diaiy of a Philosopher 

Ktl* % qqr ^x, fe^q q terror w feqr 1 1 
\ qq^t q=E# fesT qqt, ^ft fe qqm armqwr % qq^f 
T?m | \ 

\ qqnm % spqfr gqm qcqpSqqqq % smr % qf fenr qrqq qr^ 
% fqq fq% qq% q^i% srfer fw | . “gz jw qi| qqmr ■v.FTfp'ft * 


7Tf *fg ^ftt fftgft g§f WHT^ffa'TT % g^g* 1 I I 

ggrgpg % s fr (|gg qft g^fjgrg gRr g ftt, ggcgt g gg% ftg- 
grgf gft sr# gE farefft? ft arrgrrfgg grkr ^wr siCTfcw grr srengr 
gftggr — gg% sfr % sftgg gft to ggg ft fftgftft ftft 51 few reft gqPTgf TRT ftt Rt P ff, ^R5T fgftg gRt, 3ft gt% 

fw eft, f fCS 4R ft t 3^ ^ gft Slfg 4Rft §q ftt g gqft 
gfgg gft wt % 5 tto fftgr sFETFr gft gg gft ggggft g ggr 
gft srf^sr gkt gg ^rpr gggr grftft gft i” 

"arm ggrg ftgt ft gfftg %g?r qgr arfeftg #pr gft ft R[fft, ggr 
g 34 rgg i gkgr * #r g fgw % qgigf %■ ggaFg ft gRgrr, %g?r 
ftg g gg agg ggr 5iT# r ft arrgrfftr |” fftggg % ggft fftgsr 
fwt i 


gRg aifgg ggftr ftft R ftt (sg ggg qft aiidlfgi qgRT % 

fftq qgftt sgg ftr) grgfttfg tft g Ingg % q^d ww % ggig ft 
q*TFF5f % "<ri^4dNK ft ftt qqr f ft^o qr p4dl gft qTggr ftt l 
‘ftrfnKr gg^g-gifg gg w snrgg ft ggw gg gfw ftgr 
grffq” (\*v& % ggg anft gggg ftr fft^ggr) i 


w gg sm g ggg sf w ggw-arrfft gft WRtfft^, ggr- 
ftR qg gigTfftg ggfft sirr to fftw gg g^m grgg 4 rtt 


1 1” (?=;v9\9 ft gfttfftg grfk arrg ggrg % fg^pg) i 

ft fgwagrftt fg^'Rfr R gfftfer qg grgg ggrg fftft arg 


(t ; 


gg; ggr pprr g^g gRgT ggr stwt |, ark fftft gfftsg ft ftt 
ggt 5R!R ggr giftgr, gg gggg ggft agg^ ggtftg 4Rft gift gft 


ft (ft wig 4R3T f i fft ft ft gft ggrgr f ggigg arriftg gft 


(gftt% gf trr (ftriftt gpRtg fftwrgr ft |) • i %gg gft 

ft, fftgft % gg g^cg gg fftr ft fftwrg 4R ggjft |, ft gffttg 
gReTT f i" (gggftsppw) 


3 pg gg g^gift gftfftwgt % ggrg ft, ggfft gftftr g^sft 
fgg ft gf ggigg aftr fftwsgig^ 'g?g’ 4 ft mrw 4 ft, fwg^ f% 
gf ftgr 4 Rt r gigr 4 r?ft |, arqft ftgfg,^ (g?grg % gig fftgr 
;i m# Rtarr % fftq g^ffft 4 tg mfi-g+' gfttfftgf gr | - n ^ferr, q fq^grpre # srqrqqMt *rfh& 3 wt qt q % 

qq% sp^T qgr qqrqgr Slfe % WSW fdtf-q4 qt d*4l SK ^T qlfrld 

qr i qqwT ft qa^- qnq % srtw q fMNr ^ q sr^r i qq% 
wsq qt^rr wt sgfq ^ qq% % i qaff?r ipr % qpt fire t^i*} qi% 
firfer, qriqq qqpr grt q?r Frew greMi % qqgrt stiftt 5 ^ |, wfa 
grf ft qpq gq fqqrar 1 0 q^ffit qq rrere % fq%qrfqwret q fq- 
sgrrd % pq qwTW qrt qtew grew % firrerre gqrer sr %sr-fqq qra: 


qqq q 5 m <rr, %qr ?t feu, sfte fspre % to q g°rt gn 
aft qqq gafift fipqr I, Sq% qrq srg^RTT 1 1 % qqFT JnTOT 
% 33T5C Wt qfirfecT gw?t % W srfqqJK q qqRT< qa^ 3 re 
qq% %, arqfgr qi q^ ^ % qq% arere, %r arefqre qfa 
at qt g^T | : 'qtfqgr, #%gr q 3 *hPh> qwft qg $<tf ggrrer f qsr- 
m 1 1 rewrt qrfqqr fw q^rcqret I, sfk %qr % qfqg qq- 
grefr % ar^r m qw ft $&rz % fqfiqq gwt qrt qqq qret gr% 
fqaq-firer qrq |, qrq fr q snrfg q wr qra$- qrat qq# fqfirer 
wfqgft % ft f*Rf I > arte %qt % gw qrq % srer qq qq gg 
twifirw qgft qrt, faqwr anffigp apjqqrq §rcr arrfgtqrre fan f , 
wre qqq f \” (%q wt ^pt, am, qqm u?v, qi fc re re t ) t 
qqrqre wt %qr w\- qq Twftqgiqrqt sqiqqr sgqiq qreg % 

w, ar^csrq, anwR-aqq^R qtr gar: wreq q gfgfeg qrgt % 

qfqq % ar%qr ^feiwwfr % qqnr % qg q 5 rwq i q f vqq % 
fqqrrt % fqw snwtq arrq# wt y fafeyi |f \ (v^ 

qrcq, qqm \ Vi^ %feq) 1 

?. "qrwr % 3 n^w wt qm ^ s^wt qga qwn^rq qnfwtw wlqq 

srfqw w f 1 qpq grqf gq ft qfwq f 1 fqfqqtq amq-qqm 
qt w^TT qawq ft wr f i” 

“arm qw gqro qqr f , wt smr wr^ q 

f \ qapq; wrw wt qrq f^qa; # ww q^fqqqfi” 
(qqrrq jrgqq) THTITGUT * ^ 

f^n i qqfa ^rtt qrcq qk?r q qr, ark qqqr 

f g qrqre sfk Jrcr qpq% Jr srfqqret m, qqrfr sq% UMrfaw 
qrcf q sTT^TT-sq^m Jr rrq Mfq qrffJrqd r ik ^ft 1 1 qreqq % 
qf fim ^ FF wr Jr qfRFTR *r sftr stm qT Tmfqq fwr qq 
an% qs^ qr m f¥ q^qr |, g^Jt qt snJr sn =g% 3 - 1 

OTI ^FTT, 3nWTT3f ^fr-JWt ^ yqH|pcj4,i<f % gpr, %C[ Ttcfr 

q snferat % qq qqwr % fJnsqqqqrq *m % few qt *qmr 
q^ 1 1 qfqgmq'rcpra’ qr arcqtqrc qrqi |, afk w^r 

Jr ^r w;jfr qt kq q srjqn: fqfaq ^?rt q ^pfr % arfeiw qr 
sqtqn: qrcrT 1 1 w w q*rf 3r argrnr 5ft fqftpq qqf qr gfe 

fHt, ^gJf qjf qT qtf q ffTT, %qq TF? ft 5ft fq qqsq qqf 

qr faq?<m qw |, ^rJr qw % s%qr i w ft % *fm qt 

wwr % fqat sqfJrr qt 4 ,<^k q qre % qq Jn^rr guf Jr qq 
Jr sst qfqrr sqm - f i qqrqq qrfJt % fq aklq qjcq qt ^tt sift 

3Tfl ^ qr SITT ft f% 3mt^ q ~ c rr ^r< W5T % 

fgi^r tt Mg^ rr% i nqJt ^is'T)^, qf sr^rgqqr % tjfojfl airirnr % 3rfJd<^ 

qt q«rfa q sfq srk 'd»t^ qqqq sr^wr % qqqfJrq *t fgq r 0 
qr 3pq qtf q «rr i sttootr Jr qqrqqT % stpttc <rc q?f 
rrfJnq fqqr strit qr, qm, arrqgqM qtf qrfJr q qq q qT i "q^q 
q w fewr qrFrqT% grr qrq ft snq f i sfk sft 

gcsqr q TFT ?T 5ftqq 5Ej<3W f, # ft q*f f l" 


? ^rr qdtq ^rr f , <qrq< dtq grnrqq q^rrsft ^t ff# f : fsqr, 

STTcFT sfhC 5ffrfq, qt fqgq qt%^ v3M te IW f » fgq^ sfk 3TRJTT 
qt fqfJ^q qwf f, ^q% qt qqm fqfqqq qFq q^ f , sfhc 
^qJr Jr %% fq$rq-|q%q qrrq qr^q 1 1 Prt % <rcm srfq- 
^r f i g;fe, f^qfiq grfer qt jnqfqq qeqt <tt ^r fqqT rni 
ftqr f , f5Ff qf T^TK qpi qrqt f , q sqq^IT 5?qTq qrqt f I 
anFiT qr >TTfqq epqq srmq q qn?q f i 3mTq % mfq Jr gfqr, 
q 4 chwi qt ^qqqT qt qrttr qr qrq ft *rter | \ w<f% qf 
mqfqq ft ftrft I, sfh: arqfq sqqtq ft qr^ q?: sncqr qt gq: 
grfk qtrq q^rr ^iwr |* wfe i * Tmfjwr 

rro 5r feit it irrotq totot it tor qrit % qip: i it 

TOITOT TOT TOR q TO^ft q i I sir it SRTFT q TOTOR RR ^ 

to% i, s# fro TOfti feit§ it itw it, afte 'H i <qq 1 fair it 
qro TOoqr f% tor % TOigq i sir it totr q qfaqR i qgrot % 
totto tor tot to \ to% to rgs nr sit it gqit % toft fw it 
g^rroi sfk fqqR' 1 totot iTOTORTqro 2*rrot % toto q anfe 
aqqsro 3 gi arfaqR tot faro TOi^i qqwR qrroq i faq^: i Rt 

afk gW TO TOTS srfwr TOT% i | fqqri[ it srfi^T TOTOt *fg it 

i fqqqr-fqqn? it tor-toto toto i, ih; q§T qqr TOit i f% |qqi%r 

sit i tort q ffa <r wnfr^rfi i sfw st faroft ark gqir to 
qrqfqqr totot it TOfq%r | t 

3 FTO: 3 TT%iTK i fef?T 3 TT 3 qf few "TOT f% 5 dl< q TOTPT TO 
’TOT TOTO TO” TOR % falRT % TOR q 3TO ffSST faro I faiRR 

to tot tortor i Rfa qroq tot TOfaroir % afaqr sfjit it 

TOTTOT it \ Sqi ferofts SR ^TOTO fakt ifTO TOiq TOftT, sfk 

pfs tort TO.ir toto sropfr % tor tor it qit i %% §g 1 i 
qf itit srori fwr i ^5 gi f , q^r to toto ^rfroft i gq- 

TOlRTi TOT-TTO ifaTOT it % fe q TOJT ifaR it it ftTTO it TOTcft 

I 1* 

<2. * i 


\ troTf i qror it srif itsi qi tot to it mtoI s qri flit 
TO^q i tofto qrofror^ % s%t frorir i i 

\ aror % TO TO ^iSTTORT "TO IRT H^rPTO JTOR isiTOR TO ii 

q^ tiro 1 1 toto: tot sto i fqarr to arpitTO to afk it 
arfro {toto ft qqr | i 

to; i TOfk i tottot qrot tfro> TO%qr it tottot 

it i q^r TO^q, %?t, to tot, afq\it qrorir % qrq ^ifq q 
'TTTOTcq qrororo, ^q^rq, TOrot% q tototo, firoq, tott 
TO fkm it frorr it TOit 1 1 toi^ - it tottot to; Hm i §f, 
q^t ferrfqqt ir itsf qq to tor, q^roi, itq iro q argroro" 
to itqq TOitq to?t to to tot toto 1 1 to fqsnro - to s|to 
qfro wfe; 5 kt f|?q qiroTO q TOfltroq) yff'fe it gro^ - tmffM * 

W ft 3RFt SiWT, afTW-erTfcpfrraft %■ ^ffJRt % 
fitgWRP r, fwwr, affc TtfFTRt, gfw ar «ri5 srrfe arkto 

faq% % arwct R anfe arte 7ft apfo srkfwft Rd 

f , frm arrfcrw ?f ^-c[tt wr fw f , afk ^ f f% ark- 
war ?TFft fwr R srfdskt f i n 

?^ft^ if srwT^rrRT *k w% % fwrr Ffra; rrw fw f , 
ferk % krr k an^rr % pr ffkk wmft % gk *t 

3?fr f I if TFfk %W % 5*R^T *r ^^K»f % 5PT 

*r ttrct % yic+rP^i^ *r kfw qk # skketT stfrt^ wfk ^ i 

arkwarftft 3 wt ? arfkw st ft 3 -, 

f%?k R WT STPipr fw ^ l ^ Tjkk WR W ffRkW' 

apsw w ^ % i k fwR ^ ^rfr ^ 3 % wq> wg 
wk kk ft wk gdwr 7 ft dt 1 ^r% affair r arrw qk *n affc 
s*r qk qrr wr 3w ?r Trcf «rr i fw ^ arrfd ft ^tR iw 

R FTR- fT ^T ft, 33% fetr ffTff fnT WR3 3 TTR qrr f%kw <73% 
ft 3W f l Rr^ 7TR3T % f%tr %^f a^TT ft qkfT pft f — 3%% 

wk % trcpt sw 7ft f§R fare fair w f i o 


3 R% grkf % kk cffT f% 3 FT ffRTT f I RTR % Sk-fWT % f%tr 

73 rt rer cfjj%3r f, f^Rr% ?t^f ; sfk ankafr ^ dk 

i aft ^ srzt HTfrfe. fRTRr fr - <ytef? r fwff ^ fwr % *tft 

fefftwtdt fwtt afR g^T-sr^-fftk # 7ft fwr dt andt f i 

? ^t Jrdkr fRr | fe rt <wt ^ ^3^ fwr rff? d 

ark *TTT f | arRRf RRT ffand Wf %sapt JPTfr aprffWRt 
^Ff % ^T% ^ ?t; 5 .\ 9 -?c;e.t; %|fw ?t W R ^FRTT fR Wt^ 
fW | I ^ %R^3FRTT fw-a^W- 

fp^ ^ WFT ?RT ^ appTT aftRT arqTJT ^R fkn ?TT 1 ^ Z’zS.'s F 

W”i fwr *f 7 ft ^rpft ^rfd 5 ^t gfcr g^r 7 n 7 r§fw^ wfkrr 

^T fT SFk ^ ^r% 3 pJ% ?TFT c% 7 r d arfRTT ^ft 7 STT ffR?t F 
^PTRT l 

^ q-faw fr w f%?k tt ttr %d ?r ^wr fw m i ^ am- 
srrwt TFFfrfd %• i jw ^ aprkfr m arProdt ^ i wg 
kfer w?r ^tt fr #qdt dt t ^ ^r% ?RFfr qft %Rrafr % 
qwr ark trw qft rkf ^t ?:fk: ^ ^rdt dt i V9 


^-rErigrsur *nrcr 

vjfTTRTqFnW 

fog TO q^dHW i % TOT ffofo gffgT ^ TRfTO % gSfg gg 3TO 
pT, TO TO 'JTTTd gg 5foc? TO^gfo TOTOT^ TO gggT ^ I 1 


X *fo %ro ^ raiaf r gg ft ggvng fogr 1 1 ^r% gfoffofi aro 
gt sfogT %cTT I I gKdTO ^ ^ 

gTOgfot % gggFpgT gg gfot iff toft? gft Tft ft, sffo to tot 

% gggg foron: srrf^Rk flro Tfr 1 1 t^r gfo tofpt sttt 

flcf ft ^ tJ%cT ‘Religiose Reformbew egungen um heutigen 
lndien {%&&, frflMfog , %o gfo %fg% gtgTOTg TOf) *t ?t 
STTOd ar^gcT gTOgfot : TO SFft^^Rt; srfg TOT? (Superman) 

% aq wg> to toft, sftr eqfo ■<$??? i?t fe^r giro 3fr% to kw 

TT g re gfot toto* gg g% | \ qff to ?>ft gg gforo gft fgro 

TOT I, ggtfo % StfegfeT groff ggvf % I l ^W*TM g?t TOTTOT 

ggrfg g^ % foggRTTOT ^RgfHl ^ gtt «ft, ggrfg TOTO 

"srfdHTTO” TOtTOTOT? gf TOT gf g TOT «TT 1 3fk 


*TO? % TOTO TO g^ij l ftCTl g TOT ^ gfofofo TfTOTO 

STO % | (sftr eft fqr gfog- tfog> 'aft TO’ % 3TOT gg? gfa TOTg 

gg arfoggfr gft |) — 5ft fesg go? foro % spto: g>fvTO toRto 

» 

fT gfT | — gf gf g^rrtgg tfgfo f , fog% (srrgfo gggfcr #?? 

g TPTO TOTT g?T gfogTgT g) TOTOFTO gg TOfg TOfrg ftdT | l 

%iTwt to fro? % Tfrorr? % TOt gg fi! gffofro to *r tot? TTHf^W * 

^q urd srr^prf Sr Sr m srrqrq Tiwfr^c tft Sr &- 

■+iiqd‘ arqfSrfer S’, t?? 5 afe Sr 3qfeq> qfepr qT i ^fr 
iferrc qqqfeqrqT wr %3q w? w ur, afhc qq? arqS - 

3TFt% q^T JPFT qr# % %tr ^p?TT sqiqpji TfcfT qT fo "WT 

^ ■,^H^I,»»| 

"arfeiTqq" ^rgq (fht sqfe) S' gfe, 

SfeTT q fenq % qrq <n: stt^t Sr sqq arcSt amqS 
qqurqr<. fqq^ S> fer zrpz wr qS qtawr qS qT, q^ are 
ST wr qqrrr ^rrfr 1 1 xrq irqnft qwq # qfS qqr e^rS; %-^rn:- 

qqf snw Sr q#qT srg^r qrq qfeq gwr srcr ft |, fern 

sFqw: \*W, ?«?«.=; q H°^ Jr SprUTq pT | I qq uqn**V % 

anq ST |T w ?fsrr qq felq surr pr 1 1 arqtrq Sfr anfe ^r 
ai Fjfrqq 1 % g% sqrq qft feu 1 1 SqqqTq qrT jrfesr ^fq UTfk 

|, sffc 5q% ST^qrqr UT JTR' q^fe I I TTURq-fe Uc0W 
% gw %?? lUTfiurq afhc snw qf qr qqr 1 1 q^r SS 

feq | fqr S qnfr fr ^qrq qq^ unq Sr 1 1 qfepq urrq Sr qq 
qFJiqrqr % qquq % qrS: S #qqq Sr qSf q?Snq q|r feu |, 
qqq; % uT qqqr Sr qq qfr 1 1 qpjq ^qKTqur qufr qu qq 
^ett qr fe quftq qf Sr ur arfep qqq qqr qq% urq%fqnrr 
sn^TTfeq? qqut Sr £iqq+) < fenw %qrf qq fequft qpfr % 

qfefr qt srw sure stut 1 1 (q^ HR 6 ; S' suqS fcj §f |) 1 

qq% fegpq wr % 3ffqqrqr qqq Sr qp ferq-f^ I, 

qr?5 qf qnf % qjq ^°rr quSr qi% |, afk ^r qq%uq % qrr?qi 
fr qqur ^ Tprqrc Sr qqqnr qqStq |, sfhc qf qfe ^ 
3imt qfr arfeuru % Swt 1 1 q^ q^qr ffeqqq ffe 

% q^ qq % mq qq ; qqr q^ utfer qq qq, feqS - q%rqpqr 
qqqr, q qqqq qrqTfeh 1 srrqqqqqnafr qfr 5fq> w qr, 
qqR qr^TT qT i qfeq qnu % qfer ^qfqqr % q^R Sr ^ 
q^rq qqq fq;qr |, ark w ferq S' ^r% qqqr qrqfer Sr qgq 
fefe-iqS' f 1 (q^ UR^ % fcqtqr qrrq q qq% qK % 
q^Nr % %%qr % fe qqTsqf qfeq Sr #qmqq ^ fwr 
qTo qeqqq % qfeq) 1 i 


? V* * ■■cwirGtjr 

3 rt qqf «jy*ii 5 r qfi' |, fair % qqfft qrqrr |, <rc fqqqq wrrq 
f qft qR qqq f ?" sqq Mw pf* ft qi q^r q^r qq% fa% 3r i 
<n?g qq% w^r wr qfe *r $ qfqrq *r i qq# sn#- 
qqr qfqr ^rtt sr§wir ^fr qt \ sjer qg fwqTgqr qfo % qra sqqq 

sRrqpr qr# % fag qq% qrq sr# qr % jtr. sqq fafaq fqt % 
qg qR? qq# §g qrfaq 3rr q# % fa 'qqqq w #q fr sq% 
^n: | T ^ qqr# qqqr-qqqr, €terq srft q iqq \p *t qqq#q # 
q# qfa sqfar q ^ i qq# gfeqsf# sf=r # q^Rrf q §■ qqq.irqfa 
^4Vfd44 vwrg % gywq %5rqqq% qfaPcttr sr?cr fa# q=g % 
qFpT q sm# # qq%%##qffa qg % st#< # Sn^gT# 
fas# % g# % #<r ##q p?T. s<gq>'d r 4 #g^?f % gre fqqqg 
qrtqr-qjrgr #fa qrq# # 1 ggg qqr qq: qg qfe # TTcft 
#, g#r qrgr-qgfr srr gq> srr##qr ggrqr greq qq gqg #cq 
m ggg fa# qqqq % ifrq t#? # wi qq #ug n q ftcrr 

4T l 

MqsiM ^qqiq cirK % gpr arq# gqrqqq qq # qqq tpt- 
f^r ^ qqq faqT I, qg fTFT qq qq gqr g^R =pqRTT |, fa#r ggrgq 

"qrqfqqqq” %#q "#tgrf” qq arfatqqrcqq. aqrq-frgq qqr 

q^T FTcg gfe#q < ## | I 

gqr fqq n qq> qqqqqrf ^ qq% : “qqr qqn: afhc qqqrg qq 

qFrqqr qqq | ? q#r q%^qrq qqir % qir q snqq^ wr qwrfq 

| ? ” 

TTHi^r ^ qft q qqq : "^qqrq qqtq ^gqpr , ^5’” 
.. q^ q^qn; q^FT qrf qR Ri< qqqqrq qq?qqq fqqq 1 sf^c fire 
qt% : — 

"qqT gq qrqq fr % qrfq | ? gq; qqq qq fq^qr | fqr q^> snqql' 
q^r gqqpr % qrq iqr^rr qq qftfpc qqrqr qrqrr qr 1 inqrqqq q 
nqR qrq qq> qqRt qt qfq qt qrqr qr 1 qqg ^ qqf % qrq qfq q^t 

% %?iqq^ %q 1 go ^qR q^ qrqq? qqr stcqqrqqf % gq qrq t qyq q 
qq qqq f%qr | (^qnfr qrq^q qq qfqqt) t ^ 3ft 3ft i iwt sqfe % 33 snrnft ^r g^r f% ‘3f% 53 % 3m 

3 % 3K % nf | V 33 % 333 fen : "m %% 3T3 fee 3% | \” 
srk msnfer wrw % smn - w 5rn% < 3 % fq an% 3 ^t . 

J, 3f 3%n<3l3ir<*3>' ft | f% 53 I5T333T % %%J3*fW feirRTRT 3K3 

f 1 ’ 3f 3if3i< 3 23 $ %< 5 % 3fk ffe: ^ nrr 333*331 

3 % : "f%*3%f % ^ 3333 3313 f 1 ” ^g% 3-3 3?ff% 33 % 3T3 

33 53 sme 333 fen*- : — 


\. 3f *3feTC tfiVTT T^rrl f% TT3fm 33 3f 5W 3%33T3 % 3% 
^31 nk 3P3T3 33 3335- 1 l 3333 : 3 313% % 3333 ft, 3T3f^3 
% 3#T 3% 53 fotr^dl 3%3 33% 3%3T 333353?% 33TC 3 3%t< 
33333T3 33 3%f 333 3ft 1%3T 1 1 53% t^r ^53 g%%r S3fe % 
3% 333T3TC3 % 33t3T3 33 ft 3f<33 f%33T | 1 

3% ^33 3t3 % 3N3t 33T3t 3jfe-3>3T % (<^5 
5333 3t feTC3 fen |. 33% <133^3 3% 3*3%: 3T3T%%?fe 3fe 

^ ^ <s 

3% ar^JTcir 3% 3333 33% ftr, 331 5Jf3 %t 31§3T 3% 313 3R! 
fen 33T |, f%3% 3I3f% % 3% 3fw 53T3 | 3 T | I 

3PTf*3 % 3fT, f% 3^5313 % 3333 3f<33 53 35% % 
3T3 3RJ3T 33T : ,f 3ftT^ 333^-3533 sqfe f 1’’ g% %3T 3T3 
|3T 1% yW3 r q q3? 3^33ft |, sfk 5ct% 533, 53% 3*3T3, 

533t 3fe% 3ft3 53% 35 T % srf%333t ffeC 3f , 3^335 % 3 tfi 
% f%3 3333 ft 33% % ? 33^ %% 3f 3 R i%3T f% 33% %33 
% 3t3 3%3 %3 ( %tf%3> 3T33f-3f% ) 3T3-3T3 33 3% | I 
‘ *%% 33% 3fT : '53 3lf%g3 % 3H3 tr^fT ^ 5 % 3T3T 3331 f I 
333 %3t 3 m? 3% ft TT31 3T3 %3% % 1 5% 3<f 3TT3% %t 33% 
3TR3T 3% 3333; % 33% 313 fen |, mf% 33333 3%3 %tfe?1 
333 % f333°r 3> <d r f 3333 % 3TT3% 333 % f%T£ 3{T3T f I 
T <3fc 3 f % 3% % jpS 33T5% ’’ ” 

3 33 333 3%33T3 3%3 %33 3T3 3% % % t TR^C3 % 

3Tg3 3Tc[ <%=3d \' A % 3f3T% %, sftT 3?ff% ft ^%S3T3 % 3T3 
■<T3tm 33 3f%33 313I3T 3T 1 53 3T5TR333 33 3%^%ftW 
f%33 5[tJ% ^ 3 % %t%%3 %f-33tt3Tf%33 % fex 3% '<33 3% * 


RR q#r wr tot rt gsr ^rt rr{r 

f | sffaRRRRRT <R fR IiTOV fr RT I R 


rt. . 


TO I I STK R^ RRRT « R HTOF fT RT i 
•TO# RRJlf 5ft : TORRR, WH7R, RRTRT 
^^lCTI ? R RR TOFRT ^r 31TW RRfe 


| 3 TT foRt^P 

fife rr% rtr 
tortor to rtot rt i rr torr % r r^ ^ r^, rrt r rrt 
r qfero % q'ftw wife to Rr r{r rrr rrrt^ to wj Rfr tot Rr, 

R% RR % RRTR ^TOT f .sfR 5 # S5WTR; f# TO Rf . .Wife R% 
^IT fe Rj[ wfe RTRTfe? TOW W TORW %n % TOR fr RTfRR> #W 
Rt TOTTo TO | 1 TO# TOFF TOH Rt.sffc RR #RT TO^ # Rt \ 
TOTTTq Tpr 7^ sipft ffe |TT # ?3# RRTR % RWW TOWT WTO TO I 
R% RR% *FfT : "TOR ^R f>T % TORfe TOR? | I RRTR % RWW *TOt 

|q to to# torrr TOrofer tor # 1 1 torto to# rrh: % f , tor; 

TOTOR RR RRRI^ % 3T#Rfe R | I R^ RRRT^ % few R gj^ RRT^tr |’ 
# ' ^n H ^T %R^ % R*TO TOR TOTO RRT R-RTT, 3# fe^-qfe- 

TOf # RTOTt I I WT Rfew % TOR TORfW % s#R # 
RRRt TOTO WT TO| TO# % ffer *FfT I WTOTTR ^ feTO 
WTO % fWW TO RTR R RTOTOR g^tTO # feTO I RR# WRT 
TO TOT TOR TO 1 TORfW % RRTO TOfeT TO 1 «n# TO R§ 5RPfl‘ 

Rfero fe? froiR w: # Rtronrorfet to few rrr| i <tr#w 

#TO RTRPTOR TO few RR R TO3% WTOR TOR R gfe TO# 
fewt TO w€t, RRTO fe.WTR-TORTR STRcIT, TO# RR% WR-RRTO 

# towto to totto fero tor r i 

?. "Rf fero TORTOfR % RRTR | I fRR % 5RRTO TOT# RtTT 

% RRR | 1 RfR T?R TOfRR R fT Rt TORT TORTO^R fT TORTORRR 
^ TOR l RRRTcTO R RRRt Rf|RT RTOTR % fe^ ^T R^TO 
TO | I. .. ” 

Rfe % TOTRIRRR RTRTORT % TORT W R W JT5RTT STORT 


SRTO 


TO | 


^ TOR WR1RRTORRRRT 


Jrtor rto {tot 


"Rs TORW To RTR I 1 RR t RTOTO (< 
TOR TORT RT RT ^RtR^ RTOR TO 

RTOTIR TOW fT rwr TORV | T” 


TO RTR 


RT \ r* *s 


RRT 

fef sqffMt % SRR 3qft afTeffteT ftft 5Fft 1 fftaSRPT Rqft Stfftfft 
% ftft % ft? ft ^ wfftr |q afK Rqft for sft ftR?r % 
fftr annl^ f fftrr 1 mm, s?ffft rr ft Rffto fftrt % ftft % 

3TRT Rif ft "sift ^T ft 5RRT STR” RTRT TRfRR RT Rqft 

ft eTRE ftf 1RR qft R I TFTf^T ft fftiSRtR ft fftftqgfR 

3RT fftTT fq> 'ft qf snRRFT qft ft ^ReTT 1 ft %T f, %T ft f, 3fk 

tft ft sti^it t’ ^ 5 rr % ^rfftR q^TTRqr % srrc ttr-s^ % fftT 
ft qtT \ rr| 3R% for 3 tr.rtr ft <§RTfftnft ftft’gqTR ft rtrirr 
ft t^r tTHr^ r stem m grcr q% ^rr ft fR t anft rt rg£ R rt 

sftr 5 rk TnrrftR mm ft mr i fftfaerr arft ftr % t^r ft 

ftftqRt strr % R%i snftf-RR % ^nf ft gft?R qft % c qft 
qf i 

SRFTR % qft ft ftT ft R&R % TFIfrW ft 3M q^[ fftfa 5RR 
fw {% q^ sfk ft fqRcR: ftfe % sqfft f l q^ SRW ^ ftRTftR t 
% ^ % sir ft, rw stt; ftft q^rpft ft mmx fts gf, 

eR eTRsnftRTR ft rw r gf ft — ftr RRR-^rrep' qqRR srq^t 
Rft#R ftr ftq ft ft ft 1 RR W”! % RRft tort' 1 ft, eft ^fffr 
sftr ^ qi%’ qrt, fftftr rrrt ftwR 'wnq; % wm qre ei fft R 


\ < Tq ^OT i ft <r hr % R?r ft ft ftwH T ft afterr ft ft \ ftftRR 
p ft ft (TRROTT qrRTfR ft) ?WK % 

Rift ft THTl^T STTT fq%T W RT Sc%R %qT f I 

IwRtfe; §3dTRt % feq iy q qn£r % i R H^ ' ^r ?r ^tt qrr 
f% tjqqrr TrfqqR wr qqrq-R % fiqr?; qr fq» 

"trtrt % left qr^: w mmz f , eft wt % few raft qft ?r rtt 

^ReT % ? ” TR5 3J%%RRR % RgT RTFTR, fRR RT RT 

srqR qr^jt ft, sft ?rrt Rtf Rfr^q qft f i wr mmm 

RT RRT W Ra ft qq% RgR ftR fw W R, RW ? q [ qR 

ft ^RTRt % TO[ ft ^T R R^RT ftft ft qfer qmfftr % ^TRR 

ft, fftqft % ftft Rt TTFTTfftRetT ft S5 fftWT % RTRT fftgq R R, 
ftqT RqT qT ? ftftt ft RRRTRt ft w 5RR tftftq- RT Rtf TPeftR- 

RRR TTfTmPT ^ fftRlf qft ftelT l 

gwq?’ % 1 1 
w, 3gr % qg ggrgl^ q*feq, sffc 
%qg gfT gsfe f, sfft sgfetr ^?f srq 


gg 3Tg ^T% STpfe % 3?R IT^» % gqig 

-Tig spNrpsrt % gfe g fegr? qixa m, gq% 


sfef gf^T g JRF^ ft* affc fegT JFPTC gf ^ ^5RW ^T 
^TFFTr % fatT fTOT W R I q^rg sg- SiqgT # 

g gigfgp OTwfi qg oti ggggfg qg ffag ^x |, 

fgfe? % gqiffW % f* ff^l 

%gggw % gw ggqg gww ot sftr fr qqgg qg qr i q? 
3 Tww gfew, ?%fqg g ^wr sir i 

W gfer % gww % f^5 q^fe I gw g*[ gq^ qrwT 

wt^tt f fe gg grgr 3 r %t fwwr ^ wrayf feggq feR| I ggtq?% 
fewr % gqqqqg; q?t am 3$ qg sr^w few qr?fe qfr %wr qg 
1 1 '<rq#wir % few feg gt 3 rgggw eR gfrg^fg # ife g f, 
sffe Tw^g % gfg ggr-gqsrg % qggq gg£ 3g f 1 qgqj 
^wqg^ % 2^ few, gigiFW gg% gq gq gg% giwfgq> gr 

qdrqfecfr ggiqr % qnrq, ?rt qnfe q^-g^qr ggg ggf f 1 ?gferr ife 

fegt ggw qg ^wH ~k qtfe % gf w g % grgfrw sffe %gg % gfe 
fggrqr q^t gq> §gw gtgrq ^gf qr^ ^g i| 1 % ^TT^^qr xih<s ,c,u i % 
gtwlgqi qft feqfe q^ qgfeg qrfe f, sfh: gg% g%ft qg ggir 
qr^fegfe, g gg# wrfg # fenwrgr ggfe gfe — f g %qr pw # # 
^t^TR gqgr fewr qg qw ggr fggr ^ i** 


\ ^ pqggr gr<> q^qgR Tfeg ‘Profcssoi Max Muiici on 

Ramk ashna, sffe The World on K Ghunder Sen (?5.°° 

q>gq>gT) 5 ^* t gww g q^ f 1 gg> 5wq> %■ few gwrg 

gfe^ * — fcfer 3TWig c Absu-d Inventions and Exports made 
to Max Muller by the Disciples of Ramknshna,” ^fer 
STWR “Differences betsve-n the two Doctimes,” sffe 

gsqn; gqgrgggq^ qgq owng “Concerning Vivehanand, the 
Informant of Max Muller” \ WTfff fe^qggWn sgfe 5WW TRg famnnr fa vMnrfa f % ^x n nfan yfa fa nnqR, 
fefar fe fefannR % frocf n qfa m rpr^t ^ ^fanro fawr |, 
^ ^r fawn tR nfw f % twr % s^ronm fa fen nk- 
nm n feffe % n€ *r nra fen |, nn% fg? nrtrom fegsn fa ^ 
1 1 n amt nfe; % srn^K nn sronn fa sr 3R?r m swr wr — 
wtfe fan fenrcr |, fe n^fafe «TR-f5nR ifer nfa fw 1 1 ttoj % 
nn sft TFTfroir % fan farmnF? % fe.nnfa faf fa ferror n 

far srcfa gfaw fanrfa: % nm^: xmt mfaf I % farmer? fa snfe 
fafa ni%r*pfa f 1 farm ?r nfar w nwnTnrn n srinfann $r, 

nfat 3T?r % n fe^K fa R Rfa fe <R §n fa !p 

% fa?R srt nqr fafaffeR % ^n p afafe % fan, fa fe nn nnn 
nfan ststr n 5} m (fan nr, fen far? fan n^Fps nwn m fafero 
fen |, nfat ns^rR ^n nfTjw % faro n ^nfa fen fan fat fafan 
fer^nff | r nn nnngfan n nrcn snfer % nrn fannn fenRfan 
famnnr %nfes % w?r st^innrfa nfa wfenn nr 

£n nffa njnn ^r '<r^i' % nTnfefa % fan farm fa ara^n fa 
mrrfw qfat % fen wrrfa ir §■ fefa ff arfen nnnn far 
^ fa fasr nfa | fe fefe n^ffe n fn?n mmfar fa 

fern fa | ; nrnfRr % nrn %nn % nrenfejr n^w ^ nnnr ft fafar 
fernnqnnqr fnfan f i 

n?r nR f fe to % fafann nfarm snfe ffer snR nfar n 
" ,lh "" ™ gl B imm ' • 

mffar nfa n fen snrffaR n srfar qmfefr tk ^ffe ngR fenr 
nr — ^r nsnrn % 35^%^ ^ nfar ^rn ffarfa ^ fa fat nfan 
•Tft ffan f « 

X fao nfH^K fefen nqnrfi jRm nr fgfan n«mn ?fen i fan % 
nfa % %nn ^ nfa cpr feFn % fenr | "str afk nfe tor 
rjn ffa: % ^rm n sRfRnfar (nnfnmfa) nR f 1 mfa ^ fen 

fa nfe> n?m f , smrfa nR n^ eronn ^=3 1 1” qrog isfe Rn- 
l^n % mffar nrmfafr fa fenr ?rfa fafa 1 qnm nfar fen qfar 
n^ wffar nrfa fa arroRW f fe nmirGn % nrofafa ^ n^ 
Rnns nin nr nmfar nfa nr \ rt% %nn ^mr fa nnrs fanT f * cwiwr 


M ' iaft aT** % fer n^naa ^ an ^fcr>R afe fen % in a’frK 
felt safe fe STO 3£j a TfFTT nr, sfk inffe TR^r af fefe 


far fen an snrrn-nrenfer an nn fan na>rc m | i nn% 
■Hd T gffK anTfln 5W % am an Sf fw ft ti<fe STOI I, 

fera fen, ^nrr^r r*n ^ % fear fnfer anaf % fer at anm 
fe *M (3 fil fe ffe nftffatl fen ^ feK sTfOW^r aft 

aiM l ffeh TWCT % ft sajaTC ^ | fet rffe STmm % JT^RTT 

ft fern an a^ n<re°f fen t • "nt fe?f fen fer ft? ffe gfe 1 
arm am fer |, aft nr are Pwr 1 1 . ..anar^ ft fe# man 
an arc tmrft san #r fen I, fef mm anr a^inm 1 1” afa- 
are amt % <Rt> w i % fer fesamc aft am feft |, aarfar 
n?ftft nnnt amt % fer naft afenr an fern na ft nran aft 
fen i ama; a^ wf afer srnm f fe <m?<m ft maftt amt % 
fer afen aft sraftnnr aft 1 1 srantamtftf fer nnan fta n fen 
afer ta^p: a mpfee nr, fern; ngfrft nanr amt a ftt an ftn aft 
nap: fen, at fe nam fe? fa ante arrfftr a srew anfer nr \ 
'^nrfOTi ft nant amt ^ fer sraft feam aft fer feftnnt ^ 
ma faarar, fee am fear aft % fer aann an# aran safer 
P nmT-fen, nc?ft sfe: nr^fe ^ rr% sm ^feqic nr # ffenrc 
fen 2 % ^r — f n^r fe fnf^T ar?: ^ f \ 
l, ^ fen : ‘% fere i sfer nrfe nfer % are^r % ft 

lf% 5 n% fen n^or # 1 1 . . . " 

^ a? ananT an fen f fe fer g fefei nn atd*nnn fen f , 
%nan^ % fef fen anfer nro qrfe ^ nt sra% ffemft- 

ssan mn "a^rfn %nan^ fe” a nat # gfe q?r f \ (n^ 
3^ ng; ^r, atfe^r fHn, Trfen, nfe % 
mnfer ft|) a«fl^ra at° nrfe^ yr^dnr ag am # 
I fo - fen % afir "era^JT fet% afe %na aa^t sferr ara- 
% a^r nfe> ^ft % i Tern; ^ ft aam aferm at sa% 
feaa^s ^r ferm sraar sfte aare ^t aaar an fr rpr gpq- 

anaa afe | \ 


■<|4{$WT * 


% fqrtqr qr% % qiq^q, fwt qrt 7 ft gqt -<ra$ror qq feqq w$[ qq 
srfeTR qft |, cRTftr qqqft ^TT STT^rr q^T W aTRT ^ % for 
w cTc^rc T^fr qt, 3ff7: q?r % srfq qqqq Stor ?qqr fq^r err % 

^T% WST. f^ft 5R7R % 3^R qft qftf ^ TW ft * qt I Sfl fair q^ 

fsrerq?*qq fsrerr q^q I? 7ft q?T forc T^rrqr'’, sftr spft 

srr^: 2r q^r qrqq qr : "f Afraid ftnw f i . ..qq qqpf ^ fwqr 
1 1 SR^qr q^j q q fw q^r qnqT I’ i” $qf ar^r *r q WcsnfC 
'<r^«t % fw q§q fer f^r %% ^ qqs% % ? 

^ % qrcq % %?ra^s 3PT^r fqsqt % qrq qrf qftq 

?PF qfapjfcRn: % fqqreqqf qq> STKPTSf *r ^ T| ^ I THTf^r gTRt 

fqqft % for q?r afte q^r qqt : "3% q-rr f % 3rrq% qq qqq 

fw |, t 7ft qq% qT^i % 5TR^ ^ foq STFTT § l” 

q^R qqft qq ^ qfq^ q^q q# ?nt, ark qtq q ft 
•qrqifatd' ft qtr | g%qRt %§sft £ f%q 7ft qf qftf qqrqKq ?w 

q qr, sfk %qq 7ft, q^; q t q^r ft faqq ^ ^qq f fqr % 


q^ 7ft qj|o «t : "wtqr qjsq % jeft qft q^q qrqt q?t 
TaqnRqr % ^ srr qqrq qft 1 1 ” 


'<rq^^i ft %qq qft qqq *$ ^t % qqfogqqr 

%qq sqfq q?ywrq *t ^gq rq % q^q> i <t ^ i %qq % gqr *t 
Trqfcq qft qft qqq ann^s: qnc fw qT 1 qf «Rqt^r qt^q 
qqg q qt i %qq qq qrq qrqr ; gjq fqrqrqrn:, q "qqqq qq qqr 
^Sfqqq % qqiq qT 1 ” (i^ff) i sfk qqfq qqqq qq qq% 
% qqrq qfrqq % qqpq gq’fqtq st q^RTfqq qT, qqifq 
qqqft sPtrrrt q^qr Trnqtq qt i wrqqq %qq qft qqq qr^- ft 

■^q?^ qft q?t «ft 1 q^ ? ^ ^ # gqrqnq qq q^fq qnq* 
fq tfi^i q^ | . “q^jqqrq % qqw-q qr 37%q» ^qfe ^nq- 
q®r q i qq% qtqq %qq qqr%r qq^q % qT i q? qq^qftqqf 
fq»qqf qr i qq qqq qqqq piqfqr qt, qq% qrrt: ^ ft 
tib^ ^ 7 ft qt . ’ ’ (qf 3Rqqr jrqfqq qq^R |, fqqqq 
3T^ f fqr M ' <qi^i %qq qqt q?t sn^qr gq t| % l — q?qr 
iq, feftq Tnq, ^gs ^ois 1 ) * TTRf^T 


arftfi # ^ ^ ^ BrPqstifej Sfrr iEF^ # ?fe % 

^=Rt 5r, f?rar wfer q arfe arqft wrSP % yq^TT % wfe 
stuftt %■ anw sn% fr <w^ bu r srfefcr sfrc sfrt ^ ^ 

5RTf ^T Jr fSj SRHPrT SP? ^ ^ \ ^T fl^fe ^~ 

qiT ^r ^Tt 5WOT fefKffe ws ffort qt, arte 

^ %5R qft HtRmd qra; feu i %$iar % afer ftpaft q?r ferr<r ^r *r 
^r qr^r qrr srw q?r i q^ w au? 
qft q^r % % <*p arei'4T <ur aufe % wqr u arur f ; arte ^ w 
arwr^M qn srp^r w qr^r stfr i % ^fr fw sr - i tpt- 
f^T qrr q^RPTR - % st^csri ht ^ feqfer?r qrr^r qnt, ark safe 
uffer Jr anqrr wr % f?R ’Piraz th: arq^ w 3r arfe qfe i 
afk safer sqrc arw aM af^r'cinr qrr *m ^fet sqr qfqfe 
% f%rr ^r T^ft efr ; ^uteri' q^ sr^jt sw tk, anfe sq&ut 

%, ^ ?rm % qq ar qfwfer % afer %?ft %, w^»i qrr 

fa st? fet 1 Iww % si# qmfe qrr % ?rcl% *k. #q : ark tth&^i qrt srfsfe, St fqr aur rrq> qferqr 3rqarfer qrt 
WK, safSTSm Wflfc war sqr S qfq ?fet *fi , 3 % fepT ^ sftt 
ft w *r arms affe su% an^r wfes ffeaftrqq) qfr ^ ^ qjErr 

feu i 

q^raw % ^r fe^TRr ^ctt q afr ferr, ffe, grw tfK q^rfe 
% gar wr ^tt, w rpq-ferr-farfiar r urqr % arnfe, 

fara^r-q^r % arq§, srarrapw q^r % qq ffec faur fercreftw 
qq qfeqq ferr |, qf qr^rq 5r w ^ r # r 1 1 qq?^ ajqftniT # sucwfe 

^ w^r w feu afhc ^ trqr fet^r % u^r uwr % 

%s q^r i 


l afrdfer fern arru^ufr % fea u^f ^nq #r | fe tft- 

q?t +uqiIW ?nrrfe aur^rr %■ augu qn^qu t^uur wr 

^nqfer qu ufeu q qqrp: ^ % st^uk uq% qnu % i^n: % 

fwT w fetu ur qaq qu y-crfr^r q^w fr ur i sufeq? srfrr- 

iqfer % ararq ^ wr qw au^- 5r, sfe: feur % 

qKfqqr ^ufrfrqr fehi< ^r wn wq? ur , au^qi qr ^rfeum 
^rw qur a^TT qT l 


PTHIT'W * 


WTT ^ ta fffr I fer % TPTfW Tt tad I Wt- 

ttp tV *fr, ta f% w?w % 'dcdfff tar nw tar f i ^ *f)r 
PIcT ^ I, % srq^ q?rf jflta taK S^ffe TFTfTGW ft fefe 2r I 
Tnw, % pit tan: TFTfWT % m tar ttstictk % ft anr 
#ta f*r ta t ^ wnmc fetar taf % 

pffw t stat srnftar t^n % ptww ir tan tar wr tt $r i m; 

*r 3?ffe ta tt ; "ta ft mr tar ta ^rnr |, wta ta: 
prw % ft ptcd 1 1 ^nr tar to tar tatta Tft |, tat 
ttr ^ tar wtarf tft ^ |, ta tar fr^nr tat |, tat mf 
tar tar Tt ta* 1 i” ^ \*\i *t taft ta' % ptrft *r wiwrr 
^ |ir tar tawf^qRr fern wwrfe Tt t^ttf tT eft, taw 
star ta tar feta: pm, tar twtw % nrmr wp affp pwtw 
tar tT wr tar §tr wntarr wi?( aftp mt tow % fewwrHl 

totot 5r prtatar ^fe 1 1 |tat tpt 3f wr Pt ftarr | fer tar 

Tt TOTOTT % fern TP qfta % ta TWf^T Tt PifPTd T Tt 3TWW- 

TdT ta, df topw ttppt ^ stair ^ta ta ttr ftamr tat ta 
|, fta srrrp toftot pwg; t TO^ftar Tt topw tata -pfr 1 1 
TFriFur m nt m tat ferr 1 1 w°r % tataarp ?r prtar prT- 
srror % tata t tott tar 3 tt tt ft pgftar 1 1 tasr % am tar 

TTPT T fr 5ptfR % **Fin^ % TT^mr TT tar ft fTT W l tata 
tar % tar tar Tt PTTTafr t t TrfTTrr % ssifpor ^fcr 
tar t Tferrf ara^w rrfr ta - P 

* pr; ? ^ ^ ^r tar tarrsT tap % arrfe ^frrrm % g^ita 

, «r, ^nr PFW irf qrf T ^ TT TT ta TRT WTPTT TT : “TT TT iffet 

T %3Tp” ^wrfe l 

^'k'k : ^fi q^ra r Tt taa : "stt i few *tt i amt twit 

?r g£ ta ta’ "aft i tt i Jr: tan anafr \” 

. "t arid (fed f ! t T? % fW T ftar f, T 
! 3tat TOrfer % tar t f , *tt arta mrrdt ^ tpt gw tar 

I ‘ ” 

twj; nr srfenr rnta pt ^ tar % tw pwi^ir # ds ft 
ta tt l arfo T ^tn r p pfta ta?R rrw, fcffe tatar, • 

H * THTt^F 


ffftft, sfk wt ft wrtf f^ FtFt ft fro Piw^ 

TOFR fJRT 3F% adwrfe % TO? F ST^sSTFt % FF FTf Ft Ft 

Fit f fti sfk f^rn; % ff *r %ff it % q^r sr ft fernr «t, sftr 
sf% firo*: fa ra R f% fttf gFFSFtfFF ft f^ «t t ftr; tif? gut *f 
Ftft yr^fdfr Ft sftfeF f %ft siftft % ftft itf f^ft sr^r 

ft FTg; Ft 1 F^ Sg5 fFTt^ srrftfi FFTFT F %^Prff % FTF FTFFRFt 

Fft toi ft: ffft FfeRF ft ff fti stiff vtf&m ^fftstt ft 
TT tFf % titf faror ft, Ff ‘Ff 3fhc sffi M Fftt ft ft, srof 'ft’ 
% fttf 1 fert ^ 1 33 % sttt 'Ff ft fttf - ft stmt ft srt mf fw ft 
ffft ft 1 ^npr % Ft m ufcr+iT ft sirfFTOTT, 5 ft If 3n% 

TRTF % FI% FT# Fl FT % SW fF:TFTF F SFFt gRT fFTsft Ft 
wn ^ 3FJFF FTT^t Ft, fed F I' F$F FT \ aftT FF% Fife TFF t $F 
FFT FT, sftT FF F (Wl FTFT FT, SF% fFFH TTFIF % 5TFTF Ft 
feF F^TTf FTF F^FF feFT ftFT > 1 * * %FFF^ % FRFF FtFFt- 

%FF fFTFTF TIFT ^ tWT <, TTF«FF Ft FfT, TO, Ft^F t£F 
FTFFffF ST^fe ft 3RF Ft FF-TOTOFt FfFF FTTOT F FF% FPTTfFTF 
Ft FfFF FT feFT FT t” 

3 frr %TTFFF % STrFFF FF5TFTTF f^TOT fertF FTf ^ fWT f :* 
% FFTF FTF FIcFFT % TTTF FFFI^ Ft 'Ft' % FTF Tt JFT- T»t FT FTFFT %FF % TTFfTOT F fr Ft Ft“ * * | 


1. FFFFTF %F F^ - f fe FFF SrfdfdF FFd^ vj^l ' FFT FT^ «t I 
"FFTFFT ft 5^TTT 5TFTF FF°F ft I tnfFFT 5t FFlfftT ftFT feT- 
FTT fFF % FTFFT FTt, d+^K FtFF FT Fft F+FIF TOF 

t'” 

R. 'FFFTF’ FfeFT % SI FI fed 'TTFFTO FT FfFF F 3FF 3FF5T' sftFF 
%F I 

’• ^TFFR % 3T|FrfFFt % FF% FF % FF#T ft FT=[ fe fl F rFg %F 
aftr feroftF fft % Ft F5TF fFt f , TR% %?IF % FfJTFFTF % 
FtFT TTFFTO 1 % JTFTF Ft fefTOF FT ^ atfdTfed FTF FfT FFT 
t ' FcFfFF FFTF-FF^ FT STTOT FF^F Ft FT FTF FFT ^FT 
f I FFTfTF % feff fe<4td TIFT FT Ff FFF fe FT % FT % FF- 

wra y^it *r 3rfepT3wr% siwmr an^wn 

O ^ 

l ^ W[ fe¥W =pTT f f% 'WM T^ I BTTfR 

fen* %wr *t w’t * pt wterr srrwiwr y Mt i ywfe 

TPTfiP % W? ^ wfei WW % n^wi <. v i, 3TT5 Pi 1 * ■'I'M p pi 

wwf qrt ^r^r-^RTT q?r wr yqfew mr. few i ^rferc: %% 

% wr 3>mdwa qf 5 t^k qRrt wt % yyw qy wq % q«r qrt 

3rfe?FFT qR yy% srfe 3% WW 5ft "W feWT” q>T tr^ 3nfe- 
WIR y W, srfqg sjf[ %yy % WT-fewy sfhc WP? ^T ffeWT 3^* 

wr w, ferwt y% fwy % wpr wit yfey ylfty qwt % fart ww 
few i 


w^ qit pu <wf®ii % mere qy qw w’ ywt % 1 1 ^rw 

ft q^w qqfa | fer TFTf^r % e<ww % si^hwm % w^pr # 
wwtt yp ft yf i stt^t wf pi qrsk wf w i feRferw? qrt 
mr % m%m< "wpnw q?t ejw % y% ywr pt few i” 

X ywfa ^qww? % yfT^gfep? sffeyt-%wF mw ?t wfet prq> 

*r ferw f fer wi % wq % wstpik % ww^i 
'feyfewy’’ % prp tfeniwwyt p % qitf qfewfy y ffe qy 
yt, %5raws qft wfe i^tor qft q^r qit sfem srfeqr qxwfty- 
qirct y ypr ww wr Jr yqfewr qwt % ferystw fwft \ 

wi % ff^-y*f q?t wfeyyyw? qt pr WTWTBft qrt amt 
' yfq % arpR ipr arrwfcWbdT % ytferqr sfer % ygfty 
few w w sp&r iwy % %yyyy % prorft wr 5r srfe - wif- 

fefeR % 3nwrf?qqr qsq- qjt sffe fe^r qnfe qrr few?: yww 
few l Wr prt qrt wwrnf %yq- qrt wrtw: 3RW 
pc ^ wq wfe p, sffe apfe ^r % srfer wf % sew qft ypr- 
wr wfe qq - qfr pwq fefew w wfe ffe wt i fwyfef 
%?w % apfe % ywi fejwwrr qiw qft srgw wft 

wr i q^=5 ?ifRK ?t % wq ferw | fer fm: % sfeqr pft 
% wr qfe w qqrR # ww qrr sfe ^t yfeife? ijfe- 

pIT % CRT % WTW W% WIT I l 


f 


*c;o * '<W£MT 

^qqtfef T % fer <(q£G*r tnp ST^cf srf% % #R 2 f I q? ¥t- 
fes'* % qcfe <r wr ^ 11 % fe: qr qrqqt gt qq erfefert % 
qqR 5r,3fr f^F wnt % qR-qrq srqnqr tfr wt qf tqg qq% q*% 
fqq ^ I RR; SR ft q# feq<q>' #r ?t | qg fej RFR WT R fe; 
qqf q,qqf wr qfet wrh: snqtqqr w& *t qt q iFRf *h 

feTIFq W q^r q% ^TPR % qffe *t q% Wt, fe# W## 
? qvl^gqqqt qfe ^ clcFW 5f^W % #33 q<*Rt qrt rtfr qfe % 

qq qft etR ferr qr i qq# sfet ft- jfepR wrr % qqw sq shfr 
q#r t i 3 : — 

“srrqrq % wri : 'si rat rrirt w ymqqi w’ \ fen . 
'w? sr q sp wfe q qfer feqqRr w w =?ff fet \’ rr; 
ljS5 ft f#FTHt 5f fe qcf% sn# fef qf 1 *$ cRT Sl|!Rq pT 1 RT 
^t-q rr §■ qfrf qst «tt feRt f ? qq qq st^sr ot<t fr wr 

sfk gq 3?%% fe eft %fe % RTT * 'qfeRT qqr % qq qq 
qqfe fe ; eft IE?t Sqt fe *T feq 1 ffiqT I etq %* *R ^ 

RT fefR 33eW g3TT, qRcT fT ? qfefeR % ^t qrf q% qfet % 

§rw qrt rtt rr rw few q qfe fefa # eRg ^qr 1 1 
. 1R RT ft TR % fet (ft R qR feft qfe % qfe qft ^t 
q qtqf qft *»y Tfe q brt rto rr? r qfer R feerr q jrt % i 
gife; qwr 3pr qt qqRRT wc q| %, qg qt qfe wr q qt '” 

qfRRR % W qqRRT RR % qf «R 3 TRTT f : — 

"fe % sfer w % qwr ft ferq qRT ( q# fr qRt t" 
•<iqt iLQ r % w Rt few: q^r : W'R ^ w w: fe 
qfeftR 3 RR : fe q qfqt w% % wnqqq % gf fofeq % wr 
q q^qr qtq qqqr q «ft ,( tr sfR^ qeqq qR% qq% qqR 
fer fe qf ^q wsr w qfe f i fee qrqr q '’rferte' ?tr qq 


qq | wiq i 

qqWRF ^ qRR 


•q^qjw 


q^T R fqr % RR qR^ WR?t % 1 1 


qqqtqrq ^^tRRR Tfef c Til- lace of Silence’' (qtq R g^r) 

qfeq \ ¥RfeIR % qt q^raqrq q mfOI % fe ^r-5qt ^ 3R;- 

qq qqq fen % \ 


) 


mn mffg 'for % %mr m nrt sn# snfer n g^rr nfet =31% 1’ ^fr 

^ 5 ft fe p- ft I mRT^ % tWpT fem fe fet% 

it ?” 

R# mjmfeft % mTFT % 5 I^ 5 - % GR sfe 

mr ^ swtn *ffet I, nt % ft> goffer, nwlt n fete 

men m jfen nfer 1 1 gm mftn fen | fe % gfngm % % 

fes nfer tran? '<fe i i ’ Tnrwm mngfei' mi ntnrn?r gfd^'tv 
^r nfer %, mwT nf w mfe argfnnrmr fe n nrt fjr f%?r tm- 
ftnrr % srrfeT % feR n?t mRTg % mrm gofr fefentnfet §g =jm 1 

Tmi^ T % ^r • “z^ ^ WU fet ^T ft ? *RT gn sfe 

fen fe fet nf ^nr | fe fen > §*fe; nw ffe trr ; imt 
mft% n smt nti |, ’’ fen % fog smt nmn nrnfo fe 

^ % fR ^ ^n Rrmfej ft 1 1 nfo gn wng n mfe 5m nrt 
fei mnrn^T mg nmfo fe nt gn *mtt m mt% nfawr nrnren 
nfv mw, mfe fere nft nfn w \ nf mt fert fo nf g*fe 
n§n ft | t mt mnn fenrenT nwt t mrt nf gt| ^wr mmr m?;- 


? tnr^T mrergn % gmr nfnnrw ^ mfen nr tnp ngm mr 

5 RTR | : 

"srtVt ' mt ftfe fen 1 fe rnn nt 1 fir few it 
mnfot 1 

"sfr^g 1 n^r 1 1 rnn 1 sprt i nf anmmR | 1 3 f 

amt 1 1 nf wotft 1 1 nf mfonR | 1 nf rnn | 1 er srft- 

fert 1. 

J ^ 

“| qmr jw 1 1 rnwr fen % srrfn nrrw 1 f? 5^ sww 
nr^ 1 1 . | ?mr % jttof % mm ' | w fefe m nrw nfe 
^ *g i fr fF| d^R>r< to 1 1 

"| ng 1 fr 3 wm tr mn m ms?, jww m 

nm> 3 fnc 1^5 % sw ^t m?R % wr 1 fntt snwr % mnt 
nfes ft msfr 1 | mr^?: ng 1 sfer wirmr % srtr 

fWT fmd ^rr n^t t" ^ * ■<W£iG'JT 

^nfer %%TT l ..33T <£3 31 3fa 3%3% fa 3fa ^3 33% 5^ *TK 5^ 

fatt>< ^idifa^ fa «rr% fa 53 33 ^ w fa i 1 ” 

wft gfar ftr <re srtw 3T3R: %33 % 3333 sifaqr? 3R% 

3^r fa ^Id«£STT % sprr 3R% f , fag - TWR3T 3% % ^tt qrfa |, 

31 fa < ' f3> T < 4 <3Tc3T | l TFTf^T % sfafa^fa 333 fan : 

“totcrt 3T33e fa I, farrerr ’ft ft 1 fa% 3- 3F3 sfafa 33 % 

It 3<3 I, fafat 5*llt 53 I l sffc 31 53 fa%$3T % f%3 3fa 1 , 
srfaj %33 3%t % 3ffaC 3 3fa^3 33 f l” 
sfk farC 31% 3% : — 

"53 355fa 3 3335TT3 fa3T 3Tfat IT . . .3333; %ft 31 3c3^ 
3%33T3T | fa % 333T1 3%, f% 3 % fa 33t % 333 fa, ^3T 3R 33, 
33lfa %% f33 3% 3fW3T 3>fa ^3 3ft fafa 1 3 353-3fat 3 % 33 % 
333% g3T 3R3T 3T13T f, 33P3 % 3333 3fa3 3T3 33 3R3T 3THT 
f , 3333 ^313 3R3T 3TpT f , 333% 3jfa % ^fi33T3 3R3T 5 3T13T f , 
sffa: 33 % 3T3?3 % 3T33T lt3R 3T33T ^TI^iT f ] . ..3% 333^3% 

fa < T 3 r < 3331% f , 31 fa 3% 3fa 33R 3T% f , %% fa 3331^ 3% 
3T3-TC 33T33T 3R% 3T% 3% 3T3 f l %33Tfa?3T3 sffa 3TR33333 31 

fa ft 333333^ 333£ f \ ” 

3 %33 33% f333 3Icfa 3% fa 3fa3 3333 f, 33?5 333% faffar 
33farfa, 33% °3fe«3 33 3333, 333% sfa% 13T, 333% fafa 3 
fanfaw, f3 3333 333 fa% 3T3fa % 3T1T | 1 3% sq-fa TPT- 
^3 % 33% % 3TT3T |, 31 33% 13 $fa % 5T3T3 33 3fa%3 3fa 3R 
333 | \ 33% 3S3R3 33fa33 3% 33Tfaf 3R% 3T3% 3*§ 3333 faf33 
fa33T3 3T 1 33% ffar 3T3T 13> 3I3T-3I3T 373 3> iffa q f<3H 3 3T, fa 
fa 3T33 3% 313137 3% fat33T 3lffa33i 3R% 33 3T3T 3R3t f, 333T 
if 3^1 fa3T 3t %3t ft l 33% *l r 4< 3f33 3% 33faTPf 3T531 
fa3R 333: fa 3fa %f, affa 31 ’33313; 3t fa 3Tf%3%3 3Tf%3>' sqfapft 
% fal 3f %33T 313 ^ fa^R 3% 3^ |, %t 31 ^ 5”* % 

?. 333TTT3 %33 ?F3 3 ( %f «%3T3f.^f 3f3T 33^ 33 3 ^ 

5^S 3ffar i 

3. 3%? 333T3T 3F^3> 3T333> % 33T13 33^33 3% 3335 f335T % l oHX 3TSrT 3TRT°r 3P PT |, 3f P% 3P=P PTCT fet- 

qrf pt qr i qrrcq, qq % qprq; q?r qrqr qr^r % # % p qrrosfrt 

% q^q, qt % qp ir #qT ^i^'< fr sr# ^ *t igfstq. step # 
pt, q pw % prq % qrq 3?rc p qpT |, qqqr^ % pp p 

%t P PT affa qpuq % pfc Mq>P # q^T <#SfTT ^ WT | ? 

qfpq # tpfqqr ;ffefqpr# pqq fqq^qq ^x wt 1 1 qpj 
p% pf 3 ft # *p qqrciq ft, w qfpsi qqr q># sn^f qq fwr 
qfr #r f i q^ Jr qrp q^n# qr, qq iftamk sn# qqrfqroq 

q qTP 3TT qPT I, qq #T q# P | I afft qq% Nt 

qgpppf tfop qq UPdldM ^sT qqp I l %qq q P% qj3S #P 

# ^qqqc fpp qq ?r 1 

qrpt % qar qr pr-qlq qi% §q %qq % qq^: Jr ts gq p 
qr#tq ## % #wr pit qfar ^ 1 pqq qqq qr# qr?r, # 
qrq ir % qq #s yqr<<t>’ ft qq |, % q^r q^q p q#r 

fpqq qrqpqq> w % pfwfr % pqrfcqqr irq # ^mx fcfcqq ft 
qq, sfk qt#r #r, p qqqq-qpq pw % qrq fq#r ^ #q qq 
qqrft, <|feqrqt, #q-qrqq q pqr# # fqp qr# q# %qq p 

3>fcr-qT ’EFTFT PIPT ft TOT f ? qq^ % PT^ % qpi% TT %5iqqF3r 

% few qfqfqqrrsn % % to q#r q#t % ^ri\ qrqj ps% ft 

qr% § I 3fk P TjqfOTT % sfp^Tqr % qprfp |t% pqr qr, €t 
qfFTfeqrrtr xsm\ q^PT it p qrat I 

“qi STTq Jt TTPT: 4dMRT 3$ p P qpt |, qqrfq P OT 

qpfq % qt qrq q^r qt, p sror qr ^ ?q%-p qq arfe ^q ir 
3T%r 1 1 ^r snq.qqr fpfr anq sqfq; q?r p qqnx qiq qr# qfr 
pr |.. qq p qpT mpq qr# %, # %qq % fqqrdd < fr qiq 
srk q«q ir %qq q^rr fw 1% q# %, sfn: qrt # px-qq^: ^ 

# qrrfqq q qr# % i” 


? # # Trqpq qtqip % qqqr 'q' (qf?sqTq p) % qqpr: 

p % f# <ui % qr qpqqrq# qn qqq f r qq qrq- prEfr- 
fi^CT qiteqrq p% p % qqr snr trreTRqtRqr qt# f#r 

1 1 (## fe^, q>qq>^r qf, ^feq) I sm RRT ROT 1% fwft % 5 ^ R S^tfJR sfcd^FT 
rr |q rrt: 3RR 5WT, RR% vTRR, Rfa R ^rnfr R ^R-^ddK 

RRt-RRt % r#f % rFr ^r r*>tr ^r ^ % i jr sr^t r rtrt R 

<(ifg,bUf 3R^t d<^ «ildd *t ! SPTRT R STTRRT dldd) 

RRl R Rfat gj % fRRR Rft% fRRR R STT RJ : 

";R#t Rt-#r fjRRTR ^ r ^r<ui iw, afh: irtt 

STFR RTR *t STRTf RJS R RIRT RRT% RTR RtRTRlT % RRTR *t 

SltR ftRT* l fR RRTRtRJ^ R?OTt SHOE \| l RRR RRR 

RtT Rrf^r sfR W( ft RRT I Rf R RTR^flRt R RRfRRt % 
f^RRT%snjpRR R RTR RRT 3FR ST^ft R feRT WR # Rfa" 

r rrt twrl r ^rr rt i st^rs wfr fR rr?i rtry r r% r i 

tsR R RTR RR RrJ ITW few R feR RT | JR fqj RTR Q 
fRRTR ?t pT % RT l *tR R^RT RR R fR R Rt 5TR. R«Tl Nt 
% 37R R ROT jfRR RT TR? ROT f£ gj R R, STfRJ qp[R 

fRR % I pR SRWR RJfTR % RTR SRRtR ^Rf f^RpR 

5r, fRR % pr ^ft ^t srmr RfeRtR ftdt rt i fTR *r #f ^ft 
fRRRR *m, Rt, f^R ERfr Rt fRfr fRR % srff^r ?r|t %rt rt 

Wt 1 l” 

P RfR RTS gRJ ROTt RRTfR R^f R Rf j... 

SR% %R qft%, STR sm RRt RHR JTRR RR f^T 

RTR7 fRT 3RR 3 SRfTpR RTR R 1% ft 1 RR RRT ft RTT 1 
TRfH ?t fRXt ROT ^fl <7 Tf Wf RR tRT f ?’ dc^-R^ 

Rft% SR% qfepOT R RT fR % RR-RR % an ^ftf ^rRr R^- 
% ^fT 'RRt ! RRt '’...RRR WT ^T ^%RT ft RT sflR 
Rp RT R Rjft R RTR RI% Rt \” 

RfT^T RRRR RtR RR JR JRTT R RR RRT l RflFt RRT ' 


?. RtenTR p \ 

i R* RT sfR R q«Td fRTT fRR% RRRR Tff ^ 

=Pft I : “sft I Rt I R RR RtefRt % RR %R |, % 

RRR Rft|, RTRf^RRJRJRff f%R R ^RR V> 

irf % q?t qq^- qrr zm. sst w |, art q^ twk % qq 
■?^| i fqp qf ipi qft qtft *r q% qrq qf% |g 


u 


q| qqR m qft | 1 5^T TC «fg f^Rt 


qq^f % % ip-qt q^t qrr qpn qft <§tft q §q qR qqt 1 1 p qqqrr 
%q 1 1 q*[ 3 tm qft srqqr % qrq fwraw ruricri qft q^ft f 

'anq qqr t afk qr?3r qn stt^t q|t qRqt, qq qqr gq qqR 
*r snqR Tft i*.. ” 

sfk Rt% qrq qf qq srgqrRr qr^t gg qpw Rtq% qpi ttr^t 
^iqq^ % fwfr % qq£r ~i?r :• — 

“gq qqR *r ft i q|t Tfr i qqqq qrpr g-^ fag q|t 1 1 
fqgq sqtf^ffa fqq rqdt #qr affa sfkr faq ipq % gq 

fr, qqt q sfa ft \ gq- qrfrt-qfat gqr %q %qr qRq f , faq^t aftqq 

% fag qiw qqfa qqq f 1 # qq qtRT % arfa qq qqr §, 
sfk wfag fRwfi Rp gq qp faqfat fr, affa gqq qnqrr 

qiw qfr affa | ( Rrfag ^ arqqT %q qRt Rq qqrq ft i qi| gq- 
qfcrR % Tff qr qqR *r pt, qq qqr qq qrq qft #§q, gq 
qqr gpRT qft faqq qqrqr i” 


Tmi^r % iq sqqq qwft q feqn, q%qTcqqj 

qqwr ^qq^R-ffe, am: q^qqq q^qqr arggq qq % fafaq 

qr 1 Rqf q ?rt sqq^r afaqr qreq qfa qqgrgw qraw, qqr qq^t 
toi qqqt qf q?t aft ^qq; qqqpf zm. q^r qfr qf |, ^ qq 
qiqwr % qp; ff 1 1 qf qr^rfqqqq qq ^q srs# qqqq; 
sfk aR% ?ftqwr % qqfR 3 rt^r qq s^q^r qqfq qr# % 1 srqp ^ 
p q^qqr qV q qr?^- f% p sn^f sftqrqw qff # srqqr gq? arqqr 


? qq^ # tot, ^qT ff q^r fr q^ fqq |, ^rm^k ^ 'fqaq qf 
afk gqj srqqT’ #fqr ?qR q, aft qrqfroq qft sqqqr fqq qr, 
qif arrqt ^ ( q^Hni % gq> qnr q qt afr fq> qrqpq qqqrqq % 
I, P fqwr I \ sqq qqft=qqqirf,fq5tqq.5f,qqggg-ir 
qRr ann% qx% qtqwR q?t qqqr qfqqqq % qpq qqqr 
% qFqqtdt q qqsqf q sqq. qs^qt qrq r=<r % aq^- ^rqr qaft 
sqf 1 1 


* TPTiroJT 

gt 3WTf gg qfgT mY I ®ff WigT 3fhC W ^T^TT-JTT «KMI 
V?f4| r y c, g# W% gwYg gY 3J%J3T g^xT ^ 1 H^r SSgT <W#wi 
^ g gg% M J FT WHg gtfeg <1 T % ^TFHETPT, fgg% 
fg % gg g^fm #egigt *r gY, fggg f% % fggt wfk % m- 
mg gt qf% wfgr ggqg wtsfY gw gr sgg gg gg, gfag gr 

'■Hit'll g ^MKg TTPWfe gT SW fen - 1 'S'f F\ gg gY ?fYg *Y WS'tx. 

g^K H? w gwT 5TRT 3g% gfe spfr ^t 5rR ^ fwT, sflg 

gW g FF^tW ggT foST I 3 ^ gKtf g 3 pF fagTSY ^ 

'gfgg, §g sfk g«FT’ 'FT gw qSFTT, f^RRT 3ggY ^tPftT *Y jg. 
gggWRffr WTT l 

sggftg g fa gYg fqggfr *r ww %gg gY gfr : “g^r 

g^Y gr 3pl | gJMH; % gw ffaT I ^W 3F WW gW % gK&'jg 
ft 3TT3ffr ; gg gg 3fT f3? gt gffr, gfY 3W fY gigm I gfwY *Y 3f- 
g^Y g 3W gY 5RRTT gY |, T^g WT 3TTCT aT^F <7T3g gfggY g 

^gtrf ? ^^rrf fg.Wpf wfe gfar *Y TfST |, gY gggr S#F 
gw g^jTjft gr gwgpw ft tot 1 1 gf fggr % fgggY 1*35 gY 
gwr I, gg^t gg% fgfragg ww gY ggg fY mg f t gf fmY gr 
wsr ggm %, gf qfgg g gw ft mgr ^ 1 gf grwfgggr gr mrg fT 
mm | P fgg ^5 gT gwr |, ^ ^nrt w % wfg fggtg 

? gfiwr mgr ^r ^gm ^Ftlgq 1 ^ gr ggr g grgg skt griggr 
ggK % fgdgr 1 1 gg gg% ggjr wr, "gr fg gq^ sr g gg t w 
fgrr gg fgg g^ qfgT gg% | ? ” g^ ^nc fggr, "frn^: 
srrwTfwg srggg ^tk gr^- g gggi% ft fggr gg qfg git f i 
twj % fgR gwT skt gft, gtfg gg sgg?g |gg mwg |, 
gfq^ fgt^ gtgg g ?wrt % skt qfmr 1 1 g i wrtcgg arpg 

fwK gr g^TT ggrw'< fg^: gfag % ^ktw g ft 

grwrfwg g^gg wg: gwrfw ftt 1 1 qr??g gfg gg gqftsrrwr- 
fwg gjggr gY grg-^rg?: |gw ^rg qfggT gr agw gw fr, 
gt fg gqg gfa % qg gtfeg sWk gst gx %g 1 ” (^ gg- 
gftg^U^ gr grgwgr gwmf ggr % ' grefew mg sY 
g^Ysig gra ^w^rggg ^grfgg' % ^g mggg % g gfcag tr^ 

grgtgm % '^sg) \ 


V 


TtHf^R * 


Rft ftnt i ff RTfHT f $r Ht 3 rt ft qkt i fd<^K r qrf^T w 
Rf htrtrt =fr ^ Rt i rtr rht % fint hr <rc arq% srmfafc q?t 
Rtw q^R Rt i 3*fk wzk nt Rf r% fempr |, ^rt p - wi 
yq^i RrdR ? rw %rr fHft rR Rtw r rrrr fd'^TC 

qr# ft swt ntRH ^ qn: ^r ? ,n 

%RcH*a ?t RTHfTOTT % ^R HR^R R?t W (w, 3fk fRSRHHT 

% rr- % rttr fH r^r ^frfer ^f^q>r r sr# sri ?t i tthi^h 
% H?f npR rthtt fwnn, % rthrIr % i§srh <ft% *t nt ir 
• asr rr fa*pid nr R^t srr qft rtrt t %w rr hr hr HrfHR? fareRiRt 

% 5T% HffER R RRK ft RRT, RfT HR7 fr ^ ^ HpRTHt % 5T% Wt, 
fo=| % Rf Hf% H#HT f¥HR RHHTd % l HHRTf % f^HH pt % HfR- 
5RRRT % % Rf ftlR, Hfe, H^RHt, RJfHt, ffc HTfR HTHt % HR- 

rpj; qfr jqrnrf r% t Rt r$ r^ % fHT, p ark %rr ask rthtcrt % 

W RRHid STTT TTRTfer fRf*FT HR! % afk fWR ^ l Rf 
HfrpR HH% fRRTS: ITRT Rtfq % ^ fafaR qr^ q 1 HR HR? % 

HHFHR STRT T^r fRRRcRpft asTIRR? ^ HHRSR Rn?t R?t ^T % *t 
R^RT RTt kt-RTCt % STRHHTf RTRt RR RHcR RHRt 5Pt I cfTHRt STfRlR 
RTHTRPRT H % fR5tWT % RTHf^R % Rfa> % RSTRH — 3TT%RHH RTf- 
?TH — % jHr stitch: |IT I vRcf ^RfSOTT 3#RR fRRt H f%tT 

RTR, Rt %RR % fRGRt ^ RR% R5fT 1% “RRT RRT RfCRdd ft RRT | l” 
"% RIR RR^RT % RTR RTR Rr^ fRWf ^t f , % RT ^t RRNTT RHR 
fjSfh: HH% Rt^T | l” <TRf 1 HR Rf HRTR ^Rqn: snRTR-fRRK ftRR! 
HTRTfRGS ft Rtr l fH StfRTR HRTT^R’ 1 % HR^t fRRTR R fH% R5RT 
ark Rnf RRHTRlf RHRT Rft | % RRTRR* ^ RRRt 
3*JR %RR RtRKt R % 3RRT T% fR %R-fRf STTfe 
RR HfRT %t ft? ClRf-OTT % RRRt % RRTR RT& % f%R HTd 1 |q fosTTf 
f?R l RlRfCTi HR RRR Rt R^RRlPR^ gsR ^ ^ sftR 3TR^ 3RR ft 


?. piR? I 

^ ^ktRf^T RRRTRR, RRR RTR, THH W 3 ^, RRR sfk feftR Rpr_ 
^5R t Rf ^ RR^'<H^ % RlRRRd' ^t RSRT | ; RRfRT 

TTRfW RR% fR5 fttWt % RTR %RRR^ ^ RT R% R“ | 


U° * TPTfTCJT 

^ TO 3 T ^TO f fe TO STO^Rfe %, ' 3 ft qqTOR, 

$fer, qTeTOT, RR afk TOT *t f%WFET qTRT m, sfet %TOTTO 

fen q fen w: q^ tot trot fe q| qqqsw wi^ sRfwq 
qrororr ^ front <nr f, sftq to% faro q§ % feq, nron nw 
qfet % fetr, tot ^§fa m ron qfet % fe^ sftq ront ^ronr it 
nfferor qfet % ferr trito qft qq^fe qrt ft tototot f 1 
TOfnfa to^r topT jfe qrqqT 1 1 qro^ qft qnqn f fe farot %ro 
% f^s nfeqnfi faro tr^to qft srt nft roqfe i frot nro # 
trito % ro^nfen § nt q^ ro,<lq qron fe % ^r totwtot %• 
srfeqr tor n q, srtq sfer to SRjq % ft ronr to njnTO to \ 

to %ro to arfen nraroro nr? toi% qm Tt n% to, ^q tr- 
iro ?T ^<roq nwifeq q qtfeqrRffaqt tot Rfesfanro feRrfaqt 
srqr torto ^r mro %to q?t n^Rd i q?r fenr^ro wn # sftq 
qfTRroq % qfa ^rro sm tor-tot jtto qn^r qf p tosto qtg- 


nft tort *nqqq to to ;pi torT | r* , TO rot q?T tow 

% Wprc ffaT f t fa i ronfa I gn amt tow ^qt qRt, ntq 

qfet qqq qn tottr qrd 1 f : "ffe ft to few 

ir 

TO% srfefro to %ro qrorrqqTO totott *r smt tottotT, 
qrtro tot q% totott % ^ Sr, nt TOffa q^r : “qro fen to 
ft TOt rorf % fe^ to fu ^rot f t qf tot qnft to qr^ 
*t sffe qnft fqfe qm % %n qroft f \” 
l. ^'xvs'? n q^mroq % toto 3 ^: ^toto qttgfe ffeqq %ro 
% froft *r qrqqq tot fen, qro; totito %to % q% 
3rgro> q^qf \ qq^nrffe q^rnror qft ntnf gqqr nrawt % 
q?tf qtqqrq qqfet< qft fenr, sftq qfer qr^rofr n tor to % 
nferfro ffe q| \ ‘totito qRrgq’ ^ ^t q^raror n 
qfew TOferfeft qn nqfeq f , ferqq arqgq< to; qrr, 

to fe %ro % q^mror % qTtqqqror qq; to| ferfer fen tot 
to sftq % tor nqfeR gq Sr i q^f TO^qr froigart n nfet 
qqq> % froT sftq RtTOx tototot qq to% sr^qr qro 3^, * u? 


mTRt gt 3gt 3mR nr ZHgT g nt efe Jr ^rat tf 

3fk rafe ngfa JT 5TTfT SSlJt gf 1 TWfW % SHTTg ^ 3gnt ffe g 
fgg nr ferrara srgT’T nt sftn <iM?r ferra % wr nraf nt stn 
ggg Jr gfn n nn% % nR&r, gfrrrmfefr* 1 nr ncire mratg 

fegRciKf %■ eft gr^g fe% ft gm *n eRT gR#g gg-nTgRn 

fer SfTW nt gfe % ^Ft ?Ft i, Sgnt gg srrwr nt £* 
n^ - g straw Pnn r % fgg *r s^g gRgtg f^m % srfn p* 
grp n?Jr *r nt wr rant gsnn ?mr fen t 

qn yglf<ui ft qgTH fen I 3g% gfT^ feg Ftfe fJfeFFFg, 

gfra 1 ^ % ft qn ?rg?g «t, srh: % ng n<R ggfer n Jr %, nr % qn 
m f^<iwMF % few mww nn % ran <r qn ^fernn % 


ffe% Sgfer FtnTgfag: ngR3T % W ngg fgJf I Wft 
(w ^ ngg) g glfan gfe ^T -sfi- VTFT fen I gfT % fe^it % 
n?ffJt ^TEnrrsr nffg nfe % nnt % fnq W rmR grant 
ggfer fen : “rara % wrt Jr nmn ft ! nra % wff % wnr 
fr ' otf: srra % rarran nt gran ft ' Prtor gra % nnran 
nr gran ft ' pw ^rnfen nt gnrn ft ' nr^rnn ?pw 
mfran nr Jrt gnrn it 1” 

^fTPtR % nra gr gn ng% g%g§g nnnra RtJr ^ 1 nrar 

^fwf wr gnm, %3R <R ggn JHTR % nRg Sg% gfg 

femg gn Tftrr nr 1 g^rag % srrfg gfronM Jr nt gf fg.n- 
gf qn fen *Jnt % sgfe fet §t 1 ^ *rf nq gft sm 
% srrfg gfrnnrn % p- srPfepr Jr n% «t, tm ^r% srfir 5ft sgg- 
fR fen mt, ^t grgrfn nfenjn gfr gp nr nwr 1 nn nng 

gran ■<4trggre ggR nt gff OTfen «r gfR nngn. 
gggr m fr°t nt ft — nt nr <Hf bu r nnrp %feq 1 
fennr: n^ig^g % wgrfnnRi WRg n^ngR sfR fem- 
f nR nfenfr, fefPr rag n gfiwn nr qferan nr fran ra t 
%ngrag nferafer gfnrara % fgwnr raftrmR n rann nnt- 
nrran rarara np f % ng% ggn Jr rant nt §Rnr raf -ant^ n 
% ragfeft Jr ft fenft f 1 
5^5-pj Rfa r i %ro irrtr $, ark to% to tort Rf, 

TO f% Mj^m+cU % ft RTTO % ^F<d 4 did' fto MH RK Tf ^ l 
TO TORf % %RR % TOgR 'piK 4<^, tU^TORTOr VltFd % TTTR 'cJndil 
RTOTO sftT ^TRT^TvT TOg TO TOT TOPR TO fgRT I** “^FTRTOR % RflTOf> 
f^WTET sfk TORT TOTRR sfrRR % rFr Rt iwrfRT fRTOTTR rt, 

<w$wi' fror *nrtT TORRRt efe ir to w t| r i 

^#r *rgr tot ?t ^§r : “ot rfttt ft, sot to? RRtr tot 1 1 
§*fTT toTt % % wrrg to tor 5r sttop yfm Rfr grot | \ 

TOfTTf RtRTTt tost ^rr^fr 1 1 fTO w % totto ffcft |, ot tor %• 

TOtr rtt froRt frfr RfRiro f, Rf rt| toprt tootr | i tot % to % 

TOR-TOT gR RTR fRRT fefT TO TOTR TOfTO f%g gRT RTRt | I RTTO 

OTt-^nft totr rtr Rtf Rst Rfr, to rtr % gro£r % totr 

TORW fITOC RRt TO % TOR HRTTTTO | sftT TO% gR> TOT R^t fRTT 

Reft 1 1 fro w torr tototot # grfro rtot r Tteroft rt % :t%r 

TOTOt I, Rt Rf TfR TOT, TPtR TOfR fcpft TO TOT TOTOt f, far Rf- 
TOT 5 ^ TOT TOTOt |,3ftr TORR Rf TOTRSg3ft R?t TOTfT R>T Mt |l . 

TO snft top arfror rto <tt Rft RfR ft i toirtr; % fRirororoT % 

RfTOR % OT% 3T<RTT TOT TO fTOsTTRT RT ? TO TO TOfT^ TOT % 

o ^ ^ 


? TOTTOT TO RTRI%R TO TOTR TO gofijRI 57 ; R |3TT ^TT, ^Rt 
gTOC 'PRfsR ^ TOR % gRfidd ^P %TOTR TO TOft 3Tft 
TO gRTOT % TOT STCn TO fl ^T ?Rt * “fT, TOT 1R 
TO RWsft TO 3TTTOTTOTT ?ft, TORT STR % TO %TOR | RT TO 

O ^ O 

TOT f" RfT 3n Rf ftlgfl fTT fTORft g?TO ft 1 ” 5TTt 

TOR %RR TOtt R RT%R fg sfhC TOTTO^T % <NiT it fTO I 

^>TO R RfT : “*t STRT f” TOTTO^T ^ %TO TO TOP |fe- 

^r frorr, tor ^rr toRt f rtt rt £p % to| sRp r^tor 

R R%, 3ftr RT sfk RTTOtR oftTO % TORTO R TORT gTOTO TOFT 
TOfr RTO l TOlfR TOTTO^T %TO % TOTTOT R?t TOT %% TOg R, 
TTO SR RK % TO RtRf % gs> TO? RiRft^fTl TO 5TO ^T 
TOT TOR f%g f, % Rt TOftR TO RK TORlfTR Rpg # t ■<Wa»wi * 


smt '■<>15^’ ^ ?r ftw qq qqr ^n^ 3 : stt% ^ fqr- 
qq qfr faq qq^fr 1” 

33% SR q«R ^TT % m $ ^T for WTR[ ^ q^t 

% qqpT #fraV gqrq % qfr # srt q?r qRT qx<R *r qtefr f qr% q*r 
qrfo smr qq 'tft qR ?n£ 1 1 

"srfaRi Rqrfr rst % ^rt q?R qft fasqfr qrr qffc 1 1” 
%qq q qrrfrq % qrq gqT sfr gqqRi^ 1 ^iq^r qft pqqq % 
*r qq?g % spqqrR sfk fnfr # wmt % s?n t?R qft 
wfqr qq qqqqr fq%r ferr «ni =r^ %qq- qqrqR, qqqR 
qfcR 5TFt q ?Pt, qq qq> Traircur % sr % qrrf qRTfcqT qfaq q 

qq qqrft ggg %rt % qqr f%s% rr % <r q fern 
q qiwr % qw srfqqr q qgqR q^r# qwg % qrq qr ^nr qfqq 

srk qq qqrr qrar | % % %qq % erferq brr % 

"qf 1 -qt S *t ,,:i 


? "qrqr ^ ^fpraT | % *frerc°r gqqq % q^ # fq>q qqqq w 
qq ^TTcft I, ark qerr % gqiq q?r f%q w: 4 <q foi # 

1 t q^ qqqft 5R # qm qRR q?r fqeHT r *qRqR gqgft qqr 
qqr | # qifqr q^ qrfq qft <fkr qq qqqtq qR q% 1 arte gqqq qrf 
gwfi q qrf% 1 1 ^fr to: ^ q*^k q>Rq it 1 1 wr- 
qqt qraT toftctt | f% qtq f%q qq? sqqfr< qRqr 
qTf|q i q^ r^r ^ra crtr qqr qq> qrte *| | qrfqr ^r# afkr 
qT^Rt 5FR qfq q% srk gq qfqwt: qq mr g^RT 
qro ^ft q^R q srlw fqTRTFfr fl" g% 1" (?fkrq^w qrqRcf, 
wt mq ; q=qq fedrq qf<^) 

^ ^r srf^qq ^rqiwR % ?wq TmfTEur % ^qf qq %^q % 3rf%q 

fqqRr % g?R sfr snnq q qfqfeqr ft, qf ^ fq^R q q^- qnft 
q^V ^ qf qj- 1 

Tiq^q 4 §d R crt qq% qiq qqqrqr % q^q^q % qrq qR^r 
q| sfft qjfr : "q^ w Rqr ^mr q^qt | q^ qrqqT 
| qrecriqq? 5rrq q gfe %q sptr fw | • qivR 

flH 5*, ^T ^WPT ? TOR^T 

jfr^r *p)r i ^r f|^ & Tf^r % ^TFrfw frwn: ^rr^f^rfr 

fa^HSTO ^|, 3?k w (^ <t^ 

^tctt ^TcfT^r qx^ffr afk 'reefer ?r s F^»ft,j3rf'rg f^R' 
?TRT3fr % HTTR ^ i^FF^ ^rS%fr % *r*TFT y<|«(0 % ^ 'TT tw* 

sfa -wiPw ^r i 


^ fsictff gft '^rrc 

• <w g w r sffo 3 ^w tto % tok feror #ro TOt tott totto gror, 
gf totot tort# % #rr tot tot 1 1 Tratiro # sror totttotto 

|3TT, TOi| f# TOC 7ft ^FfT TOTO ?ift I l TO% TOTOTTO ft - 

TTrofro q^r-TfcT to# #r # ftrfsro to to#toct to# % to# *r 3?# 

TO# TO% §RT TO# TO# 'TTF^Tctr fTOTOTTTOTTt % TOTig# *t TOTOT TOft- 

toto §tot i to% ^ to# TOftrftr % tofto % toitoto to to 
tot# to t 

cpr to#4 to to^t to % tototto to %, # 1% to# tost % 
^Tcnwr # to# & tor to# % f%nr !rtt t^tot 1 1 p# froro#T 
to# ^pro #g wr tot \ tot^cti % srtot TOtroTO-ptr % to#to 
wr tot tortottoto # # tottotot, to# tor-toto/toto to^tt TO#pr ^roror 

TOTOTO TOT 1% TOf TOTO TOTO# TO# TOT ^ TOP? ftR feTOT TO TO TOTOet ^ I 

toto# #ro to# tot# ?f# tott# to fe# *r % tot % tort pr to#~ 

TOT# TOTOT % TOTOTTO TORT TOlTOR ftTOT TO# TO#«TTOdf % ^ %■ ftfw 

to# #t w% tort froroRr to# siwt frof#r tottor# to tortoto tot 

%# #, TO# SF| #T # TO?# TOTO# % f%tT % 3#> TOFT tnpRT 

pr-faro to# ^ 1 to| to# egwrsfr (ark to% to^to) # # gw 
5# #t wtro tottor # to# toi# to to#rt % TOprre to% 
#toto to tottoto sfr^ totor frorosr to# ^ 1 % ft# # g^ro % tot 

TO# JTfrftr % f^ ft# 3TTTO ^ ^TO # TO# # TOTOT TO ^ 

to# $ 1 TOfroro to *r to% froro toift ft p?topt g- 

arftrg wr # 1 wrft to to?t # tor- fron fro tor: 

TOfaTOcR TOJR To TOT # ^ #t TOT TO%> sfk TO TOITO ^ TO eft 
#f efirr# |TOT sfk TO ft# JTTOTT TOT ftTOTTO ft l TOfTO ftR HV * TPTfTWT 

qd$fe qt 'Tikil qR % dHH sm qfa % *3% q<n % f , ^ ^ 

% qrqqt qq ft ^ft q ^t^Mr qq qrfett % tffqfqtfi, *§% ?r^t % i 
qt fe qsq qt RRqdt qqFT qqdt ft' 1 % qq qqt tT c^R qqq % I 

o 

% qqq st sr#f> % qreq q qq qq tfqSr % qpf qt qq qq% %, srtq 
qt qq% qqqqq q-?q <ffcr qn? qq qq% qr fqqq qqtt q i 
qf qq fqqt sqfot §■ qnr qq£t %, ^#wr qf ^q< fqffeq ft 
2f fe % aww qqt eqfoi ?ro 3n% fqqrqt qt qfw-ra qq^r 
% feq sFprr qt din^rar vrerqqt q Mr qt qqtq qq^ wft Sr j qf 
%qq qfcfogfeqt ft q qt 1 qqqr snqq qfe qq stftt gqT qTf qqqt 
qt, qfe qf qqwr qt qq % tp> ^tft q feqt ^ ?qrq qq % snqt 
qt, sftq qt qf ^rit qqqr^ Rtrqoft frar qt i % qq?; stw qfer % 
ft qR qq^ % q^Tq qq ^ qfiqqr qqq $r i =ffe % fediy qqtt % 

% qq^q qfrfq wnf qr ft |, Rrfeq si#?> rnrftr ^ tj^qr fqfe 
qq feim qqqt srfen qfqqfn qq qfqr ^rr ft % smr q#n qq^t 
^ i qq% spR qRqtfetq qq-qqqq qt qfe R?thh |, ?t 

qqqfSq qqt fen fqrqt f=sqq q tPR? % ft ft qf qt | fqfqqq qpqt- 
qqq % fq % stiqq % qq q q^qr qt qRqR-fi irq qfe n ft qfiqq | 
fq : "^t qqqr fr qqq ftnT f i” fan dd^ql qit snft nfeq qfe 
qqft^q f, qq% fqtrqf ipr J pRqRtfi qqq; sfefrrfqr qte 
qqpt, qt fe ^qq qMt q q^s: q|t ftq, sfh: l 11 qt qq qq qq %?r 
% W q^t qt Rt qqqq qqsqrq qfq f fqr : “qqv? ftqr ft ffW 
qqqt | \” 

qrqqwr ^t srqrqq ft srqqt qftfi, sftq qq% qqqtq % fq^ Rqq 
qt pnq qt qfq fqr i qRq % ^rnr qqtfwr qq qt 
qqt=r q qtfqqtq qq qqffqqr qt fqqqt, qqqt srw srrqrcTT, q^ 


l tqqt ^qftfi % qq% q^T fqr ^fiqqifd^i q sqq ff^srr % qqr sraq 
I ? qfffq q^q fen ■ 'fe>f fern sngq qft f i qfq i { qqfe 

qqq qq °q% #qr ^qq q^rrar |, fqq qqq qt% ^qq qqtn | i 

^tfm fq^r qq ft qqq — ^fr ^r feoqR qq — qt |t qqfe qf?r 
t < qq^ fef Tqqrtqr % fqfqq qqt qr sqq qq# 1 1 ” 

H. *jq qfrqq f “Vouloir, c’est pouvoir” feqqT qf qoqpf | l T W f . w * UK 


f^TFr % stth f%3T% q% wk tri^r % f*3%3 q% 

3 rt39333T 3T WvZ 3T3T I l 3333 %tf%33t 3% |,sfk 3>3( 3TPRT- 

%q3r-3R5r 33pq% 33 i?3 3W 33 33 % qt 3Tf % 3TTT srk 

ifofad fRR, 33%3 3T3 % ar# &wft 3T % 3T°ft % 33 % %3 33 

353 srkr ^rr | ; %t 33 T 3 te?% |, qf 33 trfr % 3 fr- 
3313 % %m *n \ 

p% 3 R 3 W 3 3333 sTRsf 3ft f% snft w qr, 3 f gcw 

Rfer q% 3%% ?£F 33 ft 3 ST I qf% qf trsjr kwrfjfcf 3%33 fqqrc 

% 33 % 3333 |srr sfk 33. 3T3 33 % qfkid ft 33T i 

33%qf% 33 % TRTRr % 313 33 % ^trrt'R ffH % %k 

f%3T I 33% %3T f% 33% <H3T<fd¥ 3f qwiRT n 3P3 3T3%t %t 3Tf 
%q*T RfWTd 5 % % 333^3 3ft ft 3qRT I qf 33% 3p3-3Tf% 
% qftr sR 3 % 3 T %t 3 j%err 3 T 3 T | k 33 % srMtfcw 33 %, 33 % 
3T3t%3, 33 # e^Frfkqf srrfe ## %t 3 F 3 %33 33 % srq% 3T3 % 
fa^qft 1 1 


\ %T 3 t sTTfRt % 3 t Rf% qf 3 tW %t %t f% TRfKR qq> 3 R 3 1< 
t, TRFR % 3 t SR- 3 % 3 #FTC f%qT 1 TTnJ 53 3 RR - 3 3 f 
f% 3 t WIT %t 33 T 33 R 3 qR% %, %k 313 % 3 R 3 T 13 WR 
33 3?%3 3 f 3 3 3 T% % 1 3 RK 333 T 3 fIc 3 W 3 T 3 %£ 3 Rt 3 RW 
3 333 t 3 T | qf 33 - 3 T 3 R 3 % 3 RTq 33 % 3 RR f% 3 t f %%3 
3 Tsq rf*H»' 3 fc 5 %t 3 T 3 qRy 3 ft 3 TT 3 3 T% % I 53 % 33 % ■fe? 
3 f 3 l 3 t, 3 T f% 333 313 3 T ff* 33 T< fI 3 T 3 Tf% %, 333 3 RFge 
3 T ft 3 T 3 % 1 3 rT 3 Tfw 33 3 pf WT 3 % ft 333 T |3 f%? 3 T 3 
3 T, few 3 f qRT W 33 3 t % l t 33 % 3 ^ 33^3 313 ^% 
% W 5 R 3 ^ 53 T 3 TfcfT f — %t f% 3333 ' 3 %> 3 i %3 33 t 3 ft — 
f% f% 3 T STI 33 3 qf 3 l 3 , 313333 {%RT 3 , 3 t ^7 | 3 I% 3 ftp%t 
R f% 3 R 3 33 3 T pR 3 TT 3 TT 3 T f , 33 T 3 f Sfar 3 % WR 

%t 33rq r fe, sqf%R 3t 3131%t %t 3fWT3r qR% 3T3T 33T 3t 

6 * 

5%3T % 3p3 3ft f ? p 33 3Tf f%3 33 % 3t ^k, 33 

3 f S[ 3RR 3ft 3T3T l 

^ '%3T’ 353 3t f% TRIP 3 ! % ftTRt % 33% f%33 % 3T3 3t3T |, 

'fern qfe, fog ngf i” n 

% m nFm ^?r% sfh: anwrforqT nnerfor % eragn % fog *tpt- 
fecrfo qnc^ % erran % n^rnn i snn gwr qit nrer # t ^rnr 
qn srfejR |, wg n% nft i ng n% a tw ar?n nfr nnr ^remr s#p 
smf?t n am-am nf ngw-arrfo <rc ferfo arrf |, 33 % nnfe- yfrenr 
% fog apn cfTTW fen | \* 

ark ^rq% iT^Gifr qrtgqrsfo^ nt% g^fer qnt^ % 

fog n fon nfe qft nfe qn mfor qrecr snne | 3 : — 

? — ^Rf ark apfo femfodl % 3M Z arwffe fedM 37T |fe 
n enfr nn gen m 1 1 w n r 4 ' 4ta gen qit Troi^r % spr^fV gmrcn 
ffe sffo SRfefe: sTO nRT fen nr, efk ^f Te 3g% aT^HFT qn 

^ Tpn WT m l 

g — ternm, fnfecTtemm ark fogs srfemra srnnrfoTqr fen % 
n^ efcfr n<ngeq % gp? q% effo nfog 1 1 n qegr<fo<lnr q^t 
f , arftrg gqr agr ^ ^g?, f 1 gqr fern sere % suffer r % nmfaqr 
nsn qft argferen qn nfe er ^n fern eercr qn gnntfnen 1 1 «nr- 
% fog, gt % ^fefr fRT anflUd' fta |, nT^TTgcsm, gnfe 


% eq^d: ggqn annfre nft fen m \ ngg snen-emn 
qfer nr ggfr qrt nnT % fog for qn fog fw qn g?#r n^re 
fen I, ng nger fen qrr fr fw | \ emfe anffen^ ^ 
fr P^ddldl | fe fen fr ^fet kgr gffo I I (The Origin of 
Swam i Vrvekanands’ Doctrine of service) 5nFn ^fe?> 

’TKo qffer, aranft^r, ^<d<l w&) fn spi% fe 
^ afle anafferr qfet 1 

?. ^Mer grer sqqfd qqr ^ feFg sr# |, p?5 

ffe n|r 1 ” 

q n^f nr tpr mcr ^ra - qr??n ^t^tt f 1 fer §nr anen | 
fe tft^cut % oerc qfy^n fen qn neq? eferqnn fq ^t nr fe 
nr nn q-cnr^ # jn. nn enm n aranre n nq^ ^nr 1 

(^n% ?) 

5 # TTnfn?iT affeff — ^<J 3 vq-^-A 3 l 

jrff sftR ydtegth turret mt ft 1 1 fafg gfe fr fc- 

Imrct mm MfM wr 1 1 qf MTMrt | % ssft ^ Mt Mtf |, 

trrj qf metm* vJwF°q qft mr qwt i mm <rw mt RwfMT % tw^ 

TTM 3THT RRR f , aftR qtfaM TTrMTT £TRT ft MT 3rM^fPT, faRTMTR 
q <*t°qq q<tffT MT ^qTw R fMR MMMT ft I qf y u^ sftR MT % dlFf>M 

MTMTt %■ wm 1 1 qf "MrRfsq” mt srfRPT rs? 1 1 qf srfeftq 
ott % mm $?q wf 1 1 

b — -^ r ferara Mt ?fcTt % otrrr ^tm. ^m mrsmt Mt 
sfaft Mt 1 \ €(MTR«r Mfcq MR M RfRT |, sftR Mft Rf?t gT? 5RRR 
RcMTf q ?TM % MTM SRRTR RfMR MM^T MTT°qt MT W MR MMcTT | 
q MRcTT |, fMM 5TMTR fM I*M MTf MtMR Mf MR% |t? Mt f% MR MMMT 
qft ft, fMR MT MM MR MT ffMRM MRcTT | 1 ifoRcR aftR ^M % 5TRT 

mtt amt ^raft q qiMMrart *t §r ftqr ft 1 mms; ^ mR-^tt gfk 
crerr fqqq% mtm ft ft mmmt 1 1 

"%qR Mft MMf MTqrfqRqqfM MRt Mt cpfTR qfqM fqMTR) q 
RMMf % 3TTM | l fRRTR MRTT MT Rlf^cR 5TMR 3RRt qn^MT MM MRt I 
fRR effc-^'MTqf Mt §M RPIRTgr MtsPTM MR MMTt ft, M^ft MT 
Mt l clR SMHRt gJfTRt fR.RMT%T q qfqMMT Mt MfjRqftti ftqt — sftR 
MRMT % ^ft MT fMMTM qgM MfSTMT % ftMT f — RMt-RMt qf 3RRt 
MPT ft MtfMM MRR M aRTMT MRT cJMT MaftR fMRt MT RIM qfMRRft, 
fcrer MMTR ffMTRq Mt M3TR RfFft % fRMRMR MTT % fRTRt MtM ^pT 
MT MWTRT STRT fef%R fw f l"* 1 

MRqqTMt McT MRt, RfR-RtR STMft cTTMtT % 3T^TTTR MMR qMTMt I 
(RMMr ft W& RMM qR qfM RTsfpt, ^fRT? WRt Mt MMRR Rft 
I ' «TR?5 WT RR ' "MT qf MT I, MI qRMRMT TIM qfMT RcTT I, MRf^ 
qM MRT tTM-RRRft | l ” ‘‘sftRMTT Mf Rf^RRMT Mt ffTTMITT | ?” 
— "ft, 3RRMT % 3TgRTR 1 MT Mt fRt fRR MTRT | I MRRJ 
^M qfq% % sqfTWt Mt STMTTMcT STTrM MRT MRTT | l" 

"g*fTR fT it RMt MfM pTTcTT fl gSJ MfR ft q% ^ g^ftf ^ 
sftR M5% | l MMt-MMt Mtf MRTMR 3RMR MT% 3RR R fRR 


\ wfPTRT 5MMT RfMcT ^MT MM qfef I wTRIT ^rgT |l (^ ^5 3 TT StTcfr |)...f^R 

qrs% q^fr ^ fee f^gT |, sfk gq% w fee gernrq qr# 
fee qpfr qe tgrtt I, qi ^f| fere qfT «r^r fe i <n?g; 'pm 
w ^ ^r <r trt mR^u? qre fer | ( qr gp|re sfefer qrr % 
tr^rq fe|, ferfe fee q^ wi % wmr # qeg; nft e^r \ m- 
ewr %qrar trqr-qr qffeqq qfer q?r ft qf qepr feq # %qr % fen* 
q^r%qte Te qRT qqg; *r e^rfer | t”'* 

THT^q tnp tt§- ff sq-fo 5^ sfR sft sqfe qfe q^r qqrq ^ 

enfet ■caN 'tx.m, effre *tt qq ^°t qreq % feq qq% enq qa> q% 
ftM-ePTPf ^T eiq3q qn-TT, ^rt fe ffe q ^fe qfefT qq qqre qre 
fe q qfer qqeq efer qq errife qfeqfe qm qq fen q fe, 
fe qqqq er?q qr 1 qf qfeq enferq qr — TeeneqT % qq qprqf, 
fe arte ?nq % m M+pfr, fee qqw-feq % era - fer % wqq q 
qqqrr qrr qfe?r qr 1 ^ fefe fe fees % q-en gw % qqr qrsq 

q srffe fe qqerfer qq qqeqq feqr qT 1 qfe qrfe feqqerffe 
snqqqq? 1 1 qfr w ^q qq qfeq 1 1 fee ffe feqfe sfer srpfet 
sfersfifer w q % sefe % enq q+i+re qrfe, am spqesfe 
fet, qqq?r sfeqr, qfe erfepqr q ^qq fe qreq qrfe qq qqerfer 
fe 'jq feqr qr, q^ |r ^er qqgq qr erq^s qrqq q qqsiq^qr 1 1 3 

^ 53 % §■ srq% ler srrq^ qq eiiyic+re feqr, 3 % ^r 
fe n i^qq % Rtt ^n% spqe qtq srfenqT srjqfecr fr ^st i^ 


%. q^fT % qpneqre m° \ fepqq: erq; \ 

r. ^#r qi^r qr, “qr sfer srfeq w* q | »" 

3. eqrqr srafepp? qq- cpfffefer qqq 1 
v. enif-q qit ^ % q^ sp^qfq fsp fe q^q-# fqwrat q 

qfeq srreqr^ qq% uer srnfqt 1 (qr erqf^r qfefr, 555 
\o 3 qfer) 1 TSg; ^ WsFuf eWTr#? fq%q 

wrq qfr fen 1 qreqpnq % qwrq^Te w qq qtq erRTfq % 

qiq $• 3 fer qfe fefe % 53 q% fqq 5 r Jiqer ^rqq^qq 

fon 1 q% qrqqw % sq% qfe % fer qfq-qte % mw qr^- 
q 1 qqq w~ qqr % srt % qqqq (?^^Vfe's^) qf qqjs srpft vtfirtw * us. 

qfeft % 3WT WTRf mcnfe amft 

efet % nm sftr tT^rfw ffr % fer ipr *r siw mifn amrnn 3w 

fen i wr a§n ft fqn m i a? srfef* wten n ^x ^ i 
sm an nt t^t qmn nr i fer-w snr sfer ^r fer mfefr nr 
fears safe am i nmr mr nn% fag atwK afer am 

'fenferafernn ann^nm nanfmar ann mfr fen 

n% 3 §t gsr ^nT nr i ift nra ctot nt| am aifm nr, ga iw 
a^amanTi ?ft an *r aft a% gq % i t n?| ^a namr m i *fe 
qf% ft nf fenan an: fen fe ngn-ngn art am a>far 1 1 fer % 
3Rr am naan fears gr ns an mr arm anars am r ft am i • qm 
fer nts gan am, as a an am nt n aig i wrw,w^r gf i 
srmm nft-nfe arm ft am i n ^n-fernr fan % am ff'n^- 
ars afers arsrt mm : ‘*fe arman i mat i ag mff ft ? n agns 
fen fem agr wi ••’ n fer mant nf, fea a Stnt st att- 
ars mrs arsar mi a fe| fem ?r mfarr nr nfs nn% fen nsr mt 
sgT m i” 

mfe mt fferemn *t mg man an rnfenn afea na art asf sws 
an am i sfe arnnrst anenrsrt % sms w% mrnnm an mx g m i 
fernn man a fermt nfe mg mfw ms ^ g, mg n mn% gq at 
arst femaft % ag mgmjga amt sfe fm fer a?rf mant sfn?; ?afe 
sgr |, nrfr ^ feft gnir^%|gfe%feT3n^|i % 

gpT, nfer sn% sfhc srm % |r qqr-gqr qm 

sn ng ( 

q <T*f.r<3r qr qfq mn m i few % gq mfen qrr q^r % 
femw^r gfe^n nqn^qRarqn ammfeqr srmmqrr 
pw qfe % fer qt sfe w qn i nr i ?n 

mnr % apg % ^v| n gfer fnfe #r q#r |g i (^nfe 
r^c{,H^ ^r ufrgnr, ro gw qfe) \ n%mr 
ng ^c;v& <f % 3wr % n ng ? e »'s^ mrw %, sm ^wt %?w %■ 
qfen |m nr, ant srw w*nx qnn stkw fen m i nnqn 
srnT qsm ^'sv % ng ^ snna qm aqr nn^ nq % 
nwT nrct ^ i ^oo * 

*r% sft faR 3n% ^ spt ^rr |) % toi % 

TRrf^cr^rt % cfr ffesfc f r ^rfe; fr i % ^fr 'rs'fc^ 

^ ^ *tf^r ^rsr % swd<i r 3R?rr ^n: ^r «tt, 

sfk ^|r •jfrtd'K«n<{l' ^rr fMrwnRRr m i rft w^r ^tt i 
f?rcr wftf^ fa* £rt%t, ? qrfw?: ^r arMw* m i 
gfreroRt t rf%RiT it *t *rf^fRT <^ c r , < ^rrt rft 

3735 Bfl^R pT qT I % 3TR 3TR TRfTOTT R 3Ff 3ppt ^RdT 

?r fen i s^fFt *ran: ?tpt Rfr fw, r twi^t ^ ^ f^ ^nfr 

^rr%r f^rr l fog; w srcrrRRT 53 % % araf i < & fr 

% ft tttt i % fr Trainer % ^ *r 

WITT — (T^ 5tf|W^, (WRF3R ^t), 5ft THTf^r 1& % #m *T5T- 
•zm |q, zftx PRWR ('TtRRFT =Tcl) f^RRTt ST^RTT qf ftcTCPT 
=ffe R "mm * focf m 5TFT R 5RTTCT fetT l 

5 ^- sq-fttftft % % srrar^Tr ^t^Tt ^ 5fr f^cq-g^ 

% 5PF TRfW % RTO cHW 3TRR 14 +fad ftx ?r, ^TTt EOT 

3 tf¥^ qfrfwf % W, sfhc gpt ft = 3 R% 5 F*r ^ aRg^ % gT^R % 
www trfen (ww rI% ^tT f : — 

^ sffr h -<(W ^ sfk wr Rgfar M'H'tftfd' fm 

3 — U-H-'tR 3Tf R RNR 5TI5 l fefTC % WT *t 3W 

5pTT pT ^TT 1 ^R % STpSTf? % 3^ 3Tfg=TRR 4W f^JT W I 

v — ^Wiid f*R i iff fqr sfif^ft 4 ?f % ^ spft +»far<t «t 1 
5f?T *T gfTCPTH % ^RW % I 

\^\ : 

H — ^raw’W ^ffr 1 tp? 5 mRi< % p % 1 ^r % wftRR % 

RTFT % THTfW % 5R*T STSIRT p I 
\ — iftMl^, 3?tES Trt| ; rp? ^PR-f^dT (^R % srfdFF?) 

\ — ^RRTR ?cT, tr^T ffetfR; l l£F ?tf^T 'tfelX % 
SP*? |5TT qT \ (^R % fe%<M4R) 

- 1 1 1 _ 

%. wrrr % arpn: tht^ot %mfr f5nR^?=;t;v % 5 #ft 

^t% 4TO 3iT IR q- ; afN: ^4% %■ atftwptf ■< ^ afhc ?t;e;v 

%5Rir%SIpt % \ ■-cmtiGor * ko \ 


: 

=; — gpr i sjrostrr to: totoc % faTOrorc fr^r 

% stot firera? £ri tot % V w ^th tot ?t '?fr 

TOTiro wi^f 1 ttot i afk ^ ^ to: xfr § 

dt # ttort # *ft ^ to% 

mP^wv | P 

5 . — d i <to ft sfrror i ^ % 5 ^ ^ s^ttor % 

^ l 3Tk fTOTTO TOT %• 3TRTOT TOTfTO-4T5 % SRRT | l* 
?o — =3fTO5TOT i *w: % q^ totR mT^k % 

^RT TOT |3TT *TT I TO? % tftTOTR TOT % sfe gq 1 

l**\ : 

? ? — $rfW$TOr I (qfc^ff TOT — TOTfTOTTOT) 

H — TOTOS =*T5Rdf ( TOT Jr TOCTOTR ) l ^ TOffa gt? %• *fr 
arfsR TO d^F TOTf^T fwr % TOT | I TOTfTO 

^ fero fwr | 1 affc *rg ^fr tot ^^jwafh: 

sTgTTPTR % STOT % l 

? 3 — 4)RW>yK TO5 l q^ SPT^ff 7TFTT % 5IRIW % 5^ % I 

(tot Hr anTroro) 

? V— ffcTOT =q^TOTOT l qf I (TO? fr % ff TOTO ? 

TOT % Tf<f%d fq) 

? R — fPoidvi *%araff | qgr feroff % I (fertHH-d) 

?e;qv : 

— *rfTO< l TO> TO % q^7 froFff % l (TO? 

ir tottoto?) 

?V9 — ftretwg 1 3f q^> TT^R S T fi R c fT ? TOTO fr I 

<^[ , ^ ) fd e t> d - ^ k-Ti v^~h^ % STfrororT, sftr tottott ^i< 

faqro % tot^st -fit ef | 

: 

? q— ^cf|ST TOT | qjp- TO w% I TOTTOTT ir 

to?JV % q*F *rfroc ^ hm t (tot % geftrorro) 


\- r . spzng; \ ^ $r TOfc %tof % 2?ro frot i 

^ — qrrfcFZ #q | q^ '{R$wf|' % W ^ f^iwt ^ ^ to 

tof 5pf # % fr tor ^ fto |r ^ ^ 1 

fatofekf aq fto TRfTO % SR *pq TO itoq pT, 

q?q?q % to qitofr fw to ^ to f i 

^o — q# vd^k ' K q^TTRqft qftnpto ^r^fT to STcJFcT 

qrto ffe % Rfo Sr i tr?to *re # qftor *r sqf# 

qp 3rrfto g-^wdT # 1 1 

^ l — ^Rrf^rr 4t qftor ^t <ror ht'^r to fto# to i tr- 
im Sr m# tos sm torto *f *r toro prt 

r f to Jr srpt qR ftoRRR pT t ) 

rr — tor w^jx i qi 15, to%r qq tor? Sr, # 
q ^to r toto % ton# Sr, to qwr to gtoqR ^ 

to % i 

^ — qifTR to i «rfto^f#3iT5%i^^R^i to ^ 

sRrr) 

ry — ptoPR ^ 1 3*1^1 q#r to# i ( fto r RR ) 

HK — fto?R 5FT l TR£W % ?RT# fiiwft *T tor pq % I 
qf gnqq tofq qqr q toiq qto q^iRT % tot 

^ l 

* wfq 

am # tom Sr rgj jrto to I, qto qcq Rg # 
trifr ^ ftort % srtonrr f fetor ^ ^ftq qi^pr to to w 
to to % tos Sr i q qT cfr feto % r qp. Sr, to tor Sr qp 

? “to p ito to ^ to *r to# p# # p Rq # pr fr 
to 5 # i to to p wr[ qrr rt°t to# # p # qqqp 
qq qisf# i piq pr# 1R *r ft '” 

H RRmq to (rt# fap i to^ ) r tr r tom q 
fwrr p qqr 1 1 p tr^ott % arrqqtoT ftot rrY 

totoqq # qto KR^TO % qto q 3RT ^ qqrg % q^q 
topT^pq % fto % l TPTf^r * ^ 

% *r 3rTq % i ^ g?ft qg ggqng fw |, sfr f% 

Wi % THTfOTT % arg^TST «T gq% fwft % ft % I 

gg4 gifogt afk ^ftpfr % fgwr srm^nct •qpt qi% ggwr # ^ 

W f^RTT ^ sr^rr % gig Tf4t gt I gfTTRT, fwrft, g^R- 

WT, q'fer, WI'tK, W, WfjggRt, ^nf, gWTR, 

qv4fw g sqggrtft, w, is w gfggT ggt % gg*R ^ gpr 

STRT gg gte *t gftqr ft% % i w. % ggg *t qw qr# ^r- 

fiw<ur% ferT gg% w srgt *t gk w°r q?t feg-TR fggrg g 

fgggT qi i Rtgtg wt 4 g gtg wt gg qf ggf gigg^gt % ggfr 
qg ggrc & % i qqrfg ggqg §gg gggg gfeq gfwr % qggg w 
ft qgr % far 4t % fqgt qrt q qggr %, gfog; ggqrt w 
gR § w t gfR^fg, 31X17)7 sfk wrwt ¥f gf s^gg srf^ ; ^ 
% gg% f^TT tnjr wz q^t qt, ^FFt % *R ^Ft Wf qqR %gt 4t afk 

qif-qrf fcfr ggr gqt qfgrfgg qR siqgt gt, strft qrgt % l gs% qg- 
fqqqrgt ^ stst # qfe: % qgg q i gk tqfgq q^qg-Mt g^cg 
gg% gppr 3mt fqfqggrsft qq grmqqT qq g£, ark qf gq% 
gg^g ggftg qnc gqt, fg fagn: 3r q gffr qgkgftqqt qg i?ft g 
RPR qrgr % i 

ggq; gg% ftqR qf ygRfgrqq qg trqr ar^- gig gr i q qqgrc jr- 
grq qtfgqr g^sRigt % ?qrq^ ^ ^tt arcw gfgqg^qtt 
R^t % — qf qr^t % % ggsqqTg, qjjRr qft w ^%, sft 
% 5pr q- Hfr^fd qR g% — 3fk q-f gw ttprsttIw ^ w 
srpt-snqqft qR g^ 1 q>rc% =4^ ggq i^ g^qr g^ £ srrt 
fg^w |, ^gfeq g^ g^ qg gtgg ^t gq% %q qg gr afk gfr 
gg g^cgt qrr gg ftgr grffg 1 gfhc grqg-grfer g gr| feggr gt 
gpfoq qgt g ft, fg fergi ft 4g ^t, gggr ft ggqgr % fggg- 


ggpgt 4i gq;Tfw 'ggf^r gggrp- pw, ^ ^ % 3T|- 

gn: •<rgt.^ , Ji % ^ twfr % gg% ggq? % srt% qg gRtg w 
gqnr 1 1 gtqrg qg gq% qftqg g ^ fgx i gnqr 
% qf% aggr 1 qTf<ig, gggrg ark fw fgggg, % agg 
g gt % gngg % gq% fqpg ftr — wm* » . . 


i 


^ o Z * TPTfrW 

f%nrr gT 3% ^ft wg gww gr awfeg if, sfVr gggr '^mw 
gw gfww[ gp g qfg arppgwf ^g swr fe 1 gp ggr % g 

gT gg^p | l TWJ fag SWR W # ToTTf gR^T 3T% ^ gP 
ggggf ftfp gp gwg gtw wrr ?w gr# gg% 3?re % gw % j w : rP 

§kt gg gp wwrf gi faww gr ?r> |, sw wt hk wr % <&*< 

3WgT|R 5 r &wrft #£ % tfRT nfk&Fl # mTFFTTm gT m fwJ 

ggg| i ggfg gp gpgr g wf* gp gw; g|P 1 1 

■<w$>w gf % fw g tTg> si^f srP % ^hr g 1 wpP g 
srrwrf^FF srfg-sRgwfww % % sr?rg arprggggg t^g^R 

V 

wgfag 1 1 wter gpwr % gfara wr *r3f|^rt iw gg *tw w 
fg * jpt % wsww ?r fp wwswte: gg^gngrgrP wjmggr 
gw | % swfag ggw % wg % gfa gw % gwr gp gter gr 
3pppr ftw w i* 


l. fgggRW g^r | : g^f gg fa gig §3 gt, gfc ffr gg% gwte % 
sw gw gw gr wst gr fcw m gg% ^w 55 wir $, arte sg 
gr grg grte gsrwR-gw wfa> % sww g? tj gw w i 

R. gg fewf % gg^ww? ^ gwggfag | : ggfar ■<Ht> c g 

% gw gwg ^rgr qg ^g wfar grp, gp fa gif?: & fggfa wte 

#P gr gp gwr Sp ggfwr w, gw wf gw gp ggg% t gp 1 
ggip wr % gggr faw wp % teR gre^<fa gjfw fw 
w gg% ?ro g w”i wt g fgw g% arte g^f?r f.g- 
5%^ wtt % gw ggggw^rgfr: "wg % gww gr 

*o *\ 

grsf gwr < gg % % qfcufd fr w 1 1 " ginc 

ggg gwr^gg |tr ^r : i sg gw g g^wP 5 % 

gfp fp gggp i 

gggr ig gte-g^tegrggr % gww 5f site: gp ^grcP 

g^TfgjT fw gi g^te 1 1 i^r gwg ggfr |q fg^P wfe g 

spW % grgx fegp 5g> wteg ^rp w srar, gg wfe gp gte % 
gw \(Ht>^( ^ ^ tt; ?foim fte wp 1 gg^ ggpgrp w gr 
fg ^g ww gp <te gg; gi|g‘ % fen ^g< wg^g gp qps 
gp gw fp gf afte gs gg ww 'wggggggg g^rappiafPr 
VJ-q^.LUf * V9 

wr ffew % ft gf 3N% ggtq - sn^rawr wt w wt srRgg 
wt gwct sfk #ni: grr f^RT gY arqgT fgR ggrgr rIw r w# 

#, 3f gg# *l>*fr| I % tjpff 5TR W gR ft ffaT «TT P qW ^Y ^f^'K 

wt gt, fggwr gfcg ggY $rt gri fggfcr gft fr trt 

f , <y < H ^ q*[ qgWT ^ ^ fw 'd^' Wtgg WT ^TR WTI f ? 

wgt # fwgt Rfg; Yr qw <^t g^rg gfgR wr ^fRpg wr ^t *? fw 
ferar gg% gRfRg sqfgr gw wr fwgr gwrr wt ^trt?t g ftaT gr i 
gggg*, ft ^fgfw grrr $ gg g^R gfgR % gqgg % u^rw ft% 
^ i snwTafr % ft g*ng fggfcrr ^ amt arftggg arqlgqY £r fgtwrgR 

% ggR W3TT WlR'^fa aftT q>TRR W g<|fRR % gF?T gwtgw gY* Wt 

3jfggt wt fggrw fwgr gr i q - ^ qw ag^gcr rrt «ft t% thtwr qft fw 
WT 5RW fgTtgt gt TOgt gr %, ggwt fw % g’spr qg fft % foq 

WRq ft WRT «TT, aftT SW% STTT fqq'rfqg aTTRTfRW R WT WOT 

wr^t tot m i aftr qf qf% fgg gwfRgT% gRRWT fwfR writ 
% arg ggqY ft y^fRdr % sot gq% an%wr wr w writ gr i arqft 
gfwr wY % fwq wY srRgrq q^r % fqfqR gY, q$ r| wr^T, 
qw^Y g g^fag rr % yjfg. ggg ^ i q^r w f % qggfg wt grg 
3qY sfe ?Y wwY wtRT qft OTqT i 


ftflWRR qYR *Y, fmwY graY g fwgY jtwir wt g^ gft fw 

WT TOT, FT wt RR ^WTT RfWTT fwR f I *R 5TWK % 

wHror mtTott % ^ft ^g srrRTfRw gp# ?r fwr g wRqrr % 
gR gY gg# qwgT rtPr wg gt «ft i gg% gR gq^fgww^r 
wtr | fw ^rY qg fw wr qw qwfgw sggrg gY gg£ aR% 
fFr qg wt gf gYs % ggR srggg ftgr R I 

?. arqgr sgg aR^fg qR ag% % ggR fern g qrgY ^ l # 3R% 

ftiRt % fwwr % qqg wtot:, ggg gg% git % %% grgwrg gm 
wgr ark ftw rrrr ftOTc ggwr srsqgg wr 1 # i gg arm 
ggtgig % gR ggqg RTg-gwng wr HfwqT, fg?r afh: g^ gw 
% ggwr qrgg-wfg; wr gr qwrerr wwr g i ggwr fqwrra gr fw 
aggY fgRt qft 3rrRrfRw wfer wig gfgng ggrwgr % fgww g 
gi gR,q qwRr g^g OTgT f l 


■^oV * <.1+1 


qq ft anqV i qfeF t % wnq ^ #3r, smr ^ % fam feqt 

afrflfe qr TOK q fc^wfrH qq arlqaq fq % foi? fq%qq 3qqT aFTR- 
w|l^ TK, ^T TZ,3 q#F ?qiq <R fa'tf H M | I ^T 

3 % m w %, aqw *ir | ; ^ratfe qfi fqrer *f%, fqrcr fm, 
fJTTO qq q fFTfr sricirr 1 1 afR f; % ^ ^r#rrfr twcft "cmf^t 

qff ancHf % qqiffq ftqT qt, 3fR TRim % Wf % 33% qRt cfRR 

35mq tq qfGq ^tt fen an% ft wrfeq ft an% q, wfe? qrnqr 

q m qq% <rc *fir % an%-arrq%r qf?r %r swtt q 3?rq q wfetTaft 

apjqq qR% % 1 

3^ft% 3H% f%m % • 

"m ^r qf ffqqrq <rc ?qnq qRqt ftqt i ^r qq> ^ht 
qRqq arPxrf^ %m sqqfa 3R3T fFtT % ^ Rq 3 tIT ?T ^T 
qR3 3R % 1 afR q^ 133 3 tTT 33T ^ Siwftq M %aTT %Tf 1 

qfqqT -Rtfac? 3R3qt afR WRfr I, q%tf% 3333 RTF?! 3%, 3Fq afR 
fen: -^qr 1 i qrf Rcrt %t w qqt q anr sn%, f% %t am 

aim: mqiqw qqq %t mr 5 ptt |, afR m q^ ?qsT ft qp?qT fit 
33% % fpRTT % fat? qq 35 RT % fet? WT sfR 5R7TW %f qfqq? q|% 
amt ^ 1 " 

ttttfan? qff f%qf an? qq %r aqmr q aqr^rr qq %R snq ft a - 
qr 1 tpifk % 3 %[ arm % 333 §i? gpq qr * "qr aft q% % fqwra 
|, 3?| anfrq arm: 53 “ sfe q ffe qt 1 %Rr qiqt gnr q%- 
# sqmT q fR qt l” 

3^f% an% fetnfr qft qt qq JfK % rni^q qrq % fqqs w 
^r ferr qr 1 

qq% qtq % f%gf rmc qrt ot< q ffFft qif^i? 1 

"q^r qqt feqt aqq ^r anqwm qfr 1 qR q? amt qfq ^r 

qrq % qs ^R qqt | qt q^ qfq^tq q ?fqq $ q-Rft | 1 " 


? wr gq qqqpT ^t S sq ft ? qr qq qgcq q qst 1 aqq qqrqf qq 
sRan qgaq % aim ft ^r qq% arfqqr fqqrq f 1” 

— (qfelfOTi qqqpgq) 
qqqmar ^yim^iq qfqq gqffaqfeq m i TPTfOTT * 


aTR 3R% sr 5TR qgwt % 5Rt q?T ^RT 3R ^TT ffaT, 

Rfqr gvJfNaft gqRr srvt ft ?r% i rt% ^ fwr r qfr gw 

*F#ar m — 3RR% ?n^T 5RR STRT "RT q^R SPR R q-T fSprfa 

qRR qr, sfr % ^rf^r Sr «r A«t r^r qRRrfkft r fay^ra rp qRq 
qrkft |” 

^=1 tTqr g%q- gfw SRT RRft «ft, f5R% f%tr *^r gsfr 3fk 
RT OTI STTRT qrt f*RTS *ffftu>TcfT Rl 3TRR3R I ' sft I ^EJ% M" % 

f*T"r tft Sr rr r rr rpr rt, srfqg gtf ^q Sr 3N^r-3rrwr ^rp? 
^rST «fr i 

aragq wr % rtr r^-rpr % %g Rgcq rr rt arrfR qr^ 

R R?: Rt RJRfJER ftrraT-fRRTRR ?r 3R7RT Ri^T R I RIRR, few ^ R^ 

rr |, f%R% mx 'rIr ^rST §t r Rg<R-RRM srnT rsrt 1 1 % r^r r 

3N% fsjwr RR % ?RR =|RTR R^T qr# I ‘m’ jfT RR^R fRTR RRcfT 

I i 1 t n?g f*r src% srtr^t % fenar rrt qit rtrr fog |tr f , r| rrt 
rt Sr | ? srrr Rgwr ^r Rte % §g -jfr, trfr & rrt? 

f^R Rgctfr Sr 3RSr rrr Sr rTr gqnR rr rtrrt qfr ar^wr rrtc; 

^Fr ^ 3RRRR 51% RRT # |, RR% fRR RtTT qy # 

rrr rrrT |, aft fqr srrrT Rgcq qfr ^r Sr ^kr rtrT 1 1 

3RRT cHVtfed R3? 5TTT jfT % RgGR RR R^TTf ; iFR, pRRTg, gR 

ark tR, ?rt f% 5R Rgafr q?r ^rT, rT % f^r arfR r f S kferw 


? "^^Rfr =gR i rprctf ft r| Sk qm RTf 1 1 ^RSrS: 
3?r rt^T qfrsrr qn qR €m 1 1 ttR Sr rr r rr qrRt §, 
R TRT fSR RRT t sfk Sr g^grB qR ^cTT | l ?R 

fqreT trr q Rt ^ 3^g rt, Rfr pfTt q?T ^frt Sr 3R# 

5TT *TRTT ft l n ?kT JfT % 3FR fiiTRT % RpR % 3K 

Sr amr gap wpt qR Srt f i” 

RRft qr fwfrrrrr RfR % qwTgar ^r rtk %, 
qfrr 3RR r feg^ # w c RfSr rtt gfer q^r % 

qT% sttrt % gqqR % aRfkrar ^r 3Rj#ff Sr % srr Sr 
srRjT fr ^rr | 7 %rt ?{r akR q srfSrRfe qr ^q ir ?fr 

3RR | I f 

TFIffW % RRt RTR 3ft R|TR; 3TRRTR ft Rt, ?t 

3fRRt it fRRRj fRRT stt rrrt 1 1 spew R<tft 's%tR wk’ %** rtr. ^ 
^R-^rrMr Rt |, 3 ft % rrr r n? rrrt^ Rt'^tRT ri% , sfte 

l^rd ^ift *r % # §<? ftiw I, frr#t rr# Rrtft rt strr: fRRT 1 
T^r ^r wi #>it r rprr % ft arraHRT r^ 1 rtcr, 3fr fw^r 
EjRR RRtR m ttrr 3R Rt rt%?r rt t^t rt, aftr rrrt Rtf, rr^r- 

RRTR % 5T% STRf R fRTt % RRSRt % RERR % f%RRT R%RR RT, R^ 
Rf RRt It RR%R (ijRTtR ?R) fRRt R sftRTsft % RRTfTR % ft 
RTRTRt % TOT RT RRRT f I 

% RRRFT RPRT SRfvbtft RT RRt Rt Rtf?R tRTRRT RRTT STJRTR 
RTff % %tt fffTcT R EJP% ^ | Rl% %M<ld 3ft 5R% fRRT%T f% RT 
RTRT-ftRT 3TT% % RTfRcR^T RTRTfTR RRRt R R% «f , % RR* "RtSfT 
% %tr RR£R cRFT RTt” R^ & ftfRTT %TR ^ l 

R1 RRt ftpsRt Rt R^T RTR "RRT I $R RRt Rt RRfcRT RRTRT 
RT^t ft, ^g-fRR RRt fRRt % ’RTRRRR <H%RI<1 RT R%RR RR 
RRt l” RgR RR ^RFRR RtST %RR FTTRRRT ftRT f, affc ^rfaq 
RRRT RfWR RTRTT Rl ftRRR ^ ftRT f 1 

" * 4 <H IcMT % 5T% gR RiRft f I RTRT-ftfRT % 5T% gR RToft 

f 1 RRTt Reft % 5T% fR 5£Rt f 1 3JR RR RR-%-RR RRTt- 

fRRT RT RERT RRT Rft fRRT 3TTRT, RR RR Rtf Rt RTtf RRlRRRR RR 


l. ^RfR ?RR : RfRRt % RlfRR ^ RR%feR R aitf ' cttfMlfmd 
R5 c Rt % WK Rt, fRR% RRR % T^t RT% RTfRR fiR % JW 
RERR XR RRft % (sf% 3fR Rt WT f) R^ RTR %RT RT 1 
% fw urt u§t 1 i * * fffar ^ amt q^fr qft am feu |, 
afk ^ut 1 1 q-Rg ufr wst qcut % wr-utw qft ^swur 
u fJut, aft t 3 % qqr snuff qpr i gp at aq% ^uu wuu- 
umft qft ggr£ ^ ,y pi |>, qug 3>uu u tii^il ft qfl^ mf "Uft 
prr i ww qpn I, ug % qp | fe UTgafr qft %ut qrd i 
U fl# ut g# UT Tft t sfk spfe # ^TcTT qft pn% fer ?T- 
ucuRr ufqif qft uup 1 1 ^ f# g^u arruT | ' ut 

ufeqferut^t, aftutsuqq RTuuffqmr urfer i.. . sr uq> 
man-feu sn uq w u 2; €r i. aiu aiq> u% % ar^nu % qftf ura 
qft'' i ’ 

"U qn Ult q^ fet ft U^T 3TTUT pT UT l Wt arqut taut U W^t 

qft afet m% % qra feu ut i ^q&appr-mn qp ... 
'Hfr pff % qwu-qWi qrr +u< Ri< tt irt% p ur qn rut gq> 
iu ufr I ? W U£ <T^n-<T qU qUT | fe ^3Uqft UfaU U U WR 

TUFT qR ? feuft WJT =# UR | > ?{% 3% UTUU URR 

feRR qfet qft URiT qft V ” 

"3?% afet URt ^T URR RRT Utfp, amt - TcUt % WT-TRUT, 

u gpfi-Cl gag % uru feu% u% strtu qn uurur u qmr qt, ^rqft 
aquau qmt urffe i ufu gu ipT ufr qfet aft gu pufer ft i aftt 
u^ ugm feg-% fe?r n w u^t |, ugR qprnt % uRr ^ i” 

"% ugRT ut upr f fe miuru qrt ffeur qr^r p ?fr uunc 
% anfe q>#5!fr qu urau q^ur 1 1 u4rfH ^r % fugqnfr 
u’fer aRrr i (ru feru % uru) qq=r fer sutruu ^ p %uu ?r 
qp * '| U1 I f^T-?fe: qrfr fe P ufe-uur ^ ul%- aurfe p, 
ufeRRR % ufrum q?r utu qR i” fuq> % q^ fwuf |f 
ut l ^ ^qq?t urr u%u qr^r p %?iu qfr qp * 'trfu gu uu irru 
uRtt w ul% aft uuqft qur qw ffe ? wfug ^r| #q--#q Jr 

quft % % up arRT 5RUt 1 1 utur waft afta: fqR up arr utaft !' 


? aft 1 Mt\ T Ht‘ LU l wp, feutu wr, go W l 
R =qt aftrnrirroi 5ftuft, go y^\a ] 

?V T spq 1 sftTFFT f*& 1 ’ '‘” 

“fernffct fft 3^ ^^r|, fc<£P*n^ 

TFcTFT ft ^ % TTT Spiff Tcft % TTR fTf-fffT # ?Rf Tft, sffa: 

qxqiwr % srsfar TRt fr? g*t wr % sr*r yff sn^Tf^F sftaf s^rtr 

<*> <?l ^t ^llth MM ft l” 

"fff ^cq- fe tR? fR TPTTT^ % STFFT TIT STTT TT fafT |, 

qf frrrc TtFFt ffew^f qftsr t*3 1 1 mrz % ftfifo Rtrf 

RffeT TRTT, 5PPT9T # Sfft^T feRf ?t STFTtffef Wf fe fcnf TRrt 
% TFTFT I 1 ft <pfr fTT fe Tfff % STEFf I, % t^r ^ In ^ fft 

■ i ■ ^i i m ■ i 

? TFTfRT TffPW, fottf TR, $o l 

Epft %3R sft 3 j%ot ttR ferrr tt gq xFTf.w ftfr # 
sriw+'dwl % tr fe srfern ^TRqnrt wtt tt i fesnrfestfeF 

<RT frn^lf TtR % IFTTT ffaf TT TTKT OT TTfefeF ST^GSTft fe 

sqrtf tr^ qrt sTtfsn ^ fffa tt fef % ar^r % ^ tr 

f ft TFT TT ?TO adqq» ^5W | t 

'tk? fcf TRT (wife Tf TRT fewfe f t ^lft t a ' | Wit ft 
frrefi |) fe fnt fe Tf qq q^inft % srfeFF qq'fcTT f 1 wipt fe 
wf T^fr % fRR Irft % qqr few ft tstr efttftt 1 1 
TKT feirfe fe fenr Tlfe 1 ffeTTFT 5TRT: 35T TO, sfft TIT Tfe fife 
fe fft TT TFT %TT TT, sfft TFft TR ftf Tf Wt %TT fe 
TFT TRTT «TT I TRT *§% TFT?T T T% I TR WH fe TTfT fr> 

^ r- 

RT% % TTI ^ ^ afk ^ f%fe tK WFC ^TT 

?nfe ^IfT TT TTTii: TTT^< STTsff % TTT T? qt %F fenfe T TT^ 1 

• Cv 

TTR fe TTTTT % 3TI^r TT TRFT P?RT sffec 3TT Tf ffeTT ^ TT 

^fr fe^r feiTR ffterr arrfe, eft ttttt fe f ^fe ^ 
?ra rr ffen ?’ ttr fe ffen . '| wrr ' fe ttw wr 

%% TR WI TT V” $RT qr RT% TT ft %fef TT |' W T3TT 

: »FRTT fe TRT ^Ft TFT5TRT f% ffefTFT ^fe Rfes ffecRt TfR «ft, 
5ft f% 5Rfe TTfer TTR % TTT^T TT WFT TFT %TT T^RT TT \” 

(Mt ?TRFT^ir gq^iTTfer, qqq tft, ^s vk) i 

^ftTFTfroT TRT5T, 5FFT Wrg, ^3 vo3 | npfm * 


ppaf P wg; pfe §p qp pp ^ fr gt pp pp % Tfp 5 ^ 

wap ft 1 1 pp PMto'-pfpT ^t PTTtq ^r % fpq qf-mf ^ 
wit ptpft 1 pptp q=F> empt pp qftsft, sftp pp% mf p arr^r-PTwr 
pfep p ffr qt 1 m §p ttp ?r 5ht ^ ^r dr %pp q^ frp tpp % 

vFlTsfr, sftp eftc. ^TP P PPPTq % wit TP FIST piPeT ^ I ftx PP 
g^TPT PTP Fpfpp W eft qtpt fpfr % 5HJ % WTt TP FM WCt, 
aftp P*f Wt ^W % WTT 1^- • PPTP pt FTTP TTP 3^ fM 
TPT #tPT ? TTfpcTTfor ftttf fpq qp |P % PPM | l 1[P% 

srfpfPefi fSRFt 5TTP T?t TTFT TR f%PT | — P^ PjfpT qpi | l P^ TPM 

| ft Pf TrfPT 1 1? 't ?V pT I’, PP^FT ft pft 3PP ^tcTT | l "TP 
|t Mp | \ Pfq P^ W | eft 3?T Pt FMM ^t l ^PM ^ PT PPTP 
*t, f T^t Pt PPT §PT P^t jf l P Wit % PMT TPPTeTT TT JP f I 

Tto 5# pipit tt pt^p m wtt | ? ” 

IP 5TW % Te^TT T?t qfo PT PTTT PeMPt % pi^t «t % 

amt wgft % frrs q ptptp, sit snp- q ppp p pp3t, afh: grit 

W Mt «PTP> sppt WT-TPHT % fpq g^R apt^eT f , PP% T% 

feMRTT Pt ft tqn P PPP?t P^STT P P5PP fir, SFeT^f fw PTFT it 

wft qm ft fPTPl, ftx gw pqm % speMmt gpfqtr ppm ppt 

% 3TPPT PT PTPtq prqt l PJGJf ft ^ft RTWIeT Ptf -PP3T % fpqq 
Wt % FPTP TP % PP PTPT pft m-PTfp PP PTPP PPT qpr PPP P 

pfpp p^r % foq ppptp; # affr $r m pmt ppt wtrt % 1 

?wr q^r PpfTP %f%q : — 

PP% q^T ftpp (pP>MM PfpT>) ^t afPPT P^ef fpMT sPTJeT *ft I 
PP^ TTPWT ^T TTfT f% PP Pf WH ^rft ^T JPTeP Wft |, PW PP 

qm pfr pr mr 1 ww % pp% . 

“PPR 5r 5 ^ PP% fpp TPT P^5 | 

PP% PPP fpp am Pit PT #PT W1 prr PPP crrnr | ( 
T%fPP STfP % PPP fpTT, "mt TP wft fTPTPt ft %fef PPt l" 


\ . PPtTPPTP PPTTP % PTP PcTrPTeT 1 

H. pq \^R Jt ftm P PP% ftppt % PTP iJPTPTet l 

ft fefr arSnc rr s&s gro % sni ft «tH3fe tw 


5i% ssq?t r% 


jot 


j feFrr^3m%TT| ? PFT % SRlq7 qf fW ^ TTfr%*nTFT 
siwqnwr q*ft r ft, fRrfq ^rr qrt srfep sr^ft ftRcw s^tf-Rffe 

sfrr rt Rqr fear ?#pr torn 1 1 qnt Rt ^rfe> itRT Rft t, 


rpt RRsfR qR^r % fexi RfRR r ft 1 sfh: 


rrtr sp^r wfetRR rrr r rr qR feRR& rtr % sfjrrr qRRT |, 
rr% fere gRt rr, qff % fRR 51 Rt *jrr ft rrt f 1 an# rr- 
rtr qrr rtr f 1 sgffer fewra wt sffc srnt arst 1 


\ Rfj Rfe rrtr q?t qqr 5?k RRtqrRT | : — 

irq> fRt RTRt fRR?r r RTqRRrfRR Rfer sRferqRRt RTfRt 
Rt 1 TPTfOTT % rr% qrfr fe Rfe Rf RRRt qfet Rt R|R arfep 
crtr qRRt |, ark ggqrt rf? % qRTR RRRt wtr gTRRT 3r fet 

ftRT, RRRR f^RTRR RTRT ^RTT ft I sfk foR q^t ?Ft — 

"Rfe <jr rrrV Rfcrt % Rt TrfeqJT qst rtrrt qR% gg^r afet *%f 
q^t str ft Rt irr^t Rrqre p- qft qror hth qRRr RTfcft ft, ff 

RR q+f Rft ffet RTRRr 1 5|R SPRt RTfR % aFjgi < RgqR <dR“ 

RTR qret, RR rt qir g?t fRWTsft-fejRft, T^ Rf rr qrp? qR^ 
|R fptqrr srfe qqq ^ feqir fet fqr <jr qft ^qt % 

wrr R ft RRRT Rf JR! RRT Tft ftl" (s?t Rt <Wf T G R S’RRT- 
ffe, RTR, \9 o) J 

qqnr srq% feq«Rt q?t rr qR^ - fR snRf r fqRfq rrr 

°qqld qRt 1 3Rrra; Rq% rrt; grrqRR % %• r<i rt ^ % qqrr 

q>Cl, <mT< 'd« c t»( RRqR qRt | 

^ RT% fer RR qR +ft arpRuf qRf , gw % g^flRt 

^3RR qrfwprr | 1 RRRR tJFfft RR % JFT -?fWt Rt RRcT |, 
^ ^ Rqr 5?fKl qq^q RWT |, RR RRT R^ p- RRR RTR 
RT Rt 3TTRR fT Rt Rf tR7 3RRT Rfa RE^ | l Rf RR ^ 

R^R RPf # RRR % RTRt l Rf RRfRfRR f fe RTt Rf Rpf ^R 
nft | l RcRR Wfej RTRRT | fe RR# R5t RtRT RRR R Rft <ro?w * 


, < r T r t i OT T % rt^-rsi f^r Rfprt r ?%f % rtr sfrp srfsre: ftPP 
emr r^rt rrw rpttr % zfsx Pt ret Pt 7ft ptr afk 

RRPT TORW Ppt Rf RTSRPTP Pl<hlR'<5 $ RTR RR% RTRR? % 

^ it 5 tr%r sr%Rt % pt%r ^ ThrPfFfr prt ^ rrtp PfTRtit 
ft rtrt 1 1 

Rf fepRIcT STf^RTT R RrHPPPC ^P Rt^|R, sjrfwft R PPHP 

twpfRPtRT 5R% rt i q^rPr Rf P7ft-P7ft amt stPhtt % rr it rtr- 

RtR R ptf-ptf R7RP RTfRP RTPP ffr fpRT ^RT RT I* RPR; Rf 3R 

RTPPt qrt tTHf> %^r % mn pot rt i RRPTftRf rtr r ^ft, fp Rf 

Wf % fTR pt^p fwhrr rtr 1 1 rpr; pptpgr P qfpt ppp % 

ft Rf RIP fw l 

RtRt Pt RPRfR PPt gq r*tpp friter % rp if 7 ft 
R?f ^pt % fOTT R^PdT ft, Rf 3<^PRT RPR R MV fRfpR 
r* 3 Pt ^Pt Pt srfwrqT % rrpp p Rt i rrr rtptppp % ott 
fiRtR % RfePT «ft ft Rt, 3fhC RR?t RRT POT R PTRpOTT PT RRRR' 
fpRT I PRpOTT ?r JOtPT R^fTR - rtr Pfr . 

"PR it PR R^tt RTRTcRT % PTR PT ft RPTTP TOI Rlfftr I R7T- 

rr: % 7ft Rfewp ppt 1 1" 

pit % f?r firttoropr fH ^ ^ g- amp%fp ^ott |pt, 

RtRT - — 

"pTR Rf RTpit | ? ” 

Rfe Rf RfpORTP ^ flp d7 Rf R?P-SR?0 RRTP fpR 5TPK 
RPFt ?” Prtm Rf ^PPP RRTR Pt cKf Tf RRT I sfn: RR% R% 
PPt RP PTRpOT SRpt fpcRt % Pft 5Ht • 


rppj rt*pr r Ptf 7ft stp to pft Rprat i PRrfa fRit Rfpr 

pppf ifPTt PTRT fft Rf^ft 1 ” («ft gftpP T fTOTr sftpft, 

5^5 l 

?. RTf TTFRcT Rt 1 

^ RPR ?t PT PRPT ?t RRPRt R RT PgPTP ft =gPT f l Rf RRPR 
% RtW RIHPPRt R % 9FRPR Wf PTPT f I X?V * TPTfJWT 

"qf aTTXfe q'THTWr q^T I \” ** 

fexlqr % ftwr qx % 3 XRXIT X faqHX % Sqqq ^ P+iH-M 3 X 1 % % 
ffer fer i* fexm nffenfe sqffe sit, srk siren qrxqr m fe % sx R 

ireren *fx i tht^t % gxfe q^r : 

'fen I {£% SIkqfa#d *PT Xfe | l” 

ferrer g^rex sp sst sftx xqqn wn qrx% wn \ xm- 

fer qrfeqfe ftr =q% fef \ «f*T% fel fexfe qTO 3 TRT, 

3 PTMhHT qx% wn sflx qqqn fern qqT t qxm; q?r wifi q% 
BTRRr q feq qw i xiFf^r % fe qfer q% tfer qrx% % f%q qxn, 
qxm; qiq % frrctqr % sqq |t wz snqq q% qqxn #s fere t qxxq, 

Xiq^enr % 3 % ^r wn qq ipqreX 3 FX fe WT RdR |, 

qnffet> ^r-qrfej q% wn fen t 

qxq; wxt $ 'fern q nr t XTret^q % xxfe qr^rfe fcgfer% 
fnr re%qr qxr Wwn yr |, fer qxremre % fferx siren ^nf^ i 
frxrei x% q^ sraxR qfeq ffer nr, mxq qq% xfet srrere-qqq q srg- 
nrqq qre snqire q fen nr 1 q^fqxrei^fex q^q srere 1 % 
rerqqr q% feren qf an^^rer q% srfqqi qxrx qfere 1 

xm^^T % xrex fen, "tf ^fer feqq? qft m^rei 1 %qn qxr 
refeqr fereq % q^r, sftx refe % q^r qix feqi qrxt 1 qqr gn q? 
qfe qrx qqfe ?” 

"reft 1 3% ferq-q^qq % ifR 1 1 % sqm q qqrreqr qff xx 
nxxn i re qr qqr wt rex % fqq fwx r fenx qqr fe qfe ^x 
qqxn i” 

/ 

xw$gui q xxrx fen, "ap^i i qfe 5^rxr qqqT^^t 
qqqq ^t |, qrq |r qq^v qxqr jri qrqn fe ^q sfer q|t 


^ qqr qsq qq fefe q^ sffx ^q q^qqi q gpq qfer qx fe, 
*^qx % qfq q^xm’ qqfe fqq% spfe-qrfet yfe % fRxrfe 
qx fen |, ^q sfe q fw qqr | \ 

X. q^ % 3mr ?r i few we^ % qqq ^ qffefel ^r 

»R> % xmirw qqffeq «r l ■<T*f$wr * q?* 

rrt toiI, €t tot gn gq ami srfeqfa tottor ?-t g^r<l ^tofj 
q totot wro, gn tor ^4 rgnR sffer torr tort i R?g tor 
wr % 51% nram TORt ftro % srro §■ gn #ror torr n 
wit r fr feR TOdl 1” 

fRter % qfTron r Rferr feror feq fen fi tort TOfefq I 

c\ ^ 

to 1 rw qqTO tor smt R4T % Rfrgn q mg % ^ qi% 

qrr to! t? totr, tort r fent % tor ^ qroir, ferro tott 3 % 

ST# qRtgqK q^ TRT OTI TO ft £ %T R ngT to| % TOft 

| r ri?i arRTfvF nfero £ nfer ^wi 1 R f%?rr fen! srfeiR 

£ R R^TT TORT RT, Rg 5Tf TORR n TO I 

feftn I taTO?* tor foro, Rg tot % qf qg £ faq 

felTO fT TOTT : “§T, t qft TORTT l” 

TFif^r | w: rt n to^t, "tott TO|I ft ? sr toR to q tor 
tot tort g^TTt tot# s^r qft 1 1 tot Trot 1 . # g^Ki srfeqfe 
1 1 g^TTr %RTq gRT TOrofqf ng tot ^ totR 1 1 t gf^i ft 
to I tort tort f, Rqj to nro gq tort ?^r tot c^mr^r tort, 

r% TOtf tot q ftTO 1" 

fertn I grr *ir nt, toIt r w fro fro 54 ot 

TOT R% SRI^d TORT ^ TOpT TORTOTOR TOT fen, RTORT I R 
R feR SIR TOT TO t 

Rg r% trtor n srfrferr to tort Iro qft #ro , trito 
*Ft nf m%r nt n to 1 5?^ tt w Tfer tott 

fen i n^TOi r ^r% ft nferort to nln totto, 

tot ^ JTTOT 3^ snrpfr TOTOTO # T5TT # n ^TTO fTOTT I 

mr *r tr^to tort n to tot! fero f ittt ferrf 1 ng sn# gr 

TO TOTOR RES TOWTW feTO TO TOT I TRTOR % TOT TOTRf ftlTOt 

< 

% I ^ qrr To 1 fetoro? % TOR ^R 4 ^l n fef) Rifrfe % 

fR |q nt, TR^TO Efr g?g % TOT TOTOTTORT ftlTO TOTO TOR T 

TOTOT 'J><| I l 


? r 'fenf to rt’ ’ (trri) : nfero^ to nf q^ jtHr jmfer 
toto 1 1 fero efer nror to q^ tor q |tt tor r §r tor "q^fq qqFT trqr m%X STFR3JT | l | TTW^T I ^ ^ % 

STPt & ^ qt ^ l” 

THTf^r % w* qqrf$fq ust ^fer qt, srk w qq 
qqWT qrt SFt^T grqq qf qqrfqqr fqqrfqq q WFIT % «ft l 
§ra tfh^t Ttf qq^t qjaft q q qq sqfqqfr qrt, fwr qqqpr §gjr 
wqr q ^t ^ qqr qt wth % qtq qft % far? q^fqfe qr# *t, 
qq *t i 'd T i'A trqr qfe q r^q> q%q tft qq qqi% % fqt£ mmTh 
ftqr qr i qq% rrrq: q#t fwfr # wt qrOTc+i < % ft ^gjr qr 
srfq^r^q^ wff wqqf qqT % qnqqt qt qq% srqrq qq fgqr qr i 
qq ^q srs^f q - ^ WFt ^?q qfrerT ^q # » w sqfeqf qfr %qq 
wit ffq> ^t ft wf qrrqr |, wf q*% fewr % qqr wq w 
arwwfft qr qrfqcq wt stk %qT 1 1 %r tqftt qt q^i^T 
|, qq qq[ qq? fw qrqT qT qq qq% qrdq;^- q 3fqq qiq<q qt 
q^terr qr qTqt qr, sfh: qfe: ft q#r % qrq qqt ftqr qt ^r-#q q 
fitqr qqq wr q %■ fwrr qqqi qr i 

% 'wqqqp’, qqt-qqt qqqq qqrqqsq, fwn: irq qfqqrffq, 
"qreqr sfk ^qq % qrq qqqfqr . .." fq^rt qt ft 


qqqt w qqqt | qqg q^t qt qqqq fir qtq qft ftqT \ 
qfeqqnq q qf q#rq> rr^w qtq % qn: % ^qt wr qwrr 
q#t f i qqqq fqqrc f fq qf qqqr qnqpr ^t ^s^r qr fq*fo 

f l (qrq %q sfof^r qq' Sketch, of the Indian History of 
Indian Philosophy qfetj |) 

l. ?q fqqqr % ^ qqqtqiq fqtqi^rrq % qqq qrr qgq<q fqqr 

•l qq % qpqfq q % qqqq qqqr ^ | fq%qrrqrq, qffiqrq, 
qpcqFFq, ffrqrqrq q^fq qq% q^s fwt qn m r< l f<qr qqq 
qeqqteTqr% qqq qr, qqqrr qr? wr, ^rqt qtst q qxn: q 
q^q qq qr i q fqrr qtfqqr f fqr fefr ftpq qrt qqt?: tftfqqr 
qTqqr % srtqrq qt qf q{q ^ % qq % qqqrt fq^r, ijrqt, q q^q 
sJ^'i # qrrwqqr qr qfr-qft qfq qr^r % r THTfiWT * 

srfqq q*pq qr# # \ qfrppq % wm fqrft ftpq $ fqqrffq f£r tk 
% qqqt qqft q?t ^fr qri^TT q^ ^ sfk^ wto ^ ^ fq 3*rqt 
Tefr 3rq% qfq q snqq? % qrqq q ftqq wt *tfiqq fpft t w srftr- 
ferq sqfo qt fwr rnq. qq gfwfer sqfo q, srk % swa - q qrq- 
rnq qq-%-qnr crq fqqsft wrr ?ft qq# $ i qqqj; qf qnl sthot 
fwr q qr, qig qt ^if^r w ^n^r ft qf^>r |, qqfa qf qfr 
qt ^q^T | fq 3f 3rfi f?FFT qT t*q 3WR^T | I qq qqq, 3 Tftr- 
faq, qqrq ft w qrqt qw fqfrct ift qtg, <T^ft ,yj i q q^ #s- 
'tpt ft fr tot qm q“ rr^pq ft qtw ft ssr i qrqq, ^g# spr; 
qt SFTRr qq *T cvq f f^ q ?TqFT f?q qt 3pqiS qfq fqqqpT eft 1 

sqpft ^OqppO fr qft «tt, "fqfr ft srfiqt qt wpj; qq qfqfr 
£ qftr 5TFT q qq?r qpfr qt qrc qqrr qsT |, q^ qTg fgqpr 
q> wr qqq zhx ft fq qrt 1 1” 

<W£wi qqt f^iwt q?t wr fwi ^r ^ ? fa^qppq ft sqq fen - 
^ ^ ^rrtqt qt qtfaqyr qq, fqSrqq. gq w ^ fr, fq^tq qq 
fqqr 1 1 qgq sqq fw qpqqt foqpqr qt qtrtq £ q% 

fwprtTfepfr ft qt qfq q fwpr^ fw | t sq wt qq frncqqq 
ft 55 qr sf? ft qifq qn qq 35 qr ssq ftr^r qrqT-fqqT % qt 
qsqrq stfr qnS q“ 1 qq?^ -qmfOTr $qq 5^ q q^t q 1 qf srq%- 
snqqtt m*t f?Rfr ^ qqrq # 1 % qqqt, ^ 1 % 

qfqcs fqq ^ qqrr qq^r qra qr^t q, sfhc fqqft qqqq ^ qq^qq- qq- 
qiq qqftiq q qr^r q“ \ qt qqq^ ^ ^ q^ qq^t arqqt q ftqt 

qt i qf qqq? ^q srt qf ^ fqqiq % anqr qt 1 "w fq% qqr qrq?q 
| ? ” 3Tfqqr, q^q qt ^qq qfm qrq f , q fwarrqft-f 1 qNt 
ftrert f%qt fqstqr qq qqrq qn^r % qft I 51 , srfej^r q 1 1 'rqg qqr 


■ ■ r 1 1 * iii^ ji » 1^ 1 w ^ 

? cj/Crw^ ^r 3TT5 ^ 'ft, gqtqtqq qqf qq % ^ i 

l qqqiqqfqsTqfr qrt %qR qqqqsqtqq qjqt t q#p qq^q % 
3pqq qqr qt -yi<^ ft rtfq qqt qt^r |, sfk qqt qr qtq 
arrsqrfrqqqr 1 1 ^t ft ^f qfq qqqi qifftr 1 

fq%qiq^ % sr^qir -ro^f qt fen qq ^ fq^ pq qr, * TPTfTCOT 

qgj^gtftgtl ? ^tt qqr ggwr qg gw ? gft, ^gggjcg qg arw 

gfr, gfeqr gg% gr qgf arifep g?g — qgr qrg arw i gw fg ^r 
arwferq; gwr % jqggt an% gfet 3TRrr<q» gffe qg aww gr wf 
w 1 1 sfkit w gqgg ^tt fieri | r "afe tpr 3 <g qit fggr aw 
I’ ’, arro; feg swc ^ fegg wi qifegt q?t feqrfgg qwfa % fei* 
gfeg fr g wn qtt ?mm qw |, gTfe g few w$ ark grd am 
amt gw %gr w 1 ?gt 5 pfr aricHiw qifegr % fgqgg % ffe? 

ppr qw 1 1 sw fr qgfa 1 1 grqg gg gg% sr^c g am 
ft an 5 trtt 1 1 r, arg frw few | gg g^gfew amR wr gf 
gqg qm mat f 1 gffer % w qit wgrffeg ^q A fgqifeg fft 
gt 1” 

sgg gf wp gw an gw |, % wir fg gra qg w 
^ mft g fe % g<f g fg grggfa qtar % #g$[ arqA-anq qg w 
ag% tggfe few % qg A q^ft grgqr g gg gig 1 w ggfer ^ 
agfe^g % g{g ggqg ktf g anga iggr arfgqi gr far g?f ^Af qrkr a 
^Tgg q>ff gig g a gg% ggggf g ft gig t % gft agra % fe gg% 
fafet qg gg% gfg ^f-ggaT gg% gw qg qnaa gg aga 1 

"g^gfengsfr qg agfa fgg gg ggqia qrfa gf 1 qyy^ fg gra qg 
am wr % a^fR jpg qg aim ggg ^ fegt qg amr gw g 
ggr % i” 

gqA feara qg fefer % 5m wA gr gt gtf w |r gfr m 1 
ggqg gtf few: gggrg ft g gr t g q^r gt gg% gag g^g qw: ^qg 

*Y «■ 

n ♦ ' 1 

“gf 1 ggt gmf irt m-ggRR qg qgr< g qr^r i” 
aftg grfgw ar^nsig sfR gr qn? 1 

grfgqr ar^csrgr g gqgi^ qg gg g g|t %zg gr gqgrr 1" %gg 
g?g afw: fer A fr fw ag gqgrr 1 1 

g fH<«uq qg ffecgq? fegfet % feg gft qgf ftpt 

ggr 1 


‘qf% gfeg qrr fggfg qgg^ anaqifeqqKrr wr argg qwg, gig g qig 
arfe arrq ft fag affagrj” ('My Mastci ’ qsq ^%tt |) i TP* WJTt. ffi ^ 1 1 «ft 

^ ?ft fe^gn |, t tt tft f^x tt ^rr f i tt eff t ^rtt tft 
| ?...<jftr ^ft% Ctitt |, ti$ arw % tt qnr |, sfk fax TTfT =**% 

3TFt I I TfT 'jfFPT Ttf 3TFT % ^ % FxTt Tt Tft f^FTcTT I eft 

t ^%^rr <rx rt PraiTt ft wt w tr: gr^t ft 11 ?" 

cTT 3TFTFFF TEf WT I ? sqfWRT STfTT I Tf^T TTtSTT RCt, eR 
% feWTCT 3Rt I TTfifo' STfffr % 3T? l%RtT f>TT Ttff^, 
7f% Tft l Tfe Tf cfTTcTT |, eft 3f STTTT | l 

eFrrfr Twiq m t |, gift eft ^ 5 1, tftx frfrq 

sft Ttf %T FtTTT 3TFt TTTt sfh: ^sTeTT I, 3FTFT TET% 5SFT fttt 

I, qr f^nr Tt *t fft qf^r ft ^rt tt% frq 

'TFT TFT r % TFT ftTT’ fT T*tt RRk T arfTfcsT* RTTf^WT *ft % 
T?t T% ft^ TFt Tt Ttf 3TTTRWr ft T TefteT ffft «TT, sffc ft 3RTt 
% 3FTC TFFt Tt Tf TTV TcTTT tt T t I TTTT Tf ZZ t%RTT 

tt for stfTt ftft-tt t twqrs ftRf arct-anr ft, ark %tet ant 


? tf #FT^I TTTfT’ TRT T 3|%q> FTTt <R I 

^ fT w: % tyrjM'jRj*t» ffe^FT TT dWT TT qfT TTT TM TTT 
gT 3TFT% ft, f RT ^WT f ? t SFfcT (Wf Tf) 

^WT § 1 Tfcq- q- 3Fq- 5nuft ft XStiTI'T Tt Ht^ll*' TTFT fer gq 
#t-#£t fffzft % TTFT 5RTtT flft | I afft 3T% SFTiarafeRT 
RRTf ft TfFFT, T fFTt Tt Tt% ^eTT | I qT TR ^ TTTT- 

frs sttftt ^ ^t tt i — %tt qr ft wr; % frw % trt ttft! 

T 'sftfer STT^TTt TT Wf TTFT j%TT | t TT TtT TT WK, 

TtT TT TTtTT, TtT % TTW, TtT # TFT, TT TE^q TtT Tt ft 

5Ffr f — TFr % srfrfFR srkpt Tft |i («rt sfrcFT^ur 

TTTTET WT WG, V^'S \) 

"qr f?T ft qf q#q |3TT fe STFtT TEf tTf5 3TTFTT f 1 
it TT 'TFT, %ft, TfW, TFTTT; — EHTT 3TTFTT | I 3fk 

qr 'TTW % TTFT t TEJ TTT ^ ffe TFt vFTT I sft 

tt fwrf ^efr tt, Ttr ^t g^rr tht i..." 

ft skt tttt ^nrr i ^ %<rer an^r fwrf 

STFHFT T fdHMd' cFTFIT SIT 1 

T7?3 f£T WIT TTTFT Tt ^TfcTOTT affr-Sfa 5T% % ^fcFfT T^FT 
spt TTf 3% %■ TRFIT | ? Tf FTe f % faRT 5PFTC 5TC^ Tig ^ *Ff *t 
5^ ^ spT %ft Tfcft I, STft w 3TT7t ST5TRT T #*K fe^T £% 
3T% UTO % fafaTr sft, 3fk 3T% Tf 5 ^T PPT, aft 1 % 3TOPT 
srw ft T ’ifdfdP'I =H Wf y;4T> TFT TH& T, WFt XtfTTsft IT 

T 1 Tf ^ TfdT SIT I T^ ^t^TTWTFT^T^tf^fTFTTSTT I '5FT 
Tft TTW sit % 3Sf% TOcpaT ^ W | I vFFPT i^WW «TT 

frr Pro tot T^raft w 5 ^ ttj % sm smt tto rort cnn 3 tot 
^rr|, ^t tttt i^gra wft srFft ^rrcr Tret aftr ^ 

I l T%vft % 5®T !fit c^f pTSTTO fTTO% % %TT ^tf 5FTFT Tft TTOTT 
TTOT l %TT *Ift TTFTT ftTIT | fe 3TOFt TTiaft gTTO T?t THTt I 
^ 3FPTT TPIfGur qrt fWT TTT Tf TfTOTtf apir TT I TOJTOTft SPT^T 
5f, #STt T 3TFTT spt, fTWTO, TpTO, %TRFfT, sr^tnJT qr ^ 

anfewr srfcR 3TFTO *fr TTCf 5¥I WIT TTf^r I 

afk ^R?t TTTkFIT % TFI% Tf?T TffT^ % fwr TIT tfft tttot 

arrq^Fh' | I 

Tf %ro, Pro fro; twttft fWr-fror4t, sro rom 3? tost, 

TIFT % TT T>f fi ^fTTTR TTTt% |, 3fk p^I% % 3FFT jtPT T 
ffa>n TTWI TT TfTT TF?t Tt rot fETOT Tft ftft, WTT ft TFTtT | 
fem {% Tf frw — (?TO[fT TOTT TFTR Tfe ^5 l\d 1^ ’ 5WT TFFT 
^TOT, TTt ^RT arfeFT STf^FF felWT T| Wl) l TFTTTT ?R5 
Ttfrpft, arfWRT ^TTftfe % STT^R I ft4t , ^ STRufro^T % ^3cf^ 
5F2T3ft st ?TT IW ^T % ^TT TFT ^T aTJTT t%TT | f¥ TtT 51% % 
5FT % pRtTTT^T q^TT T fTTpFT TT TFTT T%T QaFT-5T% T?t fTFFft 
TTFFF cl Rd Qql ft af Id) ^ I Tft dT» Pp" divid'd', 3^?; dd 1 4<i 

TR5I TT % , UM rt ( % TTTTT fdd 1 c. '<,<=) 4 d l?l T ^Psd'd Idl °d Ictr^fl 

^r Tt w %tt 1 1 

d)d)<FT 4 TR7 'M'M-dfdTT spt JTdTSTT ^T TpTCFT cfr^ |tr 
SIT, "'d^Td < ^f5T % %T 5 # ?Wt WT ^ qt 1" (TTTTcTT T 

T5FTFTTS TFTT % %t) I fFI^-Mt 5i|% sfK ?ff TTRUf Tt 3TT% 


5FTO fTOTT W^: % qqqfqqTO q# qft qR TO??# 1 wrt¥ % TOtq# 
| f% qreqr % arro^ q qr^faq to # wr[ an# # w qR ## i 
(q %qro t%r sft^r toto fr qqfer |, srfag qiqfqqr # qqTO-qiroqr 
to qfroqpr ark tot srfipF anroroT 1 1 qf# qq ^ anro ttoto m-wtt 

fW# |f I, at tf?TOT ^r^iWT TO#TO TOWRT | | qmR, TO ^ 

tor q# qroTOTT |, to f% tot afk tot | — wa^di qfr i) f|^ 

TOTORroi % fetT q^ q?gq# TO fqTOT 3TRTOT q^k I 1 affa TTqfTTO % 
^STO qrfaTO, TOTTOT q TOR. H [<liT^f% TOf#? % #TO fqfomrq % TORT 

aroro stot^T, arRwr, q qrqR toItot to, to# ^fwr % anw^ro 

TOITOWt # R TOTOTO # TOR TO #T ftrfWcfT TOfti# q^T q# | I 

"qf# totor q# toto | at y# q^ro# to tor qroqr ft ftro i 
a# aqfe> qrro q# to qtgq# to tor qRqrf, q# srfcww srfo 
tor ft to?# 1 1 to?% tor to qq #s?q to tot ft toto |, fa# 
f fe #R qr^r 1 1 q^r TO#qr q*g q# TOq tort f , afh: tot q^art 
TO TORT TO WI I 1 TOf#qt-qTT3R TO qfWFT tor arrow?? | r n 
st^s-m, qfqqcTT, w TOfaror-qqfqq ttorf# fqq^, frorr afk 

SIR TOTOT % TOT faqR, RT^ - qfa'jTOTT? | l qrTTO, Rf affa qftTOT 
q# TOTR TORFTPR 3 T TRR TO ^ %§TRT q TfaTOTt <R qg*# 

1 1 gwrroraqT kt w to?r q^r to tort | fa tot q#f to#?? to#- 

TOTO# 3TRrfaq? afRq- % 55% WRT TORT | (g% fTO, ftR TO 

TOftr, ftror qw^^ft tot q to q^ TOrf tott q qwfqro 

r<w« |T toT q fT) "qt tottot smT s'feqf to: to! adroro anqroro 

frog; ?qqr fT toth q|T | i tot q^cq (tottoT fT #tt arfqro |) 
totr ^ %, ark q^t to ^toc To# TOTt |, totto to tot# to# % 

vtto qro tottot #Ttot tot#totT qTfe^ tototitoT to trofT^f arrfqqcq 
arrow?? 1 1 to; tor wtt arroroqr | i#r froq to# % qfq # 


#T ^TrrqfTOr totttot, TO?q q fefR qro 50 tort tor: 
V3. q l totofto# tot to froro tofTto q# rpi^ ~ 
TOR qro # amfNnl q# | I 
, #T #T'<TTO ra f q>qiqq, arsqro 50 1 

* TFTl^iT 

ar^^R ^ ^t| feprr ft q rPr qqt q ft, % 5 ^pt *t 
ft arnf P 

ip- RTTR-tf fTFT dft SR^t, Wt% 5Tfr% pf RTTR RT^ % far? RTW 

wt f i sfk ^ ^ f f^?rr |t f , ft sf%?r ^<1 % ft wt q 

f%RT 1 qfe SRTflRd fm *T RTF? fifRT SIRT f 5ft ^ WTFT 5FF 
qf^T ^TT I ark 3TTfe RTT 5TFFT SR RIRT | — afk ^ RT8R RT- 
WFT ft | 1 

"sffiWfo Rd BpJ” sps^ q ^ arfq^q?, ^RT^ffadT, 3FRT dRR 

% srff sft% rtf sturt qft I, srfoj %w fq.^RT^q-Ccrr f t 

“STTTtFR 5TR % RTTR RT5rt RiT spf RTtRT q M <dlRT % fRRt 
# 3TRTT q RR RR smRT R?t RTRRR Rrpf RTTRT f l... ” 

fqFf TTRl^r % spqR RdfR+dT ^5Fft 5RRT Rt % % SR^t ^ srR% 
% % ffsr qpq % f%TT ^g- STKST dRT RfqqT SRFd" f I 

“sttwtR ftqn; rtr rtrt, fq%w: sn^w % ^ ^ 3TRR qrfeT f, 
sfh: %RRT R^j =# grrsqfo ft ^ET STRJT dRT qfq RRR f | . 

'Rrg; p sRwfe Rft srftt qft srm qrft R?t 3rfwrqT rtrrt ?tq% 

<JR> 5IWFM Rrfsq f , sfk SdgTfjtf 5TT#TT sfk 5TRt ?FT#RT 
33% 5T1FR f \ 

'TFT S^fqrr \ RHidtaai qR» srqqqr Ricqf l ^w^nddi q didfeRidr 

( , rtq) sw. qqtqqrqt qc? % qq q srpR fqnT «n% ff i qpj xft- 

% qq q RRfqqidT % qff qqr ^rr sr-^d srfdvdid w |srr qr, 

sft feV-q q jftrtf; qqsr q rm t w R^r^qff qft 5ft itr rfkit «tt l sffc 

\ ^RPRRt STSR^t 5Tdl«dl % 5ft qfidR % ^ ^R5T*T RRIRT^T 3 

srfwqt qfedt TTSTFft ^fd^i % rrfd ^ s R wfa qft rrt 

Rdf I 1 |n^r sftq Rqr gf5T STpFRTFft tR |5T sfhc 5ft5T5f 
% RTR Sf^RiJdta d^RdT-HR^T RfdRt % ^T cHdldPth R^t ^ 
M^idl RRdT | 1 T3d% ^T R^RT STFft R 5 % qR 3TFft TRTsft % 

RR % srfd ^-5 id Id % sfh: dR A % Wd ^RFT-qrfd) % qjR 

J RTf % $ sTRt TRTsft qft RRfr^ % Pr ^Rferr qr \ t 

5FF R>^d RiT dRq RTRT f fqr R?lf 5ft R% R5T ^RT# dR^ Rf% 

£rt 5^r R^t |r wt \ 

% q feqj^qr qrt *mrd qrr wite fen 

qrot %, qqrfq 3q% w qn^ *t qgn % qifqq aqfeft q| anw 
qf^r qrt nr srrerfr «ft i ^arq^fen^r feqr qrt feat get q iqq&n 

% qq?r % fer srm: ^fer fen qr^r % i ngtar % m fpt gn qfe- 
fqfefr % nrl: *r amr sqnTqfe 3Rrq"fe *t sr#r q^ ara# ?Rf 

arm fen qr fqr nrnsfer % *nqvq % qrt arferfet qtqwrt q qnq- 
wft % gar ir ttw ar<f%R, q*n, wtfenT, arw fear gqr ifer 
ffefqr anrqfer, ferlr q^ qnqfqqr nTqqfer qrt qrtf w n ftqR 
fear qtqar qrt ^t feqqaft qrt fer^ qrfe qrt nTqqr ftgt |, 

Ir arfarffer afR g^s nft ftnT i snr qrtf sqfe feft ffeRt qrt srtart ir 
fei qrarqr |, ^ qrcqq it q^ amt aifert q f % qfer % tfe 
ife qmr |, anrpt qrt ar^mr qrfe Ir fe* qft i qffer nfrcnq % 
m % infereart qrt qfesr q qtffet qrt qpq^ qrrqf % qrt: 
it qrfr, nt srfrJr fen •■ 


sfe 1 1 q^ gqr w | fe gr| gfer qrt nanf % qrr$ qrfe 
ot snmrq; (aratg; anfe % aqrq) ffe i” 

qq % qfe qqpqr^rqiR qferq^s feqf, mm gqr qq (%=g 
Ifere) Ir sq^qrqqr mjfq arrenffe aqfefr at qrfetn qrot % qt t 

mq* qqfer qfe % i fer ngcifr % gq nmqt — mq feqfe q 
apq qqfeqrrft qnqf qrt qrfarqrT at fe: a^i" f , ^fe ^oqt, qqqrt 
aTRqT qrt qPffeqT afe: qq% qqqrq ^r%qqqf Ir mm % 

qrw q§q HHt qr 1 % q^r qr^r % fir qqr qfer ancnr %■ feff 
qnqfer q CTTqt m&ji qrt amn fe^qr | i ^rfer qgEq 

qrt a) ^%T< qrT ?W TOT qrl^, sfh: qq qqr qf ^qT q^lr mr\ m 
qqr q^ qqix Ir fer q|f q^r qrrJ q^V qrr: qq^- 1 

in qjqrq % THTfr^T Ir feqrd qrt 3fe qTf TOt % fer, tft 
tritott Ir aftfer fenfr % qq% qfqqr srnnfqqr sqrnt fifqn^ gf^; 
<Tqt> qrt friwft 3fe qq% anq^rff Ir srqncqr aratqrrqrq afer 
qqq ^ f, aftr qt qw^qr qt: qror Ir ^ti < fe f 1 tk?t£ 
Tmfnwrlr qfer mq?fq % qtqqr qq^qrf^ qqriqrt g ig^fl % 
gq qt, 5iqt Ir irt qq%Rrrqqr qqqrt fen Jr qqr g^q tottV 

I, m qm qrt % qinfer qft qR q% \ qfl q^ to nft fqr % £rt rrYtt ^ <Rf ft ^fep ^hst % 

+ff RR? tid'd W ft, 5fk '3'1+f <dVf N$*t> 

WdKd T ^T S^dP^d dR^TT |, eft MRdftd sfepk % <Hd,dR 
3ft for gp^5 ^TKt ^ ST^5TT ^FT ^ 3fK fqfep *rfoT # afo?TT ftfft 
qrt wf ^rr 5rfe> Ffed - Yr |, RFfo fwr % sr% (f yenPt^f % 
9FT ^rr |) *tf X& FFk srfrRFr ffor i 

dt sttrYf 3 % w srr | fFkaRR % fefopra' 

rt 5* ^r ftf y^Kdr |, Ft «ra§F\ f s^for aq-foriR, mPc^r, hft- 
fft f ^r rf gfc f |t i srq% Bjrfdw, FpRrt, ffrtf f % 

5tfF STT€fdj ft STRF$F FfRdT | 1 FdRdT *fo FTFFT F 

3TFFF :RRT Frfff, FtFfRRt 3FF F£FfR FFFTf RF % FTdt | 
TFTfTOTr# % ^Kdl, FF ^FTWt % SFa^df FFFFT % $F *t 

7 O N 

SJETC ^ F?f Fft | l ^TRT, WR ft FFR % FF F aHdfod 

ffot | l 3 

FRF % SFFT fotFTF ^RtT FT% FFFFT Ft FF RFT Ftf °Ffo YF 

o *> 

Fff FRFTjFF RF Ff FFW Ft Ft F# FFt % §F Fft FR ^TdT,<ffk 

^tt%TT g-fwdr Ft sf% frt fff Fft i sfk irt Ff *diFifoF> 

FfWt Ft fd^ddl I FH# sqfofi 5ktF> W 5r FFFFT % 

Ffr frft, ftrf f WFf fY Fift fr i* 


? Ff Ff% FY STFFt^W Fft for "sTTrYf” FIR 3PFt FTFtF F^fe- 
FF f 3rk 5ffe k’ % 3R q SRpB §FT I l 
R. Ft hRT^cT, wt +rFT ^O \ 

"%R ^t ^ ? sk f, ^t % wzx y<kt kk 
^Rt \ RRk fkff 5 rtr 5^c?r % sp^; srk-^rnkt ^rr RRt f, 
^ M+K ^RT fkrt W % =7ft ^R^- | SRgeT: TFRT^ ^rRY 'd^tt 
^ ^ f , SRT 'RFTf ^T ^ife ^T 5RTT¥T WtYw {Y^*TR 

| \ ^r^Rr % srr jRR fhR % Trfr^mr 5r amt srfk 

' arf^r WR fe*TT | 1.. RgtR ^t ^r ^g r ^: sr fij ’ °^fa 

^ t” (aft *.mt'- IJ i ^RTHd , wr 7TFT, 50 ^K°) 1 
v "a^t'ff ^r^tR % 3 rr ifrr; grr ft «rt str Rfft 1 1 ” 
(=srt ^TRfroir fw, fefk rtr) 1 


V 

35 % 3 33 i -i 3 33% srr^ff %t ^r srmr % 

to ?3Tft % g^3f qf%3rr f%#' i |, Pd333 srr^Tfro 

3tf 3% T33Fft 33 3TTO3 33%3T% 3TS3% 3% ifcl^d 3%t3 


‘%T 33t3 ft3T f f% 333 3pl % apg^Ef 333T3 afk ^rot 
%3T%f%crfrfcr 3H%3T?ft d r jfW %?3T 3% %33T % ^ 3T#f3 %t 

rtott 3*% 1 1 ^ ^tt spto ffar | 1% 3i *ft 3% ft 

3TOTT % ft faffst 3^ I, faff?! arowf 3ft I l 33^3 % BRpfcff 
333 M 3% TOlfk 5RT ft 33*3 3% % 3T-%[3T 3% ’I'fHcTT 33 ^TTO 

"\ V. O w 

3[p3 ft 3333 | \ TOTOT, 33% f%3T 3pt %t STTOfTO 3T333 %t 
3T33RT, sftT 333% T%T 3 fef 3335=3 % 3T3T3 3% 3TO3T pKt 
STR3%TO 33 ?p 3T$ft % 33 % M3l(dd 3ft TOft | 3pT % 3TTO 
%3<3 33 PtTO ft% ft* ff 3pt eft edW 3TOT 3 33% 
ft% 3t% Wt %t f:TO33T 3tpf% ft fit 3pT 3TpT 3% %3T % f%T* 
TOftfro TOfr f \ srq% 3 pft % fl3 p f%ar tott 33 3333 f%^ 
fro srsft 3^T3^%, 3TO %3, aftr 35%t %cft 3333 f 1 3%t 33^3 
TTR't^'JI' 3T3% Ppft ej% snwtwf^r 3T?RT 3Tft %, 3F33T % 3tq%- 

srrq%t totY ft 3T33-3Tf% tt k t ?ip % sri% 3ft 353 

33%- 1' 

T??5 ^3 #3 if 33f% 3T33-33T3 tw 3T3 3?3 |, MfVlxb fTO, 

3^%3f%337frf, sf3T 3% f%TT 3?p3T % #3 f3T differ ? 


$ ^3 fkrro, 3^ ?$.^3 i 

3 sfte 53 ; S3WT sktro^ % f%m 


"3PTTO ?3T T?: $W 3fhc 


3fT3^ff % %^I3T^r R>T 3^3 fteTT f 1 T3^.... ^ f3 #TOTtf%3 
3TO-33T3 %t 3Wf % ft 33% f , 33 p 

3TO % 3TO fFRTf %t %cRT %t ft %3T % 313 % ^T % 

%st *3% f , 3fk W 3333 %t %3T f^ftwfk 33 ^3? 3T%TOt 
3T33 33 3T3t f t" (3fS 3TT3, 3T<3<t, 33 l Tt^ 3fT 

33T % 3T33T 3f f%f3T3 33^3 353% 33 3T§3 33q 3353T f {% 33^3 
% %3?3 3% 3T33T 3% p33[, ftff3 33tft % 3% %33f 33t 333T 
% 3333, 3^T3 o ^% 3T 33%t %3T 3ft srf%37 pT, qfeeTT 3 

u * XRW& 

Rft, RRlfa Rft I <(^WIT fRR RTR Rt *RR R WZ RT% ; sfk 

rtrr r sn% rrrrr rt rprt r Rppr # q-fcfR % (rt RtRR 

RT5T ff TOI fft RRT RT), f^r Rf RRt RR R RT RR<t ^T, Rf RRR 
RRit g##GS fw ( afk 3PFJT RTRt % RRTTfRRT'O', fR^RFFR 
% 57R — 3R RRR ^ 3FR, fR% RR<ar-RT% % R5R % f%TL OT- 

■O * o> 1 O 

RtfR % SRRT % ft RltRRR: RTRT ■<Wt> bU * R RtRR RT RR fR5TR rsr 

rt — #3 forr rt \ amt Rt^Tr r ft rrrr rr^ sm otr *r rf? 
Rktr mx “% m r RTfeRRtfkr r f nr r r Rkf rt |R rt 
rk” rIr feRT sit \ H 

Rk f^FRr ^ sr rtr R 3ftrt g^rift Rk rtrrt afk rr- 

srfe T^T % RRT Rf 1 RRRf Rf% 3TC% TJR Rf RRfa % #IT IR 
fofor Rgff Rf RRfR Rf, Rt RfR-§ feRt ^£rRr%fRfiTRfRTR3R 
3|R Rf Rf jrakrr ?r Rf RRRt Rt i Rf sp# TrR-’rra' *r RRRf Rkr 
RT SFptR RfR ^ l f.fRR PR fRI-fTR Rf RRRf ^R fRf fJRTt 

Rf i rr% rtcr Rf faTR fkR rpri Rppf pri% r i ttrrw Rf 

ancRT sn% arkrR feft ?r fwRTkr %sfrc *kRt Rf Rf RTkr (r^rt- 
RSR % SFRT fRRRTR R Rf 1 TRfR Rf tfftsrRRT fTR-JoR § aRtfcT, 
TOR % RRTRtR §R % f=H <ui RRRf Rf 1 

"'TRRTr sr^ R ^ Rpfr % srkr rrtr rt % ^wwr 1 1 Rf 

% aRRRfT % RTTTR I \ 5R 5RTR R f^R 5RK RfRR Rff- 
5 RRR RiT 3RWR RPi; |> ( RRt 5RK RRt RRT%«r RR Rt fRRFT 
RR RR% ft 1 RRK R fR Rt ^ Rt ’TFT, WR R f R-RTfeR 
t. % fRKt Rfe % ft TFT, 3TRR R |*^ | 1 qRR RfT fR RR% 
3?n: R apftR I t RRRR TR7T5T 3T5^ R ^ ^ft qrt q^f RRTR wfw 


R^aRRR R^5 ■’ft I ? fRW< ^RcR PR (rrh qr^ spt skm, R% 
^ 'RTRT rrrr: ^r?r % srfgqi fRRis | i ^ttr, ^rt %, 

^r — fRR SIR % 3W TFRW % JTRtR t%RT |, %5TRTR 
Rt Rft RTRT RTciT 1 

? Rf; i ^ z ^t *f*zx RtRR R2RT, aft 5I^RR5Tf RTRt fRRFFR % 
3^ RRtf Rt, STFt RRR R#IT 1 

mm 1 1 1 *rcrrq: % ?psft qft 'iiwfe ^r 3r ft sif^r ^ r^tt 'frlfq; i 
wma;^ vfterr qfr mm %• smsft *Pt ^rwr^ra^r ^?r ^rfe % w^x 
| j* t ^rr | sfk gnsnr f f% ffsr-ff, 


>n 


#ft ^ ft <TfFt SFt f l” STTf 1 Rf %3T 3If§f #T | 1 

ft, ^ fcm r ^ w fkw^r % *nrnr 1 1 sfk gf 

srs^r ft | mm rct *rfif sn^Tnf w-w mx tt^tt 

^■fTT^-< t^r ggfa- JTRT qrpft 1 1 TmfrOTT^’ft 3m% q?tw fFT 
% *r gqjf qrr qf w ^^omp &mr ef^rf^rr 

pT «rr ; *rf 3T5W ft 1 1 mx?% «rrar<w *fj<afr ^ srw gft 

1 1 ^fft %• TFM ? ^ ft ^rcr| i^t ^rtt qww 
% pft stiftt mr mm *t siwf 1 1 ^fpt sfrpr-^fa’i ftra% 

ftgffw f ft srnr, faf % sp - % mxx arf (ego) 

qft sti^rfe grfecr m% ^t stfpptwt | \” ?rafa Rf '^r %■ mrx 

^Ht nf W *t arfoF sfh: 515 ^ I, p 3 % fer ?tff 

ft ft cp? fa^fasH Ffmgs- % arfaPwy sfk ^ f ^tt i” Y ^rf^ 

tt*. % W % ^ftT TT ^ q>FFT WT I 'KRTFTT ^ Wft SRTHt 
% ^tfr m *rfnr ^r % f%tr ^ ft ^r qtwr qftsqRprr 

q?t 1 1 % *ft % ft f t ’CRf^T ?r sft fwr v$m <%s£c 

% • "5T§ 1 3TFT f3 W ^ | fvFfft '¥t5fFt' (t ^f f) w 
^r ^t ^t-rffo-cj- qn; # 1 1 • <n?g; ^f irq^tf smr Rftft 

wr, 3fk uft qjf% | 'p- If ?ift ft, ffTfir t ^FfRt ^Frra - % f ? ’ 

w fmr ?” ^ % fa^ralcq i ^ fTw % sft ^rn: ^ ^ : 
“pr q?r ‘g^ gift *rr 'f ff f’ q^t, q?tt gft i 
3 ft mm % stct ^r?t yq^fb-cj qr% |, ■tot^ % xm mm tnjr 

1 1 gf ^ 2^r qpr % ¥rw Fmft % 

, i ^wt 3TT5 3jfr-33ft gsgt 3mft |, Fft-Fft mmt 
srq% fm % mx srf^Tfwq* f^nf^ ftgt sngT 1 1 


sjFFg Tfp: 

% pr i 
X 2ft ^t'<Rt^T WfR, 5FFT 7TFT, ^o \\ R ^ \ 

^ sft «nf<Wt> tu l %«tiqd', 5FFT WT, ^o \o\ I 

3 ?ft ^ftrm^jr wfct, fefFr wr, ^o v^\a i 
v ?ft «tkra^cnr sfiRiRR fg-^Fr wr i 

% mtm Mrprsf ^cTT|isfk^ fcr <^1^1 

3 % srqHr Hr < % ^trit |, ark amt nflr tt xn^x %st ^tt 

| l TT^R E|cK(R <pdT |, 'Hft Wfcft- ^ MT MC ^ ft ?’ «n?5 
Rrcr 53 % arq% f%fRPT «K 3N% ftR tspR ^cTT |, '3ft Rft 1 ^ 
srk t i?p fr 1 i’* 1 


<Wtw»[ 3TC?r 5t#F ftlTPT % efeSpr % SIpTT <*pft 

*r m% sra^r mt #, sfft tth^t strut % tt^ ti^pt ^ 

% MR tR % M M?R % ^3Tf«trff *pt MpWl u r % fST^T 
3% tlR'dldl Hr JT%fer M 5RR ^T $ I fafap?! M^Rt % 

% *m,*ik % siwr iRft qrr mr <rfRf%cr *R %Hr 


# fr 31% eTR ^1% fRTTC Ml JRfin fft SRHr ^ I 

Mfft TIT^ffe qfaRR 3rt, fastf srfr ^TPpTT 3% WcT *TR WX 

% «ft — srftfi w m fen — "w? =Ft ^ ^ fRT 

^rffr i”3ir^ ot m mft ?r % mtr Mfft mt# €tt *rc#rr 

l f+'rj ^ •Ci o Xb MffH’ M* fRMRTTT ^t, sfr f*F ^ MR 

3n% wfr *r sfrt wiFT qr^fr r wit ^r % faq mr 

o 

T^rrqr, qfrfMfHr *r ^ farR# r ? *rf|R fft MMftsr 
forr \ apw f, %3rq?r MxMr %” ftpaft# ffsRTsft 3rt ftpf 
f% % jpWd-< ftrwr it RTTM fr ^ %, fefr ( 3RT Ml ^T ^X 

% l TTHTT, ^Ti % firraft Hf fSRRTT fT W ?rfT ^ I 
% 5R^ T^cqr % 31^: fePTPT 5rfdHRT ^ SlfTR SFT 3R?WI 

sripr % im w %% % 1 

^ ^TIT szrfej 3ft ^ <Vci X, ^IRTM TRTafr ^tM-rrn?T ^R- 

fad *t>^A ^1% frRift Hr sTcTlrr, % ^{dr^vi ^rTtHTR Hr <^dr 
sr% ^ sttni^t' tH sr M^flr | fH> ^ tfM? tr! % aw 

^Hr wiH - ^ mm mHt Hr srwi fH^ ft mrit 1 1 
tpimr % Hi mt Ti^rr fMfRi sr 1 tiw % MRt H - ^ 

MHr % MTTJT,M^» ?fe ClMT f ^^H>K ^ Wlfw STg f^G^dT M 3TR- 
tr mt m .ark fFR # y^ddi q^r ft" fT H l srk m% 
W MTxI % TTFf Hr TTtf WIT? % MT^T % JRH^T 
?. 5 Mif 5 ^m Mr, 553 \%x 1 


^=5 g y&Z J^IT % gfe % SflFT TO ffe % W few qr?t 5r I 
3g# f+TTd qft sfet §■ # ft trcjr tfr wfaqr strict % sfigfer 
q^ stwp? *r w TOfr 1 1 frfoqfteTfegr # sr^rr qfa23- g w$&m % 

srlM'fr' Pt'fid < ff l 'd r l e ti't WW 1 !^ g 3TPF?^FR f^ft^ F^T dl^H 

g *feWr gw q^r f 1 gw qft ^ wgtirqT § gw: g%RTfqr 
qgggq*'! % gffew> qx tnrrgqiT srw ft fsgfeg qrq fqqr ^frnr i 
q^f g w% %gg eft gwro § : ^fet afh: #r q?t qrfrfqgf i qf?fr 
g^Fft % waw r ?r gq fegqv wr %wq sreit fe^ q?t f|w g snfeT 
3Nfd<lg # <fr g^g fgftqt qwwt % g% to? few 1 1 fqrt 
qjfRt ^ % wfe gfg ft qsw qrfe g^fer fft | : wrfdqrdT g 

qgf % gfo aguHddi % iwrd qrr ^tt w, feg% ggq? qferot q?r 

fe^g-WMl gggn^ % srrgww ( Sun Stroke ) ffe qq w 1 1 sffc 

sgg-gfgfRr % £w fro gm sffe g fqfe aro: wnq # 
w g w% fefeg wr g fewt q?t totto q?r qTf qft qt i 

“<*fr gne qrr fegr f fe w ir ^ g^rw % I gg% 

sfeqr fwr cr i 1^7 feq wffe snfe fewf qfr fw#rfeg 

gq^r few : qr^r, 'ttotw srorqr gw % gg% f 1 ^1%^ ^ 

wrrc % g^lq> qgfer % wfe gf^% wr tot qrf|q i’ gfeT 
gw % toft few wro ir gfggnf =gg^% fe^ggri wtof 
TOt gg qfrg gw, 'gs wr i g£ wt i qrn gfe? w x^r 1 1’ 
wrw gg ^w-gw wr g^, Tgg gf 3T%wr ^r srk qr^ tott, 
'figt ft qTWTT qg^qqTgg|icfr 5 ^qgr ww grflg v ^pT 
g^ g|t w ggr Tfr sftq; frgt qit tofc % w g w qw 

^fgqnr qrvrf ^ ( q^igg ?r fgrorqn: qr^r, ‘gqt snwr ggpfr i 

gwt T qq ?5 ftrw g^t %• qqr qrgg gt g ^sr i ^rgt % gg q# 

% gqq; wr gg <w fggr i Ghki gfe w: g gg^rg frqrt: 
^g g fgq%3s qg^n qq gg% gg ^ g§ ggrg ggr 
few % w gnV fir w# gfiggi % feg gwiro w q|% i % gg 
gsiq>T w % stwc % gg sfhc gg% gm # TOg-gfr # t w 

ffe tot, gt ggg, 'gg gg^r gfTgg qrr feroit §q; ggr 

gT, gt ggg qg w qgr fegr v fgg fecg ^ w fggT, 'fgfe 
fq g ^r sfet few gr *fe fe totw Jrofe ^frfgg gr# gjgwrq 1 1 


< 

wfetr g^r qft gr qggregT |t wmx. sg fift q?t ^fegr gfgg 
g gw i’ 5^ ^ «g% q^r, 'w ! qf st*P t ^igt % qr tom 
» |3rr qr i gw qqr q?gqg-gggreqT % ggjf ^ gff ^r 

qi ? qf feeder SR> I % wn?gi % fWTFT 1 1 x Fs3 ^ 

ffRT q few I, eft WT gf qfe arfqqi gft eft ^ mR+u«i ?r 

g|i3d % few gfr | ? eft erg% wf fetw qr sqR qqt gff 
fog ? * •r’ 


sftg w% wr fojqgw fe w 5Tfg fe qq? «KKd^ qrafarq 


qg gig ^n 


s 


^r 


4V<ro#»m • {^m)...^s a ' 3 qqigtwr | ' ggret ^gfor 

wr. wg-gqer 5^ft % gig q gw q?g qm qi^t f i 
q^ i gg ^igr qwT |, eft gg% qt% fefr qg sjg g sw foeFt qftg- 
spg; qteqgg qw |tt f 1 qw; q^^grggtqt^fe^g^qft 
^WT, sffe gfeT qq% ggg 1 TT qPt gW WT | l W ! gfe folt 
qte % qt^, gg*q tft foqr qjT eft g; qqr qfog ?" 

gw : (fqi^qr) : ‘t g^ gsq> % qt^ gtqfoger feft qg 
en^ gq^qi t” 


qtgiqfw : (fgt §q) : "gft, gfr, %w i ^qgt gg ePF qft ! 
qrg gst, gg q %gg ggt ^efr q fsqg qg w 1 1 ^gfoq g-fop w; 
gwr % g>g | i gqrftr gg^fr *r gwr wfgg qw 1 ggg ^g qf 
wi gifor ffe gi^ jw qft ft ggfg q^, qwg q?t gft i qf ^ 
| f% ‘tqqq sqrer % 3pqq gt fq^gw 1 1 gg^^gqgq^ srq gft f% 
^g ^rrei qrt gq% grfgqg-gnT % q‘rqq>-< ^qq % ww l' 1 (ftpg fg^r 
qpt) 


q^- : "qfgfegtgsrqgigq^qqgtqqriqlrq^grgTflg ?” 
gtgg^rr : “gqr ggg ^ wi% ^^qrg g giq grr^t q • ^ 
^tqig g ggigqr g^<Hi g?q q^egqT i fqg c^r gfRgr gg 
TRq 1 % ^gq; q i gg% qtsqr< gq% gig snq sffe fqeH i qx q^g 
qnt, 'gfiegwfr, iqg g gg g^r, ggg gfg g^gr | V g^iegr ^ q^r. 


? gt gtgigfrtnii g^ggg, ggg i 

g. g^g fq%qqgg qg fr q^rr gggt gig 1 1 1 RTRfrTO * ^ 3 ? 


'tort i if- gfro Dr to* - toft \ t to rr rftft f faw jif 
frot fto TOf ^torR; to* - fr tof^ r to to^r to 3N%Tr^ w rft 

*#t 3t f^&u, rR wryaTTR grot fto rtot i tofto 
^ ft^-rRto frRrr tfr wr, ark totto?^% frh fw8w r srf%- 
|Rr Rrot R fro: qro i g^RH r ?r ff% to^t : 'fr ^to tot> tow 1 
ft i farr TOt tof towH^f ft ’ If to| itto qfw tor (toir m; tot tor) 

^FT f , WTOT TOFT 3Rt, W% FTORt WI^ ^ Tffer ftft, afR RTO 

r fr fr% f#t tot tof^, ark |rtT ^ FTORtTO qfRFt TOt toto 
^ frt rrt % ex'fm 53mT»ft r to toitot TOfft tor % toft it qfw 
rr tot tosrrr froro i tor % totor tot% q^r . '| jr 1 If aroRCfli 
% fwR froR w: tofto tor v r^rrt $ tor fwr, 'qfror tor tot 
tor tott, sffc frorff TOtfror tort TOt f|ro rf tott l If ps fer tor to 

TOTOf % fer f% |TI %% TOTRTOTFfr, ftRSTI^TT l' TORT TOp^ T^TOTT 
fRFT TOT I TO WT JRj fw TOFiF ft 1 TOFT FMTOr % ^RT 
f% T3TT ^T TOTWT 3rR fTOTT | I TOfft TO# FTTO qRTT TO% I TO JTO 
TO^" TOt FTf TOFF R TOfWTO TOTT T^T I RTO sfFTF rRt *t TOt <ji5 & 

q+gTOT %t % tort ftto itott afk qqr qwr ft qrf ftt rtto- 
rftotot rrt \ Rfro % to ’fro fFrorot tot, ark g% tot rrrtot 
tow F tot fto ctto qro tror i rto q> ttto TO fw tott, str etr- 
qR frot TO?| froroR sr^ an% fro to - qfq tot i toto tor ■qVr 
% tototo ^ tot to i TOqr fro to?, towt to to ^ arfro- 

TORTO TOR Tf TOT, Rf TOTO qt RtW % TOfT fTORT 1 TOWt % 
TO ^ TO %TOT TRT ^T ff TOTO fTOTOT TO I *?£RTO % RfcTT % TOR 
TT TO% ffTOlfe TO TOFT TOT fTOT sfR W^T TO> Rf TO TOFT TO, TO 

qfrot, q?r f fro^f toto totoc ff toftV wNr-toto toft to i qqr 
fro tokr t fro ffT tor %■ tow rR rr-tot fh ^T rRt 

.TOrT wit I TOTWT ^ TOTTO f% TO *R TOT | I q^lcTO TOt TO ^TOR 
TOT 3 TPn 4 pT, WTf% % WTF% R f% Wt TOR fTOT |, W% TO 

RTTOTfrow wfe | f% TO FTO WlTOr q?T TOTOFTT W TOt fT RRft, RR^ 

tror % toft wfr fr wtcT, to to rtjtoftoI i tot tot rft- 

%-TOR RR % 3TRTR TORR JR. WTOT RTR RRTO TOf I JR TOt snqro gqroc tot spft fror % qt*R froro toto ffa f$ *Ft srroq 
tfro i 

q^RH T it ^r : "qro » ft ?” 

gtr f tor ferr . "pft i wr i fsro: ft t^rr % to# <Rf 

i , " 

gq : "ft grfRt fgft-qroft qft ffror •*# | ? g*t tot ft tot 
I v> 

qf * "55 1 fft 3 m% srrtrogqR 5nff~ffro toft ft 1 1 ffc 
%q?r qrq-qiq toto ft ft f , *rro |, ptffg q q^ft §• qrqftT 
front ^n f 1” 

gq : "qft, %qq ftro f qfwn % to> frror to qft t 
q !P 3 aftq wi toto f 1 5^ qrofr 1” 

qq : "ftf 1 *” • 5 IFR • ft/* 1$ qr? TO TOT, TOW fft ft 

qnro 1 1 qqr for towt ?t git mro m 1 TOftfqss % qqroR g^ q?t 
qR ftq it qroq to to to 1 qftq qraqr 1 qft qrqf f ff 
tor to qferfq ft qro | 1 to| tot qqr to ff q tototo ffftft 
q to€to ?” 

C’x 

gq : "qroj tot qrqqqq ft q?q 1 1 tot fqgft f 1 pr wf gf 

ft ff to# tto ft qft qrq qq# 1 gsf gqfr ft TO#t % 

tot ffro to, qroj ft gf£ totot to#t f , q# to# f ffg w# 
to# it ft qqr qft ffro ? • * * ” 

ftq Uf pro qrqfrcq TOtfTT fft $r srq% f^iwt fR ^ft 

#t I "wfeg TORT TOT qSFFR 'TOR TOt "TRg TO# qft \” 

qroro % q#r to% q#q> qrqf# frotqq: qq> qfoK % fror ft 
stttotot f ffq ffqr % frotq to qr^rofq toto^ - f 1 qqg qw 
ftq% ^q qro it qroroq t^tt to%t t% q^ ffqi |r srffftq ffq 
sriqtfqr ^*t ^ q fft ^ t” 

W srfror gq % “qfq ft ft p: % f%q tor ^ft” 

yqRnd prro =Ft tot fernq f , q^g p prro % ft frorroT 
f , q% qfqrq *ftst ft srfr-arnft ^rfq qf^TTO to^r qrror qqr f 1 
TOtfq f gq f TOq^rfro q %fqqr qrof ft gfe qft qrroT, qq?g 
p artrorfroqT qr^wt^i < f °qq-(qf^d gg firo ft, ft ff qroq ?jt 
cm £ got * ^3 

qft qre fen ^rr I, t crt cot c^tt 1 ^cr% stfefcefi %% 

• CRf’ RT jp> ^ #qt qrc qt, sft % fortqt §f?TRTcfr 3 ? 3 TTWf & ^ 
cr ^ qert cr q?t cotb ^ |^, q Iotr: ottot: w* cr ^nwr, 
qnf % -^^mld q c?fT |fe sm otjcft cqTfoar OTeft |, strotf *t 
foqrc ot?h qTffq 1 

q^ rr | for q^ qlfcrr (fwr q?r hr q qfqwt) qq ^ wm. 

TTOTT q 3OTR TOTT %, fact 5OTTC M^RH'I' FRt TOTt f l 3OT?t ^ 

srfferr q %qer qgRt ?ff ft eftfqq qt, qfcqr qq% q#nrm qrr cnn^r 
qr \* 

TC75 qf qrqt q?t afosTT srfqqr feikfw q CFfeftg# sqfefi % i 
q^; qmt qftf qcftc faqq qtq% 3 r faq 33^ q f^rf ^t % 1 tcr;^ 


?. crir wn^t ot qfcR ^ralefl' q^Tqforre i 

^ TT 3RT gRC q^lM'l OT geROTT | . 

CFfWT *Tf fRC qVFcPleq : "WTT^ cr JtTftmt *r fqqicr 
I” aft («fl -cm^cor OTTTgq, feffa TTFT, g° HC.) I 
qqr otft $1 qra - | for tr? *re % cptott qfofoq fwr % far* 

RfC qFTT W % 1 1£F foq CFTTCfT ^T fWlfCT qft qT% ^t 

q qq> *t*ftaK q?t gq? qffq qgcq qfr §$ er^r qteet fir ^rr * ••• 

q^ ^rrH *t 3 % tiott rt^t qmterc % sreqqr ffoq 

ftOT <TOT CTRT qfR yRIcO TC ft fOTOTTT, qfo: STt q^T eFF 

ott f% gfrtr fr w 1 *re % <ott gRTfcmr ^ 5 R ^ cmr- 

=TrC 1w, eft % qpt 3TR, sfh: tg% ¥^T IR <rt ^wc, q^f 
% 3% grewre t % erm ^ 5 rr sftc w*n tc fer 
fqqr 1 =qro ercs %sot % gcr# ^qr-^w cpt sftc 
ott §tcR ?Ft, ^Ft % ^qr ^ ^cr% 5^ % otott cr sfRr-crr %% 
ferr i f«5 wr qR ciRRft qft ftw armr, ^r 

3 frc qref aftC^OTtCRTl q^ OT% ^TTRt ^t T ^ F ftH | qi 

q|t, q^ % f^R ermt erRmt % ^cr% *r qtc 

% fqwTTOT ^T — ■‘•JTTf ; qq f%CFt PfcfRT | V OR T Clt % 

rc q ft ^erc ferr — ‘tn i, fqcr% 5 # rtt r, ft gt 
fq foci ft 1 1 1’ 


t > * <w#wr 


$ ffe 3t 5pe«T % cTt^T 3% % l %& ^ 'TfWT *rr 

% trttcrt % ^r Binfcr fm % w ^wr-jnr^ ^ ?R srRf % twr- 

ETH % fetr xrsp, qr$X RWPT JRRFT ^T 3RRF3?T hR^T 3T*ft 
ffe 5TTH # sft l 3PRTRT % ^TTFT ^ STRTiWft sn^RT % 

r#t $& ij- fej-^ar % ferr ^r %rr t r^% *rfe snfr 

^T fR ^ ^T ^rCr 5TRT I ^ ^ ^1 ^r-ffe ^ 5TRT 

5 ?r: 'pfr tt ijfpr vTTcrr m 1 


t*p sfk : {#( ^kw^wt sffafft, 50 ^o) • 

"5^P M fd &W TT^fV srraT «TT I TFIl^T % 33% 

— ‘g; ^rt £r§r ^fr | ? ’ forr — "t 'rnr- 

*PR ^ 3R R^T f I f3 3S - 3TTRT i, sfk STRUTT 3RR |, 

t *nstpr % *r^fam # ^ 1 3ft 5 r <fl r 1’ srg% 33% ^r : — 1 
33 33 % srrwt sfRrT ft 1 fw *rtr % wrr^ ?t ^r IN’ 

?fr | (st^ fcra% w srr wrr^ ^t ^r fw |) ^flr 
l^fr % s% ^ |t wt 1 33 % f%t? 91 ^ 3rhr 1 1 
ott £rtr %t 3fr 3 r rrrt u . ” 

(*% 4l<W$w»| aftcRj-, <Jo v?\3, tR ^ff ^ftTRl^T Wfi 

fefR 3W, ^O ^5 %fetr — TRlTOTr ^T ^r 3RCTT % 3f^ 3T? 

3tr % fcR%fw iw pr, fsrH^r RFft 

¥R5RR ^ fw : — 

“t^ for (^ ?c;t?Y ?r) TjiTf^R spq% fwrr ^ wraferr 

% 1 ^ spnpr feRfr ^ 5wn ^R ^ 

% fon% ‘^%r ^tt’ r tp' ^r ftraRr | \ ^ w mr 1 ^ 
1 1 w *Ht 3pR jppr% a p xRd^ % srpq- afk gsr 
^nkwr tr ^rt t’ ‘?r spiral qr 5 rt ^fkr’ 

< i^'<w 1 sfk wfer ^r *ttt i arR ^ 5n.1^q ffr qnc srfgs rr 

% vpt \...^t .5R 1 sfr l gg^fk > 

^^3rr?r^ sndt * fr sm *F$r r% |l% ft ? 1 > 

W 3RPR I \ flR ^5RR tfkt 1 ... .’ TnrgTOir * 

af gam ait fen ^t % fcm, wn: ?r a-a^r ^ i af*r 
gat wa ftrerT am aa$r aft afMwatn sit, ga| amt am sadt aimr 
arrc^r ar^ apat an mrfa sfhc gn gg% amarmm m^' armra 
am at yir ' J tH^t ’0 am ^ smmt sit \ ggfrat arfganar % fen: 
afga afea qfwr sm ft gg - am ait am farn ar 1 anam af 
am ggr srq?r ft ®rfwr man arm amar ar, aarfg hwkwwhi %p 
aft ^tfga mmim at ft gait «r i gagj p armt at amt gn ga: 
anawt g w %, % %gar am anafg srt ft ggaft gfFmr amit % 1 
amfga afgwt ?t aia fawnm gm sgdr "nfam an fggfa amit $■, gg 
%ng" ^ fa%a snarat at ^frgaa:'* ^ggaftf^ famt aana: an aam 


"am % gam (fa%anam) it awiw fsrwt % gw mfa: anam 
gg? fa amt an mmta: aw, fa% af pt ga^ a ggsr am *t, 
tori i gg% iter % fenm % aana % g?| ggan aw agmar, 
% artaftaanat atm sri ftnaam^g^m^a a?t *r% ftgt 1 1" 
\ anfa gfm aft, aarrfa gwramgar % ^n arn^ at mar< am 
% \ (g^fft f a %anam am fan gam faaa am aft, ^aan faaam 
arm srnt ^t, gagj gg gag gg agaaffa farana at andt grar % 
amar ggng anaaaa m, ig% arfgfam fa%anam ft anat faata 
at famr, 5 fgT fa fa amt ^mt) 1 anfn a!(g$<m an# fawit at 
mamgr ait angw war mfct it, garfa am % ^gr am^t 
% gam ft art ?t ? % arawma a ar^p atfaa arfgmt % adn- 
anft it 1 arn^ a^ ggan am % am mfm d, aatfa % a^ga- 
na gflat an ^rt at sfm % «t, aftg aratfaa aq^a r d % 

fartat % 1 araftfaa * amanrt ait % arcraa a mgg d, q-g^ 
gs| fgraa a frrfganra gan% % 1 |m % ggm ft % gg% |rt 
am^r % 1 gmafag aratfaa aifmat ggat afe g a n miKaa 

V 

% gnt g araa at 1 af arrmrfma ^far gg% a r p« fan 
%faangan mrgrfaaam ftntaiffq, aam aar ggan gaam 

^ O 

gfwfr gg gam arrfgggi ar fa a amt gt gg atfga aifeat 
an gam g aa^ ? gaggt (fmfangm) % gw ggan gg ga 
giafkaK g §arr ar 1 af arm^Sr tsam ggaft natarr am aft * -(J-H'g.WT 


3 %% % l % %3cT ^315%? % 33t t f> , ’C^ % 

srtr 33%t stfo %t 33331 ffe 373 %t % i sreTwnrr sr fwi 


% 33% % 3 T % 33% 373 % ^ street arf%rc *rf% Sr <frs spi- 
rit % f 3 R 33 T 1 1 ^3 stRft % (35 '< 13 $^ %) ferr # ft 

33%t 33<T> 2% Sfce-fStpT f%3T l §33t % f33 % TT^ 

m 31333 prr, affr: 33 tR 7 srw % 3333 tz w i — to 

(f33t3R) % 33 TRi^r %t %3T 3T % <*353 PFt33 3 3T3T %, 
51$ %t #5 WRq3tt ^ 31% 33T afk 3333 

apf-at^f 37iq% 33T l— WT 3P3R3R % W ft +l<dlM3f3 
(sh^pp?) % TRfrccT s^r 7=33 f%3t, sfR 3%f ^ ft 33 % to 
% % 3fk %t <*f 3^3te 3f i 

33335 at %57 wr gif^: spkt sn% Pm % wzk 

snRrfcp Jtrfoqf %t 3333 3 c^ sifter ft% % i 33 3^ 3i[ 
^ % f% few gppft y^ T fflK y rfe pn St3c5 5R ^ f ft 3§ 
33%t Wd l 3R# % l ^ypRJ 33 %IT f% 31^ (st^pppS) 

3fe %t JTqvRrT % Brc%-3m%t f%.%3 f%^ % 3fr | ft 33fr% 3T 
% infnT %t t% 3^ 33%t 3f%3 37^ 33 3R % sffc 33% §«5 ft 
f %3 3 R ®tr 3 R 3 1 gt* crrg yytfeq ft w i — 33 3 =ft 3 (gat- 

'dtd'd) % ^tl <1 dK 33% df d t%^, 33 3<ft% 33% 35T %t 3TSf 
12 F^r — “3Ftt, 3T, 3FTt !" W\X 3 3313 2^% 33%t f%fT 
'R^fe^fetT t 23t3%3TJ33 fwf% %% 333% SRtfff 33T % 
%tf ddildkt Vfj 33% 3feiRi' %t 5RH7 35 7ft f, %3t-5d d tft %t 
^%3T fe^^TT % 33T3 <*F 5fW % fflT 3337 qR3PP3 3 f%3?FT 
ft ?r£ \ 3% an% 53fet3 ^3 %tf qk 3 3^r 1 33?5 f3% ft ST3 
3t3^T % 3% 23: 3TW 373 fett, 3tk % 333 3t 33%t W 


s tR7f%T37 JR3" 3%f%3T %t %33R f%f?33 3^ 3^ ) — 3^133 
(an^RTrTR) 33 gT 3 3373^3 3 T 3 ^T 3 % 37 T 3 T % 3 f%R S' % 3 % 
5ft3 qtlr — ”3tf%T f^R % 5#T 373t I’ 1 aft3 3^T33 %t 31533 
fef % ft 32 i 

31533 %t f%3t ‘3TRt dT^t I 3 33%'% f%^3T33T3 3S% aUdsM^dl f t 3f3?G3 ^3T 33% fiPRt % f%3t^% f%3T3 3 
*WRT WTWt 5TCT WTt =3Wf TTC fewf 

c\ 

qfew % ww? 5r, %wr <nft tpr^t 

arfew WSffeWtT ^ % feq gfWT ffe" ^ 1 W OT qq> #£t-^t 


X 


few # f^RT ^ Wpf Sflt f WWf aft fe> q^r ^ W5% 

aim *ffep ?r ftt $•, srfq^ ^ %^r ^ ^ ^ ifewfe - 

ffe 1% WFT fFft sfV, 3?| few ffcaRTH' *F$[ ^ %W ft% 

'71% ft fe^R ^ ^r 2r i wr ^t^jr- (<rcww?) %, f%% t 3<pr 

WK ^ %, 3Wt WTTfer-f%fe 5TTH % felT STWIT 3%, 5T> 

wiwtw % ak^tr fen fe wfpjq srapfrr # wf% 
tr sra%t |, vrr^ifi'tt ^ ^ i — wsff sprws- (wiwf?) %, %? 
% wrw q^ q^rq ffeifer wwr few it% m w, 3?qfe- qejr, 

"p TRTcW fft few W % WH ^FTT Wf% ft ? WT p WFT 
ft %t wr ^Ft ft ? ” % stn: few : 'few 

^a% % f%q %tt %?f srrai ^ 1 1 wr *r ww irw f%r t*:- 

wwt % few? fefecr wft xrft ^rr i # <jwt % 

W^F JTFlt % 3% ft 5TWET pT fW WfeTT f l" TRfW % 

pRm ^r : “fen qf <fr wwrfemT w srfew siw 1 1 p 
wsw % ff ^r wh qft ^ wf% i” tjtrwst % strc few — “ff 
is% %wnw ’ft ^r % wqw ift ft rtrt i" 

xrff *pf fer, ^rww 3Tqqfe%fcr wfewt % ferq ?ft |feswr 


swrfer q^ ’rf^r *tw ^ft, f%% srfenw ^ srnt iwrr w l 

%%7RR % WTWWW %^t-^fet % <7WT ^rT % W^, ^ fe^ 

^fwft jfe q^ wrfetfer gf% % fwffer ^ §q i m 
'<mt-™r ^ wi% ^ir fe m ^few % *ri ?r pt, 

wfe wr wf^w # tr ^n- fewr 1 1 sftT w^r % it ^r fwr % 

W? % sfeww? qsp- 3RW ^ WRT WTW % ^fefCfR effe fewt 

# gwfer f pft «ft, sfh: w %rw srt ft srw % 
fewR ^fi ^ qrfw nw i q^ fwr «r WF5W % gw fe ^tf 
q^ wfe> wfTW ^ft 5 ^ ^ fe?W %feqf wh ^r % ferq 
tfw Tfr | ^ft TRf w % r^cpt w wFt w pm, fer- 
WTW^7 E fifT : "p^: TW % sfk WT Wft ft ! WT W f^5 * TFTl^T 


RSg;, tTRT st 5 ?, tnp ^T5T ^ W ftRT RT, 5ft 3>W # 

RRT % qRTR RRif RRRT RT, TRg %RR ^ft STT^TTsfr RT sft ft* R^ 
ft Sfrfcffo R RfR =f?t ftRT Rt l fe€r R% RTR RR afifa‘*M< R ftRT 

err,* 1 r^ ^q% <nf ft % «ft $3 rtr rrt ftff sfr rtr RR wtt 


5ft rtr I, r^ g^nr qft | ? ^ 5 ft pj tft qRedsR % ^r q 
Jrm fqsqr |, qf sr gr^ft ft faq 1 1 Rf «ft RTRt, ^ftt qftsr 
qt, srft qq fss % eft 1 " 

rrt^ q^fPi ^rirtt ^fttnq (g ) -Cwf'T'-?) R?t RR[r : “qfe gq 
RtRR ft f% e£R §!T% fT TpiT qRqiRTT RR 5RTRT SR# RR^ RHI 
hr rrr ft, eft qrsft ! iRt eft q^RR Rft ^t | fe gq sq 
R#R <r.R--RRRT % SRPt STTRRft 3% qSTR>T fe^T 3TRR RR SRqfq 
RRf l” 

3TR 5PT7R ^TRinsJr ^jjRt effort Rt STR% eTPI ffoRt R?t 
SeR RRH^feT % RR RT RRT%, R RRRJ S^R ReReTR R R5RRR 
sRfeiRR ffoRR RRt % f%TT 5TR% qqRf RRIR RR RRRtR RR^ 
R I # 3R| 3rq% R3T R RRrt RTf RIR *qt SRR - q qf R RPR# «t I 
t RR^T RTRR?t #T 5f l "5*t 5ft q% qftWTRR RR RRf 

RT%t” Rf RTR t R RTifT #RR ft «t sfft R Rrqt R^ff ^ I fST 
sfk RIR|?UJT % RR-RRSTR q Rft tTRT JpR 2RR | l 

(RRraT 5TRR % %R 'qf RTRITcq ejnRRf’, V'sK., YdF, 

V% ^sftr S.U t) 

3R% Rftm^FT sqfRRt RR RRTR STRRt 

R^SIsft 5RT 5TRTR RTRq R, ^ R^[ RT % STR^ RTSRTW RT5RT- 
RR % feTTT ft RlR ^rT # RTRV'WefC 3TRRR spt f l R^TTR RI3RR 

O ^ C\ 

^Ft Rfe % RRRR 5ft R^eR f, Rf R R^t Rft ^ f ! ^TR^FR 
R % HK-oRr* (RRRTRR-) # Rtqfef R RRRR f : "fR sftR 
RT%1 I^R Rtt% Rft ft RR% l’’ RTeRT % RF 5 R RRR 
fft RTeft RTRt % 3RRfc% R 3^7 RT RTRt STeRRT f5^ | l 
?. fRR RR fsRRT RT Rf RgRR RTRT |R | — RRR 7t ^ R^SRR 
ffeRTRt 5R RRR RT '4Uqd f — RfT % RT RTeT % RRTT f % Rf 

R qq R+RffR Rfqj rr %rrtr - qt qftf stirtr Rft rt, 5 ft f% TTfTfW * % ifw ft «TRrr srr \ " 3 ar w g?r m a% ft % 


ar^t sqf% # arcf JT^Hr ^5 'tw^tt *t ft %r 1 1 aft fej 
'ft l^gqffT I, g?T 3 % f^-srfafi 3 %cRTT *t lf<m ft % ft I f^-srfar; % m< foaft anfft ^nn srer wf ^r arrcw 

| \ 3% qf tR7 tjfeqrm ^ ^3r#5R> 
affafe % aRFT M " -ffM^ T < t m I fq% 5HTW ^ qfR- an^ ft 3TT^fff 
^t 5TS25H: FT % SFIct ^ I WaRPT ^T7t fwrm ^T 


"trfr amt a^ifm 5 % 7 ft fancr % arm mrcfaar 

7T?^ 3^R %cPTT cRT qffT ^t ^t 5% % I 3f 3R% 

f%r # 5 % *r aw §rcr qf m ^t«r i fq*r arajiRrr amt 
amt af)Rd r % arfarr< %^ptt % &'4d x aarft m Tf^r ttt ffR 

3TTH ft =prr| i qffoaft sma awifdMaqi ? gft afk tT^r 
wta fei qft 3 rw ? ft ?r *ft i m ft ?rf swt^raraw 


l 


? 


w ft i^rr | \ amt qfTf arcaurfaw qrt arrett ^t % fan; 
t an* ^t sft% f i ” 

jftTtT % aft f%R, Tfwrof qqtfWTW ^t *rq^j[<jf| % 

wr ir swr |, am % af% ^rfenft % arm if 

3TRT =71% 1 if fw 5tf'<RT ^IfcTT f f% f# f^T aR tmiaff % 

arm<r *f ftrwt srFarim arrnT arafmr | ; % %far Tift |, 

aRTpr t smr qr% anrem ft swt qff m ^ Tfr 1 1 qraor, 
% ar=r an% fmra ^ fmtwiaw ffe^t^R ^arm f<fed 1 1 

qfpr Rfmanar arfffar (intuition) % ?psr it ft irft arfm fear- 

=zmt I, art 'fsn: i^rr |* a# ar% 'aft ft |/ aftx oft 

p? Rt-at ^ ft; oirfwft qft ft firTR |, amt a%r aft *nft 

aqftjnft % arm taw | ar fiRn fwr Tf aRaan |, ^at% ft 

irffarfm ^ | \ 

WTar arf apf | fqr fq- f% # ^T5i% qfr ft arfmrai f , 

q - f% amt ^ssmfe; qft w% am a% qft %car ^ \ * TTCfjnor 


qf qwfaq, arfcnr qfftqr 1 1 qro, ^ qrqfftq? z\ ?m aqfftr % qft 

ft T?TT SWlaq, TWTcHT % qTq l^'k^dl, aft fftfqq^t wfe ft 

srm ftcft f, 735 ft f i qqg q^ st^tt ftqqr q?ft qqwt % fftg ftfftq 
f , frpfrft ffcq ft arqft srrqq? qft tt fw 1 1 q^ qqft srfftnr cw 
fftfe 3 tff? f, qrn?q ftft ftqq f?j fqftq qw^t qft #qqR 
sq qqwr ft sqxiffe qft ftqt i snft fwr % arftqr sqq^ q arpto 
qRft <r ftt % s*f ?q qqqqr qrr srreqre q ftft ftqT qr^ct ft, qqr% ft 
snft gq% qfqqrRt q ft t ft ^gq sr^t qrqft ft fq> q^r qq 'qqq 
gfftqf qgq qft wr qp ft qrft ft ft fftqftr ft qrfqt 1 eft qrq qqT 
% qiq picqqT 5 tth qRqr qrpr f, q% qrwt qq feqrs fftq- qrqr gqr 

31ih 4 qft ftqsg | i 

^qfqtr qqft ftrwt qft qq - sriftrar qfftqr ft gft fftqft fft w 
qm ft qrq qqqq fttq frqr f ; gftqqf qfftq ft ft w qqR ft ^rr 
qqr i R skr-3tqr qp sqq qt q^ qq^r^wm' qnft- ^t qfftq f , fftqft 

%t ^r qq qR qq^t |, q arqft qqqft srt qft am qR qqqt 

f , srk sn=q sqfdiq'l qq ftt qqqft qrfq % fftg sq&K&f qR qqft- f i 

srk ^nft qfftqq qft ft ?qq^r fftqRqr qfqg arqqnf ftt fft^ffft 

f% qft q ftq srt qrfftqTq % qpq tJpq qft qwfeq qft f, ^qft fw 

srk qqr qRqt | ? qqr qq qq qqoft, ^qi% qq qq 

qiqfe^ sn%qt, ' sfk fn^qq qqtr fqwrq qq, fqq% grcr ^r 

r^qi I, sfh: q^cift % qtq f^T qqr ffqr % ^ arq% q~qrr % 

qwr q?t qf fqqr §qiq tr ft f , qft qfwq q?q qft | ? w 

|*TTft qft qq>qiq qqqqr, qq^nq gq fqqqrq qfr f , fqr qqqt q^tq 

^qt q qqft q| qq^qr — feqr qq TF^fr, aqfqqt q qqt qft gq^q 

^nftcr fnft, srqqq ani^ft ? sfh: qqr fq qR ft qq, s^qq^q ft 
fr qft, Traircq % ftrtq qft f ? 

"* l -~ — — ,d tH ^ - — 

^ "q^ qqr< q^pq f, fftqft qgcq qqt qqqq qqq qr^ft % tqrr sqqr 

|. faq qqqq sqq-qfq % qfqf ft wwr qq^t ft fttq qqq q^ft 
% fftq sqft f i” (qt qtrrqi^q qjqTgq, fqqtq qrq, go i) 

(qqqt fqftqqqq ft gq ft qtqqqqq ft ft fq fq^q qqrfq 

qq^qr qqr qR ftt qt \ sfhc qqft snq fifiwft ft ^ fft% jqq 
q ftt qt, q^ftt q^qr q^qq qft f — qqqqq? qq qrq^q) \ 


fsrer fer^r ^=3 


aaaj afaa % ^a gnata farmt %, farffr 

ana a %rr f% ^ srnt fe^n#TT, sra^r fgagro g arat §kt ggrfa am 
art, aar smTarca farm m, faa% ara arafna Jr gt wro ft 
m g ^a fggr i ^a gcnr % aiwtiwi *Ft gra% % ft, '<nr*wr % w 
gfeaTa % ft g? gw fagr m, far g^ arta |, srta am ft wt f , 
srk a% w grig % anwiTfcggr aaT % aa % ag fear m 1 gf m 

fa^PFF? I 

art afagT amtagriig sttt mangt aa faftera gra; %at 
at 1 aa% fag gg gitf sqwm.g mi g^ w araar Jr ft gfgm 
art ana art mg %t $ t tg^gggrg art mfa^sft % ^<a% % ^ 
ft ag* g^ {gagm ft aar «rr far a^ffJr ggfcaa sa mga; farm ait ^ 
fam f t 

t gff ag% ^r g?gg fagg-ggg aa gtfa ^ar ar^aT f i fwt^ 
t mwt aftart g ftrat gg^arfagr art stefr % gt saart saram an?t 
aa saar an; awr f , gag; ^at saram faafor f 1 fa mart f far gar 
iu£kw 4 t tarn #r, gt f^t g^ agar |, aJr aw an; ^n f , g sa- 
ga fagfa an: am f 1 grata amt % glgurscarng, fgaarr anft gar 

gg gft gar f , angj; at tar ma % gaggarfrga ft agr |, sat % 
greafggr rnggrar fta f i at srara afra am fg%grrarg % few 
gfgm gg faaW an: aft at, gg ^at % gg % ft fgata ft mat, gfg 
<ia^ OTi at gfe ^fr% % aara aa% afafraarnt saga ait g^-aa 
gn3r saart armr art agt % sari % fag maa ara arr faara a an; 
^at 1 

"W ^ aaifa Jr ^ f% JtTT aa gar ararf^a aa aa graa 
1% RvR * 


ft 3?K 33T TSTT 3fT TfT | I ^ FFft ft WT-TNT -Ft TIT TT% 

{imrt % Jr sfe ft qqr i ^ 3%-3Jt *&%-$% qdt ttt, 

TTFT % eHR* 3% ^ft-^teTFft ^t mTRTTT ^f%TT ^ft, eR JtTT 

itt tt qtt tt^t dtur qr qfr w, ^ tt qqr ^ftfr qrrtr 'qrr’ 

TOTT % Jt m*m TOTT % 3>F TTeft Tt I TT TTTtT qtt 

TK qr# TT TT TOT vfa? T TfT W, TT fort mrtWTt 
srfet ?T srfeRT T TT I ^TeTPFr iff TET Tcf^ TPF T STFTFt ^T TTfT 

t qrJr 2r, sfh: 3n% sp qt% smrft tt ft t^t % Mr *ft st^tt 

qR& % I TT=5 3RI% ft 5TW ^TT T§T TT TW ^ fcfcfqqur 

grtfe tttit 1 1 |3Tg; Jr^; tt Jr qf fenr Terr pu ft? qf Tiftr- 

qT 3TTT Jf, q(TTTT %, cTFT % T StT it T %T5T T^ft ft 3 t(t3TTT 
TT TT |, srfrg ^TcTTSft JT ift 3TPt TT? | I ? TT^t % giq 

ft^T TT^t TfFTeTT TT faTTC 3T ft Tp TT, ft? 3Jt ^fTT ft? ^T 

gryrotggr srrrtf^T Tft? tt ^srw Tffi^ar ftrr qq? ^rftpg Jr tPow 

ft TTT I TT% TR ^rfipj ^ % *pftT TUT, sfhc 3TTTt ^RT 


g#fRT TTpft Et TEft? w q?T snter TT gf q>*5 Jr TIT TTOtT pTT 
TTTfr 3RFTT Jt T3% TT q?t ?ft% TFt TTT I fT 3!T2;-FP!T % SffftT ft 

qdr tT 3TRr%crr 3R5Tt Jr ttt fen, afh: q§ 3 r% sr^ g^p? ^fr §• 

TT 3fFTOW fwg ^ ^Ft TTT 1 ^ ^TT Tetter fteiT «TT 

f% qf qroqr grMt qrr tttt 1 1 iw firr fqfrr w % 

^ifr % TfT - '^ Tt% TT TfT f I ift JlT TFT WT ftTT |’ 5^ 

IT TT=5 TT% %f?: Jt STG£ TT f¥ Tf TERt giTeT f I TRRT 
Tt eTT ft ^Tet % JT. TTTfsTOT ft Ttr | 3nT#T%ef ftTT 

^rr f% gr% ttIt aftr tt qrr ^ ^ ttw % ^t % 

^Tt TT SReffer ft t l T^ qrt ^ ft JfJt T|TTT fJrrr % qft 


Tf ^fr 1 1 
TTTfTOTr % T TeRT^r TTTt TRR> T^T TT, fT TERT 

t^ttt qr f j g^fPr 3n% ftnwr gi^T qf ^qtrnr 


^ <i*i '^trrt, ^o v^c; i 

R. J ?TRTRR I KPTfTOTr * 


fTOTT TO f% T| TRTO T TOT ft it 1 sfk fTTOTT ft % TO# TO #TOT 
TT #TO# < ’ ft #t Tf , tTOT% #U5 TTT #WT TOT TO TOTOTOT TO# 

it, sfk frof# to# ^to t st # gro to# % frog — # tost tt# 

tot# ft tow % TOprrr Tgro-n# to %gro tot# % fror tof# s#ror 

^TO TlTOcR TOftR TOT TOTTT T TO# % f#r STf# TOTOT TO, — %TOT 

tot % fror titto % TO|totot % to# # gro frorr to l 

tttot froro TOfro TOrgro to i tot% frog tr c#pro %, grot to> 

TO#T TO# T TP# TOf, TOfer TO# % fror TRoTT ##, TOTTTO#TOt 
TOt TTO TORTPTT TTO TOTTO #TOTOT *t 7?f# TO% TfeTOF TO# TTTO 

fror % fm tt Tfryr ferrs fror # tottottoto # i tit^ % totoxt 
fromr % ^ft gr tot totot to; frorr, irot t %tto tof# frotwr t 

TOT# ^H## # TT#TT ft ft# f, TOfaf TO# TO| # fe? 

ftro f fro tottto #r # gfa # ttoto ftro TOFgro tot % to# tot^t 
TO t q%TOT tot tft # i Tf#r ?t tot frog #%toftto # TOT ^TO ?ro 

TOTTTOt % TTO *t TR f#TT TTt TOTTTO TOT JTTOTT TOt TOW % TOTOHR 

TO TOTfTO TOTOR TOrlTOTO ft W TO I 

TO# 3% gqr ^#, TOTOFTO TO# SRT-fTTTl#T TOTOpTTO T, #T 

fro wf tt wr to, gro Tfrorg #rr t tot# tort% #rogfro ttr- 

TO gTOTOT T# # <lH ' f tJ T [ TOt TOtiTT R T ffeTf TT TO ft %TTO f t 

toti^t sfk Mtototo # wr grororo # tott #RRg#r> toft 

TO# TOTTTO t l TOT# ^r T f# TO # # f#TR TOTTOf u T T#r % 

to|tt frorr tt, to# fror to# % totto^t to# tot-tot 5#t#t 

% TOT^T # Tf TOTTOTO # ^TgTR TO# {%# % {#t cRTO fTO 
TO, # TOTOT TOSTOTOT TOT # TOTTO srgTT TOT TTOt f l 

TO?g^# # f#r TOFT T^ TTTTOTO % TIT % #TOS fR^r 

TTOT fe#T # TFTT, TT TOTO # TOT TTT TfTTO TO fTTOT TOTOTTO 1 1 51 


?. #f%TT TTTO#T % gT TT ## TFTT # TO# T f%g fTO %• fTT 

# 'Uto#’ tot t gronr toto f \ 

T (q^^ FT TO % TTTO 3 TOTOTcT fTO# % ffTRTTO 3ff T TOTTT % 
TTT TO# % ( TOTTt fT%TOFFT # T## 1 TOTTO # #T# 

TTOfw # t, TOft % TOTTT TT T TIT #TTOT ^ T*TT f l 


^yy * <a*rfw»r 


p f TOfe STpPT V RtoI'< % TOTOR % l TOTO% TOTOW sftTOTO 

it gs-rorm ^fet tot% r toft mf Rnt 1 1 n rtw, p ?to^b 
to?T 'b'Ji+xn ^f totor wpR fprr i toto^ tort tp TORferfsRT to torptto 

STTHTOH R TOfpT TOt, TOfc RcTOT TO^iq ^WIRT &TCT nfe- 

gp ft sft i n 1 to%rw % fw feRrotTOTO % #to p ^rfen; sffer 
Rnta rr % i toto^ TOrotffe, iw<pr RnRf % p rtoWt Rrok- 

tok % tototto, ^ft, sffc TOp TOtehn: %■ froRTf-iRft *ft 1 


R<4H^ % TO=Kfed TRRR #RTOTOt ^ Rt feRTO#T fetT 

6 

|, tort sfhc Pfefrwro *fe sntfeRT few toMt fewp # 

oWRftld RItoRTTR tT TOt (TOf fe 2*4 TpT? R=ffe 2^ ^ttoPt % 

feq to* sft) fft ^ 3fw fen 1 1 

? fe%RW % 37R TOTORt TORT R TOTOTTO TOqTOT FKTOtTO | I TO^ P 

tor feft to pt totor tot, fero% hirt-toRto to 3?pf tot totV np 
rt tortot w tot i nrorfe feRwro % pro if wpfer tow 
tort % feq tp pnroro - %m r rr ^r^ri ^ ?<^y % 
tor S r Rffe TOitfeR Sr TOnrotTORr% 

srfecf ^t toV 1 1 TOrcntro TORf ^ rw to riwr ^ w tor: 

TOW TOT % TOTcTOTOTOTO, TOfeW, TO TOn% WT toIrTO # TOW 

feror rc% sf 1 1 % : "TOrot tor % ft 3 # sfet tort to rt 

^t frow< ferr fro# 1 1 ” 

TOfeft feedTSR % snmfe TOFRTO % p fcHRHR % TORT- 

ferr % TOfen r fetwrot ^ tor totot |, ^ fe 
^f ST^fenT 3r TOR |f qf^Hfe % fTOTOfTO% % TOTO% TO^fFT 
feq«t 1 

TOW TOR §■ fTOTOTOW ^ TOT# TOWfacT, TO^P TOffe^ 
^°T, TOTORRTO srofro TOfe, sfh; #TTO TOTH ^t TOt l 

TOTO^T ferr % TOpP feRT TO%, WRTOT? TO^^fn, TOh: w 

R TORT TORT TOT I TOTO% fw TO TO p ^ TOpTO %, TOTO% RW 
TORTOTOR (Positivism) % TOTOTOtTO TOTOppT %pR R TOTOft TOR % 
TO^T fen TOT 1 TOTO% HTTOTOTO^T TO>f TO TOTOR feWTO TOR =gR 
TOT \ TO^ TO% RTOfeWTO % srfdfevh TOfe ^ q- toTO^cT % 1 TO Tnrftt'jr * 

qq% |qq % ^TcT- c rfcr % 5f% 31 W*kd I qq ^ % ^TT°T qqq?t q^t- 

1% 3UX «lt, 3fft 3mt ^RTT ^ 51% 3R% §qq itljqr %tHTT 

% l qTTg ^T% SfTST ^ 5fT % ^ ^Rfe^rat 5!T%) %, qsqfa 

q*f # arra; *r ^t smt qcqt, ^TW-^ft, %?qsf 3 wnr-wn^r 3mr 
<?mr qr <qr< t '3f^vf > ^r srcor^r vft 4t ark g^rrer qrr qq qreor fw 
qn3Tk3qfqq%qrqqfq>Tq*ft fq^nf q|t %% i •■ 

qqqT3% % qJSTFFTC TRfqR % qqiq %tqrFF? 33 3 

fwk qqq 5S%% |3TT SIT l 1 ^ SpTT ^ |t s%q? 507 snu |17 ^ afk 

33% 3TRTTg SKT 33 qqqft %flfer fw «TT l ^ % f%f qq 

qqrtfq 3 tow*p q?t =qqqqr qt i qq% qq qsq q^wte r % 3m 

6 

^j3~^3 qr sfrr qqfa 3\%3 % TRT f3TT «TT t q?f qq 5IT<t%q> 

sqrqrqr qq fq^ffq qTS£T sit i 3% $fep; qr^r, tq% q qiq w% ?r 

ppirsn- ark pqqkt qir qt^qftqiqT i q^ gqqrt qq %sr 3Tk 
^Frqq Wqqrsrr i q? qq?tfq ^ q<q- qrrqT qT i 

qqqq qstjs^qq; m, wt ^ qr? *r wq q?t g*q q^ %rtt stt i 
qqq qrc-qpq 3% qqr qfq^ q gwnq’ sqqkt q q% afk qq-% 
qt ftissTT 5iFqr q?t sfr i 33 % 3i <% Fm qft qqqr # qt afk v n rql q 
33t3 % fq5nq q qqq % 3*3m *r qqr sirqiftw 33*3 qt qqqfqq 
fw sn i q^qq q qf qq% % qk % qqq ^snqrfqqr fqqixqr 
nw qraT sit i qq% fqqe qqk q%r^ 5rqq qrr cfkq &rc «tt sfk 
T <qiwi % Jnqiq % qqq qr% qq qq «n 1 qn%q ^ 3 % wft qtq ffe 
% %tr %qq RT qT i qtfgqr fqqrq, ^ftfqqqr^, qfw fqsrr, emfomw 
qq qrqqtq arqqr qwqRq qrqTq 33t % %q q^rT >?^ii q^ qqrq 


^rftvq qt qifqqr afk qr?%qi q?r qrqnqqqr qqqr qft qqqr fw 
qjxq 1 q“ 1 3qf% fqtqjrqsq q?t ^ t^T%?r q affqq l^sr%e qt 
qrqi %qqr qn% |q fqtqq qiq q^t sft : ‘ 'qfq ^tf q# | qt q^ 
m 3 ^ 5r 1 1 ” qs^ t sttwt sfk q ^itq? q %wrqq qr% # 1 
qq# qqnqT q qnrotqqr fq^wqf qtqr qqr qfq tot qr, 
gfk t qqr g^qro% sfk qqkt qwrre % fwr 5rq% ^ 1 

3rq% q«WT»J% % f»I % \ 

^qt 3 <^ q % qq qfeq \ 

m \ cffjr^sft ? ?r^Rr ^r sr w Mrr srr i #t 3rte Mr 

6 

% % Td%rftw ?prt ^rr 3F^r rrMit «tt i im^Tr '<M'tf'iM 
3< -rr t%R T MM 3r srr irt rMtir feu i 

yA'f' ‘•H l <.dld d WH 1 ! % «HW 33% d"d4d % ft *=did 4TT M 

<3T«mr fw ^t i tr-tr ?r rfrr ‘MMr sm> *flm 5R1M 
gsrrer ^ Mtr ^jt srsim Mrr ^rr m i srcrMir iitMrr % 
33##rM i $4, srMrt, Mrn: Mr RMwMqR w 

fifa+w** 3T3 % sfe: fprr i wf Mp 
MM % hft rtMi w #r fNm *pt wgfi srrh irrt 
srr i srprrr 3 T#Mrr, Mr % m Mt % mx. 3n«irMp d i a w 
wtfm w& M sfe % fdMrRP 3fk ii<rWdf* % wx qr qf?r w 

sit i lift 3^ Mr, ^r di4'd\*RR M gR mlMt. sricRT gsrr gtf fegsdT 
r gjge M dfR fMr thr 3 ^ %, Mr fe Mr M ?r 

g^-gfMTR w fMrrer-gwftRT w ^fr, 3fk sfr {% ssnrraTr: x%wz ? 
snMrMr ^ wf sftt>"< MR r ?r rr^r Mn srr 1 MM 

^PPSTTFT % cR §3 Mr ft, cRTT MM M rTf^T R% It ff ft 

33 % 3fr iif "sn^TT Mr (iif rrt mt sit, f e% gR % M MR 
gM i wr 5r firr) M 3f sfR stirt M qfMdr tnp ar rarfore MM 
| — Mr snauRw MM Mt srMr ^r % jrR^ q^g % srf^ fRt |, 
^r^THW 3 rgfe ^ fir arfR pr ^ricft 1 1 r?% srfMRn 
iifig Mi% ?t ^rt 5?r ^ sfr 1 sjR imPr wf fa - Mrfrr 

^T fd^ll % 3nrt SRttl?! SJ7 gpqTPr ^TI% ifRr d^id % 'STH’t dsdl®^ 

WrR % }%tT 5f3TeT#FT SIT I 

g°ft ?t tf’WdT (q<|tTl iTRt 5TOIT % ^rot ^T srR 

sitM^ % gRMs fR % 3 # sMr ^tff aricirT % ^fer zxz ^ ?r 

g^n^TT 'rt 1 ^if ^t aiTf ?r ^Mr ^ srrg <&? (^g % 

?t;c;Y d3i) fdq«Md«i 3it (d<*Ti< ataa<» -4i»i(ycf, q - ^tfe^r d^dl ^t 


? MfPTRt : — fe*flr ?t Rwrr 1 


X> 

\ 


— srg^fR^' 

q^RST: — (?Y oY-?YVR) ^T fd^Itd ^SR%, 

cr -y^riud t , — aj ' ^cj r<<y TJtTfjEUT * 


c 5r q*rqqT tst aftq am q qTfrq> frqqq r gqqr ^r qqiet 

^t «p^f ^srr i 

q^r q^r q^ qrq SgSR faq % (Essays on Religion ) (qtf Tq 

fqq?q) ^fY qqqrq spnfqq fsrr qr 1 qq% q^rqqRt frq q 
qqY faq qlq <%i anwRl’ ^qqqre qq q^r fw qr, q?r 

ftwiw qqrfq Y qrq qq %frr qfeqjqr flY mi arte 
q^ qq% fro ^3 mr §3 tt 1 q$ (siwtqq qjjrO % qqrq) qqT 
qr% %mq, t^q jnqq fqq^iqi 11 % sirtot qr^Y Y qwf qr i 
qqq ^qrc st qq-^qq^R fw 3 qqqr feqqft q qt 

*• - — ,• |, , , M , j , 

S qgrq — qtfq fqqqqq q qqqqq (^MK^) 

— srjjqiqq? 

^ qqrtqq q^qq qfqq 'fqquwr’ % t^r s^qH fqq qY qqq; fqqqr 

|, fqqq qq> fqqrar qqqq fwq qY fq^'^qT (Chaos) % qtq 

qtq? garr fqqrq q?t qq qf dfafqq r qmT 1 1 qq% fqqrq qq 
qrqqqnqTqq | sfVq qq% fqqfcpqtfqqr arjgqrq % qqnqr, fqqq> 
q fqqwir ^ snwr qY sfrq q%q 1 1 
3 ^rr q^r anqT fqr qrqn: fq^npq Yt fRnffqq* qqmTqqT qrj" 
qqqrq fqfm q^ w sfrq qqY qq# qw fqqrfw qptffqqr ffe 

#q# qqRTT^l qi qqppq % qdHflK qY?g Y % 

qqqt wr qqtqq % %qrq qra; % ami arf%q qqterr qq>, 
qr f% gq# qgf # qmfHpte # fq# % qm |, ttto qqfq 
qq ^q ar^qqq fw i q# qqqq, q>m, ##, fFnfrqr, ffrq-, 
qfrqq^iq, arrqqs qY^r aflq qtfqq anfq qq qr#rq?t % fqqiq 
q% i Tq=5 ^tt qqlq ftqx | % qqY iq qq %^qY % fqqiq 
qq% qtqqq pr fqfeq apnftq qrqiqq jferqqafr qrqr ft q% Y, 
qqqq arqqV gq j^qqfr qq qqY ar^qqq q|l fw \ qqYf^fqq 
qq? fqfqqqrqr^ qq ^fr sraqqq fqqr, fqqY qfem qqRl-q qq i q 
qY qqqr tq$tq qq ^ qsr i qirqrw “fq^rqwiq> qq %rfqq> 
qfqfr Y q% am qq Y qq fw qr, affq ^qfqtr q^ ^fl 5tqt qfr 
fl^qTfw tqqrql %3Rqqq Y ql qgqj qmr qrrfqr qr \” 
(qqqqpqq i) 


g gqr i gg% gq% # gsgqprr % wft Sr f^iw: 
s£h*gw tffrr Sr ^r gg i q ig qg gqgr fw P gg% amt gg smq; 
c^pg- % gopr ^lw< ■w gt, ark g^r # gfor Sr ggSr qq-gapfa % 

fetr 5JT#T T # I |^'rS<TT«r gfrf qt ^ ^C°IT St gg% 5frfT qT 3TSWT 
fw sftp; amt sprat |f gpgT qt qfqgt % gqsqgqFp (Panthe- 
ism) qt ^Tf gifTT % HW ?FTP7T 1 1[g% dK fST^FF? % s>g ?TPT 
M'Cmfcn % gST '^fai-wn^’ (God of reason) # %qT % (%** STR- 
ftg f^JT 1 # 3T| STTW qT SWt $ fdTpf) ^ Vt I 

gg% gfgqiq (Rationalism) IT t(q ST^rg f^RTWr Vt I ^ qfeTT R 

% ggSr %?Rr % fags gf cRTq, fPrar % qgg £ptk Sr grarfcrg gq 

(Dialectic of absolute idea) gtq qjRfMt qrfra % — gggT, 

wraPraT, g ^r gqqr gqr%q 1 1 ggqg fqwre - gr fq "fqfgr- 

qraT” 3T "oifeK” qT tagr "w” I sfk ggfe |fe (Uni- 
versal reason ) |T “jug” | l %TS??i\r qf TOT graWF | fq fqgg' 
ffe (Reason) qt 5rqg fqqr SflTT | zr| t*q sn^ftq gqw |, 

sfk f§rar qrfra % sttt ggiqra qggr ^rr^err gr i qT 

qiPyqT’O' Sniff (Imperial Rationalism) fqgqrq-g qf qrgq 

gqfg % ^ spit qt srqW qw gr 1 gg=ggg% srqsg fqgsgsgfogr 

qt t^et glqiafl' g w wit ggg g gr i gqfq ggqt ffe 
ggfe |fe srenre qf ggaT qt g^qix qqt sfk a g Rra re qt sreftq fg 
qr ^fgqgr qr arrarc ggra % fgrr ggre «ft, qg^ ggqrr Gftgq ggg 


? . qf fq^JTd ggWt ig wr (^g ?pg -gsRT % ggg — sf^qraqr) 

fqwfqgprq ^ qigg =qiw< 1 1 qf grraqf % apqgg 
qf^sg q qpffgq 1 1 sqrfr g^ ^013 % , q^gng J qfgqq g 
qqgftra qq ^nq g gqgt ggfg %■ fq^qqgf? % grq^g £r sr^q» 
g^ggg feq t, gr grq g "^tgt fgq’qnrgq ql gigg. 

qg % gqg g ^bs qg g^gg |tt 1 1 ^ri%g if g 

fggggpg %• ggj- % q^- g ; qg^gang % fg#frrg?g qt 

% 1 

^ gg% qg^ggq gr gt sreqgg fqqr gr 1 gggr qfggl g 

gg c ggg t ^ jgftg 1 1 ■<R$W| * ^Y$, 

?r ?rr i stf fer % sfet srh; w% srr^fr ^sfw arr^e: *tt i 
w w% frqr ^ ft tt w ^f ^wt ff?r 75 f 1 ferferrirct ftf* 
% tw % wm tt 1 wtt fww sfk afhc -ft 33 »if i 3% 

fear«HM'l ffe F t?F ‘ Cttif hr 4 <HkHT Ft #3FT % FT ^ ^T^r qfr™ 
fra % arfofefi 3fft FTT 3F$ WT ^T ? UKrife*' ^ % FTCF, 

feiT fer w Ft «K45g *r ft% tr ^ft, ^ wft 507 

<TT l g% q FTTFTT % T*F aftfe^ TFFT Ft, TT^T % ^TFT Ft, 

f%TOT ftftra - jft Ft — q^> ^r 5^ Ft anFFTW tt, aft s*t 

*15 fi fftt : “Jft ^r (tftft^ qft)^T|i^r^rf3 rr|i^ 33% 

'aw qwr f 1” wfa affdfwr ferFrrcr % q?ft §f wtt ffe, 

ark afe fwr % feiFF ir tth Ft ff WFt arrarfaF fft#t ^r^r% 

afte sfeft Ft anFwr % fes fell tr ferr 1 <m*wr % w 
5FR qT <H T ^r< Ft Sffdferraft %• Tf fet^ FFF TFS ft anTTt f 1 
afe FFFT ^TF qttfeft % OTT^Tf ^FTFFS *FT 

% fop: wra % amre prr ft i 5 % w w arq% fee tr 
ft, afe Tfe Ft wt W ffot ?rt l Ff Ft 3npr fw =^T^cTT ft \ 

tnjiro % FFfoFTF % afo 'JTT^t Ffrpfo ^FTFifoF Ft, affo wt 
FF*r FfFfo foFT l fFF FfTCFTH % FFWt Ft ^ft *T WFT tt TFT 
art it FFT P TPTfaor fWT % arFFTFt TFT Ff Ffit | for fe+H^ 

Ff l FHM 5RT JRlfe differ TJFTRf *t aft fo> FFRTF fffgspf % 
SRFFT FTfo feltf % F#FT feFft f , FFt 'FT FfHF F ft FFF % I 

TF3 1 ^r arr^ % ^r% ^ f i pqr q%g- % =rrfeqffr Tfcr 

■ y !■ r * ~> i ii n i i a r - ■ ■ ■ -■ 

?. FTFfr feqrFFF TFT % feqTcT ^ % TfF fe FTF TFf> 

qff ftft f oti ^ift ferr ^fr i afk erq% 
fef % q>iT tt fq> spftt rrnr qpfft ?ft ^ war 
sr qram Tfr | \ ttt % a^r wr g^r w — -"ftt arrr q^ T r qH 
% fe5 ansFFf qr^ | ?” ^fT ^tr: fer — "qfer Tft i’’ Tf 
T^rwrar qft %^-TPf ft ^ wr tot ^ i ftrV feFT- 
'FT Ft ^fmt, wr w*z, T^rwar % grw % %fer ^ qft> 

= 5 ^ ^feiT) 1 (q^ FFTRFT l^rwar FT TTTFT ^T, % 5 IF % WF 
FT Tft \ — TFTOF) i 


* TPT^ui 

% faq g- q^tr fwr arm? mm mm #it sm- 
fcr m, afte nf ^st sqfe q m, aft am mrmfmr mqd 
% fatq fa^rnr *t> ^di I %^r qmdfarTar Jr ft, ajl ^ dq tft °f^d apjr di> 
<wa.>arr % spire % to % mm^arrqn: mfrd ? 

faiidtd) tfa mfa q SdV<frR mfa ?TdT 5rfa mi q WR m m 
SHfR mfa cTHT qr, aft far ftwranq W<[ St q% 3 TT ^ J - , <sfa. 
ffj? anfa % aftm Jr qqrfmr qq Jr P mm; Jrt fawm | far fam 
qrfeq gw % ^ mrq qft jfarr t afft 'swim Jr^ Jr mfar >fr^ ^ 
Jr mr qtferr arfamiq ft mmi m i aft m fr, m w wr 3tgw- 
fawr ^ unfa sffa EPT % faqR Mt qpF % rwc, dWRT f|^ ^TciT 3 rt 

farm q qmr % faq qqnr Jr aft arrfatm qsnqr, mfamrJrgffg^- 

qpT fam l 3 mr % f ^ qfajqrq dFTTcR’ ff=f m % fam mk sqm 

m mfa Jr fmf fJrmfafat sr ?fr amt m qq Jr i qmfqm qrt mq 
q sraffa ffe Jr fam mfe sfr^r Jr mm m ^ww +1 qft ^dT^ 
d^WfdT qJr wr5T ft apjqq me farm, affa: sm£t amm afk mfar arfatq 
effadid qrt qs% on qffa i mr w? ##r m % amt m <ak 
fa^Tffe m far^m^d mfa % farqstfmr q fr srm P mnfar q?r 
d'^ddM m fafem Jr sfmfatd ftm q^r, mm; mt% §qq Jr mfar 
qqt 1 

irg%gRx?gJr q^rr mrrmr ^fr^r mfa mm mm m: fam i 
q^ q^r cffafa n fasrsn: mk Jr arm, anffarm: faeftm gw< w 
'R faJ - vftt i ^?tr% fa^fa qr ^ttt q^fa 1 ' ffa§qt qft x^t «rt i 


? amt rtifadfa % t rffam ft anfa % m - % rTPr: ^r % far 
rmrr dfa?r ff?f <^d=Tit>fa ^rff f , arfag yd^i' Tfa^fdT 

ft % arr^r 5mrt % w Jr ^ t cnrrfa % ^rffr J - far 5^ 

araddTw* M % ft srw % anq anq t (^ffar 55^ fafaq) 

E tr^R % ‘fa ^To dldnfa'ti !dcd f — ^inidddi (Conser- 
vatism) qn mrr stct srk i" ( q^mn:, 

q Sd?t *!{[ 5 RR ^dT f far nfas dqtddlvit ^t ^lfad*t>' ^ftapTT 
% ?ffa- ^rar ar §r t — 3 ?tw 


qf w ft 333 3T3 337 3T afft fer-TRT <re% 3 ^rm *r% % 
3333 3f3T ’sit i f%r 3 3TEng ; 37331 't^t ft%t 3t, 335 3f 

3T33t 3fr% % 33 f%%3t 3T7%3t % 3FT3FT 53lft3 3 *PX 3131 3T, 
f%33T 3T33Tf% 333 %HT 3 3T 3333 3tW 3 #§3T 3T l 

3f 3f3T I, a ^33T^ %^^ft3f3f^ Tlf3 3 33t 3T3T3T 
37, §§t 3t 333 *77% % I 3f% 33 % % 3Tq%-3T73%t % 33 33- 

33 333T % j%s|, 33 5J33T % 3313, 3% sfk 397 373 |, 

^1 |37 3T3T 3 sfk % 3^33 333 31 %% 333 f3 33 3?^ 
33 *37% %t 51% 3tf3 1 1 333 33% ft 5T3 f3% ?33 % f 
%33T 3T f% % 33 3 T3~ r f w ^933? 33 c3I3 ^X, ^ %trt3 3133 ^X 
f%37ffo £TT7 333T 333 3>3TT f 3fa f5T % %t% %% %3T | l 
3tT % 3t33T 3T f% 3T3t3 Wcfoft %t 3Tf f3 333T 33 3>T3 3t # 
5 33t3 ^C333T f 1 ^3 3t3t f%3T % % £3T7 f%3 t333t ^pT 3T 1 
% 3333 333T 3 f% f3t % 3RT 33^3 %pR3T33 %t 37f%7 ft 
^ft t l . . sfk 3333 f3%3T3 %3T*; % {%* 3t 3T3T 3T ..TR7 3ft 
^=3 g?T: 33T fff*: 373% 3T3T 37 I ”'* 

f%3 333 3f 33% 3I3t $3 % f%3% % f%5 37 TfT 37, 3% f% 
33% 33T3 3TT3T3t %t33 33 3^33133? 3T, 33 333 3%sT %t ^3t 
’TFrfw ?3 3t \ 33 3fT33 Cl %, 3fT 3733 sffc 3t%3 ^3 33 ft3T 
I, 33% 33 3Tf3q> 3fTf33t R % 33% 37577^ R f%3T 3T, 

33^3 3% 33% 3Tf%r 3 f%3 3%t l 33% 533 %t3 %t, STR3T3 f%37 
^ f%K {33T I f3 3333 3f 3337 Tf7 37.. 

33 333 33%t 315 3fRf 3? 3% 3t, %tX 3f f393f33T733 %t 
333 3%£f3 %t ct3T% 3>T "TfT 3T I 3f % 33f33 373 %, TT3- 

^3 % 53333 f33 3^rS3T3 {%3 % 33 33 (%T % 33> 3%t 3i"<33ft3T 
*t %k f%ffi% 3R3t3 |3Tf 33 % 33FTT %t 3t) T*fT ^ % 3^33 3 
% 3^ ^X 3TP3p 3I3T 33T I ?%t ?3T3 3T <(3#wr %t 3T3- 


? 3R3333-t%f%3 ~W^f %t %[33t ({353 3T3) ^3 3{%r3 XFZ, 

f3t3 1 

^ ^ 3T3T | f% 33% 3Tf%nT 333T 3%5?3T3 37fT % 3T3 f%3T 
3T l 3% : 5313 % 33% 3fTf 5%7 %t f4)3>T'< {%3T | l efe % zrtrz qt snwr qrt qgrr# q?r $RqRt? ^rr sftrkr gg fror P 
q?gk qt 5feu>=f< ant % foq fggi% frorr — 

groHfe3;3Tqt g f^rr ffefr % qqr to % hr qg? qfq 
tot i qg stot bti^ TOforg garr i gg% to& toth qro ft Tgr 1 1 
grot nro qtt ?fero q qRt |tt ; srkr gt felt *r q*q, qg arrgg 
'Rfewi twito t qk t sgqt tor fern gq q?r nk % ffej 
q^r i qfes t 3 tt?tt qg tot fw i gg% qk qg rt w snqgfqr 
qr % Tmt^T qft fq> qk? % hto gr qqk-fefr t, qiqTffes ft qq 1 
t qfer % gr qfer q 3nt qt tott qg q^fq qRgr f . 

"kr tot toth git to % qqrqqr gq, sik gi'gTq t 
totot tot qg tor % qnq% t t qq, ^ik tor qT^ qg qrqRT 

TO qR fTOT 1 gqk TOtq afk qqf q qT l gt q>k fef qfr q TOHT 

to,., k stttoS qq frorro q Tgr, to k tot arrofrok giro 
tl!r ferr i q?gtt kr grq qqrror, 3k kr qgk k gr qqk tfenr 
k qg# qffes qfrro gr, ferr TOq TOk gq kggtfe ggr : 'afr^ i 
g grot k qRqr toto | ! g gror ffe&r to to, afr gk Rt fqq to 
writ qrrqt kr ? k qgq afTr qgfet k fkk toh gqt-ggk to 

qgf i afrg i tot frogfr tot g % t arck tttIwt fkfr ^k qkr 

agfkk gro k srar to, kr % k anqrfro argroT qk qgq qR g% i 
.. . ’ qpgj k to gqfero kk k qro % for k grpr grq 5j fa«p< 
qrt gT qq affr for ggk k : 'qg 1 t totott f fk gq qgT qrnror 
% sttoht to#t qdk to gr, sflr qgrot % f # qt fr qRt % feq 
fer ^fetqr ant gt i’^ ^ ftfero Tg tot i ^qtTO'qgtqrofer 


?. TlTOCtr H TOq q q^T — TO% TOTO tg % qfe 1%^ TOR 

# qqro, qk toft q srgqR tot TOgr TOgafT % qfe qfrf snqrro 
qgt i sftr qq% fer i kn wfq giro to ffe qfrf qrifer 

qq»pt totottot qt to q fqq |tt |...3rk^t #ro , ” t fen' toto 

qrot q kr Tg qq^rr | r " ° 

^ 5qTORsrq%TOTq^ wr *rorr gt fq%qroTO%^ 

tor-%to qrr toto frorffer qR fqro fqq% feq sttott tor 
qVqq qro qRqr qr i qgi anro 3% qnrr % sft qrfq , q~'i % q^qi - 
qRHTl 1 1 N TPTfrcq * 

f ?l '3% ffeT % 7T7T ^Tf|tT I t f%577FT 751 7% T^cTR f , 7$ 
%% ?7 5T77T 775% 77 7Tf7 7T57T | ?... / ^ ^T%T 'T’C 

17 •^T, sfk 7?| SfTTt 7T7 srpt ^7% 7t 1 % ftp; %TT ^T7 3T7^r fP7 

% %7n: %r% 'srftm «pt % g; ftp; |r g^ %t% % ftrq sr%7T 

37371 r ..” 

3rg§7 srrf%%7 % fP7 % sfcr gfe ti% % f%7rc % % sn% 

77 3T77T 7PC f%7T, qRrg 3fq% ft7 % 77% ftp; 77% 77T 7 37% 77 

^vm fw \ 37% tf? % 3 571 % srte 3 n%, T^f ark 77 % i %%=? 

gy cRS? %5 77T 3fk ^T F T g% TP T ^CT T 7% 7T7? %3% 77T l 7% 77% 
7 777? % f.^ 7t f%f%7 7 TT^T §37, 77% 77% 513?% % ^ 

3 77 % 7 f 77 ? ^ ^t ; sftr: 77 % ^ 37577 fw % t§ gofarpr ark 

fww: Mf % TTRk «%77 77 ft Twr 1 1 tt% 7%t t>§% g*rr 

(sfk ^ 51=7 Tks % < r f777MtM a r sgrft g 77 tttc 7): — "twrtt 7 % 

^tgnr 777% I l 3% 75% 7777: %7T 71 7777 I 3fk 77% 
^77 77t 77^ 7T7 7f 7% <7T 777ft f, f%7 5T775 % 3*% %7 T^T f 
57% • 577 7T5 T^T § l tR7j;7?to %7T 77% 77 7^ 7ST7T | ? 
’^T, 3ft, 73% sfk SP7 yiTlPpP TTTTf % f%g gffg; 3^T% | I TTg 
f$7T % 5t7 % %t 7%7 ’dTT | ? f%7£ 7f% 7%t 5T7g7 77% f%3 ftTT 
t t% 7§ 7757 7% 75T7 %7T l’ , ‘* 

tft* 7^ 7%7T 7F£ 7T f% 3% sqfeT^ W 7^ 7^r|,77% 1777: 

? . f7%77735 Sf 3T=Fft 35 %?’ (My Master) 5 M 7 ? TT^TT % 
(^T7t f7%777?7 77 3fm, WT ^ ^feg) sftfTWr 

t^TT I, 77% T^T | f% 77% 7^% TT71F7 % 377 71^=7 7% 

%t, afh: 77 % 3 % 77T77 757 tprT-gr? 7v?% 3F7 7 1' 777 % g^T 7T, 

TfT 77% Tfg^T 7T — "77T 377% 777T7 % 75%T f%% | ?7 

77: TTMt'^r % 777 f% 7 — “757 1 %% TTTTg 77 | \ % 7% 

7777: %77T f , %% f% t 3T7% TPpT %7 TfT f l %75T % 
’TTTTT; 7% trap ■ < gpf if ^TT f sfk % %t 77% 75T7 
7PT TTJTTf l” 

7f 777 | f% 7^ 7T%f7T7 P7^7>H^ % TTTf^T % T^f 
7^ 7ftf%7 71% % f%7f 7T7 7% 7T%^ 7 |7T ft 1 RRY * TRWW 


^ qpr oRffr MTO qft ^3% Rc^T ft FRT MHlfrld 

^3T | : pi 5r°i fvr» ?r ft m ^it *rT,^% wr qi^rfr 

feqq W ^T 5IP5T ^T % ffq R 5p5T n fw RtT tq^ qq ft qq 

*P^t ^FTT : "qf qpM I, TRg ffq 'fft OTOT q^ qft f } gqq 

| ^ qPR it, TS=5 ftvC ft ^ % fFT | 1" W fWRR 

qqtqqrr % fr qffqm % qm qrr w, fk qfq qq% wr ^ 

5HFT ^T 3TRTT ff RTR ■<PTfiWT % WT W ffaT, ft ^ ftW 

qft wRqqr ff qqrjq |tr|rt 1 

tj? 5 ^ ftfqq 'qfq' f qq% 3 ?k wt smx RRjq qrq ferr i 

t^> qftf qR feq 5ff^ui!?cC< STRTT l 

“ff sr# #fr-ft 3 r*tt tc ^ ^t i 5 # q^nR % 

jrrt |q fk 5 # fr^qf sm Mft r qqr chtb srqf qffa fsr 
fw i TRg q^- ft sri qrq ff qf[ swr q q>f«w ftf^qT i qqft 
srre Rt cTRR ^nft §f ft \ fk q^r ffqs ftvsqRr % rtr sr^h: rr 
f q^r §r 5f< ffq>HR 3 trt qr r| Sr t qf fkn ff % q^r ft 
q^[ ft qRRTR ft qrq qfff i qRR ^rt ^ ff q qft ftqr qf , 
q^tf qqqr qrqf 3 r ?k qfk r rt fen i q^ Rrf ffqqr qqrqqr 

5TT ! t STW ftf-ftf ft ^T R^T qT, % qrqR qf qfqTR q qq% 3TR 
qf eqq qq qsgf s wft qqr Rfr f ; fk fk-fk f fcp ^fV 
RT ^ f K. TO gRTR, sfr^ TRT 3TRTT ^RT t^r 

RRR%r % RPT ft W 1 ZR[ ^TcTT, RRt 5R^> ^ q?t WT 

qrg- ^rr Rft' qt i t r w aftr ^tt after ft% w % ^5 ^ 
triaf ^ft f \ % wt ^ ffwTT ^r, 'srnr wq^Rlf? ai: qr ^ 

qf-^rq f . . .-’ ctq % fef qSr sfk 5 rft wt 'Re wp^tn; 

q^r : '3f^T J stqr f l STR qfteRT T^rft » WT sn% R 
snr qrfqr \' ^ 3 % ^ ^ q^r % rft ft qf R f#t^-( qw geg- 

ft w 1 1 srqf-snq % an - w, sfft qtfq aftnc ftR qq ftf 

ft qf i” 

^r SiwqqRR fqqRT tfqT f^ft fRfq StRfeqft^q^q 
qn: fen - f i qrqqtcq fain qif ft qft q #q, q^ q vrnAr 
enRnsft ft rt fm^r-qrff % qffq {%frr qfr Tg qq^- ? qft ff 

qtqqqtrq % snqqqq RRsisioft qq ^rdt qmrft q 1 zr&t ^fv wrnr 
^ gtw | % w gsgr fqr |^r, gfgfgggrgt m arwftggr 

gfg> It sjw &IWTT g gt i gg% wg ft wt w ^r gsfa % fgqs 
feet! fw i ggqrr swg wivtfg, fgqfg # gw grew, gg wr q?t 
ggtfg fawwft qg gtxw Igxfgt ft w gn sfh: xe?r srqit-anqlr 
gg% qf^T qft tot q^T fqr qgT ff fggt sw?r %3wfxw (ggtqxg) 

fT fcR gt Xft ft W I 7 qXW 3?W 33% ^ 

g Ht k i 3g% 37 tt It sft f'RFT spft q^x =pq gr, gg% snro It 
srpft ct^r gfqlt ftr gt gf anw-xsrr % ftn* gg^ ft *Frr i qxg; %gg 

fS ^ STf<W afm t d % 3W Iwgq 5?TT^gT'TFWT % §f I xtqf^T 

% 3rq% srfgfq % gw fg gxf g gfgcsgT qrr sqgfrc fw, 

*ngt qltC gsgr qfer gft i 

gggg. fg% qqr ^nf gw gg gtw gtgxt gw xxlt fgg^ % 
fgrr 3 tftt, gt ggg attc q xd t qt fffe It arqgt gggr fqqK-wfe qft 
XTtig fw fag gr i gg feg xwfw ^qTF^ggf ggw t lr q^i 
gx fqx-ggx sfgt' % gw % ’^gpg gt^st ggg It %s gg i qfrg 
ft grg^cg gi difW ft gg i g^w gggt gxfi gtg % Xfr gr ; fc 
siwng; ft grgi^r k g% ^ tggT i ggwg ft gtw q?t ggw gift 
%^gr fwg frgfi f^wgwgggf ftsr % gwr gt gg ^ km 
XRirog gg^jft g-?g; x| $•, affx ggqrt ^wt qx gtx-gft sfrx 
qx i 

3Tg % feft g p g gq^r ftnwt Ir qjfr : — ■ 

“^w aigwr ?r gT, gt ^ gglr ar^w snw ^ i ^r gg% 

q^T fg gf qg% qffg w, arg wt qgT a w w r |, w ^gt qx aw 
^rr |, sfk gf qw gq? gtjgg t^tt ? gg% gg)x lr fggw ftqx 
^ g^gt qg ggttgg xgg fen i ?t% xg% gr^^raft ^s^qTg arprg 
^ gr, ig ggxt Ir gg^t qfe ft gf t gf =gtg gtqgW | i fqwj 
xr^g ft ggT fe gf fqr qsfg |, fg% qg fgfe grxr | aftx ww 
^t gfgj qr ggqg qrr-qxr gfgqqx 1 1 sftr Igg fer gg arqgt gggt 

C\ fi N ^ 

^(gqltgTgaiT^if, gf arml g ft gfW gr ww qw ^nr i ,n 


?. gt gtxtg^iT gtag wr, 553 t * TTHf^r 

qgg; gg wr q q^wqtgg gww q qfr i 

ara^TT * q? w fe$tq 5TFT ^ STTgiT <TT 3Tfe WqfR ^T 3% ^ffe 

q^if 3?t gq% fewt % >£P feftq &TR JTHT ft W I 

qgg q%q % sfet gqr few qfr sq-rfe qRqqqrtqti qffeqt 
W few q fpn ^TfpT qT l TnTfTW ^T atqfq<IW 5Tfe> % ^fecT 
ft qgr qr i iwq feg jw: fe| parent qw5 Mtq ?m f , ggt 

JT^TT m* 3% appft cHTR fjfrg few qT, WTg qf Wq ^q - g|5 qtg 
W ^TT fprr qT l ggqt ffe fegt W qgW q ¥FFiT W^ft 4 I 3fq 
fe f3j ft for gfeqRt ^Jrg^iq gfe % ^TFT 33% 3*3% % W 
33% |53 % 33%t ffe % fesftf few ^,^131? 33%t ffe 

33 % ?|w %t g^ %t qfw % ^fe - ^nft i w$ amt t^rai %t 

EfTRq Wt 3ffe 3ft q^5 3q%t ffe SRT (qqfe?3 3t, 33% Sffefect 

gq %t 3W f%3t HTIcT ^?t rY R" 313% % feg W-gqqq qr t StWTW 
qgwt w faqrc fewg 33% fw % gw 3qtg qq ^tt qr i 
gq w 3#T few sfR 3TT4to gs 1 % 3ft 3WW 3qrft3 §33, 

33% fefeq 3fW gp^qt %t ‘heMHI qft %t W 3WTt t q%W 3rqqqTg 

enfe ^ggq gqggT % ggf qrqjppr qfo % gw ; R3T qT i qg 
srcg %r feqRgsfer Iwrr rt i qg i?f stw % feg qt amt gfe, %t 
rgg T qq^gd q ^ «r qT 1 afew qft %3T few qT, sfr fe TRfwr 
% Ttcife gw qrr gtwr w, Tfe| qrt |fe % ^tt qr i tftfw 
gt ^gferar q ffe % wft t?: ^r qrq % wr srptt ft arfeqr 
qi^t % i q^sr % feg% % ^ tjh^w qft w tt^k sn^qT |^ 
^qr w «tt ; — 

“gf, ^r qt ^ wrfe # |, qgit ^ qfe fegt wfeq 
q>t ^ qrq ^r q \” 

qt % qqqt stt^tt wfeK qq gt i q^q feq qqnx tf^ ^qt-%- 


V- qw mt-wi % qpzf <ffe qrf T^T, TO ^f OT $t ^Wdl' 
% qt qqqr arqqr qq qnq^ qqr^q qq' qr qt wr qfefewq 
3rrarr qr, sfh: qqt-qqr qrq-qfq feq qqqt snr?r gq % qw z%z 
qraT qr I qfe q^ qiqt qqr gqr^ qqr qrfq t^tt qt TPTfsq 3 % 
gw Spsfei TOTt # STRteTR TOST gT, TOt JFFR gf 3?f 5RK ^T # fa## ^TT I 

^ 3Tf cRR # TOtTORTR q^TO «IT 1 1 ^ WW# % 
3TT## qq Tg# #R «R qTOT TORTT qr l TO# TRfOTT # qr^r : "gf# 
TO# TO# q Wt gT #f , TReT qfc §^ TTO TOTO JRTFJT g# 

faror eft # to# srri# #rr g q>fgr i” 

TRfTOTi # ^req^fe g#q qg gg#r f#qr, sfR to# fwfr # 
qr§T : 

"fqqft ^ft qreg q# %qg ## q^# % qnrg tot g qRt i to 

*#*> q# TO5TT TOt |” 

g#gc q# gk TOfRgT, srk to% gkqgq g# to£ tor- % to 
qR ## # i g#? # totot gqtffe, ark to" % arprog % f#q 
to# top fgcsr % gfg to# pit# tot gt,# to #g ##> qg sqgqr 
to# # sfk qr# # far g^ qrfro ft tot Jr tot # qrr^r qR# i gf 
q^r # : — 

'## i ## i %# 3RTffqt gfe | > qg <*p gagfro gfkfwr |, 

<£ ** 

# fa> gg?g TOfaror# # tot to ## \ g^rroT, to # to% 
to qg qrgg % tor gqr g# §g grot i to# g# aft gffgt qt |, 
to# #qj ft g# ##( #% to# 1 1” 

q%? qg to ^rro TOftg q # ggwr ^<Rft #k ft to# # far 

% #q-#g # totIto to# # i 

gqifq qrgt-qrgt to gg# sn^tror f^Rt qg qrtf tort g qr# 

|q TOR TO % 5TgeR ft# #, # TO# f5 TRITO # % & aTgTO 

ttgr gr i g^- % qg^w % gf <r ^t q?§r : — 

“to 1% TOTt | % to# gqgfvqqt %gg to% arrog gfroq? 

# # ggg gr %ro gfegg to g|t | ?“ 

TO^tuj feq §tro gigggr grg to^ % fro q^t g toto gf 
%TOgt%ggro#ro akgrTO^^nti gf ?t g?| gigggr #• §q 

V ^ t 

“34 T# ! TOt # g^ # srf^ fg TO# 1“ ?. q^ q^ggR # ggtffe | j 
?\s qqt-qift mr % Rfc* q ftrwt % qRr qqt ro q ^r qr% 

^cr^ n stt <fr % qf % JTT’far q^r : — 

“qf I R^TsT RTt amt sfrit qt • qrqr I %, fmr% qqqr i^feqR 
«pi qq |t qrq afte qqqT fqq wi^ qt ^ q% t” q^ fq^qTm? 
qt q^rjrr-qTTR strrt m^rre qr qst — ,<x $ qmn^ qft ^t%? t 

§£ 5Trf^r =Ft ^T | — ST^ <nq RRT, <Rq 5TFT, <rr qqtqqT # 
^r |t” 

qf q^ qft ^RT RT fq qqqt ^T ft ffe qt #RT % «ft |, 
sfK qq% ^qq qt fqfrqq 5% ^ctr qt srqs qdt 1 1 qq% qq qt 

qmn^ % qRR % wq srt qRR: qw, qqq q qT t qRqtqt % 
qqrq fr q^ q?RT qT : — 

“qfq qqqr^ qqjq-* mq | qr qqqr trw qaqr qt qqq 1 1” 
tRR; qft-qft qq q^ qi^T |t RTT fq qiqptaft qT felT q^ 
sqfe, fqr q^ q^T yw %qq qq% fqq qt qrqqr % |t q#gq 
qqqqr qT, ffe % %q % qt qq% q|t qfaq q?qq qfeqR arm fqq 
|tr 1 1 qjq Jr qq% qiqqm ^ qtmq q q^r qr — 

"qTf?:%^r^% ^ qq? I, q??5 . spqr ^r grif snqtf : ft 

q^fqr qq% fqqCq f \” 

fqqj; ^r qqr qt qftqR qqt, sfrq <rqf % frq % 

qqqt qrfqqrq qqpqqr qt #t% % ^q q^ qR-qR qrqqsur % fqqq 
qrqr qr, qk ftR q^f % qrq mqT qr t sfh: qq qlqt % qtq qq 
sn^qqq 3ti#i qqgqqqq qr qrRqftq %q qRt qr t qtrq % 
fq^ qq qrqq, faq q^^m % qqqr fqrqry q qr, qq% qfq qqqf 
q^jfq % qqrq, qq qqR % snq % fo^n aqsqif % q% qq^f 
§fq qrrrq qtw, aftq |qqr qr qcqfqqt % qfq qqqr qpRRH^l 


X. % ^t qTq-fqqrqt % q^qq % q^T Rrqr % — ' '^q rr fr mr mra 1 

- qq-qq qrqrq frqt |, qq rft qr qrqr |, qrf snqiq 
^TTf qfr !qt l fmr q^cq ^ qqqr^ qr qff TOT I, q^ %qq 
qqqTq; # qqr sfk qq% qqtmr qt §rr frr^q qq tot Tfqr 
1 1 q^ tqq^- qr tw |, q^ qtq ^r f f^r htr^ qr q> ^Pffreur * 

ssrsrimrr % arm mtnt % mmrr n fimrr mt qw mu fan m i <nc 

o 

3f 3T<% 3lfw % 5f§r *t mt# %f q^Hf q *FteiT efT | H 

qw TTfl^wr 3m gmpr qmt q^ % firmT n pt ^ ^ i 
^rm, mf qtm % ar% % pf fqvmr m i sf mfct % % p pm 
fmpmr ?mtf mr mrr pr |, 3fhc mrn: mt/Ptf fwrw«s mt ffmr 
qft .em^V i* w£<m m^fe ^fr Jrmnffa- 

ffe q>ft qt% 3n% qpf *t srm n % mu?, «fk qf 3t% armr 
qq%q%t si%m mfqiqt mr ^mr ^rrmr % pr qmr *t n wn^x fq%f 
q% qmqm «r ;% mr fmmr Jr mmr p 4 %qr n qr% mt i m# 
fqq % q%sr % sr% Jims' mf «rr, qmg; mr n^s %m qqr 


X r %, % fm qrFr ^ fifcprp? % 3FW fan ar tpi 
t mr mj 5r, 3f% fimfiFt mf^r % mm mr% 
mmt n frnmpfm fmrmr firm I. mtmrc 


% nn qf^r-qp mr %rr % p firm % nx nx ^fk % mr*r 
mrmr wr mernmne pq, mr mm m# mr % % < 33 % ji% 
qpFRT fimqrq q eft i q%? mr-ermm:, qferr qt?irm qfJf 
pr mr mq %tr p sn^x stfe pr i p «f%-eftJr nn§z xnx 
& ff%t w p-pRTT pT ts w, sf% qqftmr mfmeft 
^tt mt sfe % ^mT pr fmr% #t mrr i qmj nn m- mq%m mfpr mt srratmrr mr qmr %st, eft m% % qTq-fmnqr 
% mr firm, sfh: mi% mmt n ntfar qft mrnrr qpT 
sfh: tri^t % s% ^mT srppT Jrqm ft wn i smt qifT fm 
xmfm ft qm^r sqfm | % fm w sftmr ?r sr% Brmrfw mrem 
% %tt %% mrsfltt 3r armr Jr m 1 1 (mrqprm tfw w- 

mt fax mtmft 'firm mre* % srfimr mm % 'fq^mFrm sfk 

^w^r' mt%r q%5^ ^fetT) i 

% ^ anmfirmmr mrmjft w^mr n qp% %, nfan ^ 3cm- 


fp qr% -fa^r 5r t ^ apm fmi% <$t 3%m ^r firem p% q ^%m 
Jmm m% ?t i |^mr % cf% qr, mf% ^ Jimre %■ 
srmrm qqpfl % mm % % srp% ^ qt eft i mrq, % qq% % 
s|% sirfiR% fir^p firmer qK mp; 1 1 
-^n 5rr qt gt*r sqqsr q^TH q qqfaq qR 

^rr qr i mfi frt *ft qq% qfcqq %, q^q; % t^r %tr faqr 
T^qi q qq% ^ \ 3TTR SRRra^R % #q, SR qqaft ^RPT 

toi qr^t 5r, £G£trt % qk q^ qq % kFrqq # gqfqfeq wfq % 
i|qqfq% % qq qqr q?tfq^tq qqq H^ra q?t '+u4\ qqrfq qft ■yqi'Hf 

^sq qzqq Hr %, €t qq% qkq 3q% 5T% sfT5 # SSqr «TT l ^ 

3rrp 3 qft qfaqt q, 3fk cR? % qrqirq q^rqqR % qfkq q *fr 
3 % fe^r % i ^ q^fi % wf 3RK ^iwt'^t q^reqR 1 aft w 

% 3TFfqT % Wt q^T *fft S5ft |q qtT, 3fk 3^1 OT ^RRT ft ^ 

ft^qqR qtqqq% fq^s qffiT qqqq % qr§ q fqqti^f ^h"nmi aRft 
qft i qkq aft ^qft w qt §3 tt, qrq *ft aftq ftt fsrr sfk qqft 
sq qtw fk* qrft ft qift % facr aft aaftq ara ftt ar| \ 
qqft i Tq j»^ T ft a>fr qr fa? faqft ftt qqpr aft ^ qq^q % qfq^q 
WR TFR q ^RrT qT%q, sfh: qfft ft qft ^RTT arffta? Rpr | ^ 
% awfr ^Mikqa? qfRcrr art waR qq% (ftftq %) ff *qq qq srr 
RTrf?r i qqq q qfftq qrai^q ft qqjfta? qftq % a?qq aft gqr, sfh: 

afteaR ftf ft- qar^ ^ ^r i qqaj 'ft qr-raqr tor %q afte stht i 

afteaftar ft a^r : — 

“aft I snnft » ft ftft qrq q|r ?fr WI l HT ft ft a^T | fft ft 
gft ^qfan$ rr arRT f, wife t srr q>Ri^ a?r ^tt f i f^qr 
feq ^ 3Rqr 3 % q qqfqx, qqt feq rr ferr ^ ^aqr sra^r |r 

^TTtTJTT i" 

55im ^q qtqt qft fiqq fqqftq ^tqf i otetiw 

<qq qi?? EFt-^qfefq qrr TTW^T iTEpqq f¥%q qiq % m \ t 
W 5RR 3pq gq fq sqt % ^FT ^Tcfr % R^T q% f% qpfr 3^T 

q^q a?t ^t |r qfr | \ a?f qnii ?r qfr wrt strT t q q rfq q^g 


l q^rcnTR qq q^ q?f %qqq^- % 3RPT qqT «TT, sfk anqk %| 

qfsq#? % qrq fawt jrr % «nsfr9r qr q#qr Iqrtqt qr i q^ 
qpq ^ f% q^?q qq fqqf wrr aq qq?q qr \ ^ r q^wi 
% %qqq^ % q?R qq^ snnq % qq^q srqan^r ^r qq q 
3R% 3l?R qq ^qr qR fqq ^ t <Hfgrwr * 

ft4<^qv ietott srw: ftrc-fer s?i% qw Is tott i <rw ft sro 
g^5r % to ft to% tot tot qRft eft ?f to srrar % i FtR ft 

TOT fro : "f 3TT^? WZ ;gdft % fair u^f ^ sndT I ft TOfft TOT 

toft f— sftr wfftft srmft ft*3ft % fat* tott f 1 ” 

gr # a< r^ r fcq^ I t ftft-ftft fftstfr fwr ^ 
fror i Ft?? ft to£ fr <iw^ r % fftroTO— fftftro: ?t wt fftTOd 
fftroftr — % ffttsr sftr ^ srfgdftr ft fiwra — ff sf- 
fro \ wn^ q? srn^sftt-fttt toft qrr 4 to: t^t ?r i 

- WSWf If to% pr : "*rfft gF fttr FT qft Fjft TOT 
3TT% ?ft 1” ft^T It TOT Hut : "TO 317% ft 3 # TO FRFT 

5 ^ If *B|T : "TO^T I rn ft $ f^r 3I?7 %TO §F eft FT? 

ir ftftr, Fftg; grro ftft ?nftft t ” 1 


?. tofFwif sfk ^fd^r % fttTdT H rM q? 3fd?TO> ?t?qft 
TOft aft? g<lf|d % toj? toftf; fit - §q ^§P5dFr 

■ ftter qft gft lftr*m'rft ftfrt qfR, eft e^fft tot ^ftfanr fror 
1 1 q^d % wrof fftro tot d(^' u 7vef< unft g^r 

TO% fftq ?tR qft TOR TOTT % FTOTT TO?ft 5TRTTT TO ftt *ft I 

qqr tott^ Ffftftro: % TOft? to ft f^t ft ftfftqr ? ftf|qr fftror 

qftf?FTft TO 317% 1 TOTft FFTd gftFdf FITOq Fwnft *pft 1 

TOFTft ft f) - ft TO STRICT % Fsft^cT ^ TO sft %TTFTO>r ft ^ 

% fd+ddl' Fdtd ffdt ?T I TO fftTOd ^l^WWl fer^ q? fftw- 

fftTOTO % TOFTO? sq% % TOT, ffteft fft snft TO ST# fft?R- 

toto? ftt wr vt, ^fr 3rq<fdifld sr%fifro frorC ft stot 

TOd fdd'Fd *nfl'?Sfi> I — 

"It ttt % TOg^q qfrofd qfer ix t%[ qr,ft {%ro fro- 
TOft ^TOTSftt^TfTMrilttftTO qt^R #^Rft, ^ ftfdqd 

q 5FT^TOTft fTO ^ THW^JT q 5TTfTO ■JTRTTO % Jffd TO TflTO 
ix TOdV |, qf ^3r it qRFTT qft grr TOdr 1 1 
gft % tot ft § to ^-fftsfTO, sfpt froTTO, frow h tor 
R eft ffe qrr toft, sfk snTOsft ^ to ft qp?ft tof ft, TO * Wfsor 


SS <tW> ' U T % fe^ RSTfl % SFT tJRSSWRST St|r J^RT 
SS SR ^SRST STf? tST ft pTl ^fecT R 3S% fff fe^R 

SR SS SS 3TWPT S STSWT STfSR 33T fen 1 Sf W feSR SR f Tit 
3Sfe Stf sRf St SSR fTS R S SlR ^TT ST sfe ^ fefSf sfk T*P 

sfs fear ^tsR gfegWRT r sfer fir f)-ft srRt f rr r| R » s 
srf r| R : — "sf sfe wrrg 1 1 . .sf nfessf sssTg | i ..” srsf- 

SRf RT R TTRWr R f TiR fr RSR sR sarfvr grft | # srsfew 3RWT 
S fWT SRR % SFR STS Sfa STt WR feST P mHR % Sf %% RT SfgS 3r%5TFgfef>, SfFTSTS Sm SRSS % RT SST, Sf 
CTS SS< Rst s|st ST St SS WT $R fep SST (Pure Reason) 

% jferara % fe? g«fcs safe ffet «fr I ... 

"(•Clsfeos sR ys$s.si % sssfe ftsR) ssr s R 

% g£S SR Rsfe S RtsR SIST g^R % fer < SST I Sf ? R 

sfes % stsrs ssts s fefe WRrfsftsR wsr ssfer % 

g;«?fe ffe SS BTfefRT TO Weffe SR SS R sfeR SST, fe R^-y, 

sssR sfe s fest-gwr % sssr % sfe ^ sres ft sfr st \ 
R gsr Rfes? s Rffs> mfe ssss SR?t sst i git fn rsw nw 

SS 'STS ffe 5TST fe STSTScR ^s^pr S SferfecT fesfe RR ST% 
SSTSt sit St few SS STTft SFSS Sfe fen=RT R sfR | ( gpr- 

ss-srfe 3Rst wm gvr-wrfest % srs st r fr s rH^^ 
^ I \ sffc fswt STfr T5TST Slfe S fs gs W a TT Wfefa ^tS TRfersr 
feTT SS ft t£n SRS^S TTftrfen STS I 1 arts Ms i PK % swnf 
sfer s ^s sw sn ^sr sf^fe swr fesif ^rr| \ 

fssSTFRS fsn SS feSWT ®Ft RR SRST ST, Sf 3TT% gs % 
srfests S sfe% S% TTTHSR^ Sfefer SgW sftx 3TTWT S?t 

wr s srgsT %ss ss mt srfe % feT sifr ^tsw 

rt i” (sg; % 'jrp srfe sferr ir sssfer ^p^tts 
5fe ss ^ i sf 'wist fstsrws # s lssT sw % 5^ 

STS S gBS R 3<pr| 1 

ST ^rrfsSRS Rt-ttfS> SSFTT3Tt sn - ssn f } g?i% f^m 
sf sr ss fes | ,fe <K^ y i fer wsrf srt srs ssfest % ■<rat>«av * 

trqr srrsgTfftiqT sjqjpr TOft 3 >q < ft ^ <’ ^gf i §?pf gr ft ■r^? ftt 
smm ft ^ftrr g*g; gfftgfftg fr gf i TOft fft*gg % tot ft*jrr fft fwr 

% qfdfefi spg fftftr ftt g^g; qg a r fcag r gft 1 1 g^ *fteR srqft gr 
gw qm l TG% far ^5 ftf tor, ^TT g TfUcTT % ^ TO §3{ 

ft # i ..TOfftfa ft tort ff^c TOft to qgg qrror 

fftgr i TOft wi-fei TOftt g^ tofit ftw*; fgRng'c ft gij ark 
5 ?ft gftTR WFT qr?ft TO l |p 5 f^T cRF gf TOi g^ ft T§T I TO% 
^T? TO^ 5gfT fT TOT I TOTg TOTO ?ffft, 3TS%^ TO^T % ^gfelR ft 
to ft ftfts ft fgg ft ggfr afn: TOft gig TOft for g# TOft 

srffti^ ft VW»T< ^ I 

to% grg gf <f toto gqror ftr qq? ^pn~ ft ft garer i gf irt 

<nw ftV gro “fro i . fro ' .” ^ wi tprw wot ?fe 

^ C c\ c 

ft ^sft sreqr TOft ?ift : 

"ft ' ft ftt gnf gg tot argror ft TfT f i" 
faftw^g qft sfrfft fftf ft gw gt, gf ft swft ft wfgft 
aregRKft ^iwfsg ft ftg ft qfg ggr i qroj gfg anro: ft giro qft 

=5^ g fa-^iTO ftgg gr^ %• ^ §ft to anTOw feqr sngr; ftt 
TOft totT ftgr sgnft tofto: g to tot i tggr ft gRrofror gftr 
qr gig id ft gft arnrqftf srftf afk ffegrferr ft fftrog ft, fftggrr ftr 
gft arpggrg gr, ^gr to: fror ark gft qrr g g-fercg # g.ggTgqr 
?roi ft TOjg gro: rst to fggr 1 

TO; ft Mi<pg ft ggft giq^gr^ srh: srfftgoqftt fq^T gg 

fgg ftV gfg ft w gift ft gfTgr ^ ggT sfh: gift qfcti< ft 
gpgg- fggro srr ^ | 3 tt 1 •=gftwTr ft fftxx arg 527ft gg 


aror qfftgfftg srgggRfr qg gTRrriftqr arggg 53 cq?r qnft ft ; g 
grg. (gift sftgT g^) ^ ggg feq gift ft vgg (ft -vjg^ro r 
srgftgg gr ^ gftgg gg?gr ft frft ft 1 ggfft^ ^g sm 1 w 
ftr giftgrftr fftftrfftgr ft grg gggg ftg grg ftt grgw | \ 

fftg ft g^fft tot q^r ggwr fftgT gT, ggft g^ qgVi^ ' 
fqgfr agg qft ftt garr gft ft tot to# gfg-fej ^ror ftr «rr 
gqrgt| 1 


, ^’■v. 


W * mi>m 


5HR- qr, fq# ^ilctT’Cni ro4<3dtfi 3?t 4# 4t I fqq % TOT 
■<r«df TOT TOT? fqTOT, #TO<t % #q f?p?fTO T#ar aftT fq# TOt fag^dT 

tot 5tr |am tob# amt gsr fqqfro tot qroq TOt <j#r q froror |, art 

fTO aTcTOrT ■4iI4 c t> TOlTOtOftMl fp i — 

"5f ^ ^ to ^ ' tn q*r # t?to ^r # sqm qro 
qtgqr, qq mro # pr % arfqfon afh: f ^ q fw i 3# qmro 
TOt qf r fg i q tot arpro qrq froqr i aftm rot qrrolqTOqTsfr % qrc qf 
mr wr qqro qr i ^r totot fro p ^qf pro, q#q qq qf#rarr % 
%q rotf toft qft 1 1 % to% aft 535 ft fror mt ^RdT toto 
% qt tot arpq to# %, ro^# dfrqdt to# tot rofo % fqroqrq 

m 4t ap# ff %r froq i ^MRp ter TOt gfe: fs^rf # wi 

qro f# ajar# ft qtoftt Jf, 3R$ qf?row % srq% M m tost ft 

^TOfT «n,t^ TOTH-TO TOt ^PTT %%c5*FTTl TOfT TOT f# TOS fqTO 4t 

*r, am: to# q qro fqq qqqra; rot arm tow tot q# q# w i qf 
’tft q^ sr# fm m qiropTO"< fro* qq qro qferfK % tofft sq# 

fan \ amt qRTT affc ^ TOt arafiq a^FJT TOt qrq m f trow 

w : ‘qf qror qro rotr ! aft #q srqtrr % m q for p f, afh: 
tan# qi^T-fw % q|t m # f, ^q% m % qf m pTqtro 
roro qroror 1 1 ft i rrro qqqqr, ajq fro # # ^et totor #qr mart qr r 
mro arq, arq fro ff afm fq^qmf % mgq pT |, qf tot 
m qTRt q q^> qqiqqr mfiq % totft qte totot | t’ fqq qft 
qfe qfqt i qlt ^rd qqpm am% ^t ?nq q qn a#^ qp: qq 
4 ^tot qr # m fr mfe qfqq qfr |, t amt qf % qf 
qfiqr fcgt q^> qter ^ fqqiw f%qr |, ^gqr Tf qrar qr i 
qqt fqq 35t qqt-qqt a n% qqf m q# % feq arpdqq TO# «t, 
to# % qqr ^ qt to# m fq#r % q# ^ to# TOtj^ar q fer 
mro q# tot i m t amt ^q |qmrr tot froqt m tttoh q totot 
qr...” 

^q fqqr qVs qftTfroq stcTtotct qfm # srr^qr froqr totott qt i 


\. qf fqqqq '# aftmn^q totot qrof ?qq % q fcmrorf gas 
% qsq froqr tot 1 1 

o ^ 

f37 77%t t! %, f%7%? 7 % 7 zrsr wfr fs Tfig f%7f% % 3777 
frt wt% ft 7f 7t, 7 ^ %t ttttt qn% ^tt ark 3^% tt% 

q>fr : "g^r 1 17 Tft ! 37 % 7777 % %qn: an^r tt - 77717 ; 37 7T7 % 
%77 3T77T 77T 777 %7T | I 777 TTTTf % %% f%q 77T f%7T | ?" 
.3f gTTTT T^rf 77 for 7t TTTTf % 7% si%7 % 77 73T I 3f 77 

%? arr% a rfa r aft %t wt 7 ft gTTT ? 77% tttc 7 tttt tts ttt 
ferr | ? afh: 77 777 qfer fa^mmrc % 7 f 775 7=7 77 717 arr 

7TT— 

"7f7 777T7; fel% 77777 7 777177 | eft r377 »*fMTqr 7T7 77 
% f%tr 7T7t TTTTt 77t WK Tf | V n 

77T JTT 1 ^ ffftf %t 3TT7 77% 3F7T 777) 7<5t I 777 777R[ % 
f%5S 55 77 TtTWT 77C <?t 1 

77% 77% fTTfd 77 7)7t f%7? % f7[7I% %t %®CT 7ft %t l afh: 
77 3f 7T7> etH 77 TTTTf % f%75 77T7 3R% 77T I 3f %7 77!% 
777 f% 7T eft TTTTf 77 arfw *7 ft 7ft |, 3T77T 7f 7T7t | I 
TTfeTTT % *s7 % 7%7 77%t f77Tf7 %7 7f I affa #7t f% 
aqfehTl 7% 77 77f 7frf% fteft |, % 7%7 % 7f777RT 7% 3T7J77t7 
1^% TTTTTaff % 7p<ef 77T 77% 777? 7% f%§.7grt» 7>f7>T 7%% 777% 


X. 7f%7 f%7T777T (^<774, ?C 3 v o-^^t) ^ 77T7-g7r<7)' % I 
% 77771 r % 77f7 77%7 % 3T3%7tT< % l 7171^7 % 7T7 7777 
qfT77 7T I 777% f%7T 7% T^TT, 77% 7T77-%7 %7H77 ft 7*7 
75T % 7T7 7777 7T7 FR7 7)^% | I 7f ? ^ V % |f7£!T % gqr 
777 % 3777 sqftfi 7T7 % 7T7 3% %, f%% 317 f 17 7% eRf %77R 
7777 fTTTTET ^777 7 f7 77T 7T, 7*K 3Ff(% TTTT TO 3%37 
7777 77% 3% %37 7 77T f^TT 37 1 7f % 777t7 7I7T % 

777 f7%7777 % 1777717 < % 7^7 % 7777 T^T 7 7TO7 ^7 
7777 f%7r7T, 77%f77S 77% 77T 1^7=7 7t 7ft E PfT l 7f77t 
fTTfTTT % 57I7t f%%S77?7 % 7T7 77% 77717 % f7377 7 ?777 
3^R7 f%7T | l (TTTTt f7%7777 % 7T7 777137 % 7)77, 

777777 q77T77, fTRJTT) W * tr^r 

fen qrfe TOt \ fET ^Rpft % ^T IfTOT TOfe E F3K ft TOTT, 

zftx ^ tot% nfet n%fe n^qfe nro % ?n ^totor % sft fet 
Rfe toi% tort §fen % fenx |, to| fen fent totr §■ nf % nm 
qn; n$, lf^ TOC % fe[ TOTO? TOR TOfe R arfe«f>T < 1 1 afk ^ irf 

nt qrfe tott fe nfe tot *ror fentTOTR qn TOTOrorrfer % fer TOrfeft 
towto eft q? feft % tot n fe ^ w& % tott n =^tt i tritot 
% <p fipn, fefer toc% ^r fend r tot % tot % nmfo tops *fe 

TO| nfe fen fe %TOT RRH^n fr TOT % qn"RT,|T<R *T IWl¥ 
TOfe I I nf TOTR STOt TO=| fen ^R fen - I TOTf TOR TOT% TOT ^ 
*J§ fepR feT fet TOlt % WFK TRITTO nt fe fen TO I R?f 
TOT% TOf «t yr fefe fen "wd rt RRTf 1 1 nfe fedt TO|R 
d RnfeT^Rt TOI^ feRR RTlfefon |,eft STOPt fefT qfe I 
*fs% TOeT nRefT § I ” 

qfefihEK 3TTTOT Sr TRl^JT d ^te3R TOfe TOFft 3RJTT RR TO I 
fen; ffe? % fer TR^TOTT R feRR TO£ nft fTO l 1 R % q*P 

nnftnrfep gfe d 3 TefRn $r ^ i % totot % fe nds sfe gfe %nn 

TOft % 5RTTOR I l 

^ t 

fen totj tottr ft n§ i nds sTRtferr % feq gmt sps g nrrop 

dfe I[OT^ \ TOP fer TORT % m TOTTfTC % RRT TORR fe 

% to*t KteT-Tfe n^ tort % ferfe nr % ^ r% *rt i gg% 

^ % vRCfefVR 5 R 5 T ft ^ST I 3 ROT ^ 3 T HeftcT 5 RT fe 
aTTRT ^t S^RT% qf «BE TftT f, 3fR ir^r Wlf’ 35T |3TT 


?. TReft wr Sr fq%qrRR % q^T r, “trito |)r 155^% 

fWPT, 5 ?T R 3 TgS fejcTR R | Srft TOT sfk 3 ft R^tft % 

fer 3f Tft sft feT f%RR n - r t : 3n% ^ sro^r frora ?r 
^tNir % tot% fen ferr i %nn % iff fe % 3 Rnt to? 
qft tor^- % i” 

^ fen tor sffefejrfer srnHt nR fen r qfn nnft ^ 3 fft t r^t - 
®Tfe> % tor TOfe % nffer f^fen totot nt totrt ft to% | ; tot 
tor tp? nrfemr nfero sm w ^fer Rnur r n^nror fen 1 1 1 1 gg*g softer ggg gaft-gw fas ^ i gg gf sr*rgg gi 
gwn gi . "t ^tt | ; t wggr f , 3 fwgrg wn §, Srt wr ^c 
w 1 1 ” 

gg% gt^ gg qrt wf% aw f r gf i g*?% gr wqn: gr^ trt 
wr % sjTcfar we ?t i jgg.wg % ggg ggw gg few: fr w i gg^ 
fggqg w: fergr fer gq^ Fww$ % ggg gf gt ggn: w ?tpt we 
wt i wr g^g, ggqrt fafggt gg% fgfegg w; gt i 

ggt fgg Y.fgf^g ^g gg wf gt fggr gft g^ wrwrr 
gr q*r gft: g^ift wst gg trt 3 r fen? gq^gpr iww gg% w 
srnrf f%gr i g^?g ?r wr fgwt 3 : wqft %w #, w gqrg g *fr 
gw, gh: g?r 55 % gpr wrr g§r i gg w, #? % gw t?qr fr gg 
wr^: % 3F?x w gfer wt, gg% g^r ggr gw gt ff^: 

G* w 

gS?g % gfg wt i wwt, g^?g w gT^g fr ggr gr f% gg^g 3r 

ggw gferarg ggg fergr 1 1 w«i % gg% q^r : — 

giggr f fer gg w ggre g gff ^ gq% i gg, gg gqr # 
^g ggR ?r §, 3 ft fen? gg gt w*ft i” 

we gte gPTT I 3% g^grg^ gtgn: g gspfer % wgf- 
gg g wg fgg ggr gr, wro; g& q?rf few w*f g few gr, sfft 
^gfen? gg% qfw< w gfecw tpr fgg g srfgqr % fen? srfgfrgg gT i 
grft Tjqwi 3 r gq?t g srq% gfwR % fgg srn$gT qrgt % fgg qrfr i 
ggwg g gfr “w i f g^ g wg r ^ gft we gwrT i gg gq^-grg 
tgi qgr gfr tot ?" ^ 

g^ gf % gf^gg g ggr i g^ gq%- 3 nq^ ggng m g g cgtl^g 
g^gg wtt gr i gg% g^ &g sfh: fgqgnr w gnr g| gt i 
qr?5 gg g? gtegrt grgr, g k ■■agwg % gg% g^r f% gg% gqg 
w?r % 5% % fgg gr^gr *§t gr g^, rft gg% w?: fggr %gf^g 
ggr gi i grgwg ^r g% fwc gr?r ^r fgg g^r i gi ggnx am: fggm 
gt wr gte grgr t wr |r g^ g^ % g^ g%g tot gr, tot ft 
srr^gr w gpr gggt gfgr %gi%%^TO ^wgign cfTgfr 
grr g% fgga^ gg% gr^r w gglgg wrg g^ wf gft 

^ g^ g gw i fwr% ^ wt 4 f ! ?g% fgg fr gf g grfcrr * TPTfwi 


q^ i” fq% qrrrq <r qq% srrqqr # — "qf ! t qrrq% sfk I*mw 


qr# % srfqfoK sfn: qft ^t^tt i” 

qq f# =7 qq% %r tt^t qqqYqqqq ^tpt ft qqT i qf ^ft qqr ( 
<fk q*T fe^FT STIH^Wi qq% few 71 T^q % fs qfarr- 

7R7 1 % 77TT % q# |3TT qr, iqfctU. SFjfqrh #£Y % STR 

qrY afn: qq% qq qwfrfer qrs# qrY, fe qq §q# q ft^qr 

q^RT qT, 7 # n ^ qqq I r *7 qqft; qrq ?Y fqqq % qwp - qq% 

fqRiq tY qtw tt # : — 

"fqq q <qftq{ q ^ feqrq f, q^ %qq TO sriTOsfr # 
qqf# |, 3fte q# gqqr f qq qqt sfhc qq qTfqqr % mf qqqr^ 
q, qfe qqqr^ q sfiq qfqq qqqiq q feqrq'TqqT f i * ' •" 
qqtfqqq # fr Jqqq r qqrq % sqqj fqr ('<Wz?wr) q snq 
qq? % qq % qfqdq tt =# tt fqqr qr i qfq^r % qrqf^T qrr mqq 
7 # % fqq qqrq ^q srfqq q^tftq qrY srtt srfqq, qr^rqq-ct q sfjw 
sqq qrri qqrTn q fqq q# \ qqqrr %q fqqT yq rfr w f% % qq- 
^ q q#rr qfqq qqtq qq i ^q qwMqq qfqqYq srFqT qq, 

qr f% q qiqqt # % qter-qRT # 7T 7TT SR f, 7£7 #7737 

jrqrq tY TRRTqr qY i qrqpR qq% qra# tY qi# ^ i qq# 


qrc ■'Cq^fn ^qqqt qfq, qf# 77 qr# qtqisfr # tnp ^qtq q qfq- 
7q qrq q qq, sfk tof tY qqqrtqqr q qnf tY 50? qqqrfqqr 
q^qfqqf \ q^TT t*7 fr srrfq^q qsnqs T^r % 

fqq sqifq ff qsY i thtfr % qYqq % a#qq fqqf % fq q^q qrf 
qqq; qqq q^ srg^Yq qr# fq | % q q% qq q^qqq qfq%qq 
feqqqqq qqr, qq ftYqqqr qqifq qqr qfqr q fqq% fqr 57. gqrq 
q qqr qteqt qfqr 1 7v^ ■qq^cq ^q% fqiT {^rqt qqrn: qr q^qq rr 


§Y qsY i 


5TR: ^ 

fqsqqqqq qqr, qq 1 
q qfr qYsqr qfqr 1 


?. 'Yq#q qtec^ % q% % qqYc^s qrqr # qqrr {qqq 1 1 ^q€, 

1^7 q^q qqw q^s qYrYfqqq qqYqsft ^q qrqr qq qiqr 

1 1 

q. ^T % {%7q ITT 5 s 7# % qrq, ^cf-spqr qq qw ^[{qqq 
■ qqpR Pirat^ ?T 1 
<FTf^ * 


fa atR R gt g ^ nrr PfnRrfor ^PWert % P rr #3^% 
^tr" if ^ cin^cf % met y^fa srctt stm ft *rf i s?r *pr 
# aift Sr i " 3 % 3T%aff 3RFrr % mn: aftr 33% 
mfh: %r sr %t ?nf sit ^pr f3 3%r ft^ ^ % R3 aftr 

3f% 33 33 MIT f)f 3/TRT | *R S’ %tf 'dc^+cTT 3 5R53 %f, %33 

3R-3R ^t, sfk ^r : ‘3§3 anw i’ afk far ^ ft ^ \ 

ps % 3R 3%-s 3ift %33t %t trt % tr amt 1 gs % 33 % 

?fr : '3 f^t 1 arer 3t g3 333 ft ft ? ’ 3f (^5^w s'Rrfer) aR % 

3T3T-RRt % 3t3T 1 g*| 3T 33 3Tpt RRT | I 3TPf tWM 

ft SRf 3T % ^ ft efI3T *rt3 ?Rt l jfcs 3 3ffT : 'g5 I ft 33Tf% % 
SIRR 5^t «rr l 3R% 3T#ff 3TRR % 3 ^tft 33TT %t q^t ^3 33T 
3T I 3 TTf3T f f% am gi 1 f3t aww ^t ^ 55 ^^: 

3R 3fT • 'f%eRt ST*f %t 3R | ! ^ f3 RRft tit Rft ft ? ^ 
eft #RfT «TTf% 3 IR? pTTR TR |, aff 3333 aftcREfff 3fRt 3 RT 3T 
3R T%3T l t^rg g; gTWRUT STT^ft tit 3Tf %TpFeR> 3TRR % 333 
Tf3T 3TfefT | ’•‘•SIT, 3 ^%3T f% 3T % smifcfe & fft f?R 3f 33- 

wfs^r mt 33T3 tPpf ft an%»ft f% g; amt 333733 373337 ^ 3t 3333r 
afofr % #3 33 ft %t 3%3i 1 f #5TR % 3ftg rt 4 ^rr, 

5 JTgcqt % srrsqTfmr %m7 3 tr 7, srtr 3fa 3 g fwft % ^t gx 

1” 1 


t^rRR % 'sftm ^T mr 5RfrR I, TR^JT ^ ^3% m fw 

m, titx f^>RR ^t w*w ^r ftet Rt ^fpt ^?ft ^pf Jr wn 

«fT I 

^ft?r ^fr : ^teittr stirilT ^ftr: ^Ft ftrarr ^rfm - aR?r 
3^R %% %■ r?# f f qff %mrr an^-sm St ?rrt |, ?rf^ 

^ftf ’TEjft ^30% ■S4 < TOT eft ^f ele^»lf1 ^ let I ^ f 4<n^ «i^.rR 

pfR mnr tit ?R5 1 \ qf qfTf f5T % ti |, aft iptt % 

*rer tc irgcift sfk qgsff tit an^ a^nrarmR rt ^r strt 1 1 ^ * ^f 
?. 's feSRT, ^ U^<3 RT m t 

^ aftTRfWU Wfef, feffa W, Jo \ 
M 4,5^ (£Kld«t>W TT ^ (Wl4iO — fTgccRT^' 

^T faff 3ffef f=TT ^TT l X fire a Hc % ^f^rq % t^r feTf Tfcrfire? w to? 

fafa 1 1 (fasd’ini-c ^t B?sf |, ^ *rraT, sft fa ^ 

«tt) 3f sM ^ff t*: *njfaf *fa % m % crrqT ^njrr 
5TTI 3fk JT^T fer HT5FP f^T t^3% qro 3TFTT l (‘qfa fa*£far’ 
4>T srf%TT ?C3 %fair) l 
mm fitter 


' w 3337! TOTfTO % 3T3 37*!% %, 3fT fT 

TO fa u^im g?| ^ ^ % 1 3*| ftpaT fq^JT % 3373 33* ^Tf^t % I 
3fh: Mi?h<?v S3f% % 337 ^ %rfw ^3t ®ft I 33 ^TT3t ft afk 

SRR 3% 3337 q^ft gf, ST^V %*R3Tf % TO ScfR 3% ^ 33% 3l3t 
$%t 3% STTOTfer TO: 2f3t sft 33 33t 377 srf%f^T srf%TOT 3*%3 w 

3«R 31^4 3% ar3f%3 3 T »3qk r sfr I 3T3. sfk «I33>[3 % TO 

%%-%7373% 3% f%T3q 3 r' 1 3% 3S?3 TO% %t 3^ 33% %, 3^31% ft%t 
3T, 33t Ef 3T3 33%t 3t, 3S3T3 33% % 3 3#R 

? %t 4kl3t> tu t 3>3Tf3 5*337 % 5F%37 373T 333 % 3f%TO% 3 3F%- 
f37 37T 333 | l 

S3T3 #* % 5% ft 5<| 3TO-^3f% % 3T3 373: 133 3% 3tW 
ft%t 3t l 3t3T3%t 33 35%t «% l 3 T g43fc R % 3#, *133 3 3R- 
313 % 3T3 3%3 3T3 ff3T 3T l f%37 % 3T333 % Tf%73 ft% 
% 31% ft 3WT3 % %73T % TO4 % f%TT tpf-gEq- =gff gn% % I 3% 
33 ftP^T Trf% % STgpt; % 373 7^% %, % 333% 3^3T % 33%T ts- 
-3R TO3 3R% % I 3T3fTO ST%3*3 33*37 % ft 353R ^R-33* 
5f3% f$ 3fT *3* % 3T3 31% % I 3%* 3T % 3T3 f%33t ft - %3 
337 %3^337 373 37*% % l ^3% 333R TO 3131373- Trsf7 373 33% 

" % 1 firom TO3Tf% % f%pr ft3R £rT3% % 73% TT31TO % 
3*%3 3T 31% % sffa 33T 3% 3*37 §f 37*% 333 3> ' 3 t m>*H 3R3 
ft 3T3T 3T \ 

3^3Tff % 37T%t, f%TO 3%* 3T*f f%3 % *#Rt % 3TO S3f% 
% 373 $37 3% 337f% 3% 3t33T 3% 3T3t 3t I 37333 % ^ 33% 

q aTRft FR fffaT 5 TT, SFT % ^TTT fw STRt % 1 

^T 5 % StfeT % SR nfet 33 FT % % mTR FRT TO?t ^fet 

igFZ 3ffift nt 1 nfe% n 5TFRT % ^fetcf aR^xtl+R d<.l+& 

% mmt % nR % eFTFPT (Eternity) ^T ^T mft % ^pR^t ft? 

Rfr-fe^t ferfmrt % sfr % mh ferrt ^r 5r \ 

qy ?5 nffee m jtfft (nfam w: # npnr-nnt # srfeem 
% mfen «rr i ^ nft, mr nHnnft, ^myt, nfen mn 
mr % mfcR> n ^fr 3 ft mft nt, sft fe ttrci % few 

wrt % n wfera? rrt % w am#RJ jrw ^ n mfe 
gRT qfeim 3 Rft % fer sfRt %, # fe snfV nrn sfer-^i rfet srw 

nRRn 3 TRRT mT 5 FTT m 1 WT SRMI-xf % SR Rfe ?ITR 

mm ft mfe mr sprt m mR ftft ft i ^mtft ftt^ft ft t^frnfeseRvt 
nteft nr t rnn ft mtft mmfe mmfeRn % fr smftfen m ftt ^ 
n mftm m \ mreft % mft 3 ?tf ftt €R m 3 ftf ftt mfe wfed 
nfr nwr nr t mmF % wr aftm 3 r Rfft ft, sffe tpr *rt % srr feme me rrt ft i nf wjn ^trfr, FfeR, 
e$fe fr smft enftfer nfent t ri% mp- 3 ftf 3 ft MH^k 
mifeffer n ^ wnt nt t ^ ft ^1 mn ^nft mfhir nRt ft 

’ET^TT fmt % l |.^ 3RPT fW m, SR% 3RR ^ 

fw m, 5 :^ RT% SRTC ^TRR f^RT |t W^tll ^T% 3FR 

m fwmrc, ^ f^rm^^TJrfr ft m \ % Fgmt 

TTft^ % I % Fjm ^ STTcFT ^t% ^gfddi SfRRI 

% 5rR ^>, ^3% STfjTT-fmnR fdNid^ ^TT ^ % l ERRT ^ 


pirtt m 1 mm: ^r vFrat ®fr, ^ % srtr # ^ 
^Fi€r ?fr 1 iftmT f^mF ^Ra - t ^ 

fee gid^R HRP« ft RTdT m l 

mfe % to % 'etyfft mm strr ^rfey 
mn ^rr m t ^ #pt totito % ^ Rff tsro: % mr 

3fT m mrr fen mm nr 1 ®tr sfh: wt ^t mfe % 
nfen ffent 1 craf % sneffe^ nrnfeF 

_r *■ 

•epint t ?rc*r % 33 Jt ft farter % 3 fqr qTft 33*3 ^ 3 ^ 3333 3 T i 

^TW^T 3% ^?il4 afV< rsfafa^qT 3?t '5^TTET % <H I fifed d, 1- ^ < '31TFT 

%)■ 3 TT%qrr Jr % smr 3 sRnfft #s ^ qrr % ^i^b ^w 
fNrc q?r qnft srffe 3 ffr ff *t 1 %q^f^ * 

"%tf-qrtf §ett# 3 s^kwmI c rmfa $ ft qf 33 wk %qJt f 1 

sq% faqrc Jr 3ft sqfe 33 % erf 33%rr | sfrfqr^r qqnr rmi 
^Tff% ‘ 1* 3g ^f 5(3? 3T3t § I’ Tift 3^ ST3T ^X ft I ” % 

^ $3 si# | f% qiqfter arr^rta 33 % 33 333 qr^ 33 % faqqft 

^St | > % 3T«TW %t 51% 3% 3ft ^T 1 |3 3ff f3'<333 33> 3ft 
^ Tfft f% ‘t 3Tft §' ft 33 pir % %t inft ft 3% 3ffa 1 
13% 33T3 qr g*t q^TT 3Tffq ‘t 33 3ft f 1 Jf 3 ^ 3ft f 1 * 3 ^“ 

%te 31333131! ? Jr 33 wtt^ ^ 33 f, ft f% Trqiaft 33 3 fKT 3 r 
1 1 •' smt ^t- 5 t% 33 sqfter qrt, srte 33 333*3 ft qrsrfa 1 

^ 3TT33t ft farTH! 3f 3^f3T |f% 'f l^F g3T3 f ' 333 % qr^ 
3 ft 53 R ft 3T3T I 1 ^ft3333 3f 3T3T3T 33^^33133 3f 3^f3T 
■^TT I t% 'f qpfr f 3f 3R33 it ft 'TT'ft ft 3131 1 I TX^ 3f 
3^q 53 ; I, 3t 3>f3T I f% "t 33R % 3*?3 *t §35 f I t S33*T 
§ I .33T 333T^ f3nj f33T 3ft | ?...” 3*33 3333 ft | I TS3; 
^Td^dl 3t 33 %t f . ,,R 

? 3fe %33fft3T3T5ft%q5 qifa^ ft 33 ^ (?$3«-?^v)%t Th- 
rift qft, %f # 3 ^ ?r gqqqsfrfqq %rr sit — 3T3% ^t% ft 
- % 33r q^r ? qTqft33 ft wf qi3 %t arq^rT % ft arR^ffq 
^t «t 3 % qrqflq qf ^q- Jr f qq r fe q qrw ft 33 % 3tq3 33 

5(3333 333 3T 1 3^fff 3T3 %t 3t3 IX ft3 5^3% f%# f — ■ 
33rfq % 3f3T Tf^q^of 3 fffk 3T33T Jf ftfwt 3f t I %3*3% 

f3*3 f : — 

(?) qrft qnr qrfw 33 3fq33T3, (^) qT3t qnr 
3Tfq3t %t fw- 5 ?qqr, (^) 33 qiqt ?rt qifqft q% qmr % qfJ 

3 I (|3fr f'W 7^33 '3T ^d|[%[^33 ft JpJ33’) TP3 f f33T 

qttf%3 1 

^ 3t3tTT3fW 3)3Tg3, 333 3FT, ff%3 333 ^3, 9° ^5.^, 

1 


% sp# ^ttt dm srnr^ affc # drg; y'diffd f# tt t ■ I 
5fi|T ^r sn^Rt % fnr t 3# ft fw^r i^ft # jpsrrtft qf^# 
% mm qrr df f# qft# mt ^ptctt # 1 t finciwr # #^r 
% a n wRR tt t : “trt wt | ? tt mt t d# 3 iwr ft# sfh: 33 

3?T ft-T# d d#dl'dT # STTsf# i” 

df 3nwrsft qn arrerd sd^r dr t # g^r t — m # $ef> t# 
— qrrm, mm % qnqr # qftf mm dfr | \ '*fem r , m snrFrd dfd 

mm d wr#r % m t fFn m i m% wrenm ft# t 
ftp# % sft mm didfirpr qr# dddre *red#t fwr qn - m d tdT 
err i trrtc qq dfT qrrf ^ d dr i dff ^rarf d?g; %d?r df sr^mr 

d 3Td^f#d dT r # fi? d#q> <JW>bdi t Mct'tT 3TTFTT % #dd # dl<- 

d*d # drfd h# % sfw % ferr didT err, m % df mm # 

m ^d d r # ar^niT mm, mt 1 t ang## md, ffe qrr $d?red d#d, 

#«ara d id #51 (Ecstaries), d*TS #fddFT, f^ddd W^, #T dfT 
dd? fi? #«FI dfifrefdd dfid % fddd% dfHd dd 3Td#dVd, t3#3S% 
mm drerd 1 1 

m arc# ##-# mm qr tst t, sfk ftp# % dd # d# 

1 1 d dd# ## ## dd firedT# d TOt t ffdErr tt t, t 

fdttf 4Vliq«} dt #f^td> «ff^5T dd# t, nw d " ddd fdtddded 

# ddf; d md t sfte ft^RFF? % 3P##qnr^ ^ft m qftfRr 

qr# ef j t erWT STTCr f?r 3RI# 3T5WR# # 

% ft^s #«# t "W r# 1 1 efhc ftre srer #q ^f#r ^t 

««I^Id 3333 wm tdT «TT- — # t #t 5TFT ##T wferT f£f5Tr 
t, ft#r 3 # *T#-#er #st 3 t ark t 53. sr# q^r 533 
arr ^r# 1 1 differ #t t?: qrr wfre er qr# ^ 

^n # en#r % fire# f% ^r %er ep #d r # mm srw H ' ^ifddi# 

# rwi mm 3# qr ^rrerr srrerc |, fire# ^r sr kh i# # =^m 


<I3tiwr t 3R-3TT 3f qfFPq W ( ("I fi^lT fi# fi> #q#q7 

f#3T# % cn: srfw qre ^tt =qr^rr f ** — "51# ^reerr, f^r 
sf fir 33 1, q# ^iqid, q# m$z 3# fit 1" (# # - <iqf ; GU| ' gq-- 
tfnwfir, ^3 ?, 50 ^5) ararct arrar | sfh: 3T%-^n%fr qft ^Tf fqRT wi 1 1 trf^t ftrcr 
sw: staff tfe afR' 1 £Nh^ (snftpr) % gy *R- — fat% f% t f^r- 
ffts* 31^; wq % ^ ft ft ayf w ^5 ’TRfr % — sffa: fatfr fq^ft 
wr qft form q?r str^t^tt qr *tt, amt arfe ^t, ^ 

trq>R sr t aildt 1- ’^. ^wruifoit th^ an% at ^r «r w qitA 
ft a - ^>ft 3r i 

"ar^iaK qrt qfaaar <r srarfeq* am?? fft ^ sqrR qft ww 
#RTft 1 1 m tr % ^TFr sqfefr qff wn^ ^ qft frarr %%? 
WT Rff ftw 1 ” 

t qq^fewf qrt ttsrR q*t Pf<4? a ydvuq WRTsft ft fr 
w ft 5tfd-*RtR *Pt ^Ft % frrq f<R q?r 

<^r| spy srrq^TqRtT f* t fqR afR*r ^1 <. ?qT^t qft yar^ % ^rapt 
% qat rrrt | f 

“sta^r sftf^r qft T^r % ^q fr atw =aT^t % 1 ^ ?t 

; 3afr qr^r : ‘sr^t ^r snsft i^gt Jr %m spiatf ? ’ # ^ qqr Mr 


% 

R Sfs afR, fa t qrr snwr WRq> Mr r afMft ■*srfwr 1 


■'djdK't* 


S, '<F3R 3fk WtFI Rt ^tft W % mtKd 
fr ’HKiat'^l' WfcT, WT +TPT, *Z° R^ sa? 
aRr | fq> wst tom feifadTait % w 


qM 


5 TFfr 


mR5FF^ qfMr trt %fe^ . Tra^rr ?r sMr Mat qit qqtr : — “if 

tr qjfor snw q^R qdqpjr % ffR aft |, MR fq> wr 
3RW ffa a 3ffl; f 1 3rft ^cRT srf^qrwaT qrr 
WT R|t | » 3fk arramdl ’ft Rft | I TR Wdiaf) 
q>T %^3T W 3TERT ’R q?t r^TRT qRRT | \ affaaft Wf&f ^ ^Tfe- 
tm fr wt qR?r f , t ^ 3 % ^t psi ft w qR fRt 1 1 wn^ 
qst ft fife qnr w ft w 1 1 sT R ^arr %qqr^ranct 
«t | aft ^ 3H% amr-w qt% wfwfr *r wt 

qr^r % , w ^ T?rf%T> qft tfrt^ qft aRR wq" (^ ?rfeH 

SR^r) t 

r: % * 'wr ^3% ft ? ’ arqq ^ qifr - ar§T i?t 

I fcrer <r qfa-qR <B«r §q 1 i’ ‘4t£<R % qift : 'tr stt^r ^jft, 

x ' •• 

a- ? 


% qR qft f , ^ 3TWT aftfsor 

afN: ettwqr qq qqt qftf wqq 


?n 


"qgRt # qfqqetT % ft FTHT qft Mfetfl fteft |, SPWT qrtf 

mtft qqR qft f%q w? qfeq qqr toi | ? ” 

o 

q*fq tefrerq 1 1 qf fq^: 3 ftc qt qt^q- 1 1 qf feq 

ofU ofl'l’l '3tl c M ft "WH ^ 1 

r ?5 qTnrrtjft qq qf igsqqq, qnq, staffer qgcq, fqqq qrqf 

sfk ^rfr* q?t aftqt qf#qr fafer ft qf, qq tot qqfoqf sirt w 
w (wr q~R HtfeHiMfr 3 q?r fqqqqfr qq faqfq qRetr qr qt qf 
sq% qrq ft wr tqqfqqj 1 qrPcqrfRR qfqq q anq RMfiPc* qqqr 
% qfo qr srq^r fwr qq rpt arrafiw' qRqr q gqqT «tt i qf snwr, 
srqfedr, wrqRqT qft an s nw q qRetr =rr i ark w q^: 5r qf wq 


? qf ajkiq^ui qrqr^d , feftq wt, g° 

f %r c^pr Rfqq '#st qft qtqqf’ % qqq wriq 3f qf%et wit sfk 
qtt 1 

3 sRfqi q^R ?^Fdt % *t qfT qqr ^r qRetr f : — 

c ^ 

"<R qrqrefrct qt% fq ^ qqr RfT qr l qq%gqitqqit 

SfiqR 3% spiT felT l e-H^fR f- q^r : “sfi^ 1 gq?r gq qqf qqT 

fqqr ? t eft gqr wrr tt qq% q, «ff qq qfRqr 

sfk qrfeq *t gar 5r 1 1 wri%fTw r tsqR TR-qw qRefT 
qr 1 %3T gRe mr err 1 anf, gq^^RT qf gw-wq q*fr wqR 
fqqr ? ” 

tw % ^eR fqqr : WT gRT fw | ? Rf eft %q^ WIT 

ft RTT 1” 

^qRfft^qfr * "gq qft mt ir tmt fFn qft wit 

ft WT I few f% WqfRT ftqT 1 qfq W^fTRT ftRT WT | eft 

^ q rrt ftRT qr wr 1 1” ( qt wgq, feftq 

WT, go \ ■<fH£)OTT * 

g# FFeTFTT gft gt fttSTT ^ SWT «TT I Wg 3N% gF 3?tF apfl% 
“Ff ttIH) gr# £^d|rti dMfV^lci “iiFetl gT l 

3WT affFTt ?t grtf aTTeT feqf ?T Fgeft gt I gg ^TcTT «TT, 

^it m, ggf gmi gr, sfk ^ff# 5®t ffe ^a% ftr^-gent gtFg 

“Ft 3WTOT cffiTq Faeft eft l g|[ FTFTTFt g f^n-FTc^oTT^fr g?t qg5FT gTF 

P fftf smt gqfFm grFetT gT : 

"5T|;F % t^F for l^F ^t^ft g# ^FiFT gTF 3iq% fwft ^T qqt- 

F^FT fw l ^t^ft cfrq% TO TO % FTO TftcsV % §FT 3TTf t TO# #geft 
gtTO qpt gf gt, sftF qg? gqg?t% Fg “FT WFT TO% fFT % «TT I 
gfe g#§ ^T qpq Fgfo FTRiT eft ’TFTT W^TTet ft gg TOR# ^n^TT 
g^TOt, sfrF TO% grggf 'FTT^q <tfrfq t’ qtg-#q % qg FFFTt gFTT TF 

% ftt# g# gro #eft, errfgr tor# grtfro gr?# gr% angro Frgg# frorrf 

# FPF 1 STfF g# TOFT g# ^F HiMTO ft-ft FTF% ^TOJTOFF gFt# 
FI# t «TFg eft TOTtg TF FftF-gtF ft W t STfF % TOR# FTFF gFRTO# 

gq : '3 %ftt error f qgg i gF sngrF tot # gg tot grggr, gFTO 

Fft gtTO ggeT gg #FT TOTO gTFeTT f , gg *# Re* ft RT#qT 1 gg eft 

qgm 3t#sr srgg ggtfF ft w 1 1 ” 

FW f TO # S^F #t g?§ SRiTF % TO??# % g#g f%# f * — 

■X 

FUTi^ r # gigT . — TOT eRg % 3TTTOT f fg> sft gf#gr epu % 
Wt f#TOT #t Fg, F f gTF# f, TORT a#F f%F# g^RFT ^ft *FFet t sftF ^tFI% 

%'hft ^r tf % qsnrr % q gv? fr^r ft ft gg ^ftf-f tw-ft^Fr gr^r 

f.'^i^i^g^gtt g^g^gt gsi tfi ’gft^ amt 
toi frftt f, ^ftt gr^- gq g^ g^t gr% gft^eTT f, aftF 
gg- gFTT % gg% ^Ft^t ^gfFnft % gt% %f ft% f, g^arrFT^r ggjgt 

fg^FTTerr f . t qg? # ggr «tf Fgpr % %q gf t ^ft wt qF^TTegr 

grr fgm tot giffq gr, tf^ gg qFt gFg gg gfgr Fft gt : '% 
grgTF fts% gft g^g-gftg ftt §tgr g?r ’ •••gggr-argg? 3 nggt gfaTF f 
sTggi-argg> anggt grgt g^fr gft to^t gq f • sftF ggr ^^ft 
fto f fg> % grr# gfg ^?r ? . .gfigr gsr <rtf gron f , gg qgr m 
gt ^ fggi gft Fg ggrerr i t gp - fggt % gft arr Ftgft ; arggr-arggr 
^t FlfW # ggTq f r i^t f, aftF g ^er sqw gt i : ’ . ...%«gteft! ^ tott-toft Tft srrf ftt, tor; toto sft ftt tor ?rff |, srfr 

TO^RP T?T Reft % TOT^F I l ..” 

to w tort #s to> ssfraT tc toV srk % qwr ttMtlft-w ft 

RT 

^ ^ 5^- fteRT RTJT §TO, eft % g^T. ^ ^wYwi TO fftR T|/T 

totor snft srftw TRft ^?r srwr ftRRrf to to tottrt tor Tft 

Sjfft ft Rtf W TOft Tift 1* 

“TO fftfTO ft TTFt TOT Tft f l ft ^ fft-TF 3fA^ ^ RPR t 
ftft Rift WR TO ft R% ftft PTcftRTT RR Tt f I sft 1 ftftfftftt, RTF $*F 
ftft FTFT n STRtft 1 . . 3ft I ftft ffttreFT 1 ... ejiflft ffttr m tTR 

RTTOfftR TOJ |, FJR pT'<ftR |. . . /TR^ ftft fTO? Rf ftRT fTO |, 

ftft SFFeTO I, ftRT TOR | t 

“3ft I ftft SFTeRT ! 3FTOTOF ft fftTOR ft TO l fw ft TO I ftteft 

% totr ft |R to i Raft i Rsft l sffR TOpr Rt qfR# ft ftt 

WfReFR tlRt Rt RtR RRT l e£% ^T, — ftq- ReR — (froftR SR) RTF 
ftTO I ftft j|RT ft ft TO % TOTRT^ RT fTOR f l TOTt sftR RR 

Rftr i Rsft sftr #r Rft ' cpfr rf wm fftftro i to tor to staR 

srfftt^r to ft g^Tft fro ft toRj ftTO i r^ Rtrr Rfro |, Rt yrot 
TO — ’JTOt TO — 'JRt TR TOR RT TOFT ^ f ? * ” 

“fro Rt ^rfftftt 3ft ftf i 5 rIto % shtor ft tor f ! totor Rt 

Rfroro ft TO^ft ftft ftr tot f, to^ ft Rftt tort totfr R ft 

Rtft i Art <rfft trr^t fro ftrrftR ft ftft Rprft ft tot f 1 3 Rft arqft 

SFftftro ft TOR TORT T£TO|R R*t ftfttfF ftft ftft % RF% R| JRt 
TORT RRefF t t ftfF SFtTO ft, ftft Rfft Tft TOlTOF ft TOeft TO TOFT TOR 
| TO f I "TTTO ft R^ TOR TO> TOFT Rt f i **3ft 1 ftft TOTTO 
*rf i” ,J 

RiHRTO % TOFF ft ftt TO Rt TOR RRT ftft Reft ft*F ^RT fftffteF 

Rt l 

K «ft ^Ttrmwro rrfjr, feftR tot, 50 \ 

"H. TO TOT TOTTOT TO? M'eil'P TO TOTTO Mlft ft l TO TO TO5 ftR- 
RT TO% TOF ft 3FTTOTT Tft P^TTTOT Rf TOSeT TR ffteTT TO 1 fcfaqnm $t trqr # ^r;err : "nnqn qqr efeqrar ft amar sfan 
qrt an?n nqran «rc i” 

S# ^ m 3TC% 3TfR^ % 3TNK IT qrft nt l ^t r T^7? rt qqr 

mv wfm % fro amt atNifaqr an^ft qrt 'qtaan: fastf % atra 
s q feqd to m, - q^rg gnat % nafa ^ st^rs farm far tw^wj qrt 
nfaqW arfar % mf % nf fanfatar ft trt 1 1 afk nmt amt t rcmn 
antqna: qrt i Trqi^i qnfa- ir far "fafat aftfaar fa$q w qrt trqr a*jwr 
% fam n q^n fam m atqnrT f , afkw^iq n ^ % w nan 
q^ ffam % sfh: qrtf nft ft i’ ’ fwFR % mrqrt ^ar m# qrt nan 
fas fam m t H.wt.6uf qn famm wi qrtnrq qm; ^amtpn nr far 
arq^r fanmn % faqs ^n am qnpqrt qrr qrfen srfanm nrqra: nt ^ 
%qn naqrai # «t i mf famn nr far nnqn n^ arfamrar 
swid+idfa qrtf^: % argqr n^i^Maitn ^ % snfank % arm-ft-arm 
fan fan ft mtnn 1 nn qnafmmn farar arcntqm: snj <wt> bu r nr 
anqj'M'Ji' qrfa wn ait nrffa qr^r : 

“naar ! p - qw^ na taq q># ft ?” 
fafr t” 

"qnr ^n nn *t fww qrnt ft ? ” 

"nft 1 1 n %nt % farm in qraan f, n qn# % 1 1 fafat nt simt- 
ffaqr nag *t fron nfr qrqmr t” 
gq % nfa^nqr ^d a fanr : 

“nan \ nfa faraft nm gq % arpgn fan qr^at, aft g^ia l qm 
qqn frafr ? qr^ mnt mm ft i ft man f far ^r w qft q-fanr 
n % gnat q^r gfk aft gnt ft t nfas qrt ft ^t i q% fa q qid 
qrw f \ 5^fa # wq ft mfa t d^r favq w qrrnt i” 
afrq nfr qn^rtnans % at+idid^ qm % 3n% ^faqft qn nm <+■ 
|a m \ 

gfar % faqnfaqnanr % fwrmrr, d%qi4t n sfafaranfat sqfar 
^t|5 q % nqqr % anq^r, # far fro €r ntart qrt anrnt 
rmn mi ?r qr^n nr, n fantqrr spgn^f nqnn qrt snam % 
srm^ nqr in man nr, #t nqnr rnnfaar |q % i nn%faqrs # nqfqr- 
rpn srfa ^t, nrf srq% ^q % qr# qrt stwwqrgr n ftaft nt t ^5 0 # 

% rrY ^ : "Sr strut % 5Rt% 1 1 ” % 5nw fr |Y srrer 

^ ^ sfR ^ ^ I *R RRY P?RT '>i«i'a^(4 % 3 F?t: 

^ r q ffr r sq-fo srq% snwt fwn% ^ rtrt rt, rY R 

\Rf% TRT '3if c t> , < 'dti c t^ qqR 1 sfl C ^Tf% R4T Rl? RT SPJ^H 

w ^r «r i % r^tY ^h?rh r % t r^t r Rift ancR q?Y rttr «fr, 

R R?IRY RY I RRRR %RR tnp qic? ; tTRT JJRTR, 3R% fTR - RR tTRT FT5T 
%t R Refold RTf% R f^Rlf^d' 3TFR? R?TR RT?: ^RT RT I ^TT 

«trt | % tTq> ^ 54 +', f^Rr rr % rrr?t Rfe r^ ?r % ferr w qf 

RY, t*F R*f ^r RY RfRRT W CRT RRTfRFR 3TRTRT *T RfT, f%R% f% 

^1 “*1 1 1 5r§ 1 rt^; 1 *£: Ri^srg 1 ” ?r rtort % sr%fofi stYr 

§«5 R RtRRT RT 1 

TTRfW RRY RIRT % f%TT STRT RTR ^Y ^ I RTTCR, % STRRT RTRRT 

% Yrrrtr rtrr Sr t rr R?rf ^ry 54%, faR% w % w Rt^r % 

f5RR R?Y 5TT% r|Y fRRTt RR% l&iX JTtIh % far? RfTRRT Rfaft 

rY % rtr-r-rrt rr? rr fR^RTR?? rt strrr ^ ^Y % 1 

RR% Pt'tic. RTff 513? %RH 515? -Hh R RT, R|[ tTR7 qjT$, tr?> Rpcg - - 

fRRRrr rY i 

% R5fY : — 

"Rif rY rr ?r?t rY rtr rr ?^rr i ^r r^rr rrrt? r ?nf 

qrr 5PRR RIR-f^K RR ?RT \ R? Rtf q?j fr I | Rrfr Rf?qf Rg? ^ 

rrV 1 1 sfrc^qfr^q^r^i 5 rNt 

RfRIRTf % SRT % 3T^4T< — 5TTf? ( W sfR RRTR ^ 3T|gK — 

3TR RPT ?R ^RTRT ?R %RT | l tgr^ 5RTi| SRTRRT^ 

| i • ?t wr q?r RRfi ?| wr 1 

rY STRRirR RRT^RTTT,^ arRHiafl % ^ppf qY i q^- 
srfffi RT, ?fY SvRT RT, ?*fY R^fRTtT RY, aflR 5FR R?T-RT% R^R? Y 
^ cP3R fe% R% STTcf ^ I Rf RR RT^rY Sf l te 3 ’j=r; nte pron wnw: p? % ter np ^ *T ann tefa srr pr «tt i 
grRJT §te srnr terfte ff# ater ft - p ^ srr pr «tt, 
te s|fw namr % ter tern: yffinajm snr ter pn «n i teT- 
teT % tes fte stefr gicRT % WFT *Tf ft m 5 RTR fte-TRT PFT 

WT ten ft *Hp3 ' R ?ft fte^RT ^teteTftl ate foteteT 

te ft ft nr ft ^ ft n : 

"nr, p p p pte aft j^t tet ter fr ? q$ nr ter % te 

pT te fftft ftr p % SP - | I ftft te PR tet pTTft % fp 

arm % pr nte-nte p fr te t ' te prr m* ft pt 1 1 p 
te n^n ft arrp 1 1 ter p nf ^fw nrte at te-w te i 


(te ter ^r te fftte ter p) p nt pT te |, te P 
fen-TR ^TTtT teWt nt p fete fen sp n?nT | ?,,:i 
nte teft fete ter te tew te te i ft te ft — 

‘te fete p? tefi te f|tm % %tt nrt-nrc np nrp 
^tt te, te rt| p te te ft |T te n fr, eft te p p. p. 
grt ftft te i” 

affe: p. "ft ter p tenr te nprr % fp te ftft ter pK 

ter OTI 3R TOT f 1 tR> Rffti eft TTP ^ ^TTOT te fteRT te- 

armr? 1 1 " 3 ft ate nteftte % ferq te w* aiw fn<R>r< fte 


% feprp | fer ftetef % femte, te? nanp % p; te 

nftfftsnrte te te-te app pT ft te - ter i 
^ te aft ii n t^T ten np p i 

feft?>RR ten : ‘My Master’ ?RT I * TPTf^T 


wf 3 r, wrftr wr arf qrhrcff wr, sft prr % wfri % arr $wr 

5 TT, ^ fRrr «rc * 

''qfip'ww srrnr % ^T-ffFT % 5tR qn: <?t i 5^ amt rtt- 
?rrftqr ferfa - % ?t, ^rrf% f ^ % ftp* gfft sfe wHt ft 

*ft? i" 

C*w 

a-m^r sTri^r % srfRpr ffrit Sr, ftrw, '3*rqft % ft ^4 

^ ^t ^ ^ aRrri qn jrm ^ tRt % q^ft % — 
"srR^rt ^rtgfmT ^rft *rtt, qf q^r q*T 
Mft^6 fSrqr, ifRwrsr % ft^iei ^rr ?Rr q>r Stfrq^rnT ^qSt 

5^fft =gq*T«m *rf ^svSr 3^?t *jRg ff i wpt*Fg %ip 

wr 55 str? SRfr St *t qrft «rT : "RRt 5m % qtt qit 

'd<di<3 c t><. f^rft ^Fif ?hi xfr ft i 'fttfti 'd'titi x-y,^^ 5 j^Ti q*t qfrc 

^T frft l” 

5?r: ^fri q*fr : "Srt srqfar *r< ^q*r 1 1” 

<mj wjr am srafar, qfe qf w §rtrt ft, qri-§*qrt «ft- 
airo % 1 qfeft % ftpr f %cri stfq rt^t «r, s R reuqR sr % ftp* # 
qf qfe sqSr srriqr qfr, eft ^eri ft ^tft Sr 1 # sfRrq % arfenr qqf 
Sr % sq qri-f qft qqr^<tf* sih'TO qff srrit ftrq ftiwr % nw ft 
wr . wf ^ 1 riqRr # ft qf ?qSr St ^ sft ; %r# qtqt-rrrit q*frif 
qrritmr Tftrfaq* waft Sr rift Fri % qrir | : 

"m qtf q?t fir, efraftttyr TrRrr^r q?t ri ?r smr sftqq fm % 
mqt Sr amr qR forr qr 1 riwq qftr q<f era? srfff qr^eq qft a|qr 
% l -r> vi <?h arrit «fi<?t c t> Rfaw qff airrif ’fftar-pr % wj Sf ^4)q*i <. 

qR ftpTT SR 1 sfk SReT Sf fRRT ^ft ?Rr qfft ft* ^f <ft% <^^T 

w ff qi \ ^^rmriw^t ri % wr ^ t i f fr : 

% ft ^t ^megri % ri^nr-TTiq' Sr fre^ FftFr ?iwr 
Sr ^r ft in? \ srfx qft #fw wit % ^fr ft> srri siwr Sr srri 
qrir # 5H ^rsfr ^ q*^ qft ^r^t sprit ft f w^RTfrft 

5 ft, ^FfTTfri FTtR % 3 r^H ^FFT ^ ^q- ^ Tffe q?t ^M- 

wrif Sr tr{^tti ^%grRSrmw ifrqw ^ ri - amt frit qft 


5 . wfftRr ^iMr^w xfer rRq- 1 TO# q^ 1 qq Tt q#T 5 f # HT # W l 4 HT TOTOT ? 5 # f^TT, 3 % 
qp#T # yiRW+'dr tf *T T#, TOTOT 3 f fTOTTO; % 3 flqp°«H 

^nfwi^Lf i* gt tot* i to# tot# qraT q# fr #f #, aflr fqqroiq 

flTOF % TOq qT# # IW Tf# TO# l # qTF TOP qgT <Jid^Hl Tift, 
TO# qR #^-q# TO# ##TOTT 3T# TO# 1 TOTS# %qTO ^TTq % OT 

gt qw^fiM R r % qror f# toT i tot^ ist tort tot *[qq tottoto % qft- 

yq «it to# vjq^ur £t^fip gro# ^r arawi # tor tot# # i ##q 
tot# f#fRfqqqr Jrqrofcq fgTqTqT# tot# totot j#to#to|# 
% froq srrai #qT i q#R to fqqr#, q tot# qq#q fNugfe tt q# 
to# tot sqfro qr, q^ ^T feqrotf# tot ^roTT^ro q totoft efewq 
TOgror tottot to^tf #qr toftt qr i iror, mwqiq % $q ^ tor to# 
qrq#rq # <i+to< to# q#c # gt fq#q<p qiqTOT q% TO#qq to: 

TO# TO# — ■ 

“^n: ! ^ qro ^ to# f i ^ fgj # #ro qrg q# tout fto#, 
§q qro frofero sqfro; # ! 3*# qqTrot # tott q^ #ro | ? " 

q#c totottot qqifqq |tot to# to# - tott : 

' t tort 1 qg #TOgTO 3 # 1 1 ” 

qq % <m'$*>ui to TOTFq qro?q qqrqroTOT# totr# 
qqr i tortt## totftt q tottot qfqr fro gs qro toIt toettoT totott 
toto^#to# l to# tort qro q^rq qf## # qqT i to^# to# |#r 
^ to# wife totftt tot # qi# Jr from? toc fqqr I TO=g# #’ 
to^tt #q fqqr i to# fqq '?rt’ q 'g^' to #1 qfroro q# ^ i 
qg to# sqq# 'qg' ^jgro?: TO#qq to# toT i tot tottot Jr wq- 
fTTOqg%# 3#roqgq srfqqr qtqror ^ "#?nr* ^#r • wn^ # 
qgrot % to?t tot# ^#t to: ^ | \” qg qJr r ""to^# 
tot# qTFrfro> tott # ?sqi^% qqrq #qr sf# q# srnrqq % fwq 
gt qq, to# sropq to ircrqrc q qr, q#r to| gR T qqr fr ## toto- 
#q fqqror % to# ^r qq % i* *qq #q ^ to# tot# totot # qm 
# qg tq^nroc tott 'Jrt qfr tot | ! tot qfr tot 1 1 ' sf# 
BTiroq % frofec ftroc qrq% toit \" * <W$6U[ 


sft% qtf sr^r' 1 % qffr ?r qqqq qqr ^ qqr i frorc qfaqr 
cFTT WW qqrfqqf qq ST^PSPT fTO% f% q% ^t" 3T7> RR qq 3RTf 
qfa ft qqr srr, qf qt fafrqwr % q^qqro^i^ si+i<r it qqf 
qqrfq q qtqq it jrt Mt, qqrfir iw qenf r qitt sqrq qft 


? qgq SPRcT* ^ Jr — qqqqqr 

^ rr; ^qir fqir qt q^ srfqqr qqro ?tt 1 qq? qfqg if^qret 
fqTRrt # cRf ^qt f^ncr qrt cfPrrfr srqit sr %qR qqt 
qR ^r % i *?*> ftw-Riq % TRf^r ?t ^qr fq> qqqq q^ srr 
qrrqt % — fqrr % qrfr it — qn pT | \ "% qqqr%Rft qrt qqit 
sr ir irq q i” sftq to# qf arf%q sqjfq q# qq mRwr qt l 
qf qH<wi % qrfr % tra # arcit sr it # $ t 

qqir qrfhc q prt # smfq qq up qr^r qqr qfqroT qrt 
qq> tq%q to qq> qfq q# r to| frqgqr qr# qq fqqR 
qRqqifqqt % fqn? qp- srpqR 1 1 w TOq^q q qrprt af^r r ^ i ^q 
% S^t r q^ qr| qrfqqr qpqrt % (qfi q Kd , srrfeqf , 

spqrq sv, qq mf# r, spqrq Rs %) qqr qpqr fs # qpft 
ir qqr q^qf tot# q zfr =tqro ^ #tot it fq qtroq it a#? 
q#iqr qfar qcsrqr fqqf i qq qrRTfofqr qrqqq % q^ qf# qft 
ffqt rqw# % srpR q^ qfe %q^ TOqpcr q qq% %qqr =gqr 
ft tortt#, qqr frqrfqqfrqt 1 1 qiqqr afhc qrf-qqfrqr twtt- 

qqf^q qR ^r r qt qq? qf qfe qm qft ifofr, qqriq srrqq^r 
sqqfqwrq % qqt-’jq ^qR qq-qrqRq qq qrf-qqfr % fq q% 
# fqqqjqqr r fqRrrq qr# f, sfh: qqqt tfqqr ? inqfqqr sqr- 
fqqt q?t qq% 3R qjqqR Tfq^rR qq sttw ^ to% =qqjfr q 
sn^ f i fqr % qpr qt ^qTft pT qT i qnqqq % qq-qrqRq 

qq srq qr ^qr ft fqqqiq 1 1 qqT-qrfqq gqqiq ?qt qq t^p ^r_ 

qifqq^ qfroiq t ^tt qrwii?R qrqqr 1%qt ^ Rt> q?t froq 
qq q qp ^rr |, qt qf q %qq q^ qRqrfRrqr feq ft rpt 

qRsn |, qfqg qf sp# froq % qqfqqr % qt fej qt qq% 
qnf q qiqqr frqr | — qqiq; qq% qq qrft qrt % g^R % 
%qr f i ^q wq>K 5^ ^t ftr^q % qrq! qq rt ^qqqiqqqT ■<wt>wr * 

fmT i troft % ^ 5r w: vim w fmrr f% % 

m afft q;w: mr# =Tf-H'i <i' sfhc arfmr m vf i vit m> 
fans ^fpjpr t^it ^r vr aremr ift w, mnfi stfi^i 
arfofmr % ¥ramjm m? vft fw ark ^tv fer-TRr sst 

mf 3 T 3 fcfN ^r 1 qqr for mr% n% *T ‘^fi ^>T 3 ftT VPTT it W3 

farr i g pta.0 ' % %am marrm i mpr fmvr ?r qm- 

*t>tii % afes <mm h|f5w tK't’K qnr lamr «t><i’i % farq ar^crv 


I, qm*r fmT ?fr»r% mfw qft qrtf ferns vff ms vmrr, %mr 

^HWfw fw^^KTT | \ anffeqr vrravf % *mScPT mlfevt 
Sr ffr am % gKi qrtr qft ^ errw q^r m> m^ar |, mr 
fe^fe % fair ^U+'H^ ^ fwr I : "^TT^ Vf> %^r q^FTT 
mq anf* 1 1 ^f% rnmr mT^r & 1 1 tftwott % sq-fwra 

vr 35 mr %arw %mr Mm ?mr §mr ^rft % qmt 

q?t srq% sm fern | 1 afk ^r jto afr mmrr *preRt mt 
I, ark Sr mffe mv. ferar fern 1 1” 

mTfm % sfhr m, farmTsv, |mr qft tf|q> 
qfeT 3 mr 37 K «ft, sfk %oa: JTTW^-^fr % tmuft *T ^ 3 T- 

w: armnart qft wtt arq% am aft «ft 1 skr % %*s %mr^r 

afk Jrfr it Rafter sr ^mr qft mm % qfev ^fe *r mfe % 

mw ^ an% sttt %% ^ ar^m # «fV 1 mm 
me fto <rm mfem % f??r *r Irow 3 ^mr 

fmfr q^rs sttt w mm % mt ^ frmT, i$\i 
V-Ti f^+' -Hct^K % app-R, afr ftrTnrnwr mfeTm mh: 
^tfrtt I, «■ arg^ar 1 1 fgr % ^ fr mr fwi 

1 1 5^ %mr ?r q^r^t mftfr (arnMn) % % ^rfm^ 

qraft m ^ qt 1 (^m, yK) q^r qr — "^pK|:qt afk 
qmt m q^TMrf 1 1 .q|r ^rrt amim % farq arr^r fan 1 1 

. .pf^: 3 rrf% ms % to qq g% stw rnfm m 

fmrn?T me -gTTtfqr mr |,afh: m# qmt %• mrmrngq 1 1 ” ^trt 

% ^famnr ^ Wtfmr q<sarr 4 V ^rr q^ m^r q a iq fv^d 
fen i ^ w iTcp ^T-^rr wk tt Urt 

w, 3 ^ft v^M^Tt % ft = 3 ^% ^ ft% % -Wlfl ft % fair 

3FRT 3TRR 5FTT ft^T l Tiff % 3HTOR ffw 3TO% ^xf 

t 1 3 * 1 % % BT^RkR: fwft ft snfe> ferff 3 T 5 # 3 ft l % 3 Rft 


3Rff err? ^n:, 3*rn: =r ft f*Rft sr|vr ft 

ffffro <ft i 13% 3 *rtt qTTFrf^ w ffwr ft wr t 

¥RST ^3>R ffenft t l % TTRI^W % t?lf^ fcH I <1 % 31R3 *T 

f fh; rft ft f fwnf *r f \ src% ftft f % 3 *rt 
qfwr feRT ft srffF q^n w, 38% srff 3*rft ^st ft sft st^trt 

% 6)<idl *lft ffa SPrT % % tf*TT |je5 ft 3*fft fff%c8T d><?l 51% I 


%t%*T%ft*T3K ftftft ffr % fexr 3TT% % sfk 3f ^ 3*£ 
33% 3T3 3% *^t % P (^ srenr % si srw *pit 3T ^rtf | f% 
ftft % ft sfe % w si %ist to *r «rr i) srser w&rn. 

% TRfTCTT % ^T :• 

“ansft fe R fc rer '-a^ifd^sr % ssrs ft 1 snft prt ts srst 

f t 3TR ffs - 3*3 3% SR fSTOS" 3R% f , SfF §T3 % fat* ft 

33% fs^ sft ft% t . . si 33 3 sfiR f% % snsft pw? sr 

•*fT f , sfe %% ftxTT ft 333 Slf ST ft ft ft 3*f %r S^t % ftf 

3ffa sfrsT \” 


ST33 STR f l ^ 5RTR ST3i3 3TT3 3 ^ F R<I 3 f3T ft sffsT 

% pT ft 5RR felTOf f , ft f% snwr ft STfftFT tw % 
^TvT ^ TTFR 3Tlrff ft 3RR ?nftW% 5TR^f l (5lf f flR ^T 
SFfESl 7f ^ <5 f Sfcft tpRTftfff — "3T^%7T ^xR f .. 

ft ff ar%fr ft TPT % pp w& % fff g^RT TRT t I 
^3ft¥, t) 

X wffft % 5TfR ft •dstt^d %, ftr t^> ffffR^T ft 

% 'Situ 3TTOR ^xf f l W?Ef % SIMi< ^r^TC 3>T ft 5R 

''TIH’ ftp? 7R f , % flftfR ffwR f iff ^qftft ft 
f l 5RTff 3RTO % vl^ffT SKT Wft ft 'RtOT ^ 3tfft 

ft ifteT % ^ Mini ^rar f ff ^ srto % pf % 

SfFR fl% f l ■<w$Bur * 


'Rfg qq% fwr fan qifqq qfe-qMqT ^ ST^t ^ 3 R£t §, 3 ^ 
qt qTqgR TOK % SIRt qfqRT qt 


"q^ qpn fe Pkwk ^ q^R % qq it 3 tqqR qRq 
fen |, qqw qqf qn ft femr 1 t" 

RTqfTCtJT Tj[f % ^FT IT I TF 3 ST% ftfet *t P - ST 

qwH^ i % s n q^fe qtq fen, fee% qqqt TRsrfep qsr ark arfqq 

afS q§ 3fte sppt p % qfq, 5ft fe qT<lf<q CTTT gRT sfk qt qfttf 

ft% ^rr qqqT feqm <r^r & qt isr ft qm i qaffe w arm 
=Ft wt qt jft qtfeq qt fe qq% p qt $gt qfer t%tt *r *t qft 
gqqqr t§t Tfr I, sfk w ark ^ qqq qt few qn ft qi? i ttt *r 

^ 3 R 5 THT % ^RT ?t RF qq ^ TtW R fe 5 TfR ^T 

#5gjT^fe qf Rtq afet 37R fen I, fei% fe 3q% qfeq R 5TTR 

TRfa l?f feqt *t qfes Tt^t qt FTFPTT ft I pRt cRq 
w ?r, fepFr afe k?q qr, q^ stfqqq ttr fen fe p qr $Rk tft 
3pq q^ft % srR qt qffe nqfe % fwff % anttn 1 1 <Rfg qRt ft 

R?t % 3T5TR) fq qrpf sqfe % 3FR tr=F fen q^T qt yrfefe qt 

suffer < q^r §r, sfk nfaq qfefen % fer qq fe tpt^ % sit 
fen fent qqR qt fer nnfe % qRr fer nnfa fen, 
qt qaffe annrqpq rt nq qr sr^qq fen f% ^qn n q r qq% spr 
tr qR qfr | » 1 w feqm ^r qq% fer a n qvq t( q% m qqq pr, 


? qqqq;-qtn qq^r % #r ^ feq sr qtqqpft ^t qk nqt T^t 
qt 1 q^ ?^HTit q? arr^R ^r^nftqrR^ qgqqnrfqq 
niw^ fqrf qq% Rfq % f%tr gmnr 1 -nq^q % qrq qqq?t 


p i q^ pw w qra qn Rqpf qqrpqf fe qrfpt 
nk «r fes-qqpRRt qfRt r Rfertfeqf qr qq^q qnqtq 
smqr % qtq %• spnft qt nr fqq hr qq^t qqRq-qqq smqr 

f qq% q^r qrarq - <«T q tr ^ft qi t rt qRqtq fqrf 

qt q^ qm qqq 5r an q^ qt fe ^ ft qqq % far nk nqf^q 
qtqf % feqrq tr^t qqq f 1 qq% fenfqfer qrRqfrq qqrq 
% qqq spq sqfe q\ «qfeq % : ^ ^ f ^rr, sfk fei^r ftfstortt *Ft ft 5 ^ 
tott ft 1 1 fror ? iffft i^r ftf % ftf fear *rro ^ FFTfe 
ptht to?t ft 3tptt feroT 1 tfft/i"^' % m^H 

f=5ST-5rfe> ^ ^ % yw4 ff srFsfrr i%FT i spu % ftf ^* 1+1 

td<^K ^r ft? ^ ^r : — % 31 vxfT5°f sffer sfh: fft 

5n% % ferr FTFFFT TO<f ^rr ^T -y+IlFd-'STfe *pt STTH f%FT |, 
sffe g*ffe 3r?f5FT HIRltl Ffe fF^r Fft, eft FW ^FTFlt # FFT- 
Trfe % srfefro sftr FfT 1 1 to sqfeft ^r sp# sftto % 

3fk 3rfe?» FTTOFT ^ ^ ^W^+dl I 1 STfTO TOT *f STIfTC 
TO?f sfk FTfra^FT fTOTTO f|€^f<3l % % Ft^t % few FTTFT FF?t 
STTOF | 1 TO 3 FT ft TOTt I STfe f^TFTSt TOTfer % FF F>“t 
Ml dll f 3 ^ t, 3F*t ^r SRFt <Ete3t TOTTO afk F2f qfcfet FFFT ft 

FT% | l” TO% 5lc^t % •<IH3FI' sffer FT FTO>TC fen FI T | % wfefa 

fir gfk && *r srfe^Ri % Ff wV+k fen fe 

toFt %ro ferost Ft i f%5FT tot 3ft to Fft §srr i 

to TOF=pfe nft TOfer tw sfk ^f tott w to ^fer TOfe to 

^r % 3if3+' fern i tosW % toT to£ frort t^r PrptHd tof n?t 

srro tot toft nft §w i wwRwipi^^ Tm^rfwr 

% FRt totts % ft f sfet-rowt ftotoft fetrr, wf^r sntt 


fsif — srrfeft % fb?t ft smt ^rt% fe^r 
q^c^f | !” 

— a 7iwrf trgr | I TFg; 3% f5[m FTFt % 33FTT 

1 1 

fFT^ — “#HT F %SvT %Tt 5 ^ |, 3f ^ TFTTFTT | I 

(sfhc fer fwrTpr ^t en?R furfe^ ffer qft ai?F 

fw) 3fhc 3f F^CJT fe% % SIFT srfe ^Ppr f , 3f Ft 
3^-3^ % Wf % SfFdfedi sfk Fff t I fefj w FWIf 
^t srrr q^TFFt Fft | \” 

l^RFd % STP? TFTfWT % fTfT fe FF3T^ n?t qfe # 

^t fpft I tt $ %nt % TFTf^I % TO ^ SFpt-STFT 

qft spfcr TO felT l 'cwt'iwr * 

to qf wq amt yTMr s 4 ) q tot# at gan q ft qwr «rr 1 to% 
faro qf fro fi R -RTi y t tot % for £r ; amt to% # ttot- 
fqrtqt ^tHWt % #q arfrot ■g.’i n tottt to — qf fro qq% (yi» 
qrot, 4 t«r af# ; q arqaft anam qft w# 4 )tt^i % 9 mi<. q> <A' 

% fTO «t l 

<.W?>bOi qrf 31M feT-n fd fcl fTOTOt qf t •^l e t«i< ^K+K ^ 

toft# *r qfq it %to%to TTOTTfroi qf % fcqw< % 
qro % to| w: % to# ##jt % to 5m qroq^r Sr to qqr 
afk amt qarotqq % $trr arfaro sns qra q#fat qft to mrq frot 1 
to% qrrf ^r faa araroq froq aro qro to to% tot t| P q^q 
to% tow tot! ar tottot arrfc TOfro to# # toptw tow to 1 
■3^ y# toto to f% % # to% tot ar# wiwq tot # to#t 

*t qfrofe ft TOf \ TOt TOT TO% TO St qfqqTO qP^TTOfTO 
% TOTt % fTO TOt, TiTO: TOfTO % fwt % TOT TTTO amt 
TOfat # jq: qtfTOT ! 

qfecT ?t 'TOfVtUf §■ q^r ; — 

"TOfmro q^t | fr> anq aft totot amt tow-tt# at ft ar#- 
am# '<>13^ to totT f \” 

qHjwi % tot fero : 

"#r amr qar f#rt % fro wnf # amr to fqro 1 1 tot §q 

to#t ft f% # 3% fro w tot ? ” 

to% fro# at aFft toto tot % fro ^roqq qnft to totoott 
to froroTO frorr i <tmi?to ?t qrfr :— 

"to §q qtror ft ft? t totopto tos: qtq Tfr f ? t TOfro f 
f% ?f arroq ft to# tto; qf to qf to tow to froft 1 1” 

"aft TO% TOTOT TftiTOT 1" 

"fffR fro q^ q^ #T ft Wp- TfT f I qT^ q qf TO% qf q 

% q^ 5 T, tttot, qTfnq, froTO, qtqtq, qrg, toto, aftro qtqw 
to#, Tiftr aftr TOf 1 'umm q % yq# qtqm at 
to% froft # aft 5# ('mrq fror’ q 'qffrq f#q') q froq; 
to fro f t ^5.0 * 


§35 F^t FTOTT l” 

'iVs % tott • — 

“TOrg; fFTt tfe* l” 

^ % FF^ ^ ^ "FfF \ t TOT TO^T ^fFT fe t 

TOT TO £TOTT f 1" 

Pm^p T TOf §3* TOTO % {%rr (HhJvIT 35feTO F% F^ I TO % 3l4tf 

sn% Ft §f % n^r . — 

“ift TIT % TOO" TO : 'FT # dTOffai % TOTOT § 3 j Flft TO FTOTT I 
^gr TO Ft fe §^ TO TFT? l* TOT^T 54 ^Ft ^4> fFTOT TO% §5T 

gro fferT : 'tot 1 tot $ ^f to §*Ft ^ tott to tot 1 *t FfroF ft 

TOT, sfft §^ F Ff TOT l” 

§3 fro to TOffr 4 Tfr 1 : “*rft fwr tot: totf ft ^ 1 1 

<ftFtt to % toff to tot §35 F|t ^ 1 1 totot, t totf 
faro % toftf; n?t toft ^tott f : ft ^ fe% fen ^ toft § ’” 

? FFFFTF^ \**t% EpV %§35 TOTOTOtF §t£ sfh: 3?f)fr §3j sx 
TO TOTTF F TOW TOT fTOT IFfT F^fFtTO^r fTOTtnrt TOTfafe fTOTI^ 

front % tof to# tottTftf nn' toft fror-fror to *t tots §to i §35 

% FTFF TOTfo % TO *t ^ TOTt TO TOF TOTOt^W % TO F l 

tof; to fero f to qrorr $ fe to TOitefc TO[ft qn> tFfro 

TO% % TOFT, ^ Stfo % F%F % TO F FfF ffefT |, ffel% fe TOFF 

^ to% toff fT fF srfero to % totot to frorr 1 1 (^ FTfro §f 
% to f ttftof n?t Ff totfttoi {tottot Ft f% % frort gfFfroz 
fferor ft ftf f TOxT t, srfq^ fferor % ffer Broronr ^rfe utot 
frorr to^- ^ 1 *rfe 3 ^tt tot, wt % ^ iff g ifcwiwl TOrorfemr 

TOTTOt To TOT TO^ ^ ) l TOT % 3TfT % TO^T ftlTOT 4TT TOTTOtfefe 

^ to to - feror TOFTOf^nr % TOirof ft tot TOfrofr nit 'Ft, «ft 

fe TO % 3FTO TOF to: et, TOT TOlM? TO TOF^twFr TO^t % 

\. F^TOFT FFT^ETR Ff TOFT fTOHTO, 

Ffer ft Ft I TOft% Ft FtTTFfTO TOTfJF % feftF FTF, ^o BV.y 
TO Ff TOFT fepTTO TO | t 

H FT^n> *r ftotFf TOftror fth fenr, &ft ^ft toft 1 1 f^TCT eftf^ <3<rt | IvlMl l m MtJ3 % 14 +' ^ ^3 1 %t 1% 3% 

%t33-3f%3 % S3T3 31% 3t*3 | : 

sTfr 3% apjqfFrl% 33 333 ^£iqr< f^rw m% afhc srcg; gif^r 
733% 373% 3% g 3% sfar-sFP qrc % 1 ?ft% % 

3337; 3%t afft: m% ?qg 3% $nx & %qr, 3773 arc% 3 tft^ % %% 3 % 
#sgR srq% s%fgg %gr % 371% 3% arrft w 1 

3T%^rr ft ara^Gg Tfr 1 73s%fqgT g% $?g,« wife f^Rrrsft 

srk ^g% fgg 3% sqw % 3% ^Iwr qqT ferr gr 1 373% sft 333% 
qf <^fa T ^rnr 377% %gr, sfte arq%-arrq3rf qf^RB-m 373735- 377% w 
333% %qgr 3% gp^FTT gqrg 377% 371*737 qftf 3713333737 feqrf 

?T eft l 33% 733# «7 % {%33t 3% f% % 3^i fe%t % f%q tj% 33T- 

fgw 377% ^?[%qrG^tqrr f%qR 3 qR $ 1 q-773 p % q. 3 t <375437 7333% 

53T3T 3% 1 ( % t%3% 33T%3TT 373 3TFTT 377% %, 33% f%TT $ 33% 
arf%37 <%f -q P3 ’33% % ) afk ?3 "g^ f%qr%” % f%tT 3% 3IET I 
3^f% q^r f% 3% 373 % qfwc % q%Fr % f%q g35 5333 377777 ^Tf^ 
33 33% 37C£ f t: ft arnf% aftc 3% 33 srm ft 3T33T l 3%^ qq? 
TOR %3% % 33T3 353 377% 33T, afk 3f%3 3 3TqfW3 %S7 % 
533-333 *TH37% 3RTT l 3f 3^3313333 f)3>< arM3T3 3>7% 33T I 7*37 
arqf3TF3 3 % 331 377% 3% 3t3 3T33T % 3333 %f affa; 33 33% 33T 
3ft3 33%t 3TR3T q% ^ft 3Tf%r 3 f%3 3%t I 3R*W( f3 % ft 333% 
m 3f3F3 3%f%f3 3% 33%f 3?W^% 333 377% 3% 1 % 3T^t 33f 
3T3% % f% f%53 f%333 3% 3%tg3 377% % 333% 3^3 qT3T 3133337 

| 1 3^f% aT533 f%3T f% 333 3% 3F3F77 % 3^33337 3%f 33FT 3ft 
I, 3333 33% 3rf%33T3 % 3*SF3 % f%33t ft %%t 33T3% 33 3t 3f 
33t3 3 3R37 3% 3TfH % f%q 53If3 | I 33% 3^ % 3T3 %33 Taft 
33333T3f%3T| — ^3 3T3 3% 3T3% % 1 313^3 % 3F3 

f%Wt 3% 33%33 % *%fj%?7 3%=5 33 f3 =f3 f%3T I % 33% 3f%5 % 
— %3 % 3T3T 3T3 5rrf% % — 3333 f%^t 3% 3333 %3% % I 3333 
5rrf%3t % 3T33T (3333313 SRT 5 % 3Tf%3T%) 3% 3.(331 3ft 

3T?% 1 3*| 35G3T-3Tf% % 3^313 % f%q 5 ^; jq; CP 3 3R3 3R3T 
q33T | l 3333 % 3^3-3T% % %3 3 %3T % t%q ft 33iq 3q | l 33 
337 3T33T 33 ^37 373 %t f%?I3T3 |, 3^ 53#=3 3 R 3 3733T ft33 J Re 5 ? * <R?<R 


sr JT^r-^rfe- % §5?r grr rst ft «rn^rr, epft % 

% 5 ^ ft w^t i tr^ w^i u r ^r gntfr ^+1 f^r ?nff s?n% 1 sftr 

^flf%(T ^ 55 frra% f^r % srrfaRR % sr%Rf 3?t rtt ^ft 

qt ; sft7 oft ^Rt ^ ?T RfRT R, ^RTT Rift % 31% fRR 3TKR- 

^rR"^rr«rr i sffa: rt wt % *)<&»<*£ =tt P 


? "jTpfr =RRT W RR 3RR f 1 *TRT ^ 1 4 < IJ T % f (%% 

^ ^TT f) t i&ft, 5R # % R*% OT *?R *%T f 

eft 5^ sg% 5T?w % 4ft r% i” era - p % src% 4 ftrwr % 

rtw 3TT5 gq ^r — “sr 54 iRT %|rt 4ft 

44 % i” 

" 44 ; rr 44 rft 4 ft rrtt t 4f 4fRRr # ^tt 4R4T 
f i 4f 3r%-3rn^t 4 r£ rrtt ^ rtw 4R 44T | sfR stt^tt 
4R4T f , 'r i Jr rr it ^ srrsft i 5 ^% r*t it Rit <r ft 
4ft rf 4f4 rpr f i” 

"5Tpft W, RF4, 55%, 14 eNts^FIFft it ^RPR 4R4T 
f 1 foR| Rfi ’R RTt ERRWf 4TT frfcfrK 4R4T f I” 

RrfRt ^rrmfer rt it tr^ot Rft 444ft % srfer rir 
4Rit it, Rft % srf^r Rtf qr# %, 4t 4^4 R5 4it 4fT 44> % 

rr % ft, rRr 4 Rir it, sft f 7 = 4 t 4 414ft 4 44% cur r% 
ir, r fwr 4 t 443% wrTi+k r rr ir 1 rrt, qrr sfR 4 tr 
% R4 RTR^ ^r frf t 

“MK«t r ft Rf RfRt 5 rt ?rft t % 'f f v r <t^r< ?tfr % 

^rai f 1 ' mgm ^ft ; crf j 2 cer / ^ arrfc — sft % ^ 

t*wr f — *nft ctwrit f 1 ” 

RRRT % RR RRT ^T «ft 5?RT f , ^3% SRT RTFT <R 

TR 3fR ?f%T ^t 5R7 fR^TTJR ^FfPft 5RT % 5FfR fw f I 

"tr, rrr 5% r%t mr ir wjt r srnt-arnt 

TR, q R%T sfk rRt % \ R%T %R RRf % 

RT%5 R<RW TR'% ^ ^ 1 TRJ %cTT ^ 

' J RRR % RR % 3R5R ?t ef%R spt fepft Ren' q|^- ^ TfafnSoT * 

TPTf T CTT i STS it Wt Sft fMffe i ^JZ q?t sppTT SrTW- 

famt ssui 1 1 s^ffi q^ fir ssi s^r : — "i wt gwr qgir it 

?gj$ WTT f 1 <pt ?sit STT^TTf^RRiT it S^RT ^ i W[ 
STT3ft l" 

ik sir srpgg-itwr % itor srsti i fiq -<nf|j'wf i srci fw 
it wrii qg itf wm g qrir fq ssi src % fw srni w sn^r 
fort t sri *mr £ arw i ww sfffi sit swrit w is, k% *m 
srwr woq gw qgr jj-efrn: it sTTwr-itw it iterr it i 

ar fi P TRfl *$s£ i WFT W SWTW i?T fist l ^ 3tit 3TT^TT- 
fWS ST^FR it git ^fSHTl % STS cOT SW I ^cTFT Sfe si ^ 
'JWt W Wf ifW it (#TT fi STli fST it itT SRTT ST) ScRt i 

ssi sgit strst w srfgrns; w^gt, its^siisaNriTTiq^fir 
gig i sprit an^TTf^r wftR itsiterr wt i fiq, ami wit srst- 

5RTK i SfT fi WT t WTg-SW 3RWT i f , gg gf sgw sw i 

wit i tw ft tw ark g^ it gwis sit sprst it am ft wtt i 
Trcfnnir mrsrx ggr, it kgr it i g|w i fiq srqgr 

iir gitg i i^r i fiq g^t ^ c B«£^r<r ajk fiskt it awn 
i spgg softer wci m 5 wr i fgfcr fiw i strut it ytf 
srg^dT i foggitf it to qr? iw? 1 1 fit ekt it gfrrgr 

Troft grffi, TTTg arit fggri it %$xt i sw snitfir sft Tncsr 
grffg i 

fS5 w i 3 T'srt< ?r% *m sttpt i sT^sg firr fi ssi 

gfeiH) % M¥M Tggf JTW i ^ Wtfi ^STT Tft f I SSit 

iggr ft sf sfk w i itg ft w i ss ww fsfi- 

trt Tprrfi it n^of i wr, fii fi f?g i wtt w^ctr 

w, t rr ?5 tpti?w i si s ^mx ^x ferr w i stiiig i sr 
arar si 5 s* %wsrs §stt, it si ^st aits fti sw fi ^rf 
sft |, i^s q^j pw stw f , ihc ^ firsT sst, "iw 


wrr s it^r sts i ssi |q sts-its i WRt-srit wit i qw 

gw?) fs STit it, fesi fi WFPT twt it si i” W * <wt*n 

Sftfc raff I ?” gg% ^Tafr 3TW fen $S % nm nftr ni$ f 

nWJ \iMt ,l>u l *f n I Pd ^4ra nfTC fen » 

"3t^t | \ g^r $5 ^ nra ftft fran % Tf% rat ! ggJr gsf ngn 
fert nra ftmra franr 1 1” 

ran raftn 5W? Jr $r 'jwt «r an ram, nn nf t*ra arfefrantn 
mfe Jr gram rara: frar m i raf gra % graft - ranr 1 Trra^T % ggJr 
rafr * — 

"ran nt gf % ^ fra -ps fen fen 1 1 nrag rat fni^ran |, nf 
nftr % rawra raw ^rar, raft ggraft rawt Jft rara ratnt 1 ran ran nt 
raT raw gram rara raft nt gftt nf rarrarnT fara frara nigrar 1” 

raft: g^fft fgra raw gfr raft - graww ft raraT % fftf^fernra 
ran rararaT raife^, fg raft J; p; rarararra rararara fer 1 

•-cnrfwr rar ranr gran frannr ft fnran rarar raran nr, nf gft ft 
frafer fftr raft Jr raft raft few rat ftnr %3nra raftr rarfra % ran 
rat fw ft ^ 1 'ranted’ rat fra ^ gram ft graft gcg-nwr % raw - 
ft fen raf ft, ggg raft % ggra fent rat rararrarar fe ns ra m % 
ftn, W ranfmn rararar rat grara-wfra rat ft grain frafera |, ran tra 
grant Jr ■ranrar rat rafert ft gw sfeT graft: fft rat rawn-wrranrat 
rat raft-raft: raraftn raram w i graft fer ra fttfr ran graft fertra 1 % 

X raft? rat arfeirara raggferftr ramn % fraq qng % fg few % 

fen fetf % few ffnr gfra raw ra raT i ( fftrraw ft gw ^ 

raftr rat Infra Jr rararai raraftrarara ^fera) 1 

‘fer raraf rat raftrawrar teft % gra 1 1 if gg% raft ftnra 

ggrc rat rararar rara gram f 1 raf ferarg ft fraftt rrrararra gwrarar 

| fra t ff gra rara gram f 1” 

ftrarraw % feftn w^: ft ranr fen :• — 

“raftr rat sfen rafrar ragn grcsr 1 1" gft rafejra wx % 

jra. jra: raft : “srg f^ft gra ft 1 sj raft, 5^ ft 1” 

fef rafenrar ra sfftfftr raftn ra nfrararar nfn: fen :• — 

“ 5 ra ft ^ I, ^ % * rafnftn; sfft ^ raft 

k i” Irrr tor % ft tot^r % sftr frost rrrttrrto r qrot Sr,ror TOfft 

to| swgs tot r r^t :— • 

"TTRT % TOR Rt RfT : % 5ft TOR I §R 5ft TOT R ft TOR RTt, 

sftr r^to % tot % gro rr srraft i’ Trog Rtit ft 3 t tor toe spftr 

few % RTRRtR TOT % WFT % fer TOTTfR ft RSt I TTOJ TOT^ Rt 
W3)T $R flRt Rt, RtT fTOTT fRTTOR RR RTRRtR TOT ^ RRT R gR 

rr% tor srg roft sftr Rgro % tot % srrorfTR i aftr tot r sn% 

ftpft 1 % TOR feear Rf Rt RtR R TOW 3JT RR |” 

TTTOTR RtcTO < RT R5T : "Rt RR RR fR Rft TOR, RR RR TOR 
’ft R TOR l” 

wt^! s^FjtT aftr $g srt it Rg?t R?r : — 

"RRRt* ror ^ strtrtr; ttr f(i[f wii % rt 

TFT %-RRT TOTORfRRtT ffRT RFftf TOt 1 sfft fRT TOfft fw TO 
STRTRT^ ft RT R 5|%R fRTO TO, RRt RRTT SfRTRT^ ft TO 3pRRT 

RTgr r% to; i rtfj ^ % TOTfrorr rt Rg Rt rrt R tot rrt % % 
r\r ^ i” 

Rg RgRTTOfft rr Irtor^r TOg *rfr \ 

"RRt-R# r rrrt^ % to RFfro rtrt f 1% ^ gt 3 R: w ^rot 
RT R tTOf l" RTOg TOgft STOTT TOFT TOTt ttot : — 

"TO (RTOn^) w Rrot % 5 tr % TOftpr ftRT, oft fr totto^ rt 

TOT TO^T |, TOT-TOT RTRRtR TOtT TO TORT RTTR TORt f l” 

TO ^ TOP RTOtoFt TOg% torr^r qft tor rtr% snt 1 
5, sraro to Trfw % tow tot? % rttr r% Rt wt-rrt fgro% grr 

RRRT TOR ^TORT TTRR c R Rg% ; — 


TTRRTO #TR ^TTO % TOR RRt TOTO ^ ^ % | ^ 

Rt TOR WTO RT% RfT - — 

"TO *55 *nft TTRTOT it RRR RTOT if | l" 

? ff^r TO fTOTOTT f fR StRTR TOTOR % TOR ^ft |f STRTOsfr TO 
<^R TOT, fRTO RT % TOT% TOR 3TTOT f l 
R TOTTO TOTOT %gRT TO t^R TORRTR f , fcFfft TOETR TOTR RT * tnr^tjr 


"sfqr wf rotf %% f% ei 4 % srqpt fro % fn 4 % qit ^ 

Tfrf, 34 t TOR^ 4 W^ TT qft V\ ^iT |- * *sfh t ^TT f • ”l" 
s?ft% ggn ft sttorr 4 qrft, affr: arqm fro % fro 47 : ^t 
gg rot : "3% qro qrgT | ? ” 

?^?sr % qrft, "g# roqr 4ft grot from” 

44 TTOfrcnr 4 n%4 % 4TfT f% 4f , (tWcTO) aftT 444% 3f# 

nro srfror 1 1” 

“ft" 4%rsT % 4^T, “t 4f f l” 

sTf4 4t%, "rorrfr 4<rorog ^ rorotg 3rfror — ^qrogqr^rgfa 
% roro trot gg | \” 

fwro % 4 ?fr : "4175 4 frg ^4 roft gfo % 4 re # ronr % Tft 
1 1 % TTFro-ro% qrt gfro % fog rofo < 3 ifg’ 4 444% rowr qft qroro 1 


11 


^ 44 ? g°r teroro % qror st§ 4 % fro: ^t — "hr 4?t m' 
ngro qft froqrot Mt |, grog ror rorr qfrorr 4gn qfer 1 1 grog 

eft ror ro qf4 roro |, qg nt% roro ya^i'K fsft qrt 4t arq% tto 

3?R roro tot 1 1 ” 

qg rot font % % gqr fror ro era fqr rogfo gq> 'qronror % ft rofo 
arforro qrt g<tdro romfor rot «fr, roro fro rogfo ^n fo gfoqg, gq- 
qrror 4 ejrarra — qg did! gqr ft rog |f 1 aflr qg c*Tg«t> <. gcfoqi&sr 


? 3S4 q?t rorra Tntfnro % rotq? 4R roffn qft | : — 

"ararott gw ronfa ^ g*foT ggrroq ron 4R gq%r 1 1 44% 
nro ft % 37 R ^ 44 %4 % rocr ro rordfo ft ror% 1 1 mfo % 
fqro 4 roro % ^4 % rorrog qit rorc 4 R roir 1 era % '%%" '%%’ 
q^r | qt % qtst % gq>-gqr 4^4 44 4 tl} enf- 1 ; ra% ^ - 
^T4T4f4engi sfkfro §54 4T 4|44R % | '?%’ (gf 

4 f I) i 47 ?g 4 flro ft 4 f rogg ftro | fs g % 

^r 44 frortg fan |, nt€t % qrrot gt % g% fg 1 1 gg % 

#5t % SRT 4TOt 3547: 454 4T 4 4TOt 4t% enftn qg; ras-roR 44% 

1 1 4T4fi ft 4f 454 I, afk 4f eftrorora ft nrar | i(art sfhro- 
?nro wgn, rora wr, go ^gv) \ ’<r*Tt> Eu r * 


*r few 3 % : wng n|qnr esnl?” nfq>fpq;% nreifes 
ftqn: gfer ^ T^r, qwg wr w| ^r mn gan nt fee qr^t wt, "ff 
wft f; ^ qnrt nt ^ptt wsn n ft nr i’ n 

qft ntn nf nfet | fe nir % qftt qft nfeet (3fe) fer% % 
nqqft geg gf , fernt wnqr ^fr |, % ngqft wr qfe n feferat 
wit n stgr£ fnt qfr, nt nq% gqrnq ?rc wr %wfr q^t nt, fe- 
qrq; smnfad gtmtr^i nfetn mt % fer % gqfr q-q nsqr?; 
geg qfr wr qfer % nfer *r nfer gfr ng nt, nnqfr nwnr gnt qft 
nwnr %• qm n *ft i* qnrfq wgfe qr^r : — gt %n?r qre qnn 1 i 
nn nn nnwg % nm ngnr ft ww |, nt nrr qre qn ngnn nft gt 
tot i" sfk gn. nk wfe nwnT qft t<w< gq?-gk ^ ww 
q^r nr i 5k nn, gn mwn % nweft i nn ^ nk kt fen m 

NW % feg TT^T ^t qg | t” l * 3 

geg % nk-nrc fer g€ wgfit nkn qft nkr wffa gwq> <, wr% 
wn tr#g n ^ qfr ^r srqrs qft i nqkr sifem nfe qt wrqft 
enn> fer sfk Mifqw gt ng \ ikr nkn qft nt sfer smra % srrs^sr 
qn fen i wr ng wr% tto % gnr fan, nwt <mt> CT r qft a r nnHq 
qnet gg fen \ gn ft sent q^r — "arm kr gc| tot nn gs; k fen 


l fen Mt'WW ^ft fe wfe Stnr Sr, nn^t qrgr | : “^rq?r 
n^mr qnft fer^ n ftnt «rt i % |?rnT q^t qr^ Sr fe % ^r 
gn nrnr 1 1” (-anfi^H^ % anrqnfer nroro %) i 
g ^qnft srnfennq % g^ fen | fe tht^t qft gqg % nron ^r- 
<i r d •3nqn sfr Mfitrqrqr fen nm nr, nnqft gq> qnnt nsm % ns 
n 1 1 nn w 5Tft qn fer ^ snqnm % ^rt fe?n n fere 
fr nnr nr fe ^nqn gn gqn n^t fen nnr i gw gqrgn nnr- 
nqr n sm^r m i 

V Tmfnw % gn qn qft feqrn: qfe 5r nfnr nfesfqr ffe ng 
^nt, nnqr geg % nr fer g# nfe qft ^M+d ^wjr %■ ^qrr % ^ 3 ^% 
q^rm — 

-'fe ^rt Tm nr, nr ^n nr, q^t srm'gm^w % ^q ir ^n 
fen: n smfef |nr 1 1” 
1 1 affc anr ff g- -fe r f fa 'wk gw 1 1 qsr strfk *r §g- otr 

gg- gfrq ^rrw ^ ggft- ft 1 ark snr ch> gg - gf gwm g' g>T Rftfr, 


«n?g s^fk gw ft g^fr : — 

"«n? 3 g*fk sr 4 % gft” (sprfg; *rw% sw 'arf^’ 

grr I, w ar^ g gfr, srftg; «w<df'< sw g) 1 

t % ffffaft % f%WRT % gww % grtf snaftmT gft 
gmr wfaT 1 fawrcft g?t arwtggr gft gft an ggpft t sfk g? 

ftWRI gt % gggf-gg?g (God-man) % fftww % gW 

ft fgww 1 1 ggifft ft to gregft I 
TTRFTT gft %X gW ftgT WfcTT f % TW?W tft W fttft-gTt 
wfewt ft, gt f% JTf Rphrt gr& ft f% gg% ^x wf gg 
arfeiw I, fftftt srhi: 3? Trewt gft gft 7ft gw ftt 1 3*w awErft 
ts 3ft % ?nx gq *«wy ft gg fg> gg% t^> gw ft mft g>fr 
rn f% : "are ft anqgft ftsw f eft ft +FRTf gft ftmT § l” ^ff^ 

T 3 W $ t Itf 5 R>R geWT g?l 5 ft - "WT ftOT W gift I vift ggT ^T 

qg? srar gw |, ggr gg am gft | 1 ” (ftt ftkwtm w- 
fg-, fern gw, £o ?q?) “ggg- % gwPaa ft gffr w ^ft ^rnr 
t, gfr % 5 ^rfg% % mark gg ftr gfr ww 1 i” (ftt ftkw- 

^cak 5 jq^rrftk) l TTR^OTT irf ftfaft ft f% 5 aR% 3 FST?: ^RTT^FT 
W gw I, afk ggai^ 3g% ?TWT gftk % snwi % gWR feggr< 

gft§T grR ft? 1 1 "£*g maw ^t wn arnrig gft 1 1 — 

gf srekr g- gw % spfw g- stw ^t wrw wr 1 1” (5^- 
fkrfeg 2^, 2 ° ^^ 5 .) \ srfg^m “sfk gt w ; mf 

wft % gr 1 ’ trf few arFakr (Divme visitor) c^ft p pf % wpt 

‘ 'am armt anfe- wt % wr 1 1 gg - ^r ftkr 

m gg % *mt fr-^r^ s^tk g.m g-g fr ?rf | 1” 

(^tfkrfecrm,2° ) 1 M^r g?2 qgr ft f, gn-gg 

"amp: g^T qgt ft fRrr |, TPf gf grtft g^f 3^ grgt gff ( 
fgg %frt grgt g sppg flcrr TfaT f, ^r im g fgr ^wfg 1” 

(^Mac q^gg?, jo ^yva) i fgr gtr gw fir qg> afk gfggr 

gf^ gg to gtmr f , «ft % fwr wr grr qgr arw 1 1 •<{H'£OTT * 


l” 1 

SfT 3 ! ?t 3*wt tliO ^ifWTT ^ 3F?T ^ 

3fk fWT ^ |t ^r t 

\X 3TW ^ 3>T f^T l...3Tp^tH ^ * 

^T {^ff sjqTJ^f grpr % ttY '3'T% ^ r< <^ ^ I ^ 

<ftf^r *ps % # gq tft ^ fW ^ m* wi st w£ 5rt 

Wt fo<TT^ l T\ft % *TWT ^ S5TT ^ ^ ^ \ ftpaff % mm 

qq^ 3T^TT^T % ^FFPT % 5^ : ^ ^ ' ^ |b£I 

^ ^ m^-%- srM' ^r ^fra ^ ^ 

?s % mv mm ^ *?K eft’ren: %g%3mT3rf^ 

^smf feartf 

'^' FTR ^TTOT fo*TT 3frc ^ ^ ari^HT ^ 

jpa^ 3 arm WI «J# 5PP, ** fa ^ |c,ttW ^ 


^ «Tf^» gfft ‘STPT^ ^ ^ %■ ^r foTRT ^ ^ 1 

^ ^RTT iff f^T ^Rl^W ^T <lx$ 

%. "t^ ^ ^t” ^ arfaSra" 1 1 
R. *fpT % fWT *T > 

susft % ar^ » w^u^ ^anmfer 3wr°r 

. . . . * 

3Tf%^ Trf^ ^ ^ ^ ^ ^r t^i. .? 

Tfr ^t, afk 7 :1 ^r ^n^r 't>^° i Ti 3iT yM^r ^ ^ ^ » 

^p:-^k qj^T : ‘^r srappt f^raRT wt 1 ’ .m^> % 

%E qTT j trqr g% % OTW % 3T^R^ ^ 'TT?^ 'TT^S ^ 3^ 

§T TT% W ^ ^ " wn i... 1 ^ Y ^ 1 % ^ 

f^r sfp?; qTt ^tfen ^ 'SO vr><> »fi% M<d[ *RT — ^ 

q tot m \ ^ «iti< «ft srfp# q^r 


q f r g fr qr?: ^ g^T, f% mit 


1 .^r ^oo * TfafTGOT 


sfe ft ^ i” sfk fewr ?r fw : — 

"3R I STf^ # 3PT l"** y-Hsi i f% ^ ^r ^wri% ^ i n Tj^ur ^o 

x^v.,^) ''^I'l'o t^> for? 5^ % Jr q^> 

^T |3rr fcrcrcr ^T% ^r ?ITT I ..yj ^ $ 

^ i ^ 'tot wftr sft, spft% ^ cfrc wFrnr ^ pT i 
W5RTR ^sni^r ?q«?S qft gft ’ <W»W| rt ^rtr: ^ f^T gt 

m. \ 

i 

\. ^r ^ % forr 3 % rtwft 

TRf^I #GPT 1” 


* 


k 

% srck % br ?nft % i • 33 +)' snwr nFRtn % nnfe 
affer q% farr - ^T firitafi % spnfet % fej *im % fes “P^r 
c rH‘ *ft i 

offe{«} ft few^T ft \ ^ Pt 33^ astfen if 
^t% % gqq. fent % fe* 53 : twn; % stptt st^fr - ft w i 

33% Tra S Tlffe- 3PPTT 33 3HTR «TT 1 TT^ «M <PT affa, f%% ttmfeF 
% ^Tf^r % 3T^$nr gk ^ %, ft^t, HfnWR ark 

aird^+K 3 asrfifen frl-Om-q^ ^T ^TTt fekt % Spq- feaft q% ^ 

an^nr ferk qkt % feT jftc^rr^r ar n^ron srsm q% I ^ksnnT fer 
% w % tra: an<H ' q< it trqr sc4*ft *n: q% fen% tk %% % _fer 

•or 

wit fen i *tftfenr qn wr ns n an^nr 'n \ ^ s#r ^ 33% 
srfep fekt % ^ Rt r fef t % nrn ^ qra: arrant % n%n fen, 
fara% 33% sri^r 3 nr tompt % fn^ar antm 3 tj i %%r q%, aft 
f% f^Fn^** % 3ro % nfe: sn n ifetrr ^rr, 3<fe3f% % 3af)r% 
wi %nr =i 3 T i 3 n 33% srffe ^rft, 33% arffe qrfemrt , 
afk 33% srfaq* ^fenR m — ark 33 % fer i 3 T 

3T 1 3F3F3 333 fen *ffe ark %fe % 3 % % arfefpr ftqr?: sfet- 
atfet ^npt^r it ft 33% % fe JPgasr ft 3ir | fej 3^ ffe f%%qn- 

3^3 %, afr f% ^3 naffer % %k <fe 33% an% 3t% ?=nk q% gn^t 
afesn srs# arcf anrnrT ^t, afet-armpt fwr w nFf-j^wn *r 
wn fen i ^ ^r amqt n^nfert % 4k ^ amr % gq>R % wr 
®n i ^ qfk q- wfe q?t an=5T % arran fen, ^ apig; % 

? qrf p? srre ^mr ^fen<ni %%?nq% 

apnqj^n qn aM»i q><?<u i 

fq - ^ r C t ift ffr fw; si# ferrs §fe Rt arp fft £r 

sp^T^RT fcqT, 3fR 5TFTf5T # ^FRd" SIT^'rafl' — 3?H RW FFVIRF, 
f%5TFT, ^fd'pr, d-HM^IKS 3nf? % c fwTt q>T 3TRFR RTFR l ^ •dl^dT 

qrfet q r ftf fa Rt ^ qR, fs if^r a#rfwr Rt 

c 

^ SFT % fair 7ft ^RTT 7 IqR Pr^tR ^=1 FTWJR flFR F STRftR- 


qwr I FRlI TRcTT FT \ 

% <rt for (fe^Rr % fefr ft) TFr^-^rnr^ % srf qrr 
fftFF^ *r*k fsiT i t£F fsV tRrt w I, ^Rcr, ?gft qwFiwft 
% /eft fls”' 1 3ftT FRF # FT# FH - Trfft ft t*F at^fawnfarf fWT 

It 


% FF 3RP£T ft few FTf <RT # 5fTFI ^'R qtf#r p j 

"trt rfftt ft =pft # i #1 ywmHW ## % fkt ftr Is 

r 

W* I I F#r-F# FFrfeFT %3R 5TRT sft tprft if FFT T# # I 

#sr fr 5% srfrrfsRrr atw>i«u # <Rq> F3ft f#, # ft# cRfi 

FT! %% ftr 3RF=FR % Pf4#5T FcFFT ^X 5Rfar flft F# i %# 

% 3?rc fr#f TTfft *pt frw F#ft ^?riT |T^ 3 rt pr ft, 

afk f^-fR FR FRT FT'S ip 3TF#ftF FRF FTf# ^[R Tff FT t 

Fp It fft sf eftf ft fr •# i ftf ff% Ift (fft lw R) ft 

sdl^ # ft n 3TT WiPd qft TFT 1%FT l Pt^d TTRRT ft, v d r F % 

fftTWFRR TpT ft =3TTft TRT FRTF # I qfeldl sFT% FifFFTF # 

I 

RRT 5jfRR ^rnfr Irt RTRt STFiFR WpR, ^RTTftRft I Rt 

fpir fw t ••* • fm % % fefr 1 1 ^tft t| i firerl 

RT % t^TT % ql 1 ^FTT % FTRT I qpr qfefff ?TTT RRT dTR ^ - 

RfRT I R^T f% %T qfedt % SPRT RT ^R I 
T^T RT \ ^5% RR 5R ^r 3R% 5PW ftiwr RT fw, 5R Tt 

I %r % ftr t| sfk ^rpt fto 5^rt ttrr gnrpr 


\ ^3RT I “^X. 5RRT^” t RHT % RRgTdTT’Jf spf l RT % 

qtflqr fqR % rRr r srIfr f?rr # JRdT-^ffr ql xft $ 
S^r^rf t 

fwii^; f?lT ql 3RRT Rt 2rfe % I | -<m^uu|' % 3ft 

o 

tm qft fRT RT SRdTT TTRT FT l '«i*rfiGor * V3 

fw faff 5PFTC % % p q>T qn% ?t p $ht sfa ■<R# u °r % 
fsp^rc gfh: wff ^ftt % ttft qq% *r sfr sr^rfaqr ttrt- 

^TcfT qt, ^r TFTRt-*FT % qq 5r TFTl^T % ^TFT f^T STFF^ % ^T 

srr#r feff q?T ^ fen i qfwraT % $i°q qq% 

^rnft qft P* <m R facf wtcr i” 

fqr % %cffn^r srk ®n?r-^ % 

tft ferr i qqrq rnwr ^ f=| srqnar fwft w *r§?ft 

% qfqr feTT — srjjT qw fm ^ qfaq tt qq sptfq qrq ^r i 

^ srfrrfWT qq# arrcJTTafr qft ^IFt 3> P 5T5IFRT 

qFqr^q Jr q^rq ^r ^nfT, sfte trrr sfhc 'cma^r, qtqr % fqfer 
mwt *ft sqfq for qrg *r ?qfeq ffr qqr i 

qre fefonq?q % TFTifefr q?r srRtqq qn% q^T%^qt 
p-p qr?% Ist q qffoiq foqr qR, qqrc % qr°T % qq£ 

#ST % TFTFT qfoq FTFT qR sfk ^T WT WFtt% 31% ^ I 

q?T q%ftMT % grp *qt ft^c qFrrcft % wrrq sfk sr# 
qr%% ^T qmr qr*%, ^forr % fq% ^rtffct qr?% q?T w qfr i 
qqqqr% qP^ftra i ' % qq% pw qfftr fr q i wfer q?Fs- 

*jF% % %q qpift qq-=qq sqiq |f fern qq% %qR q?t 5TT%T qrT 

qfa #q 5r 5FT qnc %fr eft * 

qrqq-qfq qq qf qw st^csr qqrq "r ^ qrt ^ 

3TFTT *Tf rrfq Ittt % p ^FT qq (Htfft fq) 1 1 

sf tf? ^r qq qjtf ^tf |T q ^t i 

^TT WIT Fwrq; % p qq 5FTrf%T ^ ^ftW TTRT F^T 

fer p iiwfix 3r%w pr % qf^ra- fr qf i 

qFctqqTferr qrr w qffnft ^T qsqn; f%^Frr q ftqr qrf|q i 


? % qfcpr (<R$wiiHr*) gftr (itt ^h^ ) ?q 

qtqt % TTF^T F TTqi^T q^r % f% % % f?TT % qq; 

5ri 

R. ^qpft fq^qqq«r #Ffl, fefF i ^oy * 


'aftsfa''* ft ^ 1 1 srfftg ^ ^Vft afk «iTej«n spr, 

to 1 1 ^ ftrftr ^Rfeaft frfr ^rfJ*rfftar fteR anft fk^mr. ^r 

% sft arfr «n ^ % 1 

jtt^t ft ff sar ^rftk ftn ft ^ srgarjft fftftnan ftt i w an* *r 

n km srr^r afk yaikq qft fearer srfaB fftfftar 'ft, ^ %^i % 

faw^Riy 5TPT % aiRT ^ 4 ^%’ ^TFr afk fft^R *FT ^f^FT ^JT, arfftcj 

^gft ^Fftk fkrR % snkf % arm ■HHdft«rr arras? ft? dfJ+tlftd 
«tt i snrnr ft fr % arranfa^ fipftt *fft arranr ft? ^n- 

S?3R? ft ft *FZ Tfft ft? ^Rd ^T ft? l t^T-tT^ e?^ ftfftfaft % *RH 
% pfer qrraft ft fftrr nq i km ^ ttri^tfir 

(sTfsrgtm) fftftr xRfwj % araftft? ft? rtt ^ in?<ra ftftrr w % 
ansp? ft? ykd>< ^r 3 tir ^ tft i ctfr ’pknft amrrar? 3kr-ftfa 
Jr fkmr % fftr* arram Jr an anft ft i 55 ft % arfftnr fftft? Jr 
Jiprf ^t ftm qn fftfttar arras? =5r^r fqraT wr =st i wn 5^ ft? ft*rr 
srt, arw ftraft? armn wn^ Jr fan | afk 5ft wm^ % fft^rra 

STT^TT 3Rd I, ^T% SRk ft? JRT 5RT RFR fftWR ^T Jr 

armiar fftm 1 f 3nft *rq ra ‘mraasnfft’ w arw mft 

*n ? ark *rfft is siRaw ft?fftar ftft, aft 3f ft? ift f? *Nsd'< *nft 

dddl^ l 

r? 5 srakra ft? amt-TO %att arar ^rr ^ i ^n?r, jt#^ 
arqft ftm a^frR % sr^gR araiar^r ^ tr^t % arfffisft s tr fa^ % 
tT^-tr^ ^q- irqr-tTqr 3 { 5 r ^T uld'fdJtlrt ^RdT «TT l.af^ % tr^fer 

^r an% ft, aft apTfrcur k giig- ^q- ft qwr ^nan qr 1 

^r% kawpaft Mdnii ftkwaj 1 qft, gg- gcRftaR'B ft fftw ft arqft 
^ # ^FTT ?TT 5RR qrgrr ^TT, fftft ^ ^TT^ddft gq-td, 3TRIIT- 

fftrq> qrfafdft ^ar aftfftar q^rr ^rr . — > 

“5ft ^ ftft *r^pp<? % ^Rft ft tsft <r gkrRr jrrar fan | — 

Pdd't'i aft^r ggqft fftensft g - gqkft qft ark n ^ ' d fqrrft 2^rr 
aftftq> ^fftkr k an*ft qft ^ gat>f£ oftjftn sn^n |, qft ^naR ft 

? afkH fft^aft % fftqrc WT % y+TH fafRftT % fftfTT jrqj sRRr 
dfkr n^r 1 1 (sr^t^) TYRl^R * 

*y RRfYfeY # tp sfYfe strrt | * '^fY rkr % ftfer Pirr'y 

w^r7|...w-^t^t feRjrY sfk RrfefY & Rg^ Tft|. . 

rpc % trt ^ RfTq; RfepR rt sfk rpr % rtr qqr feiw |rr 
rt, sfk 5R r^ rrr m pit rt rr qfersjr sfk |rr sr rYrY % tp 
RRfer ^?r q?Y rirw^rt Rf •• ^ sRfo rY armw^rr rY, 

fcra% sf^c tp |y ?Rk % wr % Rfepr srk rpr % 

srr^wpr ^q- 3r rrtc r feiTR |rr rr yqfei fY, eft s?fe- rtr- 
RTR % ^ ^ 3TRRT, tp fY RPTTcRT ^FTR ^T gt* ^TT fY : RY 
Jffef RS3; % 3FRT RRRTR; RfY ^TT §Y, fen?R fRR ^5TRRK % RT*R- 

rr r rr% rt^, rr put rrrr rYr f.fefY, §rrY RRRfefY sfhc 
qYfeY % fe strtrtr r^rt §Y, sfh: are fr f^ra^t fer^r rYr 

§fe pott feYRY ffe r^trY % rYr rr% Rqrfer y<ft?n?r rrk 
Prrky # rftrt qfeY ft ..rYt rr% pt% ?Rife qfe. *rfepR7 affc 
§5*r % qqr RfefYR r<? qYY r?r ^y rtrY fY, Y£r r^gr «Y rrt ferr 
rt t ..w rr% srg^r rt, Rf wrw*' rt % t*?Y r|gr rr p=r ^ 
sfk r*[ strtt rt, srh: ppY RTRpfRRRr rtrrr | f% rrrt rrt&r tp 
$rY rrtY % fee sr, r| rtrrrr ferrd *Y yY rY, rY rrtY qferfer 
fe'i <1 % qY^ rtrr gY rrY rY, sffc fer rrtY *Y rrr % rr rr 

PRY ^Y sfeR RgY srfei SRPR-feRY rY srqRPR m I ^Y RTR R, 

fer fefY ferraY fwr % ?rr % ^ Tp rt, rt rrYrY qfr 

SmT RTR RRT rY ffeRT R 3RRT RT, R?5 fewfenfeY % Rt- 
Rt RfeRTRY FTRR RR# ffe # felR Rfp' 1 qit ^RR RR Tf 


? RRRTR RRR % fegR RRR, R^ ?€.^) SPTRR 

feffer afk RTfe? fei^ rt 3R-fer rYr ^ <rR^.w # srfeR 
% RfYr tp srfer qYY 1 1 rrr ttr^t qrY gggcYY 

gr p q t f cq^ rIYr, sfk rr rrrt r% q?Y qffeifer qfe % pfY 

tp RRTRRR 3RcRT R pYr | : — 

“|R y.TRfKUi % feRRRf feR if felR aflRTpRqT Rfe R 
tp 3TRTRRR |C5TcT | I ^TRY Re?Y R^TcR *PY RllH qR 

rY rY f% rtrY rr-wYr srt rr % ttr qrY #r ferr 

rt i afhc rtr Rff% tp-tp qr# fepR RYfe- fensfY qYY 3oE * THTf^T 


to% ^ .rj toi^t w to r|T 3; gtfg to, farof fwitf totor tor 

% fRTT TO% StfeR gPTRTOF I l . . .zfik % TORPf ^ ^ft SR TO5T ^cfT 

f ?ft srost, afk %rot tort 1 1 afk gfe ift stft% Rtf ^rriRf? 

TO TORT RR Rft f . . ..5ft % TOT ?TCf TORT f, 3W STORlfTOg ^ 

5KTO | 1”' 

TO TOfTR TOffTOF TOTO % TO^R *fTO3Tt % TOtta ^fe- 

to^, TOfftro gfRrogt, sfk TOfPren sTfroroft Jrtt % gq^-TOrofr to 
toto awr^ % grot i g^#Rg% TOTOttfr 

to m^k^' tor to i gft to% arm <rk to% ftrsRr to toto- 
rr to t grot gw g'RT to Rfro f%ro to i r> t?f ggnTOgt 


gT fTOTO R fo t Jjfl'WTO % WTO TO$> gg% % 511"^^ Rt TfifT RT 
frlTO TO l 3RT* TOR TORTfRRT % fgfrFT STpRt *T fWK §TR 
sfK 3Rt. R^pHR 5TR Rt RTTOfgR RtTO gRT % TRTO TO % 

skt totto; gqgflg g 5 tt% % 9jrc$5r gfroiR «rc ft gfg% % i ^t 
gRRT rrr to 5t gft fro tortt \ toto sfro gt fg$rg ggRprR 

TO l gt^TOR Jr RFR 5TO TOTORt g TOT % fTOR TOR 
Rt ^r TO SR Rt fPM Rt, fgjr TOT % P?R TOR TO 
MT«m % %5£T TO TgT TO \ 'TO TORR tJR ft TOT % 

tot g tot | sfft to groroft rt gw TOft-gRt fro to srt 
gtft hr tto tojto rt to tor |’ gft gf tto gw | i to 
tot Rt fRft tt^t to^ttot % fauiWfc totthtot^R sro grog to Jr 

TOfeRT TO^t Rt 3TTTOTO ®ft l TORT, 5TRT ftTO g 3% 

TOTO TOR ft TO? TOTORR Rg f , TOT TO Rgtf ^ft % 3RPT5T 
TO TO f f TOT TO STTRJRP RR g TO Rfg frof t?TOtg 

to^t fR^: fro irot f , TOt g TOTfros ft to^t f i ("gn - to- 

Rg” TO§, Rp^ft, go H, ; ^TOTO \ RHf^OT % sgRfW 

g gtro % TOfe r jft tokcr^ % gg to^Pt^ torto^r 
^ % TO TOR TO^TO f%R f l 

? TOTOTT sfk TOR Jr 5RTOPT : “%RR % fgfTOt TOg 3-fK TOTO 

% ^Pm”' TTOftni * 

?kt tfklnW f^RETRr ^rt^t ir afh: *rrdto (^ K m < r 
f 1 ^ ? 3T ^^ T ^ a^-^nat «ft aftr w srerrc tsn P w ^ %^q- 

f^wrar ^rra- % gw ^ fi^T^ sfr i